Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
29/06/2017 първо гласуване

  Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), № 754-01-30, внесен от Константин Веселинов Попов и група народни представители на 22.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 29 юни 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), № 754-01-30, внесен от Константин Веселинов Попов и група народни представители на 22.06.2017 г.
  Присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  След откриване на заседанието Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на Председателя на Народното събрание (№ 750-01-71/23.06.2017 г.) относно разпределянето на законопроекта към Комисията по отбрана.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), № 754-01-30, беше представен от Председателя на Комисията по отбрана от името на вносителите. С проектозакона се предлагат изменения в разпоредбите на чл. 79, чл. 82, чл. 136 и чл. 160 от ЗОВСРБ.
  Предложенията за промени в членове 79 и 82 от ЗОВСРБ се отнасят до фигурата на постоянния секретар на отбраната. В сега съществуващите текстове на ЗОВС има противоречия, които през годините се проявиха в практически аспект при действия, свързани с прекратяването на правоотношението на постоянния секретар с министерството на отбраната. Една от целите на проектозакона е преодоляване на съществуващите неясноти и непълноти в действащите разпоредби. С предлаганите промени ще се постигне пълна синхронизация между текстовете на ЗОВСРБ и разпоредбите на Закона за държавния служител. Като пример за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния служител по отношение на аналогична на постоянния секретар в министерството на отбраната длъжност бяха посочени Законът за дипломатическата служба и Законът за Министерството на вътрешните работил. Новата редакция на чл. 82 е изготвена по аналогия с разпоредбите в Закона за дипломатическата служба (по отношение на постоянния секретар в МВнР) и Закона за Министерството на вътрешните работи (по отношение на административния секретар в МВР).
  С предлаганото с чл. 79 от законопроекта се въвеждат ясни кумулативно определени изисквания за заемане на длъжността постоянен секретар на отбраната, като се отчитат предвидените изисквания за ранг и професионален опит в Класификатора за длъжностите в администрацията, акцентира се на наличието на професионален опит на ръководна длъжност в администрацията, част от който и като държавен служител в Министерството на отбраната с цел осигуряване на възможност за познаване спецификата на дейността на ведомството.
  С новата алинея в чл. 136 се въвежда изискване за изслушване от Комисията по отбрана към Народното събрание на офицерите, предложени за удостояване с висши офицерски звания, преди разглеждане на кандидатурата им от Министерския съвет. Изслушването на офицерите от членовете на Комисията по отбрана е стъпка, произтичаща от статута и функциите на Комисията като специализиран орган на Народното събрание. Нейното участие във формирането на отбранителната политика на Република България и съдействие за прецизното и провеждане предполага адекватна информираност за състоянието и перспективата на развитие на висшия команден състав. С предложението за допълнение на ЗОВС в Комисията по отбрана ще бъде осигурена по-голяма прозрачност на стартиралия процес по удостояване на офицерите с първо и последващо висше военно звание, както и заемането на длъжност, което е оправдано от гледна точка на бъдещите отговорности на представените кандидати. Изслушването ще бъде проява и стимул за кандидатите да се представят пред Комисията по отбрана на Народното събрание по въпросите на отбраната и Въоръжените сили, да отговорят на поставени въпроси и да развият визията си в изпълнение на бъдещите функционални задължения и отговорности по командването и управлението.
  Предложението не влиза в противоречие и не нарушава съществуващите норми по ЗОВС в чл. 22, ал.2, т.19 в смисъл на вмененото в Закона общо ръководство на отбраната и Въоръжените сили от Министерския съвет, чл.27, т.6 по отношение на регламентираните отговорности на министъра на отбраната и чл. 33, ал3, т.5 по функциите на Съвета по отбрана, като помощен орган на министъра на отбраната.
  Изслушването в Комисията по отбрана ще издигне формалния авторитет на висшето офицерско звание и без да повлиява върху решението на Министерския съвет, респ. на Президента на републиката ще даде пълен завършек на цялостния процес по удостояването на кандидата и заемането на съответна длъжност.
  Промените в чл. 160 от ЗОВСРБ са продиктувани от влезлите със ЗИДЗОВСРБ (ДВ, бр.98 от 2016 г.) в сила изменения на чл. 138, с които висшето офицерско звание за военноморските сили „комодор“ е изменено на „флотилен адмирал“. С цел синхронизиране на разпоредбите на чл. 160 с чл. 138 от закона се налага аналогична промяна и в чл. 160.
  Законопроектът е съпроводен с предварителна оценка на въздействието, в съответствие с чл. 76, ал.1 от Правилника за организация и работа на НС. Посочени са основанията на законодателната инициатива, заинтересованите групи, анализ на разходите и ползите, административната тежест и въздействието върху нормативната база.
  Беше отбелязано, че Законопроектът не предвижда предприемането на финансови разходи, а измененията ще доведат до провеждане на ясно регламентирана процедура по назначаване на постоянен секретар на отбраната, ясен статус на този най-висш държавен служител в Министерството на отбраната и прозрачност при избора на офицери за удостояване с висше офицерско звание.
  Законопроектът не предвижда предприемане на административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури. Няма да се създават нови административни тежести и няма да се въвеждат или изменят регулаторни режими и такси.
  Законопроектът не изисква непосредствени или последващи промени в други закони.
  Становище на Министерството на отбраната беше представено от господин Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната. Според него Министерството на отбраната (МО) подкрепя законопроекта. В същото време бяха изказани притеснения дали изслушването няма да повлия на процедурата и сроковете за номиниране с висши офицерски звания.
  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Владимир Тошев, Константин Попов, Георги Станков, Славчо Велков, Пламен Манушев, Милен Михов, Спас Панчев, Емил Христов, Христо Гаджев, Симеон Симеонов, Георги Андреев, Николай Цонков. С изказванията беше дадено разяснение на притесненията на Министерството на отбраната. С изключение на народният представител Георги Станков, който се изказа против промените, предлагани с чл. 136 по отношение на висшите офицери, изказалите се подкрепиха законопроекта на първо гласуване. В същото време беше подчертана необходимостта, преди разглеждане на законопроекта на второ гласуване в пленарна зала, да бъде прецизирано мястото на изслушването в рамките на процедурата за номиниране с висши офицерски звания и неговия формат. Господин Христо Гаджев заяви готовност, от страна на вносителите, поисканото прецизиране да бъде извършено между първо и второ гласуване на законопроекта.
  В последвалото гласуване участваха 18 (осемнадесет) народни представители. С 15 (петнадесет) гласа „ЗА“, 1 (един) гласа „ПРОТИВ“ и 2 (два) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), № 754-01-30, внесен от Константин Веселинов Попов и група народни представители на 22.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума