Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/01/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.

  В заседанието взеха участие господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, г-жа Йоана Германова, началник отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“ в МТСП и г-жа Николина Иванова началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП.

  Законопроектът беше представен от министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков.
  Основният мотив за предложените изменения в Закона за социално подпомагане и в Закона за закрила на детето е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса.

  С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане отпада изискването към лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административната услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги да прилагат:
  - оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или регистрация, издаден от компетентния съд;
  - заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

  Агенцията за социално подпомагане по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ.

  Предвижда се отпадане на срока за пререгистрация на доставчиците на социални услуги, тъй като удостоверението за регистрация е безсрочно и няма основание лицата да се ограничават с конкретни срокове за подновяване на регистрацията им.

  Със заключителната разпоредба на проекта на Закона за изменение на Закона за социално подпомагане се предлагат изменения в Закона за закрила на детето. Тези изменения предвиждат доставчиците на социални услуги при заявяване на административната услуга по издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца да не представят:
  - копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
  - удостоверение за актуално състояние;
  - декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
  - свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица – свидетелство за съдимост на членовете на управителните им органи.

  Държавната агенция за закрила на детето по служебен път ще извършва справка в електронната база данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и на регистър БУЛСТАТ. Единствено физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, ще представят свидетелство за съдимост на чуждите граждани и на членовете на управителните им органи и декларация, че не са обявени в несъстоятелност, не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са в ликвидация. Тези лица ще представят и документи, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство.

  Вносителите на законопроекта очакват, че чрез предложения законопроект ще се облекчи административната процедура за регистрация на доставчиците на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане, като се премахва изискването за представяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител. А също така и облекчаване на административната процедура за издаване на лиценз на доставчиците на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето чрез премахване на изискването за представяне на официални удостоверения на хартиен носител.

  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието.

  Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл.28, ал.3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ.

  Също така е приложена справка, в която са отразени,становищата, получени след съгласуване на проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закона за изменение на Закона за социално подпомагане по чл.35, ал.1, т.3 и ал. 3 от УПМСНА.

  След приключване на представянето и обсъждането на законопроекта се проведе гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума