Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/03/2019
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерския съвет на 5 март 2019
  2. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 49


  На 27 март 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерския съвет на 5 март 2019
  2. Разни.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.

  Заседанието на комисията бе открито в 14.05 часа и ръководено от госпожа Даниела Савеклиева – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм (упълномощена от г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм с писмо № 953-01-11 от 26 март 2019 г.).

  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги, добър ден! Откривам редовното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  На Вашето внимание предлагам дневния ред днес да бъде:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесен от Министерския съвет на 5 март 2019
  2. Разни.
  Други предложения имате ли? Няма.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ и „против“ – няма.
  Дневният ред е приет.

  По първа точка наш гост е, госпожа Петя Александрова – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  Госпожо Александрова, моля да ни запознаете със становището по така внесения проект на решение.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Това са първите обособени части от дружество от списъка по Приложение № 1, така нареченият „Забранителен списък“, който след изменението на Закона за приватизация – това е поправката на господин Вигенин през 2018 г., по силата на която не само дружествата в Забранителния списък и обособени части от тях, които са изрично посочени, но и всички обособени части, които са собственост на тези дружества, би следвало за всички тях да има решение на Народното събрание, така щото да могат да бъдат приватизирани в последствие от Агенцията за приватизация. Това е първото дружество, което прави предложение пред Народното събрание за три свои обособени части, които видно от законопроекта, с който разполагате, са неоперативни активи. Отнася се до един производствен цех – площадката на ВЗМ „Сопот“. Отдавна производствените й мощности са прехвърлени в самия град Сопот, на основната площадка на ВМЗ – това е обосновката, която е дадена от дружеството и от Министерството на икономиката.
  По отношение на останалите две обособени части – касае се за хижа „Чевира“ – това е бивша почивна станция или хижа, която се е използвала от дружеството и която от може би повече от 10 г. или 15 г. не се използва. Агенцията за приватизацията е правила неуспешна процедура преди може би 7-8 години за същия имот.
  Последната обособена част, която е включена в Доклада на министър Караниколов е за един незавършен хотел, който също е неоперативен актив. С оглед това, че всички тези три обособени части не се използват от дружеството и представляват финансова тежест, ръководството на дружеството, подкрепяно от Министерството на икономиката, смята, че е разумно те да бъдат приватизирани и евентуалните постъпления да се ползват от дружеството като финансов ресурс.
  Обособените части отговарят на характеристиката на Закона за приватизация на параграф 1 за обособена част, така че проектът, който е представен, е законосъобразен. В рамките на съгласувателната процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет, като второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката и институция, която ще осъществява евентуалната сделка след Ваше решение, сме дали положително становище.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
  Колеги, получено е становище от КРИБ, което като цяло оценява това решение като полезно за българската икономика и изцяло подкрепят предложенията на Министерския съвет, и от Българска търговско-промишлена палата, която изказва малко притеснение, че не могат да направят преценка дали приватизацията на тези обособени части е целесъобразен акт, но мисля, че госпожа Александрова отговори точно в тази посока, че всичко е съобразено със законовите изисквания.
  Колеги, имате ли някакви въпроси, коментари?
  Заповядайте, господин Сабанов.
  АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам един такъв въпрос: първо, не можа да ми стане ясно, Сграда 13, по т. 2, Дом паметник „Чевира“ дали включва освен тези 41 кв. м. и въпросния парцел от 1000 дка? Включен ли е имотът или не е включен имотът? Това ми е първият въпрос.
  Предложението е от ВМЗ Сопот, предполагам, но какво ще се случи утре, когато има толкова много работа, че трябва да се разширява. Ще купуват имоти ли? Не знам колко е целесъобразно продажбата на тези площадки, където има и халета, предназначени за промишлени сгради и така нататък. Лично аз ще се въздържа да подкрепя това решение, въпреки че е предложено от Министерския съвет. Включва ли и не включва? Защото, както го чета, не го включва. Въпросът е да не се окаже после, че го включва, защото така обособено, става съвсем друг имот – 1,200 дка застроена площ е въпросната хижа с 1000 дка земя в Старосел. Навързват се доста неща и други интереси.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Анализът, който е направен, е анализ на дружеството. Това, което мога да кажа е, че в момента, в който Агенцията за приватизация започне процедура, ще бъдат изискани документите от дружеството, документите от общината, актовете за държавна собственост, скиците, евентуални реституционни претенции към имота, тоест ще бъде обследвано цялото предложение в момента, в който постъпи в Агенцията. Към момента ние имаме само тази предварителна информация и не мога да бъда категорична в становището, което искате да взема.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
  Други въпроси?
  Заповядайте, госпожо Шевкед.
  АДЛЕН ШЕВКЕД: Благодаря, госпожо Председател.
  В тази връзка, както отбеляза господин Сабанов, ми прави и други впечатление. Това, което се намира в сградата – масивна едноетажна Сграда № 13, е горскостопанска територия. Вие казахте, че на този етап нямате никаква информация, доколкото разбрах, какво представляват тези имоти. Тук възниква въпросът: ние, давайки на Вас разрешение, тази горскостопанска територия би следвало да се предостави съответно на Министерството на земеделието и горите. Е, как като е включен този обект в приватизационната сделка, след като горите са изключителна държавна собственост и малко този казус ме…? (Реплики.) Сграда № 13. (Реплики.) И на последното е: „досега ползвана дървопроизводствена площ и Имот № 004 – горскостопанска територия“. Това означава, че са гори.
  ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол): Това, което коментирате, са съседите на имота. (Реплики.) Разбира се, ако има територия, която е Горски фонд, законът не позволява такава продажба и ние няма я извършим. Категорично. (Реплики.)
  АДЛЕН ШЕВКЕД: Тя, като се намира в Горски фонд…(Реплики.) Той ще я продаде, но тук възниква въпросът инвеститорът каквото и да реши по-нататък да прави, нищо не може да направи. (Реплики.)
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Други въпроси? Не виждам.
  Колеги, преминаваме към гласуване.
  Гласуваме Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот, № 902-03-4, внесе от Министерския съвет на 5 март 2019 г.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Гласували: „за“ – 11, „въздържали се“ – 2 и „против“ – няма.
  Проектът на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - Сопот е приет.
  Благодаря Ви, госпожо Александрова.

  По точка „Разни“ – няма.
  Пожелавам Ви приятен ден. Закривам заседанието.

  (Закрито в 14.15 часа)


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  Даниела Савеклиева  Стенограф:
  Теодора Енчева
  Форма за търсене
  Ключова дума