Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
18/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за маслодайната роза № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД

  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за маслодайната роза № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 18 април 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите – Вергиния Кръстева – заместник-министър, Елеонора Куцарова – главен експерт в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Присъстваха и представители на браншовите организации в сектора.
  Законопроектът беше представен от Вергиния Кръстева.
  Със законопроекта се уреждат обществените отношения, свързани с регистрацията на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. Регламентира се още създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията, изкупуването и преработката на цвета, производството и етикетирането на продуктите от него, както и контрола върху дейността на розопроизводителите и розопреработвателите.
  За компетентен да провежда държавната политика в сектора е определен министърът на земеделието, храните и горите.
  Предвидено е в Министерството на земеделието, храните и горите да бъде създаден публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. За вписването ще може да се подава единно заявление в общинската служба по земеделие. Вписването ще се извършва по реда на подаване на заявленията. Регистрацията ще е безсрочна, като за издадените удостоверения няма да се дължи държавна такса. За първоначална регистрация ще се изисква проверка на място на заявените площи и обекти. Отказът ще може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Информацията за вписването или постановените откази ще се изпраща по служебен път до компетентното звено в Министерството на земеделието храните и горите.
  Подробно е разписана процедурата по регистрация, изискуемите документи и изискванията към розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. При регистрация розопроизводителите ще предоставят документи за правния си статус, сключените към момента договори за изкупуване на цвета, когато има такива, правното основание за ползване на земеделската земя, а за новосъздадени насаждения и документ за произход на посадъчния материал. При регистрация розопреработвателите също ще представят документи за правния си статус, сключените договори за изкупуване, освен ако не преработват цвят от собствени насаждения и договори за преработка, когато преработката не се извършва в собствен обект. При регистрация на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза освен данните за собственика или ползвателя, ще се предоставя информация за влязло в сила разрешение за ползване на обекта, правното основание за неговото ползване, местонахождението и площта на обекта, вкл. производствена и складова площ, броя и капацитета на дестилационните инсталации и технологична документация за произвежданите продукти. При първоначалната регистрация ще се извършва идентификация и проверка на обекта за съответствие с информацията в подаденото заявление.
  Промяната във вписаните обстоятелства или заличаването от регистъра ще се извършват въз основа на подадено заявление или при установени несъответствия с нормативните изисквания. Разписани са текстове регламентиращи процедурата по отстраняване на непълноти и неточности. При прекратено производството по регистрация, заявителят ще има право да подаде ново заявление не по-рано от един месец.
  Регламентирано е създаването на насаждения от маслодайна роза. Те следва да се създават от сертифициран посадъчен материал, с доказан произход, отговарящ на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал. Розопроизводителите ще са длъжни да уведомяват общинската служба по земеделие и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за новосъздадени или изкоренени насаждения. Ще подават и декларация за количествата произведен и реализиран цвят по сключените договори. Регламентиран е редът за извършване на проверки.
  Изкупуването на цвета ще се извършва в регистрирани обекти за преработка или пунктове на розопреработвателя, въз основа на писмен договор, сключен между вписани в регистъра розопроизводители и розопреработватели. Розопреработвателите ежегодно ще подават информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на розов цвят, във основа на която кметът на общината ще определя часови период, извън който ще бъде забранено брането и изкупуването.
  Разписани са изискванията към производството и етикетирането на продуктите от маслодайна роза и производството на продукт със защитено географско указание „Българско розово масло".
  Предвидено е създаването на Консултативен съвет по маслодайната роза към министъра на земеделието, храните и горите, който да консултира министъра при провеждането на държавната политика в областта на розопроизводството и розопреработването и да го подпомага при решаването на проблеми в сектора. Разписани са съставът и функциите на съвета.
  Подробно са регламентирани контролните органи, техните функции и правомощия, както и правата и задълженията на проверяваните лица. Разписани са съответните административнонаказателни разпоредби.
  В преходните и заключителните разпоредби е предвиден едногодишен срок за разработване и пускане в експлоатация на публичния регистър, като в едномесечен срок от неговото пускане розопроизводителите и розопреработвателите ще могат да подават заявления за вписване. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще следва в тригодишен срок да извърши първоначалната идентификация на насажденията и да издаде констативен протокол за идентифицираните площи, вида и сорта на маслодайната роза, който да удостоверява произхода на розовия цвят.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на Обединени патриоти поставиха въпроса доколко законопроектът ще успее да гарантира изкупуването на произведения розов цвят, предвид проблемите констатирани в предишни години. Определиха като притеснителна легалната дефиниция на понятието защитено географско указание „Българско розово масло“, според която маслото трябва да е произведено в географския район, включващ конкретни, изрично изброени общини. Според тях, това изискване ще постави в неравностойно положение производителите от останалите райони в страната, които също имат подходящи условия да произвеждат розово масло с качество, което отговаря на необходимите стандарти. Предвид изложеното, заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но между първо и второ гласуване ще направят предложения за прецизиране на текстовете.
  От Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че вписването на наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания се извършва по стриктни правила. Процедурата е изцяло съгласно европейското законодателство, свързано със схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, и в този смисъл по никакъв начин не зависи от нормите в националното законодателство. За да бъде вписан продукт в европейския регистър, той трябва да премине през процес на предварително проучване на климатичните условия и почвите, провеждат се органолептични и физикохимични анализи на продукта, представят се редица документи, включително исторически данни, че в този продукт с неговите конкретни качества се произвежда именно в тези райони. Конкретното защитеното географско указание „Българско розово масло“ е вписано в европейския регистър от група български производители през 2012 г. и съответно то може да бъде използвано точно по начина, по който е регистрирано. Същевременно, наличието на подобна регистрация не възпрепятства и в други райони на страната да се произвежда розово масло, което ще може да бъде продавано като розово масло, произведено в България.
  От Българска Национална Асоциация “Етерични масла, Парфюмерия и Козметика” подкрепиха министерството и обясниха, че вписването на защитеното географско указание „Българско розово масло“ е изключително постижение, което е резултат от десетгодишния труд на голяма група производители. Подчертаха, че в хода на процедурата е било направено всичко възможно, включително от страна на министерството, производителите, разполагащи с необходимите доказателства, да бъдат включени в обхвата на защитеното географско указание.
  В заключение председателят на комисията Десислава Танева заяви, че липсва възможност чрез национални мерки да бъдат променени обхвата и критериите на вече вписани продукти със защитено географско указание, тъй като процедурата е изцяло регламентирана в европейското законодателство. Призова законопроектът да бъде подкрепен и отбеляза, че предложената регулация ще позволи да се гарантира поддържането на традиционното качество на произвеждания розов цвят, съответно на българското розово масло.

  В заключение, след проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за маслодайната роза № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума