Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/04/2018 първо гласуване

  Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, N 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, N 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по отбрана, проведено на 19 април 2018 г. беше обсъден Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, N 802-03-3, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, Трайко Стойков, началник на отдел „Образование и квалификация“, Андоанета Якимова, държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерството на отбраната, както и Йорданка Петрова - парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката.
  Председателят на Комисията по отбрана отбеляза, че предлаганият проект за решение е основополагащ акт с много важно значение за висшето военноморско училище. Проектът за решение е обсъден от работна група с участието на експерти от Народното събрание, от Министерството на образованието и науката и от Министерството на отбраната, която е изготвила предложения за прецизиране на текстове, предоставени на членовете на Комисията по отбрана.
  Проектът за решение беше представен от заместник-министър Запрянов. Посочено беше, че са отразени настъпили промени в нормативната уредба, регламентиращи дейността на военно-образователните институции. Промени се налагат и във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 г. Промените са резултат и от развитието на дейността на Висшето военноморско училище, както в национален, така и в международен аспект. Разкрити са нови специалности по акредитирани професионални направления. Повишен е интересът към преподаваните образователни услуги и е увеличен броят на желаещи да се обучават. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е сред дванадесетте най-престижни морски университети в света. Заместник-министър Запрянов посочи, че Министерството на отбраната напълно подкрепя направените предложения за редакция на обсъждания проект на решение.
  В обсъждането взеха участие народните представители членове на Комисията по отбрана Кольо Милев, Милен Михов, Спас Панчев, Джейхан Ибрямов и Слави Нецов. Народните представители се обединиха около направените предложения за редакция.

  Въз основа на проведеното обсъждане и направените предложения с 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното становище:

  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме следния проект на

  Р Е Ш Е Н И Е

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА АКТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  (ДВ, бр. 62 от 2002 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в гр. Варна и има свое знаме, печат и празник – 9 януари.
  2. Предметът на дейност на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ включва:
  а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“, както и по специалности от други акредитирани професионални направления;
  б) обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър” по други акредитирани професионални направления;
  в) обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор” по акредитирани докторски програми;
  г) обучение за повишаване на квалификацията;
  д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  е) извършване на научноизследователска и иновационна дейност, и на приложни изследвания;
  ж) развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
  з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.“
  2. Точки 7, 8 и 9 се изменят така:
  „7. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ включва в структурата си: командване, основни, административни и обслужващи звена.
  8. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” за утвърждаване:
  а) длъжностното разписание на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
  б) спомагателното длъжностно разписание на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;
  в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
  г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело” съгласувано с министъра на образованието и науката;
  д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело”.
  9. Началникът на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.“
  3. Точки 11 и 12 се изменят така:
  „11. Правилникът за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” се издава от министъра на отбраната.
  12. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на броя на приеманите за обучение във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“ от компетентността на Министерския съвет.”
  4. Създават се точки 13 - 16:
  “13. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
  а) броя на приеманите за обучение във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ студенти и докторанти - от компетентността на Министерския съвет;
  б) размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по буква „а“.
  14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, открива процедури за заемане от военнослужещи на:
  а) свободни академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор” и „старши инструктор” във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
  15. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“:
  а) назначава на академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
  б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  в) освобождава военнослужещи от академични длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
  16. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“:
  а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
  б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
  в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;
  г) зачислява военнослужещи и цивилни служители във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ за докторанти чрез самостоятелна подготовка.”

  Решението е прието от 44-ото Народно събрание на ………...… 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума