Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
16/11/2017 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19 октомври 2017 г., приет на първо четене на 2 ноември 2017 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
  (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 88 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
  „(5) За целите на изпълнението на националната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 7а се създава ал. 5:
  „(5) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация относно лични данни на физически лица при условия и по ред, определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика.“

  § 2. В чл. 27а се създава ал. 4:
  „(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по ал. 1, т. 1-5 за лицата, регистрирани по българското законодателство.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 74ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „чл. 74е, ал. 2, т. 1-4“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Агенцията по заетостта проверява по служебен ред обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 за лицата, регистрирани по българското законодателство.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 74л, ал. 3 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:  „Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1

  Вх. №……… ДО
  АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
  БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
  СОФИЯ


  ЗАЯВЛЕНИЕ
  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
  1. От ……………………………….…………………………………………………………..
  (физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
  2. Представляван от: ……………………………………….…………………………………………………..
  (име, презиме, фамилия)
  3. Търговска регистрация: …..…………..………….…………………..……………………………………………
  (единен идентификационен код)
  4. Седалище и адрес на управление: (съгласно търговската регистрация) гр./с. ………………..…………………………………………………………………
  община ……………..……………………………………………………………….
  ул./кв./ж.к……………………….……….....…………….………№………..... бл. ……………………………………ет. ………………ап. …………………….

  5. Адрес и телефон за контакти: гр./с………………………………………………………………………………… община…………………………………………………………………………….. област……………………………………………………………………………… ул./кв./ж.к………………………………………….№/....................
  бл.……………………………………ет. ………………ап. …………………….
  Факс: ………………………………………………………………………………………..
  e-mail: ………………………………………………………………………………………..
  6. Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД:
  7. БУЛСТАТ:
  (за лицата, регистрирани по българското законодателство)
  8. Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа гр./с…………………………………………………………............................... община……………………………………………………................................ област………………………………………………………............................... ул./кв./ж.к……………………………………............№/…………………... бл. ……………………………………ет. ………………ап. ………………………
  тел./факс…………………………………………………………………………….

  9.
  Приложени документи1 □ свидетелство за съдимост на физическото лице или
  на лицето, което представлява юридическото лице

  □ заверени копия на застрахователните или банкови
  документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7

  □ заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
  □ други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация


  10.
  Начин на получаване на индивидуалния административен
  акт2 □ Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: …………………………………………………………………………………………., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
  □ вътрешна куриерска пратка

  □ вътрешна препоръчана пощенска пратка
  □ международна препоръчана пощенска пратка, след предплащане на цената за пощенските услуги
  □ лично
  □ по електронен път3
  11. Заявител:
  ………………………………………………………………………………………………
  (име, подпис, печат)
  12. Дата:

  Забележки:
  1. Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
  2. Отбележете с „Х“ избрания вариант.
  3. Услугата ще бъде достъпна след регистрацията й като електронна административна
  услуга по Закона за електронното управление. “
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума