Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/07/2017 проект второ гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от н.п. Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 30 юни 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от н.п. Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 30 юни 2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване!


  ЗАКОН
  за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
  (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 62 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 193 от 2016 г., бр. 13 и 26 от 2017 г.)


  § 1. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 22б:
  „§ 22б. (1) На държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които към момента на влизане в сила на този закон са имали право да получат униформено облекло и за които такова не е осигурено, се изплаща левовата му равностойност в размер на лимита за съответната година, пропорционално на отработените месеци на длъжност за държавен служител, носещ униформа през календарната година, като се приспадат усвоените лимити са всяка една година.
  (2) Левовата равностойност по ал. 1 не се изплаща, когато може да бъде осигурено униформеното облекло за съответната година.
  (3) Редът за изплащане на сумите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (4) Средствата за изплащане на сумите по ал. 1 се осигурява по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. за сметка на централния бюджет за 2017 г.“.

  Предложение от н.п. Цв. Цветанов и група народни представители:
  § 1 да се измени така:
  „§ 1. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г., доп. бр. 98 от 2016 г.) се създава § 83а:
  „§ 83а. (1) На държавните служители на Министерството на вътрешните работи към деня на влизането в сила на този закон, които са имали право на униформено облекло за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. или 2015 г. и за които такова не е осигурено, се изплаща левовата му равностойност в размер на лимита за съответната година, пропорционално на отработените месеци на длъжност за държавен служител, носещ униформа през календарната година, като се приспадат усвоените лимити за всяка една от изброените години. След изплащане на левовата равностойност, не се предоставя униформено облекло за съответната година.
  (2) Сумите по ал. 1 не се облагат с данъци и за тях не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.
  (3) Редът за изплащане на сумите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (4) Средствата за изплащане на сумите по ал. 1 се одобряват от Министерския съвет като допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение от н.п. Цв. Цветанов и група народни представители:
  Наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителна разпоредба“.

  § 2. Заповедта по § 22б, ал. 3 се издава в срок до един месец от влизането на в сила на този закон.

  Предложение от н.п. Цв. Цветанов и група народни представители:
  В § 2 думите „§ 22б, ал. 3“ да се заменят с „§ 83а, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г., доп. бр. 98 от 2016 г.)“.
  § 3. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от н.п. Цв. Цветанов и група народни представители:
  Параграф 3 да отпадне.
  Форма за търсене
  Ключова дума