Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/04/2018 първо гласуване

  Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Национален военен университет „Васил Левски", N 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Национален военен университет „Васил Левски", N 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по отбрана, проведено на 19 април 2018 г. беше обсъден Проект на решение на Народното събрание за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" в Национален военен университет „Васил Левски", N 802-03-4, внесен от Министерски съвет на 26.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.
  В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, Трайко Стойков, началник на отдел „Образование и квалификация“, Андоанета Якимова, държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерството на отбраната, както и Йорданка Петрова - парламентарен секретар на Министерството на образованието и науката.
  Председателят на Комисията по отбрана отбеляза, че предлаганият проект за решение е основополагащ акт с много важно значение за Националния военен университет. Проектът за решение е обсъден от работна група с участието на експерти от Народното събрание, от Министерството на образованието и науката и от Министерството на отбраната, която е изготвила предложения за прецизиране на текстове, предоставени на членовете на Комисията по отбрана.
  Проектът за решение беше представен от заместник-министър Запрянов, който подчерта, че промените отразяват измененията в нормативната уредба, регламентиращи дейността на военно-образователните институции. Промени се налагат и във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 г. Отразени са основно настъпилите промени по отношение на предмета на дейност, органите за управление; функциите на министъра на отбраната и органите за управление на Националния военен университет, назначаването и упражняване на правомощията на неговия началник. Промените са резултат и от развитието на дейността на университета и разкрити нови специалности по акредитирани професионални направления. Заместник-министър Запрянов посочи, че Министерството на отбраната напълно подкрепя направените предложения за редакция на обсъждания проект на решение.
  В обсъждането взеха участие народните представители членове на Комисията по отбрана Кольо Милев, Милен Михов, Спас Панчев, Джейхан Ибрямов и Слави Нецов. Народните представители се обединиха около направените предложения за редакция.

  Въз основа на проведеното обсъждане и направените предложения с 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното становище:

  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме следния проект на

  Р Е Ш Е Н И Е

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВИСШЕТО ВОЕННО ОБЩОВОЙСКОВО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ВИСШЕТО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ ЗА АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ И ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

  (ДВ, бр. 62 от 2002 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  1. Точки 2 и 3 се изменят така:
  „2. Националният военен университет „Васил Левски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в гр. Велико Търново и има свое знаме, печат и празник – 26 ноември.
  3. Предметът на дейност на Националния военен университет „Васил Левски“ включва:
  а) обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“, както и по специалности от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“;
  б) обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър” по други акредитирани професионални направления;
  в) обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор” по акредитирани докторски програми;
  г) обучение за повишаване на квалификацията;
  д) специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  е) извършване на научноизследователска и иновационна дейност, и на приложни изследвания;
  ж) развитие на издателска, спортна и стопанска дейност, свързани с основната дейност на Националния военен университет „Васил Левски“ и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
  з) други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.“
  2. Точка 7 се изменя така:
  „7. Националният военен университет „Васил Левски“ включва в структурата си: командване и административни звена, три факултета със седалища в гр. Велико Търново, гр. Шумен и гр. Долна Митрополия, както и други основни и обслужващи звена.”
  3. Точки 9-11 се изменят така:
  „9. Правилникът за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски” се издава от министъра на отбраната.
  10. Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на Националния военен университет „Васил Левски” за утвърждаване:
  а) длъжностното разписание на Националния военен университет „Васил Левски“;
  б) спомагателното длъжностно разписание на Националния военен университет „Васил Левски“ за цивилни служители за сметка на собствените приходи;
  в) решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена;
  г) учебните планове по специалностите от професионално направление „Военно дело” съгласувано с министъра на образованието и науката;
  д) квалификационните характеристики по специалностите от професионално направление „Военно дело”.
  11. Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.“
  4. Точки 13-15 се изменят така:
  „13. Министърът на отбраната представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на броя на приеманите за обучение в Националния военен университет „Васил Левски“ курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер на тактическо ниво на управление“ от компетентността на Министерския съвет.
  14. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
  а) броя на приеманите за обучение в Националния военен университет „Васил Левски“ студенти и докторанти - от компетентността на Министерския съвет;
  б) размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по буква „а“.
  15. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Националния военен университет „Васил Левски открива процедури за заемане от военнослужещи на:
  а) свободни академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  б) свободни длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор” и „старши инструктор” в Националния военен университет „Васил Левски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.”
  5. Създават се нови т. 16 и 17:
  „16. Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Националния военен университет „Васил Левски“:
  а) назначава на академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
  б) назначава военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ в Националния военен университет „Васил Левски“ при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  в) освобождава военнослужещи от академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
  17. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на Националния военен университет „Васил Левски“:
  а) утвърждава теми за редовна и задочна докторантура в Националния военен университет „Васил Левски“;
  б) открива процедури за прием на редовни и задочни докторанти в Националния военен университет „Васил Левски“ в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“;
  в) зачислява за обучение лицата, приети за редовни и задочни докторанти по буква „б“;
  г) зачислява военнослужещи и цивилни служители в Националния военен университет „Васил Левски“ за докторанти чрез самостоятелна подготовка.
  6. Досегашните т. 16, 17 и 18 стават съответно 18, 19 и 20.

  Решението е прието от 44-ото Народно събрание на ………...… 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума