Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 954-01-36, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 31 май 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 954-01-36, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 31 май 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 юни 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Аделина Стоянова и Надежда Петрова – държавни експерти в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“. От Държавен фонд „Земеделие“ - Иван Боянов – директор на дирекция „Правна“ и Марияна Стойчева – главен юрисконсулт.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Мария Белова, която отбеляза, че предлаганите промени са свързани с наличието на противоречива съдебна практика и с необходимостта от прецизиране на някои текстове, основно свързани с установяването на недължимо платени суми и с правомощията на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ да сключва административни договори, да издава актове за установяване на публични държавни вземания и решения за налагане на финансови корекции, както и да делегира правомощия на своите заместници и на директорите на областните дирекции на фонда.
  В тази връзка е прецизиран текстът, свързан с начина, по-който се уреждат отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии, като се уточнява, че това става с административни договори или административни актове.
  Разширява се кръгът от правомощия, които изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ има право да делегира на своите заместници и на директорите на областните дирекции на фонда, като към тях се включват и тези, произтичащи по силата на договора, с който управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., делегира част от функциите си по прилагане на програмата на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция.
  Изрично е посочено, че изпълнителният директор на фонда издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тези правомощия изпълнителният директор на фонда също ще може да делегира на своите заместници и на директорите на областни дирекции на фонда, като с преходна разпоредба е предвидено това негово право да се прилага и по отношение на вече издадени до влизането в сила на закона актове и решения.
  Повишава се минималният праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, изплатени от европейските фондове, от 100 на 250 евро.
  Изрично е посочено, че вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа на административен акт или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съответно е предвидено обжалването на тези актове да не спира тяхното изпълнение.
  Разграничени са хипотезите, в които дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на ЗУСЕСИФ от случаите, които не попадат в обхвата на ЗУСЕСИФ и при които установяването става с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане. Съответно с преходна разпоредба се предлага този ред за установяване на дължимостта на вземанията да се отнася и за издадени до влизането в сила на закона решения и актове.
  Създава се правно основание изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да одобри методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на нормативни или договорни задължения от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  Министерството на земеделието, храните и горите съгласува законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете. Предлагат минималният праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, да важи и за изплатените от държавния бюджет. По отношение на методиката за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, предлагат между първо и второ четене на законопроекта да се предвиди, че тя подлежи на обнародване в Държавен вестник. Предлагат и да бъде прецизиран текстът на преходната разпоредба, като се посочи, че правомощието на изпълнителния директор на фонда да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на решения за налагане на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ, както и неговото право да делегира това свое правомощие, се отнасят и за вече издадени до влизането на закона сила актове и решения.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че очевидно има необходимост от коригиране на част от текстовете на закона, но изразиха съмнение, че конкретните промени ще доведат до целения резултат. Поставиха въпроса защо методиката не е издадена от управляващия орган и отбелязаха, че основният проблем са решенията, издадени въз основа на методиката, обявена за нищожна от Върховния административен съд. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта.
  От Държавен фонд „Земеделие“ обясниха, че правомощието за издаването на решения за налагане на финансови корекции е изцяло на изпълнителния директор и няма как министерството в лицето на управляващия орган на програмата да издадат подобен акт. Обясниха, че в случайте, в които евентуално съдът се произнесе, че определено решение за налагане на финансови корекции, по което дължимата сума е определена въз основа на отменената методика е нищожно, фондът има възможност да го издаде наново въз основа на новата методика.
  От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят законопроекта и подчертаха, че обратното действие ще важи единствено по отношение на правомощието на изпълнителния директор на фонда издава актове за установяване на публични държавни вземания и решения за налагане на финансови корекции и на възможността да делегира на своите заместници и на директорите на областни дирекции на фонда това свое правомощие.
  От парламентарната група на Обединени патриоти заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но между първо и второ четене текстовете следва да бъдат прецизирани.


  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 954-01-36, внесен от н.п. Мария Белова и гр.н.п. на 31 май 2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума