Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/06/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  Относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 910-00-8, внесен от Националния осигурителен институт на 10.05.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 05 юни 2019 г., разгледа и обсъди Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  В заседанието участваха Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт и Весела Караиванова, подуправител на НОИ.
  Отчетът за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. бе представен от управителят на НОИ г-н Ивайло Иванов.
  Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване е основният финансов план на социалнoосигурителната система, с който се изпълнява определената за годината държавна осигурителна политика. Той съдържа консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и бюджетите на отделните социални фондове, съобразно спецификата на осигурителните рискове, съвкупността на осигурените лица и изискванията на единната бюджетна класификация.
  Управителят на НОИ подчерта, че бюджетът на държавното обществено осигуряване е изпълнен в неблагоприятна демографска обстановка, която е повлияла върху положителните ефекти от икономическия растеж във финансовото състояние на държавното обществено осигуряване. Макар и условията за придобиване на право на пенсия да не са довели до намаляване на съотношението между пенсионерите и осигурените лица, в абсолютна стойност работната сила е продължила да намалява. Това означава, че е намалял брой на лицата, които могат да правят осигурителни вноски към системата.
  Доброто изпълнение на приходите е причина да бъдат предприети допълнителни мерки за разширяване на осигурителната защита на пенсиите и обезщетенията, без това да доведе до влошаване на общото финансово състояние на държавното обществено осигуряване. На два пъти през годината са изплатени еднократни допълнителни суми към пенсиите. Нараснали са и размерите на краткосрочните обезщетения. Трансферът за покриване на недостига на средства достигнал най-ниските си стойности. Около две трети от разходите за осигурителни плащания са покрити от осигурителни вноски. Сериозно внимание трябва да се обърне на финансовото състояние на фондовете, изплащащи краткосрочни обезщетения. Ясно е, че правото на тези обезщетения зависи от фактори от социално естество, които, за да бъдат положително повлияни е необходимо да се обединят усилията на много заинтересовани страни - законодателна власт, формиращи политиката институции, контролни органи във всички направления на тази дейност.
  Според управителят на НОИ съществените макроикономически процеси са оказали влияние върху основните параметри на държавното обществено осигуряване, които са:

  І. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година, свързани с приходите.

  1.Увеличен е размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт – от 18,8 на сто на 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и от 13,8 на сто на 14,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г.
  2.Запазени са размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” на нивата от 2017 г.:
  - фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто и в съотношение 60/40 осигурител/осигурено лице;
  - фонд „Безработица” – 1,0 на сто и в съотношение 60/40 осигурител/осигурено лице.
  3.Запазени са размерите на диференцираните осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” – между 0,4 и 1,1 на сто според степента на риска за икономическата дейност, изцяло за сметка на осигурителя.
  4.Определен е минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в размер на 510 лв.
  5.Увеличен е минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители - 350 лв.
  6.Запазен е максималният месечен размер на осигурителния доход -
  2 600 лв.
  7.За 2018 г. е определен приход в бюджета на НОИ 1,5 на сто от приходите на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ФГВРС) за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), съгласно чл.15, ал 1, т. 4 от същия закон. За 2018 г. не са правени вноски за ФГВРС и е увеличен максималният размер на гарантираните вземания – 1 300 лв.

  ІІ. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година, свързани с разходите за пенсии.
  1. През 2018 г. продължава повишаването на изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд:
  - Необходимата възраст за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал.1 от КСО е повишена с един месеца за мъжете - 64 години и 1 месец и с два месеца за жените - 61 години и 2 месеца;
  - Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал.2 от КСО е увеличен с 2 месеца - 38 години и 6 месеца за мъжете и 35 години и 6 месеца за жените;
  - Необходимата възраст за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО е повишена с два месеца - 53 години и 2 месеца;
  - Необходимата възраст за придобиване право за пенсия по чл. 68, ал.3 е повишена с 2 месеца - 66 години и 2 месеца за двата пола.
  2. От 1 януари 2018 г. за новоотпуснатите пенсии процентът по чл. 70, ал. 1 от КСО за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула е увеличен от 1,126 на 1,169 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (3,8 на сто).
  3. От 1 юли 2018 г. размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, са преизчислени с новия процент за всяка година осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 от КСО – 1,169.
  4. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1-2 е увеличен от 200,00 лв. на 207,60 лв. от 1 юли 2018 г., съгласно чл.10 от ЗБДОО за 2018 г.
  5. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии е запазен на нивото от 1 юли 2015 г. - 910,00 лв. месечно.

  ІІІ. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година, свързани с разходите за парични обезщетения и помощи.
  1. Увеличен е минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9,00 лв. и се определи дневен максимален размер – 74,29 лв.
  2. Променени са изискванията за право на парично обезщетение за безработица– внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца от последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.
  3. Променени са изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица за времето след 31.12.2001 г., при определяне периода на изплащане на паричните обезщетения за безработица.
  4. Запазен е периодът за определяне на дохода, от който са изчислявани краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане - 24 календарни месеца.
  5. Запазен е режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО – за първите три работни дни е изплащано среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто от осигурителя, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността е изплащано парично обезщетение от ДОО.
  6. Отпаднала е възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.
  7. Запазен е периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.
  8. Увеличен е размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст на 380 лв.
  9. През 2018 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.
  10. От 1 юли 2018 г. в чл. 53в от КСО са в сила промени в режима на изплащане на паричните обезщетения за осиновяване на дете до петгодишна възраст.
  11. Запазен е размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

  ІV. Общо изпълнение на планираните приходи, разходи и трансфери в Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.
  Планираните приходи (без трансфери) за ДОО за 2018 г. са 6 572 253,8 хил. лв., а са постъпили 6 893 353,2 хил. лв., или изпълнението на плана е 104,9 на сто. Общото преизпълнение на плана по приходите е с 321 099,4 хил. лв. (4,9 на сто). Преизпълнението на приходите се формира от постъпилите повече приходи от осигурителни вноски и преизпълнение на неданъчните приходи. Планираните приходи от осигурителни вноски са 6 517 626,3 хил. лв., а са постъпили 6 772 399,8 хил. лв. Преизпълнението е с 254 773,5 хил. лв. (3,9 на сто) и се дължи на:
  1. По-високия отчетен брой на осигурените лица, с 4,1 хиляди повече от плана (0,1 на сто);
  2. По-високия отчетен осигурителен доход, със 17,12 лв. или 2,0 на сто;
  3. Постъпилите повече приходи от осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест с 58 608,8 хил. лв. повече от планираните или 31,3 на сто;
  4. Постъпили приходи от осигурителни вноски по чл. 4б, чл. 4в, § 154 от ЗИД на КСО и чл. 157, ал. 7 от КСО в размер на 25 634,6 хил. лв.
  В бюджета на ДОО са планирани 55 692,5 хил. лв. неданъчни приходи, а са постъпили 121 979,7 хил. лв., с 66 287,2 хил. лв. повече. Те включват приходи и доходи от собственост – 6 115,8 хил. лв. (неизпълнение с 10,6 на сто); глоби, санкции, наказателни лихви – 22 771,8 хил. лв. (преизпълнение със 171,8 хил. лв.) и други приходи – 93 092,1 хил. лв. (преизпълнение с 66 839,6 хил. лв.). Преизпълнението на другите приходи се дължи на счетоводното отчитане на акумулирани осигурителни вноски, постъпили по § 154 от ЗИД на КСО, § 4б от ПЗР на КСО, чл.4б, чл.4в и по чл. 157, ал.7 от КСО.
  През 2018 г. планираните разходи на консолидирания бюджет на ДОО без предоставените трансфери са 11 059 944,2 хил. лв., а по отчет възлизат на 11 178 879,0 хил. лв., като основно са:
  - разходи за пенсии – 9 456 510,2 хил. лв. (включително 102 066,4 хил. лв. еднократно изплатени непланирани допълнителни суми към пенсиите, 619,7 хил. лв. капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права), което е 84,6 на сто от общите разходи;
  - разходи за социални помощи и обезщетения – 1 612 140,4 хил. лв., което е 14,4 на сто от общите разходи;
  - разходи за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – 110 138,3 хил. лв., което е 1,0 на сто от общите разходи или е 1,6 на сто от отчетените приходи от осигурителни вноски за 2018 г.
  Изпълнението на плана по разходите е 101,1 на сто, което е преразход спрямо плана със 118 934,8 хил. лв. и се дължи на по-високи разходи спрямо планираните за пенсии и социални помощи и обезщетения.
  Съгласно Закона за бюджета на ДОО, бюджетът на държавното обществено осигуряване в края на годината трябва да завърши с нулев остатък, който се формира от приходите, разходите и сумите на трансферите.
  Изпълнението на бюджета на ДОО за 2018 г. (без трансферите) показва, че са постъпили 6 893 353,2 хил. лв. приходи, или изпълнението на плана е 104,9 на сто, а са изразходвани 11 178 879,0 хил. лв. или 101,1 на сто от плана.
  В края на годината е реализиран остатък по валутните сметки на НОИ в размер на 335,4 хил. лв.
  Що се отнася до отчетите на трансферите те могат да се обобщят така:
  1. Отчет на предоставените от НОИ трансфери:
  От средствата на Държавното обществено осигуряване през 2018 г. са предоставени трансфери на:
  - Агенцията за социално подпомагане, 3 146,3 хил. лв. (99,88 на сто от планираните) за помощно-технически средства, свързани с увреждането на осигурените лица;
  - фонд “Условия на труд”, 2 988,1 хил. лв. (74,70 на сто от планираните) за мероприятия, свързани с превенция на трудовите злополуки и професионалните болести.
  - Бюджетни организации за профилактика и рехабилитация на правоимащи лица в размер на 1 784,2 хил. лв.
  2. Отчет на трансфера от централния/държавния бюджет в бюджета на ДОО:
  Участието на държавата във финансирането на част от осигурителните разходи, които са за сметка на държавния бюджет през 2018 г., е чрез трансфер по план в размер на 4 495 090,4 хил. лв.
  За отчетната 2018 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер от Държавния бюджет в размер 4 292 306,1 хил. лв., който се различава от планирания със следните средства:
  - допълнителен трансфер по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните в размер 22,5 хил. лв.;
  - намаление на трансфера за покриване на недостига от средства (4 186 309,3 хил. лв.) в размер на 328 586,6 хил. лв. (със 7,8 на сто) поради постъпили допълнителни приходи от осигурителни вноски;
  - допълнителен трансфер от централния бюджет за поети данъци върху доходите на физическите лица в размер на 4 240,4 хил. лв.;
  - допълнителен трансфер от Централния бюджет за изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. април 2018 г., в размер на 49 100,0 хил. лв.
  - допълнителен трансфер от Централния бюджет за изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2018 г., в размер на 51 624,0 хил. лв.
  - получен трансфер Централния бюджет от Сребърния фонд за фонд „ Пенсии“ в размер на 13 714,0 хил. лв.
  - получен трансфер Централния бюджет от Сребърния фонд за фонд „ Пенсии за лицата по чл.69“ в размер на 7 101,4 хил. лв.

  V. Изпълнение на бюджетите на фондовете на ДОО през 2018 г.
  При изпълнението на бюджетите на отделните фондове на ДОО през 2018 г. е отчетен следния резултат за:
  - фонд “Пенсии” при планиран дефицит от 3 921 387,2 хил. лв. е отчетен 3 793 865,1 хил. лв., или по-нисък с 127 522,1 хил. лв. По-ниският дефицит е резултат от постъпилите повече приходи и трансфери – със 172 205,8 хил. лв. и по-високите с 44 683,7 хил. лв. разходи и трансфери;
  - фонд “Пенсии за лицата по чл.69” при планиран дефицит от 81 610,2 хил. лв. е отчетен 47 965,3 хил. лв., или по-нисък с 33 644,9 хил. лв. По-ниският дефицит е резултат от икономията в разходите и трансферите от 18 880,7 хил. лв.;
  - фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”, който по план е с дефицит от 14,1 хил. лв., завършва с остатък от 25 396,8 хил. лв. Причините за отчетения излишък основно са преведените средства за пенсии от централния бюджет точно по план и отчетените по-малко разходи за пенсии с 25 415,4 хил. лв.;
  - фонд “Трудова злополука и професионална болест” при планиран излишък от 132 446,1 хил. лв. е отчетен излишък от 193 325,3 хил. лв., или по-голям с 60 879,2 хил. лв. По-високият излишък се дължи основно на получените повече приходи от осигурителни вноски с 58 608,8 хил. лв.;
  - фонд “Общо заболяване и майчинство” при планиран недостиг от 105 188,3 хил. лв. е отчетен недостиг от 158 941,8 хил. лв. или с 53 753,5 хил. лв. над планирания. По-високият дефицит е резултат от отчетените повече приходи от осигурителни вноски с 36 687,3 хил. лв., по-високи разходи за обезщетения с 88 690,9 хил. лв.;
  - фонд “Безработица” при планиран дефицит от 124 855,3 хил. лв., е отчетен дефицит от 150 644,7 хил. лв. По-високият дефицит се дължи на постъпилите с 9 200,9 хил. лв. повече приходи от осигурителни вноски и по-високите разходи за обезщетения за безработица с 34 990,3 хил. лв. в сравнение с планираните;
  - бюджета на НОИ (като общ административен фонд) при планиран излишък в края на периода от 4 100 609,0 хил. лв. е отчетен излишък от 3 931 875,3 хил. лв., или със 168 733,7 хил. лв. под планирания.
  - финансово състояние на Учителския пенсионен фонд за 2018 г.: - отчетени приходи – 66 519,2 хил. лв. ; - отчетени разходи – 35 363,1 хил. лв. От тях са платени 11 503 хил. лв. за пенсии и 23 848,8 хил. лв. за добавки.
  - финансово състояние на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2018 г.: - отчетените приходи в него са 6 463,9 хил. лв.; - отчетените разходи са 7 484,3 хил. лв., като от тях 7 294,6 са разходи за гарантирани вземания на работници и служители; - отчетеният излишък в края на годината е 1 020,4 хил. лв.

  След представянето на Отчета за изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване се проведе дискусия. В нея взеха участие народните представители Калин Поповски и Хасан Адемов.
  Д-р Калин Поповски зададе въпрос, свързан с тенденцията да се намаляват трансферите от централния и държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Остава ли тенденцията да се намалява бюджетният дефицит?
  На този въпрос управителят на НОИ отговори, че намаляващата тенденция остава трайна, като съотношението е 3 милиарда 858 милиона лв. от 2018 г. и близо 4 милиарда от предходната година.
  Д-р Хасан Адемов коментира части от отчета на бюджета, като акцентира върху приходната му част. Той посочи, че е добре, че приходите са увеличени с 320 млн., само че с тези увеличени приходи не могат да се коригират разходите, които са приети. Причината за това е законът за публичните финанси, който постановява, че не може разходите да се увеличават над границите, приети с бюджета на държавното обществено осигуряване. Следващо основание за повишените приходи е увеличеният с 18 000 брой на осигурените лица, и третата гаранция за този приходен ръст в бюджета са редица политики, свързани с увеличаване на заплати, оттам и на осигуровки в бюджета.
  Д-р Адемов коментира съотношението между увеличения ръст на средния осигурителен доход от една страна и коефициента на заместване. Странно според него е обстоятелството, че с малко над 8% се увеличава средния осигурителен доход, но коефициентът на заместване намалява. Нещо повече при средната пенсия ръстът е средно 2, 8 %, а номиналния ръст - 5,5 %. Тоест увеличаването на средноосигурителния доход не води до по-сериозно увеличаване на номиналния ръст.
  Друг проблем е този с преодоляването на стратегическата бариера от 10% разходи за пенсии и обезщетения от брутния вътрешен продукт. От 9,2% през 2016 г. той намалява на 8,8% през 2018г., което не означава, че в номинален размер се намаляват парите, но така или иначе проблемът остава.
  Д-р Адемов коментира и тенденциите по отношение на дефицита на осигурителната система, както и увеличаването на разходите за временната нетрудоспособност.
  В края на заседанието бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. беше коментиран от министър Бисер Петков. Той отбеляза тенденцията на финансово стабилизиране на системата, която продължава и в плана за бюджета за тази година. Той припомни, че планираният размер на дефицита в тазгодишния бюджет е още по-малък. Това е в резултат на действието на няколко фактори, например увеличението в две последователни години на размерът на вноската за фонд пенсии с по 1% и на по-добрата събираемост на осигурителни вноски. В резултат на това се генерират повече приходи, включително от планираните, по-бърз е ръста на приходите от разходите и съответно се отчита намаляване на дефицита. Тревожните тенденции са свързани с краткосрочните плащания, главно по отношение на паричните обезщетения за временна неработоспособност, проблем, който явно трудно може да се овладее. Това се отнася и до личните обезщетения за безработица. Наблюдавайки в развитие финансовите планове на осигурителната система, министър Петков констатира, че наистина има финансово стабилизиране на осигурителната система, което е първа предпоставка и за устойчивостта на системата. В перспектива това е база да се правят постъпки за повишаване на адекватността на пенсионните плащания, каквито идеи и предложение има.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме следното Решение:

  „РЕШЕНИЕ
  за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване
  РЕШИ:
  Приема отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума