Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/03/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  относно Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г., № 856-32-3, внесен от Икономическия и социален съвет на 13.03.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 21.03.2018 г., разгледа и обсъди Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г., № 856-32-3.

  На заседанието присъстваха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет и г-н Генади Неделчев, главен експерт в Съвета.

  Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г. бе представен от проф. д-р Лалко Дулевски.
  През 2017 г. ИСС е разработил и приел две становища и пет резолюции по актуални икономически и социални проблеми на страната. През отчетната година ИСС организира и взима участие в редица дискусии и консултации, както на национално, така и на международно равнище.

  І. По раздел „Приети актове на икономическия и социален съвет през 2017 г.“

  1. Становище на тема „Потенциални очаквани социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС)”, което разглежда последиците и ефектите върху Европейския съюз (ЕС) и България.

  ИСС заявява, че Споразумението създава възможности за икономическо развитие на отделните национални икономики в ЕС, но същевременно е необходимо да се анализират всички аспекти на практическото му проявление в бъдеще. Затова ИСС разглежда възможните рискове от прилагането на ВИТС, касаещи конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП), сектора на услугите от обществен интерес, пазара на труда, екологичните стандарти и др. В тази връзка според ИСС Споразумението не може да се определи еднозначно като изцяло позитивно, нито като изцяло негативно, тъй като не могат точно да се оценят различните преки и допълнителни косвени ефекти.

  2. Становище на тема „Ускоряване на подготовката за присъединяване на България към Еврозоната”.

  В заключението към документа ИСС посочва, че в контекста на дебата за бъдещето на Европа и след излизане на Великобритания от ЕС пред България се откриват шансове за присъединяване към ERM II, но, от друга страна, има вероятност да нараснат и рисковете пред разширяването на Еврозоната. Всякакво забавяне би увеличило външните и вътрешните рискове по отношение на политическата подкрепа на държавите членки за присъединяването ни към валутната зона.

  3. Резолюция по „Годишния обзор на растежа за 2017 г.” (ГОР), с който се поставя началото на цикъла за координация на икономическите политики в Европейския съюз.
  В резолюцията се подчертава значението на приоритета за осигуряването на повече социална справедливост като начин за стимулиране на по-приобщаващ растеж и потвърждаване на целите, залегнали в „Пътната карта от Братислава” на Съвета на ЕС.

  ИСС приветства ЕК за намерението да представи през март 2017 г. Бяла книга за бъдещето на Европа, в която да разгледа и въпросът за бъдещето на Икономическия и паричен съюз. В тази връзка ИСС отново призовава българското правителство и институциите да предприемат необходимите стъпки за присъединяване на страната ни към Еврозоната.

  4. Резолюция на тема „Европейски енергиен съюз (EEС): влияние и последици за гражданското общество“.

  В документа ИСС представя обстоен анализ на българския енергиен сектор и предлага конкретни стъпки за изграждане на свободен и конкурентен европейски енергиен пазар на основата на солидарността. В тази резолюция, както и в предишни свои актове, ИСС подчертава първостепенната важност на борбата с бедността, по-специално с т.нар. „енергийна бедност”, и споделя тревогата, че това е нарастващ проблем не само в България, но и в Европа. В тази насока ИСС препоръчва задълбочен анализ на влиянието на новата енергийна политика върху риска от енергийна бедност у нас, който продължава да бъде сериозен заради ниското равнище на доходите, динамичното покачване на цените на енергията, ниската енергийна ефективност на сградите. ИСС с тревога отбелязва също, че в условията на пълна либерализация на енергийния пазар има вероятност в затруднения да изпаднат малки и дори средни фирми, което ще има негативен ефект върху икономиката и социалните фондове. ИСС препоръчва да се проучат добрите европейски практики в превенцията и борбата с енергийната бедност, да се използват ефективно европейските фондове за такива цели, както и други мерки и политики за защита на уязвимите групи.

  5. Резолюция на тема „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България”

  В документа ИСС констатира необходимостта от разширяване обхвата на учебните заведения, включени в дуалното обучение, в т.ч. в областта на селското стопанство, изкуството и културата. ИСС препоръча да се регламентира създаването на единна информационна база и регистрация на предприятията и съответните работни места, където е въведено дуалното обучение, както и нормативно да се реши проблемът, свързан със сертифицирането и стимулите на наставниците в дуалното обучение, които имат ключова роля за неговия успех.

  6. Резолюция по „Бяла книга за бъдещето на Европа: размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.”

  В документа се подкрепя стремежът на ЕС за запазване на единството на съюза и посрещане на всички предизвикателства на нашето време с общ диалог и решения за общи политики на развитие, общи приоритети и цели. Като отчита трудностите, свързани с редица предизвикателства, породени от различията както на национално, така и на европейско ниво, ИСС анализира всеки от предложените пет сценария.

  Общият извод на ИСС е, че всеки от тези пет предложения за модел на развитие на ЕС съдържа много положителни елементи, но нито един от тях не отразява напълно очакванията на европейските граждани да се преодолеят различията, да се изградят общи приоритети чрез общ напредък в икономическата и социалната сфера. Затова позицията на организираното гражданско общество в България е, че е необходимо посоката на развитие на ЕС да съчетава елементи и от петте предложени в Бялата книга сценарии, така че да се запази единството на ЕС за по-нататъшно задълбочаване на общоевропейското сътрудничество в областта на 4-те свободи на движение (стоки, услуги, капитали и хора), завършване на единния дигитален пазар, на Банковия съюз, на Съюза на капиталовите пазари, Енергийния съюз, продължаване и разширяване на обхвата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Да се посрещнат ефективно социалните предизвикателства и неравенствата, като водеща трябва да е целта всички държави членки да постигнат рейтинг „три пъти А в социалната сфера”, посочена в Доклада на петимата председатели. Според ИСС особено важно условие за България и за ЕС е да се запази кохезионната политика и да се ускори присъединяването на България към Еврозоната.

  7. Резолюция „Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения”.

  Констатирайки сериозните регионални различия в равнището на преждевременното напускане на образователната система, ИСС препоръчва анализите и политиките, свързани с ограничаването на проблема, да бъдат много по-силно насочени към преодоляване на регионалните различия, а не само към провеждане на национални политики и мерки.

  ІІ. По раздел „Консултации и дискусии“

  1. Консултации по разработвани от ИСС актове:

  1.1. Консултация по проекта на становище “Потенциални очаквани социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС)”. Консултацията е проведена в рамките на съвместното заседание на трите комисии на ИСС - Комисията по социална политика, Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по международно сътрудничество и европейска интеграция.

  1.2. Консултация във връзка с разработването на становище на тема „Ускоряване на подготовката за присъединяване на Р. България към Еврозоната” в рамките на разширено заседание на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване.

  1.3.Консултация по проблемите на преждевременното напускане на образователната система като част от подготовката по изготвяне на резолюция по темата. В дискусията са участвали членове на ИСС, представители на Министерството на образованието и науката и на неговите регионални управления, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция по закрила на детето, кметове на общини, директори, учители, синдикални и работодателски организации в системата на образованието и неправителствени организации.

  1.4. Консултация във връзка с разработването на резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България”. В консултацията са взели участие представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, директори на училища, учители, синдикати, представители на центрове за професионално образование.

  1.5 Дискусия на ИСС съвместно с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и гражданското общество в България за Бялата книга и бъдещето на Европа.

  На форума със свои позиции са участвали министърът за българското председателство на ЕС, Лиляна Павлова, министърът на труда и социалната политика, Бисер Петков, председателите на комисии в Народното събрание Хасан Адемов, Петър Кънев и Кристиан Вигенин, зам.-ръководителят на Представителството на ЕК в София, представители на работодателските организации, на синдикатите, на академичната общност и на неправителствени организации. По време на дискусията са изразени различни позиции за това кой от предложените от председателя на Европейската Комисия Жан Клод Юнкер пет сценария е най-добрият за България.

  1.6. Среща на ИСС с президента на ЕИСК Георгиос Дасис.

  Акцентите в разговорите са били свързани с миграцията, особено на младите и образовани хора, от периферията на ЕС към „центъра” и от ЕС към други континенти Препоръката на Г. Дасис относно последиците от миграцията е била да се създават национални политики в рамките на общия процес на кохезия. Участниците в срещата са коментирали и влиянието на „Брекзит” върху процесите в ЕС. Случаят „Брекзит” е добър урок за гражданското общество, защото става все по-ясно, че гражданите на Великобритания са станали жертва на една деформирана представа и неверни факти относно ЕС. Гражданите във всички държави трябва да бъдат по-добре информирани и да знаят и оценяват ползата от ЕС, от мирна Европа и от сближаването.

  2. Дискусии с младите хора в България

  За трета поредна година ИСС продължава инициативата да провеждат дискусии с абитуриенти от страната и от столични училища. Те са продиктувани от направените изводи в анализа на ИСС, свързани с тенденциите в миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в България и тяхната професионална реализация. Целта на тези форуми е да се установи до каква степен завършващите ученици са взели решение за своята бъдеща реализация и за подготовката си за нея, както и да се формулират основните фактори, които са оказали влияние върху професионалното им ориентиране. В тези разговори ИСС е в ролята на медиатор между завършващите средно образование младежи, местната власт, представителите на бизнеса и гражданските организации.
  2.1. ИСС участва като партньор на община Дупница в регионална среща дискусия с над 100 ученици, завършващи средно образование, от училищата в Дупница и Сапарева баня.

  Участие в дискусията са взели министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и народни представители от региона. Целта на дискусионния форум е била местната власт в диалог със завършващи ученици от средните училища в Дупница да представи визия за развитието на общината и на тази база да се дискутират нагласите на младите хора за професионалната им реализация.

  2.2. ИСС организира съвместно с община Самоков регионална среща дискусия с ученици, завършващи средното си образование.

  Целта на форума е била общината да сподели направеното за учениците през последните две години и да очертае бъдещото развитие, свързано с тяхната професионална и трудова реализация в района. Представителите на местния бизнес, предимно в областта на туризма, очертаха приоритетите на неговото развитие и заявиха от какви кадри се нуждаят в следващите години.

  2.3. За трета поредна година ИСС организира регулярни срещи със завършващи ученици от столични училища.

  Проведените дискусии са част от инициативата на ИСС да чуе гласът на младите хора за бъдещата им професионална реализация. Учениците от София са дискутирали върху това как са се насочили към дадена професия, от къде са получили информация за този избор, къде ще продължат обучението и какви са очакванията им при започване на работа.

  ИСС е провел срещи със завършващи средното си професионално образование ученици от столичната Национална финансово-стопанска професионална гимназия (НФСГ), ученици от столичното 7 СУ "Св. Седмочисленици", ученици от 10, 11 и 12 клас на столичното 66 СУ „Филип Станиславов“.

  3. Партньорство и участие на ИСС във форуми в страната.

  3.1. За поредна година ИСС е партньор на ежегодния Европейски форум за социално предприемачество, който се е провел в Международен панаир – Пловдив. Форумът включва Европейска конференция на тема „Развитие на социалното предприемачество – възможности за достъп до пазара на труда” и кръгли маси по актуални въпроси на социалната икономика.

  3.2. ИСС е партньор на националната конференция „Надграждане на политиките за социализиране на децата от ромски произход в училището и обществената среда”, организирана от Синдиката на българските учители. Целта на форума е била да се набележат мерки за разработване на политики за по-пълен обхват на децата от уязвимите групи и за тяхното задържане в училище.

  3.3. ИСС се включва в първата публична дискусия за приоритетите на Българското председателство на ЕС „101 дни до София - столица на Европа: нашите приоритети”. Събитието е организирано от Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. и Представителството на Европейската комисия в България.

  3.4. ИСС взима участие и партнира в конференция на тема „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”, организирана от Министерството на труда и социалната политика. Представени са добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност и решаването на спорове в областта на паритетните институции.

  3.5. Председателят на ИСС е участвал в организираната от КНСБ кръгла маса на тема “Психосоциалните рискове в здравеопазването и взаимодействие с регионални, национални и местни власти в борбата с тях - добри практики и проблеми”. Участниците във форума от различни държави (Германия, Франция, Унгария, Румъния и България) са посочили разликите в работното време на лекари и медицински сестри, рисковете на работното им място и условията на труд.

  ІІІ. По раздел „Сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, националните ИСС на държавите – членки на ЕС и други сродни международни организации“.

  1. Сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет.

  Сътрудничеството по линия на ЕИСК е основен акцент в международната дейност на българския ИСС и през 2017 г.
  В началото на годината ИСС е участвал в дебат на високо равнище на тема „Бъдещето на еврото – Заплахи и възможности за етап 2 от задълбочаването на ИПС”, проведен от секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване” на ЕИСК. ИСС участва в конференция на тема „Борбата с дългосрочната безработица в Европейския съюз”, организирана от Обсерваторията на пазара на труда към ЕИСК. Представители на ИСС са взели участие в организирана от ЕИСК среща на Група III в Малта. Темата е била „Малта – членството в ЕС: постижения и нови предизвикателства” с участието на гражданското общество на Малта по повод Малтийското председателство на Съвета на ЕС. Във връзка с целите за устойчиво развитие ИСС участва в организирана от ЕИСК конференция на тема “Програма за устойчиво развитие до 2030 г.: нов хоризонт за правата и напредъка в ЕС”. На конференцията са очертани трите измерения на Програмата за устойчиво развитие - икономическо, социално и екологично, които са свързани, взаимно подсилващи се и неделими. Подчертано е също така, че тя е най-подходящата рамка за насочване на европейските и националните стратегии при справяне с настоящите и бъдещите обществени промени. В конференцията са участвали представители на ООН, ЕК, ЕИСК, Европейски младежки форум, Евростат, университети, учени и др. През 2017 г. ИСС е партньор в семинар на ЛАЗЕР - френската лаборатория за анализи - на тема “Прогнозиране и управление на участието при промяна в компании по време на криза и технологична промяна”, който е част от 12-ото поред биенале, организирано от лабораторията. ИСС организира съвместно с ЕИСК дебат относно Бялата книга, представена от Европейската комисия, в която се разглеждат възможните пътища за бъдещето на Европа. ИСС е взел участие в традиционната Годишна среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на държавите - членки на ЕС и ЕИСК, на която основната тема е свързана със справедливия и приобщаващ пазар на труда в контекста на вътрешноевропейската мобилност. ИСС се е включил в конференция, организирана от Група III на ЕИСК, в рамките на естонското председателство на Съвета на ЕС на тема „Интелигентни решения за устойчиви и приобщаващи общества”. Представители на българския ИСС са взели участие в конференция, организирана съвместно от Обсерваторията на пазара на труда към ЕИСК и Европейската комисия. Темата на конференцията е „Междупоколенческа справедливост и солидарност в Европа”, като дискусиите са се съсредоточили върху пазара на труда и по-конкретно върху проблемите, пред които са изправени младите поколения, нуждата от адекватни и устойчиви пенсии и ролята на гражданското общество за осигуряване на един по-справедлив пазар на труда за всички. ИСС е взел участие в конференция, организирана от ЕИСК и Европейската комисия, на тема „От управление на кризи до ежедневна практика: поуки от интеграцията на бежанците за бъдещия пазар на труда и социалните политики”.ИСС участва в дебат, организиран съвместно от ЕИСК и българското председателство. На срещата освен трите основни приоритета - консенсус, конкурентоспособност, кохезия, са обсъдени и въпроси в областта на заетостта, социалната политика, бъдещето на труда, политиките за ранно детско развитие, образованието и ученето през целия живот и други. ИСС участва в конференция, организирана от Група III на ЕИСК и европейски и национални организации на свободните професии, на тема „Свободните професии – лост за развитието на Европа”. Представител на ИСС участва в единадесетия годишен медиен семинар на тема „Ролята на европейското гражданско общество в глобализирания свят на комуникациите“, организиран от ЕИСК. Семинарът е насочен към проблемите, пред които се изправя Европейският съюз 60 години след „Договорите от Рим”.

  2. Сътрудничество по линия на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции.

  ИСС участва в международна трипартитна конференция, организирана от Международната организация на труда, Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции и ИСС на Гърция. Представители на българския ИСС са взели участие в Годишната среща на върха на икономическите и социални съвети и сродни институции от Евро-Средиземноморския регион – Евромед, организирана съвместно от ЕИСК и Икономическия и социален съвет на Испания.

  След представянето на отчета се състоя обширна дискусия, в която участваха народните представители Хасан Адемов, Калин Поповски, Милко Недялков, Надя Клисурска, Георги Гьоков, Ерол Мехмед.

  В хода на дискусията бяха коментирани много политики и мерки, които могат да станат част от бъдещата работа на „гражданския парламент“ на България.

  Беше обсъдена тревожната за България тема – демографската политика, която се поражда основно от миграцията на населението. Беше отправена препоръка да се възприеме една нова инициатива, която се прави в Европейския съюз – доходния съюз. Разгръщането й в България може да доведе до изравняване на доходите, което е един от начините да се спре миграцията навън към ЕС и вътре в страната към столицата. Подобна мярка за задържане на населението е провеждане на сериозен и устойчив бизнес в българското село. Сега европейските програми основно са насочени повече към общините, но за българското село не достигат много ресурси. Кохезията като политика на Европейския съюз, също бе от обсъжданите теми. Що се отнася до България, то големи различията между града и селото, между различните групи от населението се задълбочават.

  Документът за размисъл, свързан със социалното измерение на Европа, също бе обект на дискусия. Акцентът беше поставен върху голямата диференциация между страните членки на ЕС, най вече по отношение на различните равнища на заетост и регулациите по тях, различните системи за социална закрила и тенденцията по отношение застаряването на населението.
  Въпросите, свързани с растежа на българската икономика, производителността и качеството на труда, нивата на заплащане, както и ефективността на мерките за заетост на ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Добро управление“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, бяха сред дискутираните политики и мерки.

  Европейският социален стълб и петте сценария за развитието на европейските страни от еврозоната и тези, които не са нейни членове, също бяха поставени на вниманието на председателя на Икономическия и социален съвет.
  Подробно беше обсъдена и политиката по образование. Правенето на регистри за децата, отпаднали от българското училище и децата, които учат в чужбина и се завръщат у нас, за да завършат съответната образователна степен бяха поставени в центъра на дискусията.

  След завършване на дискусията, Комисията по труда, социалната и демографската политика се обедини около мнението, че Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет отразява подробно неговата работа в изпълнение на основните му функции, регламентирани в Закона за Икономическия и социален съвет.

  Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г. беше подкрепен с консенсус от Комисията по труда, социалната и демографска политика.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума