Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
20/02/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. № 902-01-4, внесен от Министерски съвет на 1 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. № 902-01-4, внесен от Министерски съвет на 1 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. (1) Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., наричани по-нататък "преброяването".
  (2) Преброяването се извършва с цел:
  1. изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства в страната, на производствените методи, на мерките за развитие на селските райони и на агроекологичните показатели;
  2. осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави - членки на Европейския съюз;
  3. осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията;
  4. актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика;
  5. въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства;
  6. модернизиране на начините на събиране на данни за земеделските стопанства при използване на административни записи, иновативни подходи и цифрови решения.
  (3) По време на преброяването от земеделските стопанства се събират данни за следните общи групи променливи по приложение № 1:
  1. обща информация за стопанството;
  2. лични данни за стопанина и управителя на земеделското стопанство;
  3. информация за ползваната земя;
  4. отглеждани селскостопански животни;
  5. работна сила и други доходоносни дейности в стопанството;
  6. ползвано подпомагане по мерките на Програмата за развитие на селските райони;
  7. сгради за животни и управление на оборския тор.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 1, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. земеделска техника на разположение;".
  2. Сегашните т. 5 - 7 стават съответно т. 6 - 8.


  Чл. 2. Преброяването по чл. 1 се извършва чрез:
  1. подготовка, включваща съставянето на списък за анкетиране на земеделските стопанства и провеждане на пробно преброяване по чл. 20;
  2. събиране на информация на място или онлайн за всяко земеделско стопанство от списъка по т. 1 чрез статистически въпросник, включващ променливи за земеделските стопанства, както и съпоставяне на предоставени данни от административни източници;
  3. обработка, контрол, обобщаване и разпространение на резултатите.

  Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските стопанства започва в
  8,00 часа на 1 септември 2020 г. и приключва в 20,00 часа на 18 декември
  2020 г.
  (2) От 8,00 часа на 1 септември до 24,00 часа на 18 септември
  2020 г. преброяването се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник за земеделското стопанство.
  (3) От 8,00 часа на 19 септември до 20,00 часа на 18 декември
  2020 г. преброяването се извършва с анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.
  (4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с не повече от два месеца.
  (5) Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането по ал. 1, съответно по ал. 4.
  (6) Референтните периоди, за които се събират данни за променливите съгласно приложение № 1, са, както следва:
  1. по точки от 3-10, 13-15 се събират данни за период 12 месеца, приключващ на 30 септември 2020 г.;
  2. по т. 11 – към 31 август 2020 г.;
  3. по т. 12 – за период три години, приключващ на 31 декември
  2020 г.
  (7) Министерството на земеделието, храните и горите осигурява единна входна точка за въвеждане на данни. Данните, събрани с въпросник на хартиен носител, се въвеждат от оператори.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 3, ал. 6 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „3-10, 13-15" се заменят с „3-10, 12 и 14-16".
  2. В т. 3 думите ,т. 12" се заменят с „т. 13".

  Чл. 4. Министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни съгласно чл. 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (OB, L 200/1 от 7 август 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/1091".

  Глава втора
  ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ

  Чл. 5. Обект на наблюдение при преброяването са земеделските стопанства, отговарящи най-малко на един от критериите съгласно приложение № 2.
  Чл. 6. (1) Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите изготвя списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1.
  (2) Националният статистически институт предоставя на органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите информация за икономическите субекти, извършващи селскостопанска дейност, от Регистъра на статистическите единици с цел идентифицирането на стопанствата и провеждането на анкетирането (ЕИК по Булстат, наименование на субекта, основна икономическа дейност и информация за контакти).
  (3) Административните звена и структури на Министерството на земеделието, храните и горите, други държавни структури и органи на местното самоуправление са длъжни по реда на чл. 20, ал. 6 от Закона за статистиката при поискване от органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите да предоставят не по-късно от два месеца преди пробното и преди същинското преброяване безплатно информация и/или данни, включително лични, от регистрите и базите данни, които поддържат.
  (4) Основните източници на административни данни за преброяването са:
  1. интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.);
  2. системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (OB, L 204 от 11 август 2000 г.);
  3. системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ, L 5 от 9 януари 2004 г.);
  4. лозарският регистър, създаден в съответствие с чл. 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.);
  5. регистърът за биологичното земеделие, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20 юли 2007 г.);
  6. административни източници, свързани с конкретни мерки за развитие на селските райони.

  Глава трета
  ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

  Чл. 7. Министърът на земеделието, храните и горите съвместно с областните управители и кметовете на общините организира и ръководи преброяването на земеделските стопанства.
  Чл. 8. Органи на преброяването са:
  1. органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите;
  2. областните дирекции "Земеделие";
  3. Централната комисия по преброяването;
  4. областните комисии по преброяването.
  Чл. 9. Министърът на земеделието, храните и горите:
  1. одобрява Програма на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., наричана по-нататък "програма на преброяването";
  2. одобрява статистическия въпросник по чл. 2, т. 2;
  3. ръководи и осъществява дейността за популяризиране сред населението на целите и задачите на преброяването;
  4. определя със заповед реда, начина и правилата за провеждане на обученията и за определяне на участниците в преброяването;
  5. определя със заповед лицата, които обучават участниците в преброяването;
  6. внася в Министерския съвет доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него в срок до 30 юни 2022 г.

  Чл. 10. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите:
  1. осигурява общата координация и методологическото ръководство при подготовката и провеждането на преброяването на територията на цялата страна;
  2. разработва програма на преброяването по чл. 9, т. 1 в съответствие с българското законодателство и правото на Европейския съюз;
  3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването;
  4. на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката представя за утвърждаване от председателя на Националния статистически институт образец на статистическия въпросник;
  5. съставя списък на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1 за провеждане на преброяването;
  6. изготвя указания и съдейства при райониране на страната на преброителни участъци и контролни райони;
  7. организира и ръководи обучението на експерти, анкетьори, оператори, контрольори, придружители и други участници в преброяването съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 9, т. 4 и 5;
  8. определя земеделските стопанства, в които се осъществява контрол на събраната информация;
  9. обработва и разпространява резултатите от преброяването;
  10. изготвя и предава на Евростат данните по чл. 5, параграф 1 и
  чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
  Чл. 11. (1) Областните дирекции „Земеделие“:
  1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на територията на съответната административна област;
  2. чрез общинските служби по земеделие, като структури на областните дирекции „Земеделие“, участват във всички дейности по преброяването на територията на съответната община, за която отговарят, и спазват методическите указания;
  3. организират съвместно с областните комисии по преброяването и със съдействието на органите на местното самоуправление и областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) актуализация на списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, включително чрез проверка на място;
  4. съгласувано с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите районират страната на преброителни участъци и контролни райони;
  5. разпределят преброителните материали, необходими за преброяването, по общински служби по земеделие и населени места;
  6. организират съвместно с областните комисии по преброяването и с органите на местното самоуправление разяснителна кампания сред населението за целите и начина на провеждането на преброяването;
  7. съвместно с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите организират и провеждат обучението на участниците в преброяването в областта, общините и населените места съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 9, т. 4 и 5;
  8. следят за хода на преброяването и за извършената работа съгласно технологията и методологията на преброяването;
  9. осъществяват проверки на определените по реда на чл. 10, т. 8 земеделски стопанства и на работата на анкетьорите, контрольорите, придружителите и операторите;
  10. приемат и проверяват събраните и приети от контрольорите въпросници;
  11. организират и контролират онлайн въвеждането на индивидуалните данни, събрани с въпросник на хартиен носител, в
  уеб-базиран модул/приложение на Министерството на земеделието, храните и горите.
  (2) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед участниците в преброяването по ал. 1, т. 7 при спазване на изискванията на чл. 9, т. 4.
  Чл. 12. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, заместник-председател – представител на Националния статистически институт, секретар – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, и членове, които са представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени отраслови и браншови организации в земеделието и представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
  (2) Поименният състав на Централната комисия по преброяването се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 1.
  (3) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
  (4) Централната комисия по преброяването:
  1. обсъжда и дава становища по програмата на преброяването и по другите документи за организацията, подготовката и провеждането на преброяването;
  2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването;
  3. приема и оценява резултатите от преброяването и оповестява приключването му;
  4. изготвя до края на 2021 г. доклад до министъра на земеделието, храните и горите и до председателя на Националния статистически институт за изпълнението на задачите на преброяването и за основните резултати от него, с което приключва дейността си.
  Чл. 13. (1) В едномесечен срок от назначаването на Централната комисия по преброяването във всяка област се създава областна комисия по преброяването.
  (2) Областната комисия по преброяването е временен орган и се състои от председател, секретар и от 7 до 9 членове.
  (3) В състава на областните комисии по преброяването се включват служители на областните дирекции "Земеделие", областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, специалисти от териториалните статистически бюра, служители от областните и общинските администрации, служители на териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на браншовите организации и асоциации.
  (4) Областната комисия по преброяването се назначава от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“. Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 3 предлагат членовете на областната комисия по преброяването.
  (5) Председател на областната комисия по преброяването е директорът на съответната областна дирекция "Земеделие", а секретар – експерт по агростатистика от съответната областна дирекция "Земеделие".
  (6) Дейността на областната комисия по преброяването се ръководи от нейния председател.
  (7) Областната комисия по преброяването:
  1. съдейства при актуализиране на списъка по чл. 2, т. 1;
  2. следи за провеждането на преброяването в областта в съответствие с програмата и при спазване на методическите указания;
  3. по предложение на областната дирекция „Земеделие“ определя населени места, райони или квартали с особени местни условия, които анкетьорите ще посещават с придружители;
  4. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на участниците в преброяването в областта;
  5. информира Министерството на земеделието, храните и горите за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
  6. изготвя до 30 юни 2021 г. доклад до Централната комисия по преброяването за проведеното преброяване и за основните резултати на територията на областта, с който комисията приключва дейността си.
  Чл. 14. За провеждане на преброяването министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице, както и директорът на съответната областна дирекция “Земеделие“, сключват договори с физически лица по Закона за задълженията и договорите, определени по чл. 9, т. 5, или по чл. 11, ал. 2.
  Чл. 15. (1) Анкетьорът събира необходимите данни за земеделските стопанства и ги въвежда онлайн в модула по чл. 11, ал. 1, т. 11 при предоставена техническа възможност или ги записва във въпросник на хартиен носител. При събирането на индивидуалните данни анкетьорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическия въпросник, както и от указанията на контрольора и на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.
  (2) При необходимост в населени места, райони или квартали с особени местни условия по чл. 13, ал. 7, т. 3, в които анкетьорите имат затруднения в дейността си, те посещават стопанствата заедно с придружители.
  (3) Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания.
  Чл. 16. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от своя район. Той отговаря за пълнотата и качеството на събраните и въведени данни.
  (2) В своята дейност контрольорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическите въпросници и при необходимост търси съдействие по организационни въпроси от председателя на областната комисия по преброяването, а по методически въпроси – от отговорния експерт по агростатистика в съответната областна дирекция “Земеделие”.
  (3) Контрольорът проверява въведените данни от анкетьорите и представя на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция "Земеделие" обобщена справка за контролния район по предварителен график, изготвен от областната дирекция "Земеделие".
  Чл. 17. Лицата, определени за анкетьори и контрольори, преминават задължително обучение по чл. 11, ал. 1, т. 7.

  Глава четвърта
  ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
  Чл. 18. Средствата, необходими за преброяването, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и при условията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/1091.

  Глава пета
  РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
  Чл. 19. (1) При изготвяне на списъка по чл. 10, т. 5 органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите ползва всички налични административни източници. Списъкът се предоставя на областните дирекции „Земеделие“ за преглед и актуализиране.
  (2) Областните дирекции “Земеделие” със съдействието на органите на местното самоуправление, областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ проверяват пълнотата на списъка по ал. 1 и го допълват със земеделски стопанства, които не са включени, при необходимост и чрез проверка - обход на място. Експертите, които участват в тези проверки, се определят със заповед на ръководителя на съответното ведомство.
  (3) Областните дирекции “Земеделие” обучават лицата, които ще участват в обхода на място.
  (4) По време на обхода на място се посещават статистически единици със земеделска дейност, за които се попълва въпросник за уточняване на дейността им.
  Чл. 20. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване като първи етап на преброяването. Целта на пробното преброяване е да се провери в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на данните.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, след писмено съгласуване с органите на местното самоуправление.
  (3) Пробното преброяване се провежда в периода от 1 септември 2019 г. до 11 октомври 2019 г., като от 1 септември до 10 септември 2019 г. данните се въвеждат онлайн от земеделски стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 г. се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.
  (4) Резултатите и изводите от пробното преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и инструментариума на преброяването.
  Чл. 21. (1) При изпълнението на задълженията си по време на преброяването анкетьорите сами или с придружители посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 часа. Анкетираният може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това.
  (2) Земеделските стопани и управителите на земеделските стопанства са длъжни да осигурят на органите по преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето по ал. 1.
  (3) В съответствие с чл. 20, ал. 1 и 3 от Закона за статистиката земеделските стопани или управителите на земеделски стопанства са длъжни да предоставят достоверни данни по приложение № 1.
  (4) В съответствие с чл. 21 от Закона за статистиката земеделските стопани или управителите на земеделски стопанства са длъжни да предоставят данни по приложение № 1.
  Чл. 22. Анкетьорите и контрольорите получават данни за земеделските стопанства от стопанина, от управителя на стопанството или от друго лице, запознато с дейността на стопанството.
  Чл. 23. (1) На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта, съдържаща неговите имена, номер, снимка и срок на валидност.
  (2) След приключване на преброяването служебните карти по ал. 1 се връщат в областните дирекции "Земеделие" заедно с преброителните материали.
  (3) Лицата по ал. 1 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се легитимират със служебната си карта.
  Чл. 24. (1) Данните за земеделските стопанства по приложение № 1 може да се предоставят онлайн чрез единна входна точка за въвеждане на данни от стопанина или от управителя на стопанството в електронния статистически въпросник в срока по чл. 3, ал. 2.
  (2) Събраните данни на хартиен носител се въвеждат онлайн в модула по чл. 11, ал. 1, т. 11 от оператори.
  Чл. 25. При извършване на контролни посещения се използват анкетни карти за:
  1. проверка на пълнотата на списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1;
  2. проверка на точността на регистрираните данни.
  Чл. 26. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите:
  1. обобщава въведените данни в модула по чл. 11, ал. 1, т. 11;
  2. предоставя в електронна форма на Евростат в предвидените в Регламент (ЕС) 2018/1091 срокове валидираните данни от преброяването и доклад за качеството по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
  Чл. 27. Резултатите от преброяването се публикуват на интернет страницата и в специални издания на Министерството на земеделието, храните и горите, в статистическия годишник на Националния статистически институт или по друг подходящ начин.

  Глава шеста
  ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
  Чл. 28. (1) Статистическата информация, получена след обработката на статистическите въпросници, се използва само за статистически цели.
  (2) Забранява се разпространяването по какъвто и да е начин на индивидуални данни, получени по време на преброяването, с изключение на предвидените в Закона за статистиката случаи.
  Чл. 29. (1) Получените при преброяването индивидуални данни се защитават съгласно изискванията на този закон и на Закона за статистиката.
  (2) Индивидуалните данни, получени при преброяването, не могат да се ползват като доказателство пред органите на изпълнителната и на съдебната власт.
  Чл. 30. (1) На лицата, които събират, контролират, въвеждат и обработват данните от преброяването се забранява да разгласяват или да предоставят на други лица и организации индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването.
  (2) Забраната по ал. 1 се прилага и след прекратяването на работата с данните.
  Чл. 31. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване на статистическата тайна, в т.ч. до работа с данните да бъдат допускани само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
  (2) Анкетьорите, операторите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации по ал. 1 при получаване на служебните си карти по чл. 23, ал. 1.
  Чл. 32. Разпоредбите на чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", не се прилагат за субекта на лични данни, събирани и обработвани при преброяването на основание чл. 89 от Регламент (ЕС) 2016/679.
  Чл. 33. (1) Попълнените по време на преброяването статистически въпросници на хартиен носител се унищожават след изтичането на три години от датата на валидиране на резултатите, но не по-рано от 2025 г.
  (2) Унищожаването на статистическите въпросници се извършва съгласно Закона за Националния архивен фонд.

  Глава седма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 34. (1) Физическо лице, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави неверни данни, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
  (2) Юридическо лице или едноличен търговец, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави неверни данни, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
  Чл. 35. Анкетьор, оператор, контрольор или друго лице от участниците в преброяването, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  Чл. 36. Лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен посочените в чл. 28 или наруши забраната по чл. 30, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  Чл. 37. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на директорите на областните дирекции „Земеделие“.
  (2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Допълнителни разпоредби
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Единна входна точка за въвеждане на данни“ е интернет базирана уеб система за въвеждане на данни по време на преброяването на земеделските стопанства.
  2. „Животинска единица“ е стандартна мерна единица, която позволява агрегирането на различни животински категории с цел тяхното сравняване; коефициентите за установяване на животинските единици за отделните категории животни са изброени в приложение I на Регламент (ЕС) 2018/1091.
  3. „Земеделски стопанин“ или „стопанин“ е физическо или юридическо лице – собственик, наемател или ползвател на стопанството, от името на което и/или за сметка на което стопанството извършва дейността си, и което носи юридическата и икономическата отговорност за дейността на стопанството и поема стопанския риск.
  4. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“ е отделна единица както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
  5. „Идентификатор“ е индивидуален номер на всяко стопанство, в който се включва ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е стопанството.
  6. „Използвана земеделска площ“ или „ИЗП“ е площта, използвана за земеделие, включително обработваема земя, постоянно затревена площ, трайни насаждения и друга използвана земеделска земя.
  7. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително лични данни.
  8. „Инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.
  9. „Лични данни“ са данни по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни и на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
  10. „Променлива“ е характеристика на дадена наблюдавана единица, която може да приеме повече от една стойност от определен набор от стойности.
  11. „Резултати от преброяването“ е обобщената информация от обработените данни за земеделските стопанства и извършените въз основа на тях анализи.
  12. „Семейна градина“ са площи, използвани за производство на храна, предназначена за собствена консумация.
  13. „Управител на земеделско стопанство“ е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на стопанството.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Допълнителни разпоредби, § 1, т. 3 думите „собственик, наемател или ползвател на стопанството" и тирето пред тях - отпадат.

  § 2. С този закон се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.
  § 3. Уведомяването на Европейската комисия по чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1091 за променливи със слабо или нулево присъствие в страната се извършва от министъра на земеделието, храните и горите.

  Преходни и заключителни разпоредби
  § 4. Министърът на земеделието, храните и горите назначава комисията по чл. 12, ал. 1 със заповед в срок три месеца от влизането в сила на закона.
  § 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.


  Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 6

  Списък на основните променливи, които ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

  1. Административни и географски данни за земеделското стопанство:
  а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите единици INSPIRE за общоевропейско ползване;
  б) адрес за контакт и адрес на седалището на стопанството, електронен адрес и телефони за връзка;
  в) единен граждански номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – за юридически лица и еднолични търговци;
  г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена на стопанина за физическите лица;
  д) юридически статут на стопанството;
  е) способ на счетоводно записване;
  ж) регистрационни номера на стопанството за регистрация в административни източници.
  2. Данни за управителя на земеделското стопанство:
  а) година на раждане и пол;
  б) селскостопанска квалификация и професионално обучение;
  в) година на класифициране като управител.
  3. Използвана (стопанисвана) земеделска площ – вид на собствеността и начин на стопанисване.
  4. Биологично земеделие – по направления.
  5. Предназначение на продукцията на стопанството.
  6. Разпределение на площите по култури:
  а) зърнено-житни култури;
  б) зърнено-бобови и протеинови култури;
  в) технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки и други технически;
  г) окопни фуражни култури;
  д) фуражни култури;
  е) картофи;
  ж) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
  з) цветя и декоративни растения;
  и) семена и посадъчен материал;
  к) угари;
  л) постоянно затревени площи, включително поддържани в добро земеделско и екологично състояние;
  м) трайни насаждения по видове;
  н) семейни градини;
  о) общо използвана земеделска площ на открито.
  7. Използвана земеделска площ (ИЗП) под стъклено или високо достъпно покритие:
  а) зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди;
  б) цветя и декоративни растения;
  в) трайни насаждения;
  г) други.
  8. Неизползвани земеделски земи, горски и други площи.
  9. Площи за отглеждане на култивирани гъби.
  10. Поливни площи.
  11. Селскостопански животни и птици в стопанството по категории:
  а) говеда;
  б) биволи;
  в) еднокопитни;
  г) овце;
  д) кози;
  е) свине;
  ж) птици (бройлери, кокошки, пуйки, патици, гъски, щрауси и други);
  з) зайци;
  и) пчели;
  к) буби;
  л) животни, отглеждани за кожа;
  м) други.
  12. Принос за развитието на селските райони – стопанства, които са се възползвали по видовете мерки за развитие на селските райони.
  13. Сгради за животни и управление на оборския тор:
  а) животинска паша;
  б) сгради за животни;
  в) управление на оборския тор;
  г) съоръжения за съхранение и обработка на оборския тор;
  д) наторена ИЗП.
  14. Работна сила и други доходоносни дейности:
  а) постоянно заети работници – семейна и несемейна работна ръка по пол;
  б) работници – временно наети по пол;
  в) изпълнители по договори;
  г) мерки за безопасност на земеделското стопанство;
  д) други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство;
  е) други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство.
  15. Застраховки и иновации.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 12 (като основна променлива, която ще се наблюдава):
  „12. Земеделска техника на разположение."
  2. Сегашните т. 12 - 15 стават съответно т. 13 - 16.


  Приложение № 2
  към чл. 5

  Преброяването обхваща всички земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от следните критерии:
  1. Обработва (стопанисва) най-малко:
  а) 0,5 хектара използвана земеделска площ;
  б) 0,3 хектара обработваема земя;
  в) 0,1 хектара картофи;
  г) 0,1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
  д) 0,5 хектара постоянно затревени площи;
  е) 0,1 хектара трайни насаждения (чиста култура);
  ж) 0,3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя;
  з) 0,1 хектара лозя;
  и) 0,1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници);
  к) 0,2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;
  л) 100 кв. метра оранжерии;
  м) 100 кв. метра култивирани гъби.
  2. Отглежда най-малко:
  а) 1 крава;
  б) 1 биволица;
  в) 2 говеда;
  г) 2 бивола;
  д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни);
  е) 2 работни животни (еднокопитни);
  ж) 5 прасета;
  з) 1 свиня майка;
  и) 5 овце майки;
  к) 2 кози майки;
  л) 50 кокошки носачки;
  м) 100 пилета за угояване;
  н) 10 пчелни семейства;
  о) 10 зайкини;
  п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване – бик, жребец, нерез;
  р) специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии и др.;
  с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е по-голяма или равна на 1,7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума