Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
01/11/2017

  Законопроект № 702-01-38 за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в частта му за Министерството на външните работи.
  Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2018 г. беше представен от Заместник-министър председателя и министъра на външните работи Екатерина Захариева. Здравко Бечев главен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите запозна комисията с общата рамка и приоритетите на бюджет 2018 г.
  За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционално разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани единадесет програми разпределени в три политики - „Развитие на ефективна дипломатическа служба”, „Публична дипломация” и „Активна двустранна и многостранна дипломация”.
  Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е ефективно функционираща и адекватно обезпечена администрация. Оперативните цели са разработени в две програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”.
  Стратегическа цел на политиката за публична дипломация е генериране на благоприятна вътрешна и външна среда, осигуряваща успешно изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея приоритети. Оперативните цели към тази политика следват общото и специфичното в публичната и културна дипломация и са дефинирани в две програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.
  Стратегическата цел на политиката за активна двустранна и многостранна дипломация е разработването и отстояването на последователни национални позиции чрез координирани, целенасочени и системни действия. Оперативните цели в политиката са разработени в седем програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“.
  С проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. са определени: приходите, разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет за Министерството на външните работи.
  Основните параметри в проекта за бюджет за 2018 г. в частта му за Министерството на външните работи са следните:
  - Собствените приходи са в размер на 55 190 000 лв.
  - Разходите са в размер на 125 970 400 лв.
  - Субсидията е в размер на 70 850 900 лв. от които 70 500 лв. за трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
  Утвърждава се разпределение на разходите по политики и бюджетни програми, както следва:
  - Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба – 103 866 500 лв.
  - Политика в областта на публичната дипломация – 805 400 лв.
  - Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация – 21 298 500 лв.
  Утвърждават се максималните разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на външните работи, които са в размер на 101 431 400 лв.
  Утвърждават се целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 000 лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 % от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
  С оглед на осигуряването на дейностите на министерството на външните работи допълнително са осигурени средства в размер на 6 900 000 лв. над разходния таван, определен Решение на Министерски съвет №281/2017 г., както следва:
  - 3 000 000 лв. за допълнително обезпечаване на дългосрочни командировки на служителите зад граница;
  - 1 500 000 лв. за обезпечаване на промените, свързани с Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат в сила от 1 януари 2017 г.;
  - 1 900 000 лв. за изпълнение на решенията за откриване на нови дипломатически представителства;
  - 500 000 лв. за изпълнение на препоръки от одит за подобряване на енергийната ефективност на Централно управление на МВнР.
  По линия на изпълнение на централния бюджет, и във връзка с бъдещите процедури по присъединяване на Република България към организацията за сътрудничество и развитие, допълнително за периода 2018-2020 се предвижда от централния бюджет да бъдат осигурени 5 106 851 лв.
  С ПМС №67 от 5 април 2017 за 2018 г. са осигурени средства в размер на 2 350 000 лв. за външното измерение на Комуникационната стратегия, културната програма и за разходи, свързани с кадровото управление на посолствата в трети страни във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС. След приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Постановлението на Министерски съвет за неговото изпълнение, се очаква да бъдат осигурени други 1 460 700 лв. за допълнителното обезпечаване на дейностите на МВнР, свързани с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 8 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект № 702-01-38 за държавния бюджет на Република България за 2018 г., внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума