Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/10/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта , № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19.10.2017 г.
  В заседанието взеха участие господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, и Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров.
  Според мотивите на законопроекта, основните промени включват:
  - отпадане на изискването физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен;
  - формулярът на заявлението за регистрация да се приведе в съответствие с предложеното изменение, като отпада текстът за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код;
  - при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация, предприятията, които осигуряват временна работа, няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи.
  Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри следното:
  - необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа;
  - необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
  Вносителите на законопроекта очакват, че с предложения законопроект ще се намали броят на представяните документи при регистрация и осъществяване на дейността като предприятие, което осигурява временна работа. Ще се намалят административните разходи за бизнеса, ще се облекчи съществуващият регистрационен режим и ще се подобри качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за бизнеса.
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието.
  Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл.28, ал.3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ.
  Също така е приложена справка, в която са отразени предложенията, получени по време на общественото обсъждане на законопроекта.
  В Комисията беше получено становище относно законопроекта от Конфедерацията на независимите синдикати в България. В него се изразява подкрепа за основните цели на законопроекта и свързаните с тях изменения и допълнения.
  В осъждането стана ясно, че ако законопроектът бъде подкрепен, ще се постигнат два ефекта. Първият е свързан с възможността физическите и юридическите лица, които осигуряват временна работа да представят по-малък брой документи. По този начин ще намалеят общо административните разходи за бизнеса. Вторият ефект е свързан с възможността Агенцията по заетостта да облекчи регистрационния режим, да подобри качеството на предоставяните услуги и да намали административната тежест за бизнеса. Агенцията ще проверява в публичните регистри необходимите обстоятелства, свързани с регистрацията на физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация и осъществяващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа.
  След приключване на представянето и обсъждането на законопроекта се проведе гласуване с резултати: 17 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“.

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума