Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/07/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 21 юни 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 21 юни 2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните
  (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
  бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 14 и 44 от 2016 г.)

  Предложение на н.п. Георги Станков:
  Заглавието на законопроекта да се измени, както следва:
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните“.
  На основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъдено и гласувано.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п. Георги Станков:
  Да се създаде нов § 1:
  „§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 3 думите „за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност“ се заличават“.
  На основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъдено и гласувано.

  Предложение на н.п. Георги Станков:
  Да се създаде нов § 2:
  „§ 2. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст думите“за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност“ се заличават.
  2. Създават се точки 6 и 7:
  6. дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“;
  7. лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“.
  Досегашните параграфи 1-76 да станат съответно параграфи 3-78.
  На основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъдено и гласувано.

  § 1. В чл. 12 навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.

  § 2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г.,
  бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г.,
  бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 183, ал. 11 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 242, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г., бр. 39 и 57 от 2016 г.) в чл. 37, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.), в чл. 45д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В ал. 4:
  а) думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“;
  б) думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.) в чл. 45д навсякъде думите Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.

  § 6. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.,
  бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 3 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13 думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 109, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 111 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52 , 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения:

  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 62а думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 118, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп. бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52 , 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г. и бр. 9 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В Закона за генетично модифицирани организми (обн. ДВ. бр.27 от 2005 г.; изм. бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр.31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г.,
  бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
  2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В. чл. 47, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9 и 11 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 166а, ал. 5, т. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от
  2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от
  2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. –
  бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г.,
  бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 39б, т. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 41б, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 42б, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  4. В чл. 42в, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  5. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 38 от 2001 г.; бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 65 от 2013 г.; бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.

  § 19. В Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  § 20. В Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 57 от 2015 г.) в чл. 10, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 81, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 11, ал. 3 думите „министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В Закона за електронните съобщения (обн. ДВ. бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп. бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42 от 2009 г.; Решение № 3 от 2009 г. на Конституционния съд РБ – бр. 45 от 2009 г.; бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 от 2015 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 23 от 2015 г.; бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.) в чл. 292 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.) в чл. 64, ал. 9 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 от 2014 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 65 от 2014 г.; бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп. бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от
  1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г.,
  бр. 36 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 25, ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  4. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
  § 27. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от
  1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г.,
  бр. 36 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 28. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 34 от
  2016 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  § 29. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.) в чл. 173, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. бр. 12 от 2015 г. и бр. 44 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
  § 31. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г.,
  бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 12 от 2017 г.) в чл. 22ж, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от
  1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 85, ал. 1, в изречения първо и второ думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В § 15 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от
  1998 г.; изм. бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 33. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.) в чл. 62, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) в § 19, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп.,
  бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 25, 32, 35, 41 и 82 от 2009 г.), в § 27 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
  § 35. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г., изм., бр. 99 от 2009 г. и бр. 100 от 2013 г.) в § 27 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 36. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г. и бр. 32 и 35 от 2009 г.), в § 42 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ и „Министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
  § 36. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г., изм., бр. 100 от 2013 г.) в § 42 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  § 37. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.
  § 38. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 95 от 2015 г.) в чл. 6, т. 6 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г. и бр. 27 и 57 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 47, ал. 1 и чл. 58, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39:
  § 39. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“, а думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 40. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр. 30 от 1999 г.; изм. бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 43, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 44, ал. 1 и чл. 60 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41:
  § 41. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  § 42. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; бр. 60 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите” и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ,
  бр. 81 от 1999 г.; попр. бр. 82 от 1999 г.; изм. бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 58 от 2016 г.) в чл. 57а, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
  § 44. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г.; бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в чл. 112д, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
  § 45. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм. бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от
  2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.) в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм. бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  4. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.

  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп. бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
  § 48. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр. бр. 98 от 2002 г.; изм. бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
  бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г.,
  бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 34, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  3. В § 7 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49:
  § 49. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм. бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните, министъра на горите и опазване на природната среда“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“;
  2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.

  § 50. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм.
  бр. 12, 32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 14 и 53 от
  2012 г., бр. 62 и 101 от 2015 г.) в чл. 11, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
  § 51. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 82 от 2012 г.; изм. бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 50 от 2013 г.; бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) в чл. 84, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.
  § 52. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 20а навсякъде думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.
  § 53. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
  § 54. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ,
  бр. 20 от 2003 г.; изм. бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г. и бр. 28 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.

  § 55. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6 в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г.) в § 3 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.
  § 57. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; доп. бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в наименованието на раздел III думите „Министерство на земеделието и храните“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.

  § 58. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от
  2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.

  § 59. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30, 62 и 63 от 2006 г., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.

  § 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и бр. 61 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.
  § 61. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61.

  § 62. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 95 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.

  § 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
  бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г. и бр. 105 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.
  § 64. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от
  2001 г.; изм. бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 54 от 2016 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните”, „Министърът на земеделието и храните“ и „министърът на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 1, ал. 1 от Допълнителната разпоредба думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65:
  § 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба:
  а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“;
  б) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В останалите текстове на закона думите „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.

  § 66. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр. бр. 20 от 1991 г., изм. бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и № 8 на Конституционния съд на РБ от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд на РБ от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм. бр. 8 от 2011 г., бр. 37 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.

  § 68. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68.
  § 69. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57, 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53, 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г. и бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69.

  § 70. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 43 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70.

  § 71. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г.) в чл. 16, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71.
  § 72. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от
  2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.

  § 73. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 28, 44 и 88 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73.

  § 74. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ДВ, бр. 44 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 6, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  4. В чл. 20, ал. 1 думите „заместник-министри на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министри на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74:
  § 74. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „заместник-министри на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и заместник-министри на земеделието, храните и горите“.

  § 75. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
  бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г.,
  бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от
  2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 14, ал. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
  2. В чл. 17, ал. 12, т. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
  3. В чл. 43, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75.

  § 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума