Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. – за първо гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен редП Р О Т О К О Л
№ 5

На 28 юни 2017 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:


1. Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. – за първо гласуване.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Цветан Цветанов.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Здравейте, колеги!
Ще се постараем да бъдем максимално кратки, защото температурните условия не са много продуктивни за мисловната дейност в момента.
Днешното заседание го свикваме във връзка с предложение, което е внесено от група народни представители, като точка първа:
Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. – за първо гласуване.
Точка втора предлагам традиционно „Разни“.

Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме.
За – 18, против и въздържали се – няма.

На днешното заседание сме поканили да присъстват и Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи; главен комисар Младен Младенов – главен секретар на Министерството на вътрешните работи; Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“; Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“; и Йордан Пеев – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“.
Благодарим на Министерството на вътрешните работи, че се отзоваха на днешното заседание.
Аз ще се постарая накратко да представя мотивите във връзка с натрупани проблеми през годините за невъзможност да бъдат приключени процедурите по униформите на полицейските служители. Знаете, че от 2012 г. реално няма приключена процедура и раздадени униформи на полицейските служители, което създаде лошо усещане, че държавата не полага максимални усилия, за да може действително българските полицаи да бъдат облечени със съответните униформи, които им се полагат по Закон. Същевременно поради забавянето на тези процедури или прекратяването и стартирането на нови, служителите нямаха правната възможност да си получат равностойността на парите, които са за вещево доволствие, респективно за техните униформи. Във Закона за Министерството на вътрешните работи е записано, че полицейските служители, на които функциите са с униформи, получават униформи, а останалите служители, които имат оперативни задачи и не е необходимо да имат униформи, получават равностойност на ценообразуването, което е за униформите на полицейските служители. От тази гледна точка през годините ритмично са си получавали годишно сумата за вещево доволствие служителите, които не използват униформи, а служителите, които имат полицейски функции и са с полицейски униформи, за голямо съжаление са били в немалката си част принудени да купуват със собствени средства обувки или части от униформите, които в общи линии да не се отличават от това, което е като стандарт и униформа на българските полицаи.
Знаем, че беше проведено работно съвещание, което беше с министър-председателя на страната, с представители от други ведомства. Тук мога да кажа, че има предложение, направено от ръководството на Министерството на вътрешните работи, което е поето с голямата отговорност, в случая от финансовия министър, който е казал, че в тази ситуация ще се търсят възможности да може да се осигури необходимото финансиране, за да се изплатят тези натрупани суми за полицейските служители. От тази гледна точка пристъпваме към тази законодателна норма, за да може Законът да позволява ръководството на Министерството на вътрешните работи да направи подобно планиране и със съответния доклад Министерството на финансите да направи промяна на бюджетните средства и да бъдат осигурени тези неизползвани финансови ресурси.
За да бъдем коректни, когато внасяме такава законодателна мярка, която все пак е свързана и с осигуряването на финансов ресурс, знаете, че винаги трябва да бъде взето становището на Финансовото министерство. Във вчерашния ден ние се обърнахме към Министерството и благодаря на министър Горанов за бързата реакция. Има подписано писмо, с което казва, че може да бъде изпълнена тази задача. Единствено предлагат само прецизиране на някои от текстовете, които сме заложили за разглеждане на първо четене. Но смятам, че това по никакъв начин не променя философията за текстовете, които сме заложили за гледане в пленарната зала. Единственото, което е, че между първо и второ четене ще направим съответните предложения от група народни представители.
Даже тук няма проблеми всички народни представители, които сме членове на Комисията, да се подпишем зад тези законодателни промени, които могат да настъпят между първо и второ четене, или няма проблем от група народни представители – всяка една от политическите формации, които представляват съответните си партии, да можем да го направим.
Благодаря, господин Касабов, за разбирането за това, което трябва да направим.
Ако има някакви допълнения от Ваша страна, колеги народни представители, или от ръководството на Министерството, но смятам, че това е в общи линии текстът, който трябва да коригираме, и решението, което трябва да вземем днес. Прецизните точности в текстовете ще бъдат изпълнени между първо и второ четене и съм убеден, че с това ще дадем действително една справедливост на полицейските служители. Да можем и ние като народни представители да сме се погрижили за това решение. Благодаря.

Въпроси?
Заповядайте, господин Иванов.

ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Завидна е бързината, с която този Законопроект беше внесен и съответно свикана Комисия. Надявам се със същата бързина да удовлетворите и нашите виждания по подобни теми – като промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, които сме внесли, и да бъдат в скоро време разгледани, тъй като касаят теми, които и Вас Ви вълнуват като председател, а именно в случая „Наглите“, някои дейности на полицията в борбата с битовата престъпност, но за съжаление, залежават.
До известна степен е крачка в правилната посока, разбира се, но трябва да отбележа, че беше продиктувано до голяма степен от опасенията, че този вътрешен министър – господин Радев, ще посрещне Празника на полицията с протести, защото проблемът с униформите не е от вчера, както казахте, не е и от днес. Ние, разбира се, ще подкрепим това предложение, но буди у нас недоумение защо трябва да се чака толкова години – от 2012 г., както казахте, та до ден-днешен, за да стигнем до това решение, когато вече напрежението минава всякакви граници?
Въпросът ни е: освен промените, които се правят сега и до известна степен ще удовлетворят исканията на полицаите, предвижда ли се и самото Министерство има ли предвиждания какво ще се случи с другите искания на полицаите за увеличението на заплатите? Има ли такива разчети? Министерството на финансите дали ги предвижда и дали това нещо, което правим сега, ще тушира напрежението в структурите на МВР? Какви са изобщо плановете за увеличение на заплатите, защото на парламентарен контрол министърът на вътрешните работи не можа да даде някакъв удовлетворителен отговор в тази посока? Не разбрахме точно какво има предвид и е хубаво тук на Комисия да чуем, защото все пак темите са свързани една с друга. Благодаря.

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте.

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Аз приветствам законодателната инициатива, защото този въпрос и проблем беше абсолютно и болен толкова години – няколко години се натрупваше във времето. Сега тази законодателна промяна, която предвиждаме, смятам, че ще бъде приета от Народното събрание.
Само искам нещо да попитам вътрешния министър. Да, тази година ще бъде решен, а за следващата година самото обличане на полицаите? В крайна сметка те са лицето на държавността. Би следвало тези полицаи да си направят процедурите, да влязат в срок и наистина да има една държавност, защото тези лица представляват държавата. Сега че ние ще замажем донякъде проблема, защото той е проблем на редовите полицаи – да отиват да си закупуват дрехи, обувки, фланелки, но трябва да се помисли сериозно за техния облик в следващата година. Всички ние трябва да вземем дейно участие с приемането на предстоящия бюджет. Трябва да има готовност Министерството да свърши всичката тази работа, процедура, за да не стават такива гафове по обществените поръчки, за да може този въпрос да не стои на вниманието на дневния ред на нашата Комисия. Благодаря Ви.

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Заместник-министърът господин Ципов ще отговори. Само кратичко за процедурите.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наистина проблемите са съсредоточени в периода 2012 – 2015 г. От края на 2015 г. има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители, които започнаха производството на различните артикули от униформеното облекло и доставката им. Започна и раздаването на различните видове униформи за периода 2016 г. И за тази година ще продължи раздаването на униформите. Идеята е да се покрие този период до 2015 г. включително, тогава когато, за съжаление, или въобще не са били провеждани процедури за избор на изпълнител за обществени поръчки, каквато е 2014 г., и 2012 и 2013 г. са провеждани такива процедури, но те не са приключили в рамките на календарната, тоест на бюджетната година. Няма как, Вие сами разбирате, след като няма приключена процедура и избран изпълнител, да бъде произведено и доставено това облекло. Благодаря.

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Само да кажа, че в края на миналата година обсъждахме с ръководството на Министерството, Красимир Ципов беше и тогава заместник-министър, да приложим една правна норма, която в момента разглеждаме. Но тогава ситуацията беше с предсрочните парламентарни избори и това вече беше малко на заден план и да не се изтълкува, че се прави нещо политически.
Искам само да кажа на господин Иванов: да, действително по НПК сте абсолютно прав, че трябва да се гледат законопроектите. Знаем, че законопроектът, който е внесен от Министерския съвет, е минал и вече е с доклад за разглеждане. Вече е в Деловодството за съответното насрочване на заседание. Днес сме имали разговор точно с Даниел Кирилов. В момента имат заседание, на което е включена точката за предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители да се гледа. Надяваме се в 24-часовия срок от доклада, който днес ще бъде подготвен, в петък да бъде направено предложение да се гледат двата законопроекта – законопроектът, който е на Корнелия Нинова и група народни представители, и на Министерския съвет. Убеден съм, че в петък, ако имаме Вашата подкрепа, ще могат да се гледат тези законопроекти.
Колеги, други въпроси?
Заповядайте.

ИВАН ИВАНОВ: Все пак аз зададох още един въпрос, но не получих отговор, господин Цветанов. За заплатите, да.

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Смятам, че от работната среща, която беше направена с министър-председателя, пое се ангажимент на първо място да се подобрят условията на работа. Търсят се възможности за подобряване на тази среда. Знаете, закупуват се и нови автомобили, подобрява се материалната база на работните места, където работят полицейските служители, също така лимитите, които бяха огромен дефицит във всичките години назад. Това все пак са достатъчно сериозни финансови средства. Мисля, че дебатът е много сериозен, който се води в ръководството на Министерството на вътрешните работи и в Министерския съвет. Надявам се, че и тук сред народните представители ще можем да водим този дебат и във връзка с проектобюджета за 2018 г.
Убеден съм, че правителството с изключително голяма отговорност се отнася към доходите на работещите във всички сфери. Единственото, което смятаме, че е правилно, е да не се
противопоставят съсловните организации една с друга. Аз съм сигурен, че това, което беше поето като стъпка за сферата на образованието, ще бъде акцент и за следващите години за останалите секторни политики. С работата на днешното правителство, с по-добрата приходна част ще може да се осигурят необходимите средства и за повишаване на доходите. Всичко е въпрос на разчети и на анализи. Убеден съм, че Министерството на финансите прави тези анализи с колегите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната и ще имаме добри решения и добри резултати. Благодаря.
Въпроси?
Ако няма, подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. на първо четене.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Благодаря на всички! Благодаря на гостите!
Колеги, точка втора:
РАЗНИ.
Имаме ли някакви теми, въпроси?
Ако няма, закривам днешното заседание.
Благодаря Ви, колеги, за разбирането и за добрия диалог.

(Закрито в 14,38 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВСтенограф:
Валентина Меченова
Форма за търсене
Ключова дума