Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 5 юли 2017 г., на което обсъди законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерство на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов – министър. От Министерство на финансите – Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Лидия Атева – началник отдел и Стефка Сарафова – главен експерт в същата дирекция.
  Към законопроекта е приложена пълна предварителна оценка на въздействието, съгласно методологията утвърдена от Министерския съвет.
  Законопроектът и мотивите към законопроекта бяха представени от Весела Данева, която подчерта, че с него не се изменя съществено съществуващия ред за предоставяне на помощи и че като цяло са запазени същността на процедурите, компетентните органи и правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието, храните и горите, както и обмена на информация и координация.
  Министърът на земеделието, храните и горите ще продължи да осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните и на минималните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството, като ще разработва съдържанието, параметрите и механизмите за предоставяне и контрол на всички видове помощи. Освен това министърът, ще оценява въздействието на помощите, ще изпраща уведомленията, ще изготвя годишните доклади до Европейската комисия, ще дава становища и ще участва в дейността на работните органи на Европейската комисия, в кръга на своята компетентност.
  Създава се ред за оценка на размера и за възстановяване на неправомерна и несъвместима или неправилно използвана държавна помощ. Механизмът се въвежда, за да се осигури изпълнението на негативното решение на комисията, във връзка с замените на земи от държавния горски фонд, за земи - частна собственост.
  Въвеждат се редица легални дефиниции на понятия, в т.ч. понятие за „администратор на помощ“, като са разписани неговите правомощия „получател на помощ“.
  Предлага се съставянето на актовете за установяване на нарушенията да се извършва от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция по реда на Закона за държавната финансова инспекция. Агенцията ще издава и наказателните постановления.
  Създава се механизъм за оспорване по съдебен ред на акт за предоставяне на държавна или на минимална помощ и за разглеждане на жалби и искове по оспорване от трети заинтересовани страни.
  От парламентарната група на Обединените патриоти предложиха разглеждането и гласуването на законопроекта да бъде отложено до произнасяне на Комисията по бюджет и финанси.
  В началото на заседанието от парламентарната група на БСП за България постъпи подобно предложение, под формата на процедурно предложение за отпадане на точката от дневния ред. То беше подложено на гласуване и е отхвърлено. Поради това, предложението на Обединените патриоти не беше подложено на повторно гласуване.

  В заключение, Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 11 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума