Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
28/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26. 07. 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител г-н Искрен Веселинов.
  Със законопроекта се прецизират разпоредбите на закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца родени извън страната. След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане. Бащино име обаче не съществува в именните системи на редица държави в света. В резултат на тази практика български деца, родени в чужбина се записват само с две имена в регистъра на населението, както се записват натурализирани чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред.
  С предлаганите промени се преодоляват съществуващите проблеми в практиката, като е предвидено родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на български акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ. Предвижда се и правна възможност при съставени вече актове, български гражданин роден извън територията на Република България, да може да поиска по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му.
  В комисията са предоставени становища от Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на Република България и от Националното сдружение на общините в Република България, в които се изразява подкрепа на предложения законопроект.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, единодушно, с 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума