Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/06/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно решение за приемане Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2018 г., и Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2018г., част от който е и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисия за финансов надзор за 2018 г., № 920-00-15, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.20198 г.
  В заседанието участваха г-жа Диана Йорданова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, г-н Драгомир Гочев – директор Дирекция „Осигурителен надзор“ и г-жа Милена Паунова – директор Дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“. Кратко резюме направи г-жа Йорданова , като акцентът бе поставен върху дейността на КФН по отношение на небанковия финансов сектор в България.
  Цялостната дейност на Комисията за финансов надзор в качеството и на единен държавен орган за регулиране и надзор се основава на принципната и последователна политика за стабилност, прозрачност и предвидимост на небанковия финансов сектор в България.
  Чрез провеждания през 2018г. превантивен контрол, изразяващ се в процедури по лицензионни, разрешителни, одобрителни и регистрационни производства, Комисията гарантира, че участниците на небанковия финансов сегмент, отговарят на действащата нормативна уредба за извършване на дейност на пазара. Текущата надзорна дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор, се изразява в извършването на дистанционен контрол и проверка на място на участниците в рамките на небанковия финансов сектор
  Дистанционният надзор по отношение на допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява в две основни направления – ежедневен и периодичен надзор, като също така се извършва и мониторинг на интернет-страниците на пенсионноосигурителните дружества. През 2018 г. са извършени 6 972 ежедневни проверки, в които се следи за законосъобразността на сключваните сделки с активите на пенсионните фондове, спазването на законовите ограничения и забрани при инвестирането на активите на фондовете, съотношението на инвестициите в отделните видове финансови инструменти спрямо активите на пенсионните фондове, притежаваните инвестиции в един емитент, начина на извършване на оценката на активите и правилното им отразяване от пенсионноосигурителните дружества и по регистрите на банките-попечители.
  Периодичния надзор се осъществява на база месечни, тримесечни и годишни финансови отчети и справки за дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО. През 2018 г. са извършени общо 481 проверки, в т.ч. 177 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на пенсионно осигурителните дружества и 364 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
  Освен чрез осъществявания дистанционен надзор проверка за съответствие на дейността на посочените субекти и приложимите нормативни изисквания се извършва и чрез проверки на място в офисите на поднадзорните лица. През 2018 г. са открити 6 проверки на място, като 5 от проверките са приключили през отчетния период, а шестата проверка приключва през 2019 г. Тематични планови проверки върху дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО са открити в 3 пенсионноосигурителни дружества. Съвместно с управление „Банков надзор“ на БНБ са извършени и 3 проверки на банки-попечители на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
  Чрез последващия контрол или дейността по правоприлагане се реализира третият елемент на надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор.
  През 2018 г. са съставени 15 акта за установяване на административни нарушения по разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата нормативна база по допълнително пенсионно осигуряване.. Издадените наказателни постановления са 3, като наложените по тях имуществени санкции са в общ размер за 30 000 лв. През 2018 г. са влезли в сила 4 броя наказателни постановления /НП/, издадени в предходни години, като наложените с тях санкции са в общ размер на 40 000 лева. Сравнително малкият брой на съставените АУАН и издадени НП се дължи на превантивния ефект на наложените през предходни отчетни периоди санкции, които имат възпитателно и предупредително-възпиращо действие спрямо лицата.
  През отчетния период са приложени 14 принудителни административни мерки спрямо пенсионноосигурителните дружества.
  Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) нарастват през 2018г., като към края на годината те достигат 13 363.4 млн..лв. Увеличението на нетните активи на пенсионните фондове през годината е в резултат на постъпленията на вноски за осигуряващите се лица, които към края на 2018 г. са 4 669 768 души. Възходящата тенденция при нетните активи се запазва въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) в Държавното обществено осигуряване (ДОО).
  Към 31.12.2018 г. дейност осъществяват 9 лицензирани ПОД, като общия брой на управляваните от тях пенсионни фондове е 29, в т.ч. 9 универсални /УПФ/, 9 професионални/ППФ/, 9 доброволни/ДПФ/ и 2 доброволни пенсионни фонда по професионални схеми/ДПФПС/.
  Четири от действащите на осигурителния пазар дружества са част от международни финансови групи - "Ен Ен ПОД" ЕАД - NN Group N.V., ПОД „Алианц България" АД - ALLIANZ SE, ПОК ,Доверие" АД - Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe и ПОК ,,ДСК - Родина" АД - ОТР BANK NYRT.
  При четири от лицензираните дружества има акционери, притежаващи пряко повече от 90 на сто от капитала.
  При балансовите активи на ПОД продължава тенденцията на нарастване, като в края на годината те достигат 421.0 млн.лв. (увеличение с 10.8% спрямо 2017г.). Обратна динамика се наблюдава и при общия нетен финансов резултат на ПОД, който за 2018 г. възлиза на 59.1 млн.лв. и е с 2.9 млн.лв. или с 4.7% по- малко в сравнение с общия нетен финансов резултат за 2017 г.
  Средната стойност на показателя капиталова адекватност за 2018 г. на всичките девет лицензирани пенсионноосигурителни дружества е 512.5%, което значително надхвърля нормативно определения минимален размер от 50% от минималния капитал.
  Ликвидните средства на ПОД и на ФДПО надвишават нормативно регламентирания минимален размер,т.е. всички дружества и управляваните от тях фондове са в състояние да покриват текущите си задължения.
  Резервите за гарантиране на минималната доходност в УПФ и ППФ, заделени със средства на ПОД към 31 декември 2018 г. възлизат на 143.4 млн.лв., като размерът им съответства на законовите разпоредби. Инвестициите, извършени със средствата от резервите, както и оценката на активите, обект на тези инвестиции, са в съответствие с нормативните изисквания.
  През 2017 г. отчетената рентабилност на собствения капитал е 18.3% средно за сектора, като спрямо 2017 г. се наблюдава намаление с 5.6 пр.п.
  Степента на покритие на активите на управляваните ФДПО е в границите между 2.0% и 4.5%. Средната непретеглена стойност на показателя за 2018г. намалява на 3.2% спрямо 3.3% за 2017 г. Стойността на показателя при пет ПОД намалява, като за две от тях това се дължи на нарастване на активите на ФДПО с по-бързи темпове от нарастването на активите на ПОД, а при останалите три – на намаление на активите на ПОД спрямо нарастване на активите на ФДПО.
  Поради отчетения положителен текущ финансов резултат от дейността през 2018 г. всички дружества имат положителна рентабилност на активите, с изключение на едно ПОД. Средната непретеглена стойност на показателя към края на 2018 г. е 10.8% спрямо 13.6% за 2017 г., т.е. намаление с 2.8 пр.п. При седем дружества показателя за рентабилност на активите намалява, като при четири от тях това се дължи на нарастване на активите на ПОД и намаление на печалбата за дейността, при едно намалението на печалбата изпреварва намалението на активите, при едно дружество активите нарастват , докато печалбата намалява, и при последното активите намаляват, а загубата се увеличава. При две дружества рентабилността се увеличава, като при едното това се дължи на нарастване на печалбата с по-бързи темпове от нарастването на активите, а при другото активите намаляват в сравнение с нарастване на печалбата. Диапазонът на рентабилността на активите за отделните ПОД е широк, най-ниската му стойност е /-8.5%/, а най-високата е 26.3%. Средната непретеглена стойност на показателя за ефективност на дейността на ПОД през 2018 г. е 141.4%, като спрямо 2017 г. се наблюдава намаление с 1.9 пр.п..Приходите от такси и удръжки на 100 лв. активи на фондовете към края на 2018 г. са между 1.12 лв. и 1.48 лв., като средната непретеглена стойност на показателя възлиза на 1.23 лв. спрямо 1.29 лв. през 2017 г. При осъществения надзор върху дейността на ПОД във връзка с управлението на пенсионните фондове през 2018 г. не са установени отклонения от нормативните изисквания относно размера на преведените в полза на ПОД задължителни такси и удръжки.
  Инвестиционната такса в ДПФ през 2018 г. възлиза на 10.0 % спрямо 8.7 % за 2017 г. при законоустановена такса до 10%, като към 31.12.2018 г. само един ДПФ е отчетен положителен доход от инвестиции, в резултат на което е отчислена инвестиционна такса за управляващото го дружество. Към 31.12.2018 г. поради отчетен отрицателен резултат от ДПФПС не е отчислена инвестиционна такса за управляващото дружество.
  През отчетната година размерът на балансовите активи на ФДПО нараства с по-бързи темпове спрямо предходната година. През 2018 г. балансовите активи на ФДПО са се увеличили общо с 5.7 % на годишна база, докато през 2017 г. балансовите активи на ФДПО нарастват с 17.7 %.¬
  Пазарните дялове на отделните дружества на база размер на управляваните балансови активи на пенсионните фондове не се променят съществено през отчетната година. Пенсионноосигурителното дружество с най-голям пазарен дял заема 25.2 % от управляваните балансови активи, а това с най-малък пазарен дял заема 1.2 %.
  Наблюдаваните тенденции при балансовите активи се отчитат и при нетните активи. През 2018 г. нетните активи на ФДПО са се увеличили с 5.5 % на годишна база, което е значително по-малко от ръста им през 2017г. /17.7%/
  Към края на 2018 г. нетните активи на ФДПО са в размер на 13 363.4 млн.лв. Те показват общата стойност на задълженията към осигурените лица и представляват ключов индикатор за състоянието на системата за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към края на 2018 г. нетни активи се равняват на 12.4% от обема на БВП на страната.
  Брутните постъпления от осигурителни вноски във ФДПО през 2018г. се увеличават с 9.7% спрямо постъпленията през 2017 г., като в абсолютен размер увеличението е най-осезаемо при УПФ - 123.6 млн.лв. и при ППФ – 7.6 млн.лв., или съответно с 10.6% и 7.4%. Този ръст се дължи основно на включването на новоосигурени лица в пазара на труда. Приходите от осигурителни вноски през 2018 г.отчитат най-високата си стойност за последните пет години.¬
  Прираст на брутните постъпления от осигурителни вноски през 2018 г. е отчетен и при ДПФ, като нарастването е с 4.1% спрямо 2017г.
  Начислените и изплатени суми през 2018 г. нарастват спрямо предходната година с 4.8% общо за всички ФДПО. Основен принос за динамиката на начислените и изплатени суми имат сумите, изплащани от ДПФ, чийто дял в общата стойност е 74.5% средно за последните пет години. В условията на развиващ се пазар на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България, който е във фазата на натрупване, съотношението "изплатени суми / постъпили средства" възлиза на 0.02 средно за периода 2014 г. - 2018 г., докато при ДПФ това съотношение е 0.49.
  Средната стойност на показателя за възвръщаемост на управляваните активи през 2018 г. за ППФ и ДПФ е /-0.03/, за УПФ е /-0.02/, а за единственият осъществяващ дейност ДПФПС показателят е /-0.06/.
  По отношение на структурата на разпределение на осигурените лица между ФДПО не се наблюдават съществени промени спрямо предходната година. В края на 2018 г.най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (79.9%), Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 13.4% и 6.5 % в структурата на разпределение на осигурените лица. Най-малък остава делът на осигурените в ДПФПС - едва 0.2%.
  Прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през 2018 г., се увеличават общо с 5.2% спрямо 2017 г. и са на стойност 536.9 млн.лв.
  Абсолютната стойност на инвестираните средства на ФДПО в края на 2018 г. е 12.2 млрд.лв., което представлява 90.6% от балансовите им активи. Инвестираните средства на ФДПО през 2018 г. запазват тенденцията си на нарастване, но отчетения ръст от 2.2% е по-нисък от този през предходните години. Запазва се и структурното разделение на инвестираните средства по видове фондове, като с най-висок относителен дял са УПФ (83.6%), следвани от ДПФ (8.1%), ППФ (8.0%) и ДПФПС (0.1%).
  Относителният дял на инвестициите на ФДПО във финансови инструменти, издадени от емитенти извън България, към края на 2018 г. достига 55.7% от балансовите им активи.
  Основна цел на управлението на активите на пенсионните фондове е нарастване в дългосрочна перспектива на тяхната стойност чрез постигане на доходност от инвестирането им. Доходността от управлението на активите на ФДПО се влияе от тенденциите на капиталовите пазари, на които се инвестират активите, поради което са възможни и временни спадове в стойностите на показателя. След четиригодишен период на постигната висока доходност, през 2018 г. ФДПО отчитат отрицателна среднопретеглена доходност.
  В дискусията взеха участие народните представители: Светлана Ангелова, Георги Гьоков и Хасан Адемов.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  16 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската прие Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2018 г., Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2018г.,част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., № 920-00-15, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума