Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
10/04/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръвъжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 10 април 2019 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.

  На заседанието присъства г-ж Елица Попoва – директор дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната” , която представи законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжени сили на Република България.

  Тя посочи, че с предлагания законопроект се цели постигане на съответствие с поетите ангажименти към алианса на НАТО и е необходимо да бъдат изпълнени ангажиментите за развитие на българските сили за специални операции, съгласно които е предвидено създаване на Съвместно командване на специалните операции (СКСО). С формирането на СКСО ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на Република България с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране към рязко променящата се военно-политическа обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства.

  Съвместното командване на специалните операции ще изпълнява задачи за постигане на стратегически и оперативни цели. Със законопроекта се определя йерархически мястото на СКСО на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната.

  Предлага се изменение на разпоредбата на чл. 188а и 285а от ЗОВСРБ с цел прецизиране на кръга от задължените лица - военнослужещи и цивилни служители по ЗОВСРБ, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и отмяна на административно-наказателна разпоредба по ЗОВСРБ, дублираща такава по чл. 173 от ЗПКОНПИ;

  Цели се създаване на яснота относно кръга от лицата, за които възниква задължение за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (извън лицата, заемащи висши публични длъжности), във връзка с § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на закона се предлага в специалния закон (ЗОВСРБ) изрична уредба, съгласно която задължени лица да бъдат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от КТ, както и военнослужещите и цивилните служители от звена и на длъжности, за които е установен завишен корупционен риск, въз основа на методологията по чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ.

  Г-ж Попова отбеляза, че с предлаганата промяна в чл. 224 от ЗОВСРБ се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата й равностойност. Това ще доведе до равнопоставеност между отделните военнослужещи в различните хипотези, в които следва да им се осигури безплатна храна и ободряващи напитки, и храненето им при участие в занятия, учения, тренировки и лагери няма да е за сметка на самите военнослужещи при обективна невъзможност да им се осигури храна в натура.

  С предлаганото изменение на разпоредбата на чл. 291 от ЗОВСРБ ще се създадат условия за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време. Това ще осигури непрекъснатост на работния процес в случаите, когато естеството и спецификата на дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители в тясно сътрудничество и взаимодействие.

  Целта на предлаганата промяна в ЗОВСРБ по отношение статута на работодател, е да се осигури възможност работодателите по смисъла на КТ във въоръжените си-ли да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни форми-рования и структури, които не са разпоредители с бюджет, спрямо личния състав по трудово правоотношение на тяхно подчинение. Както и синхронизиране на разпоредбата на чл. 60д, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 11, ал.8 от Закона за публичните финанси в изпълнение на чл. 2 от този закон.

  Също така се разширява се обхвата на правоимащите лица по чл.226ж, ал.З и чл.226з от ЗОВСРБ с включването на българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната с цел подобряване статуса им.

  В заключение г-ж Попова отбеляза, че целта на предлаганото изменение и допълнение в ЗОВСРБ е да се разшири кръга на правоимащите лица по чл. 226г и чл. 226з и по чл. 35, ал.2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование с оглед осигуряване на равни права на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и тези съответно назначени или командировани в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

  С предлаганата промяна в Кодекса на застраховането се урежда възможност за стриктното изпълнение на ратифицирания международен договор и осигуряване на престоя на изпратените в страната чужди служители.

  В последвалата дискусия народният представител Галя Желязкова от ПГ „ГЕРБ” изрази становище, че подкрепя промените и смята, че законопроектът ще улесни работата на служителите и Министерството на отбраната.

  Народният представител от ПГ „Обединени Патриоти” Калин Поповски отбеляза, че парламентарната група на „Обединени Патриоти” ще подкрепи направените предложения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  Народният представител от ПГ „ДПС” изрази притеснението си, че се наблюдава сериозно отклонение от трудовото право относно сумарното работно време за цивилни служители.

  В отговор на поставения въпрос, представителите на Министерството на отбраната посочиха, че по предложението е изразено и приложено към пакета документи становище от работна група 13 „Социална политика и заетост" за съответствие с Директива 89/391/ЕИО и Директива 2003/88/ЕО.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума