Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
21/02/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 08 февруари 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 08 февруари 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия

  (Обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от
  2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 58 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „хранителната промишленост” се заменят с „храните”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Селскостопанската академия е бюджетна организация - юридическо лице със седалище София към министъра на земеделието, храните и горите. Селскостопанската академия съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси."
  3. В ал. 4:
  а) в т. 1 думата „субсидии” се заменя с „трансфери“;
  б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „помощи и други безвъзмездно получени средства“.
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицата, предоставящи помощи и средства безвъзмездно на Селскостопанската академия, подават декларация за произход на средствата съгласно чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.”
  5. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение се приемат от управителния съвет.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите „Европейския съюз“ се добавя „и научни организации“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Селскостопанска академия е национална, ползваща се с автономия организация за научни изследвания, научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и хранителната промишленост, която дейност обезпечава и подпомага изработването и изпълнението на държавната политика в тази област.“.
  2. т. 4 – отпада.
  3. т. 5 става т. 4, като в нея създаваната алинея става ал. 5.
  4. т. 6 става т. 5, като в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София и съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“
  3. В ал. 4:
  а) в т. 1 думата „субсидии” се заменя с „трансфери“;
  б) в т. 4 накрая се добавя „помощи и други безвъзмездно получени средства“.
  4. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Лицата, които предоставят безвъзмездно помощи и средства на Селскостопанската академия, подават декларация за произход на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  (6) Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение се приемат от управителния съвет.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думата „училища“ се добавя „и научни организации“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2 (1) Министърът на земеделието, храните и горите провежда политиката на държавата за развитие на научноизследователската, научно-приложната, експерименталната и производствената дейност в областта на земеделието и храните.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на Селскостопанската академия.“


  § 2. Член 2а се изменя така:
  „Чл. 2а. Селскостопанската академия разработва Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която се приема от управителния съвет и се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите. Стратегията се актуализира на всеки 3 години.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.


  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1-4 се изменят така:
  „(1) Селскостопанската академия се ръководи от председател и управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове.
  (2) Членове на управителния съвет могат да бъдат хабилитирани учени, доктори или доктори на науките, член-кореспонденти и академици от Селскостопанската академия, като в състава му се включват и лице с образователно-квалификационна степен "магистър" и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на финансите, както и правоспособен юрист.
  (3) Председателят на Селскостопанската академия е хабилитирано лице. Той ръководи цялостната дейност на академията и я представлява. Председателят на Селскостопанската академия е и председател на управителния съвет.
  (4) Председателят на Селскостопанската академия се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, а членовете на управителния съвет – от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия.”
  2. В ал. 5 думите „Председателят на управителния съвет“ се заменят с „Председателят на Селскостопанската академия“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 3, т. 1 се правят следните изменения:
  1. в новото съдържание на ал. 1:
  а) запетаята след думата „съвет“ се заменя с точка и текстът до края на изречението – отпада.
  б) създава се изречение второ: „Председателят и членовете на Управителния съвет са хабилитирани лица.“
  2. новото съдържание на ал. 2 се изменя така:
  „(2) Управителният съвет се състои от Председателя на Селскостопанската академия и 8 лица от състава на Академията.“
  3. в новото съдържание на ал. 3 се правят следните изменения:
  а) изречение първо – отпада.
  б) изречение второ става изречение първо, като в него думата „Той“ се заменя с „Председателят на Селскостопанската академия“.
  в) изречение трето става изречение второ.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1-4 се изменят така:
  „(1) Органите на управление на Селскостопанската академия са:
  1. председателят;
  2. управителният съвет.
  (2) Председателят на Селскостопанската академия e хабилитирано лице, което се назначава и освобождава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.
  (3) Председателят на Селскостопанската академия:
  1. представлява академията;
  2. ръководи и организира дейността й;
  3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
  4. изпълнява и други правомощия, свързани с дейността на Селскостопанската академия.
  (4) Управителният съвет се състои от председател и 8 членове. Председателят на Селскостопанската академия е и председател на управителния съвет. Членове на управителния съвет могат да бъдат хабилитирани лица от Селскостопанската академия.“
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Членовете на управителния съвет се назначават от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Председателят на управителния съвет“ се заменят с „Председателят на Селскостопанската академия“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 4. В чл. 4, ал. 1 след думата „председателя“ се добавя „на Селскостопанската академия“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „съвет“ се добавя „на Селскостопанската академия“.
  2. В ал. 2 след думата „съвет“ се добавя „на Селскостопанската академия“.
  3. Алинея 3 се отменя.


  § 5. В чл. 5, ал. 3 след думата „председателят“ се добавя „на Селскостопанската академия“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „председателят“ се добавя „на Селскостопанската академия“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Изпълнителното бюро продължава да изпълнява своите функции и след изтичането на мандата на председателя до назначаването на ново ръководство.“


  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „институти“ се добавя „и научни центрове“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност на Селскостопанската академия се осъществяват от „Научно-производствен център“, който е юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София.“
  3. В ал. 3 думите „на бюджетна издръжка“ се заменят с „и се ръководи от директор“.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Държавното предприятие по ал. 2 може да осъществява и други дейности, свързани със или подпомагащи основния предмет на дейност. Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (5) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по ал. 2 се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 3 става т. 4, като думите „В ал. 3“ се заменят със „Сегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея“.
  2. т. 4 става т. 3, като в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) уводното изречение се изменя така: „Създава се нова ал. 3.“
  б) създаваната ал. 4 става ал. 3.
  в) от текста отпада създаваната ал. 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „институти“ се добавя „и научни центрове“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За осъществяване на експериментално-производствената, приложната и научно-приложната дейност на Селскостопанската академия към нея се създава държавно предприятие „Научно-производствен център“. Предприятието е юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Дейността по съхранение и опазване на културно-историческото наследство в областта на земеделието се осъществява от Националния земеделски музей, който е юридическо лице на бюджетна издръжка и се ръководи от директор, назначен от председателя на Селскостопанската академия.“


  § 7. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Директорите на структурни звена по чл. 6, ал. 1 са хабилитирани лица и се избират чрез конкурс за срок 4 години.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Структурните звена по чл. 6, ал. 1 се ръководят от директори, които са хабилитирани лица и се избират чрез конкурс за срок 4 години.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 7а:
  „§ 7а. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а (1) Държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 има двустепенна структура, която включва Централно управление и специализирани поделения съгласно Приложение № 1.
  (2) Специализираните поделения по ал. 1:
  1. осъществяват съответната на специализацията им научно-приложна и експериментална дейност, в т.ч. демонстрационни полета, като извършват тази дейност в сътрудничество и на договорна основа с институтите и научните центрове на Академията.
  2. осъществяват производствена дейност, която организират и реализират на основата на годишни планове.
  (3) Специализираните поделения се ръководят и представляват от директори, назначавани от директора на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 за срок от 4 години. Предприятията:
  1. сключват от свое име и за своя сметка договори в рамките на предоставените им правомощия;
  2. водят счетоводство и представят в централното управление изготвените годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството;
  3. имат банкови сметка и свой печат;
  4. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
  (4) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 се определят в устройствения правилник на Селскостопанската академия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 9.

  § 8. В чл. 9 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. сегашният текст, при съответната редакционна промяна, става т. 1.
  2. създава се т. 2:
  „2. в т. 1 след думата „работа“ се добавя „и научно-приложна дейност“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“;
  б) в т. 1 след думата „работа“ се добавя „и научно-приложна дейност“.
  2. Създават се ал. 2 - 8:
  „(2) Държавното предприятие по ал. 1 може да осъществява и други дейности, свързани със или подпомагащи основния предмет на дейност. Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (3) Държавното предприятие има двустепенна структура:
  1. централно управление;
  2. специализирани поделения.
  (4) Директорът на държавното предприятие ежегодно изготвя и предлага на председателя на Селскостопанската академия за утвърждаване годишен план за дейността на предприятието.
  (5) Специализираните поделения по ал. 3, т. 2 въз основа на утвърдения годишен план организират и реализират научно-приложна, експериментална, демонстрационна и обслужваща дейност в сътрудничество и на договорна основа с институтите и научните центрове на Селскостопанската академия.
  (6) Специализираните поделения по ал. 3, т. 2 се ръководят и представляват от директори, назначени от директора на държавното предприятие за срок 4 години. Специализираните поделения:
  1. сключват от свое име и за своя сметка договори в рамките на предоставените им правомощия;
  2. водят счетоводство и представят в централното управление годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството;
  3. имат банкови сметки и свой печат;
  4. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
  (7) Имуществото на държавното предприятие се състои от имущество, предоставено от Министерския съвет, министъра на земеделието, храните и горите, от международни институции, местни и чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, придобито от предприятието в резултат на дейността му.
  (8) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2, както и наименованията, седалищата и районите на дейност на неговите специализирани поделения се определят с правилника по чл. 8.“


  § 9. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. Органите на управление на държавното предприятие по
  чл. 6, ал. 2 са:
  1. министърът на земеделието, храните и горите;
  2. председателят на Селскостопанската академия;
  3. управителният съвет на съответното държавно предприятие;
  4. директорът.”

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 9 в новото съдържание на чл. 10 се правят следните изменения:
  1. в т. 3 думите „на съответното държавно предприятие“ се заменят с „в състав от трима членове, в т.ч. директорът.“
  2. т. 4 – отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 12.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“;
  б) в т. 3 думите „съответното държавно“ се заменят с „държавното“.
  2. Алинея 2 се отменя.


  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и на самостоятелните ѝ звена“ се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието, храните и горите провежда политиката на държавата за развитие на експерименталната и производствената дейност в областта на земеделието, животновъдството и храните.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 11 ал. 3 думата „академията“ се заменя със „Селскостопанската академия“.


  § 11. Членове 12 и 13 се отменят.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 11 се изменя така:
  „§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. ал. 1 се изменя така:
  (1) Председателят на Селскостопанската академия назначава директорът, по предложение на Управителния съвет на Академията, и останалите двама членове на Управителния съвет на държавното предприятие по чл. 6, ал.2 за срок от 4 години и сключва с тях договор за управление при условията и по реда, определени в устройствения правилник на Академията.“
  2. ал. 2 се отменя.
  3. в ал. 3:
  а) в т. 1 думите директорите на държавните предприятия“ се заменят с „директора и другите членове на Управителния съвет на държавното предприятие“.
  б) в т. 2 – 6 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.
  4. в ал. 4 навсякъде в текста думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Управителният съвет на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 се състои от трима членове, включително директора на предприятието.
  (2) Председателят на Селскостопанската академия назначава директора и членовете на управителния съвет на държавното предприятие и сключва с тях договори за управление при условия и ред, определени в правилника по чл. 8. Договорите за управление с членовете на управителния съвет се сключват за срок 4 години.
  (3) Председателят на Селскостопанската академия:
  1. освобождава от отговорност по договорите за управление директора и членовете на управителия съвет на държавното предприятие;
  2. утвърждава годишния план на държавното предприятие;
  3. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за работна заплата на държавното предприятие в съответствие с годишния план;
  4. съгласува годишния отчет на държавното предприятие и го представя на министъра на земеделието, храните и горите;
  5. предлага на министъра на земеделието, храните и горите предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
  6. осъществява и други функции, определени в правилника по чл. 8.
  (4) Управителният съвет на държавното предприятие:
  1. разработва стратегии за развитие на експерименталната, демонстративната и производствената дейност;
  2. разработва годишния план на държавното предприятие;
  3. осъществява и други функции, определени в правилника по чл. 8.
  (5) Директорът на държавното предприятие:
  1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
  2. осъществява оперативното ръководство на предприятието;
  3. сключва договори за дейностите, извършвани от предприятието;
  4. изготвя и представя за съгласуване от председателя на Селскостопанската академия годишния отчет;
  5. изготвя и представя годишен доклад за дейността на предприятието;
  6. прави предложение за бракуване на дълготрайни материални активи;
  7. изпълнява и други функции, свързани с управлението на предприятието, определени в правилника по чл. 8.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 11а:
  „§ 11а. Чл. 13 се отменя.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. (1) Държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 не може да учредява ипотеки и залози върху предоставеното му за управление имущество.
  (2) Имуществото на държавното предприятие не може да служи за обезпечаване задължения на трети лица.
  (3) Държавното предприятие не може да участва в търговски дружества, както и да създава такива.
  (4) Държавното предприятие може да кандидатства по оперативни програми и научно-изследователски проекти, както и по международни, национални и регионални търгове и програми и може да бъде равнопоставен участник в процедури по Закона за обществените поръчки.
  (5) Срещу държавното предприятие не може да се открива производство по несъстоятелност.
  (6) Държавното предприятие отговаря за задълженията си до размера на предоставеното му за управление имущество.
  (7) Държавното предприятие не подлежи на приватизация.
  (8) Дейността на държавното предприятие, както и имуществото му не могат да бъдат обект на концесия по смисъла на Закона за концесиите.“


  § 12. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 12 се изменя така:
  „§ 12. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. заглавието се изменя така:
  „Приложение № 1 към чл. 7а, ал. 1
  Специализирани поделения в структурата на Селскостопанската академия:“
  2. раздел І. става съдържание на Приложението, като в него се правят следните изменения и допълнения:
  а) номерацията и заглавието на раздела – отпадат.
  б) т. 1 се заличава.
  в) т. 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
  г) т. 4 се заличава.
  д) т. 5 става т. 3.
  е) т. 6 се заличава.
  ж) т. 7 става т. 4.
  з) т. 8 се заличава.
  и) т. 9 – 14 стават съответно т. 5 – 10.
  й) т. 15 се заличава.
  к) т. 16 става т. 11.
  л) т. 17 се заличава.
  м) т. 18 и 19 стават съответно т. 12 и 13.
  н) създава се т. 14:
  „14. Система за агропазарна информация САПИ – София.“.
  3. раздел ІІ. и ІІІ. се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на § 9.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 13. Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, приема правилника по чл. 6, ал. 5 от Закона за Селскостопанската академия в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 13 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 20.


  § 14. (1) Създава се Държавно предприятие „Научно-производствен център“ чрез сливане на държавните предприятия, както следва:
  1. Опитна станция по земеделие – Видин;
  2. Опитна станция по земеделие – Лом;
  3. Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра;
  4. Опитна станция по земеделие – Търговище;
  5. Опитна станция по земеделие – Лозница;
  6. Опитна станция по земеделие – Хан Крум;
  7. Опитна станция по лозарство и винарство – Варна;
  8. Опитна станция по земеделие – Поморие;
  9. Опитна станция по земеделие – Средец;
  10. Опитна станция по земеделие – Сливен;
  11. Опитна станция по тютюна – Хасково;
  12. Опитна станция по земеделие – Кърджали;
  13. Опитна станция по лозарство – Септември;
  14. Опитна станция по картофите – Самоков;
  15. Опитна станция по земеделие – Ямбол;
  16. Система за агропазарна информация САПИ – София.
  (2) Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е универсален правоприемник на държавните предприятия по ал. 1 и встъпва в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по чл. 6, ал. 4 от Закона за Селскостопанската академия.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 14 се правят следните изменения:
  1. в уводното изречение след думата „сливане“ се добавя „и като придобиват статут на специализирани поделения“.
  2. т. 4 – отпада.
  3. т. 5 става т. 4.
  4. т. 6 – отпада.
  5. т. 7 – 16 стават съответно т. 5 – 14.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Венка Стоянова и нар. пр. проф. Светла Бъчварова:
  В § 14, ал. 1, т. 4 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. (1) От датата на вписването му в търговския регистър Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива на държавните предприятия, както следва:
  1. Опитна станция по земеделие – Видин;
  2. Опитна станция по земеделие – Лом;
  3. Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра;
  4. Опитна станция по соята – Павликени;
  5. Опитна станция по земеделие – Лозница;
  6. Опитна станция по земеделие – Хан Крум;
  7. Опитна станция по лозарство и винарство – Варна;
  8. Опитна станция по земеделие – Поморие;
  9. Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик;
  10. Опитна станция по земеделие – Сливен;
  11. Опитна станция по тютюна – Хасково;
  12. Опитна станция по земеделие – Кърджали;
  13. Опитна станция по лозарство – Септември;
  14. Опитна станция по картофите – Самоков;
  15. Опитна станция по земеделие – Ямбол;
  16. Система за агропазарна информация САПИ – София.
  (2) От датата на вписването в търговския регистър на Държавно предприятие „Научно-производствен център“ се заличава регистрацията на съответните държавни предприятия по ал. 1.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.


  § 15. (1) Считано от 1 април 2018 г.:
  1. Държавно предприятие –- Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, се преобразува в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия;
  2. Държавно предприятие – Опитна станция по соята – Павликени, се преобразува в Научен център по соята – Павликени, към Селскостопанската академия;
  3. Държавно предприятие – Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, се преобразува в Научен център по поливно земеделие – Пазарджик, към Селскостопанската академия;
  4. Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към Селскостопанската академия.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 15, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  „5. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие - Търговище се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище към Селскостопанската академия.“
  „6. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие - Хан Крум се преобразува в Научен център по земеделие –Хан Крум към Селскостопанската академия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на т. 5 и не подкрепя предложението за създаване на т. 6.

  Предложение от нар. пр. Венка Стоянова и нар. пр. проф. Светла Бъчварова:
  В § 15, ал. 1 се създава т.5:
  „5. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Търговище се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище към Селскостопанската академия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. (1) Считано от 1 април 2018 г.:
  1. Държавно предприятие –- Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, се преобразува в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия;
  2. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Търговище, се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище, към Селскостопанската академия;
  3. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Средец, се преобразува в Научен център по земеделие – Средец, към Селскостопанската академия;
  4. Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към Селскостопанската академия.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.


  § 16. (1) Считано от 1 април 2018 г. Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен.
  (2) Считано от 1 април 2018 г. Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.
  (3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 и 2 преминават към съответния институт.
  (4) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 и 2 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. (1) Считано от 1 април 2018 г.:
  1. Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен;
  2. Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към съответния институт.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  § 17. Изменението по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия се извършва в тримесечен срок от влизането в сила на този закон в съответствие с чл. 172 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92 и 97 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г.) в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби след думите „Българската академия на науките“ се поставя запетая и се добавя „Селскостопанската академия“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.


  Комисията предлага да се създаде § 20:
  § 20. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие със закона правилника по чл. 8.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума