Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
30/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход № 854-01-16, внесен от н.п. Емил Димитров Симеонов и гр.н.пр. на 7 март 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход № 854-01-16, внесен от н.п. Емил Димитров Симеонов и гр.н.пр. на 7 март 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 30 март 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие министърът на земеделието, храните и горите – г-н Румен Порожанов и представители на неправителствени и браншови организации от сектора.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н. пр. Емил Димитров.
  Със законопроекта са определени дейностите, попадащи в обхвата на закона и се въвежда регистрационен режим за всички икономически оператори, които ги извършват. Разписани са общите и специфичните условия за регистрация, редът за предоставяне на обезпечения, редът за вписване, заличаване и водене на регистъра на икономическите оператори, осъществяването на контрола и съответните принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби при неизпълнение разпоредбите на закона.
  От компетентността на Комисията по земеделието и храните са текстовете, касаещи земеделските производители.
  В законопроекта изрично е посочено, че регистрираните земеделски производители, които чрез вътрешен обект и за собствени нужди извършват дейност по зареждане на резервоари на пътни превозни средства, на извънпътна техника и на механизация, са задължени по закона лица. Тази дейност попада в обхвата на легалната дефиниция на понятието „търговия на дребно" от допълнителната разпоредба, където е посочено, че освен продажба на продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции, търговия на дребно е и зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект.
  В общите условия, на които следват да отговарят лицата, желаещи да получат регистрация за търговия на дребно, са предвидени минималните изисквания за управляващите дружествата. Те не следва да имат изискуеми задължения и да са извършвали нарушения в сферата на икономическата дейност. Въвежда се и задължението за предоставяне на обезпечение в полза на министъра на икономиката в размер на 20 000 лева за обект.
  В специалните условия за регистрация е предвидено лицата, извършващи търговията на дребно, да разполагат с минимален уставен капитал или имущество в размер на 20 000 лв., да имат завършено средно образование и осигурителен стаж поне 3 години. Обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот, да отговаря на съответните изисквания за устройство на територията и за строителство на такива обекти и чрез дистанционна връзка да предоставя на Националната агенция по приходите данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива.
  Въведена е изрична забрана трети лица да зареждат с горива чрез вътрешен обект пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация.
  Другият аспект от законопроекта, който също касае земеделските производители, са текстовете, регламентиращи превоза на горивата и транспортните средства, с които ще се извършва. За тези лица е предвидено размерът на обезпечението да е 3 000 лв. за всяко моторно превозно средство.
  Лицата, които до влизане на закона в сила са осъществявали икономически дейности, попадащи в неговия обхват, следва в тримесечен срок да подадат заявление за регистрация.
  Министерството на земеделието, храните и горите по принцип подкрепя въвеждането на нормативно регулирани правила и процедури за ограничаване на злоупотребите в търговията с горива, но предлага земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на законопроекта, тъй като те не са търговци на дребно с нефт и нефтопродукти. Земеделските производители са крайни потребители на горива, по отношение на които има въведена система за контрол и дължимите акцизи са заплатени. Според министерството, вменените със законопроекта задължения и изисквания не са съобразени със статута на земеделските производители и създават допълнителна регулаторна и финансова тежест за тази категория стопански субекти.
  От Асоциация на земеделските производители в България и Национална асоциация на зърнопроизводителите категорично се обявиха за изключване на земеделските производители от обхвата на законопроекта.
  От Националния съюз на земеделските кооперации в България заявиха, че законопроектът ще създаде сериозни проблеми на земеделските стопани и настояха техният статут и дейността, която извършват, да бъде ясно определен. Според тях, изключването на земеделските производители от обхвата на законопроекта няма да реши проблемите на бранша, тъй като останалите разпоредби ще продължат да касаят тяхната дейност и дадоха пример с транспорта на горивата. В тази връзка призоваха за изработването на текстове, отразяващи спецификата на дейността в сектора.
  В последвалата дискусия н.пр. Йордан Апостолов постави въпроса как земеделските производители, които според класификацията на икономическите дейности извършват производство на селскостопанска продукция в непреработен вид, се вписват в контекста на законопроекта и в дейността „търговия на дребно“. Отбеляза като правилно въвеждането на механизъм за обезпечаване изпълнението на непогасени изискуеми задължения, но изтъкна, че такова обезпечение не бива да бъде прилагано за земеделските производители, спрямо които има достатъчно контрол, тяхната дейност е прозрачна, имуществото им е регистрирано и върху него могат да бъдат наложени запори, когато са констатирани нарушения. Отбеляза, че част от нерегламентираните търговски обекти за горива се намират върху територията на вече бивши земеделски стопанства и са продадени на трети лица, за чиято дейност земеделските производители не могат да носят отговорност. Изрази несъгласие с приравняването на изискванията към земеделските производители с тези за бензиностанции, предвид разликата в дейността. Изтъкна, че узаконяването на резервоарите, които стопаните ползват за своите нужди, е непосилна административна и финансова тежест за тях. Отбеляза съществуването на неясноти в легалните дефиниции на използваните понятия.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че земеделските производители по никакъв начин не могат да бъдат класифицирани като търговци на дребно, тъй като са краен потребител на горива. Според тях, следва да бъде направен анализ на действащата нормативна уредба, където има заложени механизми за контрол. Заявиха, че законопроектът може да бъде подкрепен единствено в частта, която не касае отрасъл земеделие, тъй като там ще породи повече проблеми отколкото ще реши.
  Във връзка с поставените въпроси н.пр. Емил Димитров поясни, че целта на законопроекта е създаването на ясни правила и контрол върху движението на горивата от складовете на едро до крайния потребител, както и въвеждането на сериозни санкции за нарушителите. Според него, трябва да се направи разграничение между гражданските бензиностанции за търговски цели и обектите, от които се зарежда за земеделски цели. Заяви, че има готовност за постигане на компромис със заинтересованите страни и прецизиране на най-спорните текстове.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 0 гласа “за”, 9 гласа “против” и 9 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход № 854-01-16, внесен от Емил Димитров Симеонов и гр.н.пр. на 7 март 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума