Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
31/01/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАЦО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАЦО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 г. Комисията по отбрана разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАЦО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г.

  Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, който в изложението си проследи развитието на инициативата между четирите държави от подписването на писмата за намерение между съответните министерства на отбраната и щабове на отбраната до одобряването на меморандума от Министерския съвет на Република България.

  Заместник-министър Запрянов обоснова необходимостта от участие на страната в създаването на Общата многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), като посочи, че създаването на такава обща рамка за сътрудничество между четирите страни е в рамките на Процеса на планиране на НАТО. Основната и цел се изразява в предоставяне на участниците на ключова организационна и функционална способност за подготовка, която е допълнение към другите многонационални и национални способности за постигане на пълния спектър от способности, необходими за поддръжка на авиационно формирование за специални операции.

  В меморандума са разписани основните положения по създаването и бъдещето развитие на Програмата и самия център, базовата му структура, организация, отговорности, възможности за усъвършенстване и финансови ангажименти.

  Функционирането на програмата се основава на принципите за пропорционалност на участието на страните, като страната – домакин Хърватия, на чиято територия ще бъде разположена базовата структура има ангажимент за осигуряване на инфраструктурата. Подготовката и способностите ще се базират, както на теоретична подготовка, така и чрез създаване на адекватни способности по време на съвместни учения и тренировки.

  Предвид обстоятелствата, че меморандумът изисква финансови задължения на страната и на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага Народното събрание да го ратифицира.

  След обсъждането на законопроекта и изразеното единодушно мнение за подкрепа беше проведено гласуване.

  С 18 гласа „ЗА“ , нула гласа „Против“ и нула гласа „Въздържал се“ Комисията по отбрана изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАЦО), № 902-02-2, внесен от Министерски съвет на 14.01.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума