Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/05/2017 първо гласуване

  Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г., № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 май 2017 г., Комисията по отбрана разгледа годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г., № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.
  Присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  Разпореждането на Председателя на Народното събрание беше сведено на народните представители от Председателя на Комисията по отбрана.
  Годишният доклад беше представен от Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията Борис Димитров.
  В експозето си Председателят на ДКСИ направи задълбочен анализ на извършената през 2016 г. дейност на структурите на Комисията по защита на класифицираната информация, службите за сигурност, службите за обществен ред и организационните единици, работещи с класифицирана информация.

  Представена беше оценка на рисковете и заплахите за функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация и изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството в НАТО и ЕС. Особено внимание в експозето беше отделено на
  взаимодействието на Държавната комисия с Министерството на отбраната, Министерствата на вътрешните и външните работи, службите за сигурност, службите за обществен ред и органите с компетентности в областта на защита на класифицираната информация.
  Председателят на ДКСИ очерта основните приоритети, свързани с обучението на лицата, работещи с класифицирана информация, както и мерките за изграждане на съзнание за сигурност. Изложението беше подкрепено с конкретни примери от дейността на Комисията и организационните единици по сигурността на класифицираната информация.

  В обсъждането взеха участие народните представители Славчо Велков, Кольо Милев, Христо Гаджев, Пламен Манушев, Владимир Тошев и Симеон Симеонов, които изразиха задоволство от задълбоченото представяне на резултатите от дейността на Комисията през 2016 г. и се обединиха, че цялостната дейност е в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация.
  В заключение, Председателят на комисията по отбрана Константин Попов се съгласи с изводите и оценките в годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията и посочи, че цялостната нейна дейност е въпрос на защита на системата за национална сигурност на страната и всякакъв пропуск в това отношение носи рискове, особено сега, в условията на усложнена международната обстановка и постоянна заплаха от тероризъм.
  В последвалото гласуване участваха 18 (осемнадесет) народни представители. С 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 7, ал.2 от Закона за защита на класифицираната информация да приеме годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума