Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
09/05/2018

  Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г.,№ 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б ЪЛ Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ________________________________________
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА


  Д О К Л А Д

  Относно: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г.,№ 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 9 май 2018 г., разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20. 04. 2018 г.
  На заседанието присъстваха госпожа Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта, господин Петър Младенов и госпожа Гергана Джугларска – дирекция„Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта.
  От името на вносителя Докладът беше представен от госпожа Ваня Колева.В своето изложение г-жа Колева информира народните представители, че Годишният доклад за 2016 г. е изготвен на база обобщена информация от всички институции, чиято дейност има отношение към младежите в страната. За нуждите на доклада е реализирано национално проучване на тема „Установяване на ефекта на политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Информацията е структурирана на базата на индикаторите по девет приоритета.
  През 2016 г. е разработена и приета Национална програма за младежта за периода 2016-2020 г., по която са финансирани проекти, за създаването на 36 младежки центъра в 26 от областите градове в страната. За активизиране на младите хора в малките населени места и участието им в доброволчески инициативи са финансирани 39 проекта. Общата стойност на предоставените средства за 2016 година са в размер на 695 000 лева.
  Вносителят акцентира върху това, че дейностите по отношение на насърчаване на младежката заетост в страната през 2016 г. са изпълнени в контекста на инициативата „Европейска гаранция за младежта“. Проведени са 36 трудови борси с участието на работодатели и младежи за активиране на неактивните младежи. В тях са участвали 5 257 младежи до 29 г., като 3 443 са започнали работа. В програми и мерки за заетост, стажуване и чиракуване, финансирани със средства, както от държавния бюджет, така и от Европейския социален фонд са включени 23 108 младежи до 29 г.
  Първите две части от Доклада се спират върху профила на младите хора и върху основните демографски характеристики на младежите в България. Според информацията в доклада българските младежи нямат сериозни социални дефицити. Над 70% от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло и обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства. Придобиването на висше образование до голяма степен е гаранция за заетост в България. Само 4 % от всички висшисти са били безработни по време на направеното социологическо проучване.
  Високата степен на образование се оказва определяща и за удовлетвореността на младите хора от работата им -65 % от младежите са доволни, а само 29% са недоволни.
  Г-жа Колева посочи, че в края на 2016 г. бюджетът за финансиране на младежките дейности е увеличен с 2 млн. лв, което над три пъти повече от това през 2011 г.
  Заместник министърът на младежта и спорта информира членовете на Комисията и за някои от постигнатите резултати през 2016 г. -40 500 младежи са започнали работа на първичния пазар на труда, 23 000 до 29 години са включени в програми и мерки за заетост, 4200 са включени в различни форми на обучение.
  В заключение г-жа Колева каза, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано, както с постигането на определени резултати в конкретните секторни политики, така и с по-добро взаимодействие между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на младите хора.
  В последващата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Христо Проданов, Иван Ченчев, Михаил Христов.
  Народните представители анализираха направените изводи за финансовото състояние на младите хора, икономическата им активност, акцентираха и върху липсата на държавна подкрепа и справедливост-85% от младите хора не са усетили закрила от държавата. Подкрепиха и идеята, при определяне на младежките политики, да се прилага диференциран подход към три различни възрастови граници те да не бъдат общо от 15 до 29 години, а да се разделят на три, което ще доведе до по-голям при прилагането на младежките политики.
  В хода на обсъждането бе посочено, че докладът предоставя информация за особеностите в образователното и социалното развитие на младите хора в страната
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати:
  13 гласа „за”, 5 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”,
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20. 04. 2018 г.
  .

  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума