Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/07/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д

  Относно: проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.

  На заседанието присъстваха г-н Кирил Ананиев, заместник – министър на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Димитър Петров, изпълняващ длъжността управител на НЗОК, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.

  Годишният отчет беше представен от председателя на Надзорния съвет на НЗОК,г-н Кирил Ананиев. Той информира народните представители, че през 2016 г. дейността на НЗОК е свързана основно с изпълнението на функционалните й задължения в съответствие с относимото европейско и национално законодателство, както и с опазване рамката на бюджета на НЗОК за финансовата година.

  Господин Ананиев посочи, че през отчетния период е повишена ефективността и резултатността на системата за финансово управление и контрол на Централното управление на НЗОК и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и на системата за предварителен контрол относно законосъобразността на всички действия и документи, свързани с финансовата дейност.

  При изготвянето на отчета за дейността на НЗОК за 2016 г. е отчетено и влиянието на здравно - демографската среда, като демографските показатели, при които се наблюдават устойчиви тенденции – застаряващо население и отрицателен естествен прираст, които имат непосредствено влияние върху финансовата стабилност на НЗОК. От една страна, неблагоприятното демографско развитие е предпоставка за намаляване на реалните приходи от икономически активното население, като този проблем се задълбочава и поради високото ниво на емиграция. От друга страна, застаряващото население и високото ниво на хронична заболеваемост води до значително увеличаване на здравноосигурителните разходи.

  Годишният отчет е структуриран по отделните функционални направления от дейността на НЗОК и здравноосигурителни плащания като детайлно са отчетени проверките, извършени от експерти на Централното управление на НЗОК и на контролните органи на РЗОК. В съответствие с промените в нормативната уредба е разработена и утвърдена „Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2-8 от Закона за здравното осигуряване”. Проверките са осъществявани при стриктно изпълнение на инструкцията и на предвидения в нея алгоритъм. Посочени са и констатираните нарушения по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, както и установените проблеми и конкретни предложения за оптимизация на дейността.

  В сферата на извънболничната медицинска помощ, през отчетния период, са сключени 13 434 договора за извънболнична медицинска и дентална помощ. Осигуреността с общопрактикуващи лекари средно за страната е един лекар на 1 649 здравноосигурени лица, спрямо един лекар на 1 655 здравноосигурени лица за 2015 г., като същевременно се запазва тенденцията за неравномерно осигуряване с медицински специалисти на територията на страната.

  Средната осигуреност с лекари по дентална медицина през 2016 г. е един лекар на 1 143 здравноосигурени лица, което спрямо предходната година представлява увеличение от 2,81%, и е свързано както с повишаване броя на лекарите по дентална медицина, така и с незначително намаление в броя на здравноосигурените лица. Делът на здравноосигурените лица, получили първична извънболнична дентална помощ през 2016 г. е намалял незначително спрямо 2015 г. от 24,8% на 24,4%.

  По отношение на болничната медицинска помощ се отчита увеличение на броя на изпълнителите на болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, спрямо 2015 г. Същевременно, общият брой на договорените клинични пътеки за отчетния период бележи лек спад, дължащ се основно на промени в нормативната уредба, промяна на изискванията за изпълнение и договаряне на клинични пътеки, поради приемането на нови медицински стандарти, както и на отпадането на част от клиничните пътеки и договарянето им като амбулаторни процедури.

  През 2016 г. сключилите договори с НЗОК лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ, са 365, като от тях 311 са лечебни заведения за болнична медицинска помощ, 42 са лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и 12 диализни центъра. За периода 2014 – 2016 г. броят на лечебните заведения, изпълнители на болнична помощ се е увеличил общо с 62, като 22 са лечебни заведения за болнична помощ, от които 16 специализирани болници, 9 диализни центъра и 7 многопрофилни болници, като само за 2016 г. новите лечебни заведения за болнична помощ са три. Тези данни затвърждават положителната тенденция за подобряване достъпа на пациентите до болнична медицинска помощ на територията на цялата страна.

  В заключение, г-н Ананиев посочи, че през отчетния период установената система за вътрешен контрол е осигурила условия за идентифициране на рисковете, прилагане на критерии за оценка на изпълнението и докладване на резултатите. Функционирането на системата е било подчинено на изискванията за стриктно спазване на финансовата рамка, на правилната координация на административната дейност и на законосъобразността на процесите при електронното отчитане и дейността на договорните партньори.

  В хода на дискусията, членовете на Комисия по здравеопазването се обединиха около становището, че в съдържанието на представения отчет, въпреки подробната информация, липсва сериозен анализ на един от основните аспекти от дейността на НЗОК, а именно по какъв начин през 2016 г. се е подобрила здравната система, достъпът и качеството на медицинската помощ и спазването правата на пациентите. Основната и най-важна част в отчета би следвало да бъде изводът в каква степен, чрез изразходване средствата от здравноосигурителните вноски на всички български граждани, са реализирани заложените мисия и цели. Народните представители отправиха и конкретни въпроси във връзка с констатациите относно детската смъртност, резултатите от осъществен съвместен проект за остойностяване на различни клинични пътеки по истории на заболяванията, броя на влезлите в сила наказателни постановления, издадени от НЗОК и размера на реално събраните средства от глоби и имуществени санкции в резултат на контролната дейност на НЗОК за 2016 г., както и относно тревожните констатации по отношение лечението на български граждани в други европейски държави.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против” – 9, „Въздържал се” – 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проекта на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума