Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
27/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854 – 01 - 18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 22 март 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854 – 01 - 18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19.03.2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Росица Велкова – заместник- министър на финансите, г-н Веселин Давидов – член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ и експерти от агенцията.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-жа Менда Стоянова.
  Чрез направените предложения за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой се осигурява нова възможност за обслужваните от Българската народна банка бюджетни организации и техни подведомствени разпоредители с бюджет за събиране на приходи посредством картови плащания. Сходен е регламентирания с чл. 4, ал. 3 от закона, централизиран подход на обслужване на картови плащания на администрирани от НАП приходи, чрез сметка в БНБ, който ефективно се прилага от началото на 2018 г.
  Реализирането на тази нова възможност от бюджетните организации ще оптимизира администрирането на техните приходи, тъй като сумите директно ще постъпват по предвидена за целта сметка в БНБ и ще се избегне събирането на тези средства чрез сметки в банки и последващо трансфериране към сметки в БНБ. За физически и юридически лица с предлаганото допълнение на закона се създава още един безплатен и удобен начин за плащане на дължими от тях суми по бюджетите на бюджетни организации.
  Широкото прилагане в публичния сектор на картови плащания е насочено към намаляване на финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административни услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой.
  Със законопроекта се предлага и допълнение на чл.10, ал. 6 от Закона за пътищата, с което се регламентира възможността централизираното събиране на приходи по сметка в БНБ чрез картови плащания да се приложи при събирането на приходите от ТОЛ-такси по чл. 10, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата. Включването на такава разпоредба е целесъобразно, предвид стартирането на проекта за изграждане на системата за ТОЛ-такси и необходимостта от конкретен подход за събиране на такива приходи, както и поради положителния ефект при администрирането на тези приходи, предвид значителния им размер.
  Представителите на Министерството на финансите и на Агенция "Пътна инфраструктура“ изразиха становища в подкрепа на законопроекта.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в закона. На конкретни въпроси, зададени от членовете на комисията, свързани с практическото прилагане на картовите плащания при действието на системата за събиране на ТОЛ-такси, представителите на Агенция "Пътна инфраструктура“ направиха разяснения по организацията и техническото прилагане на нововъведенията.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854 – 01 - 18, внесен от Менда Стоянова и Станислав Иванов, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума