Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
24/01/2018 проект второ гласуване

  Проект на Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Проект


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2017 г.


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за здравето
  (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 102 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 1. В Чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 1, придобива вида:
  „(1) За установяване на намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст, на лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и за потвърждаване на професионална болест, се извършва медицинска експертиза."
  2. ал.2, придобива вида:
  „(2) Органите на медицинската експертиза са лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).“
  3. ал. 2 от действащия закон, става ал. 3.
  4. действащото ал. 3, се разписва на систематичното и място, като ал. 5.
  5. ал. 4, придобива следния вид:
  „(4) Медицинската експертиза включва експертиза на вида и степен на намалена работоспособност. Определената намалена работоспособност бива: краткосрочна, продължителна и дълготрайна.“
  6. ал. 5, придобива вида:
  „(5) При явяване на лице с намалена работоспособност пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, органите по ал. 2 правят преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите и съдебни органи през периода на намалената работоспособност.“
  7. ал. 6 придобива вида:
  „(6) Степента намалена работоспособност, се определя в проценти, спрямо трудовите възможности на човек от неговата възрастова група - лица до 16 г., лица в работоспособна възраст и лица в пенсионна възраст.“
  8. ал. 7 придобива вида:
  „(7) Видът и степента на намалената работоспособност на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определя пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.“
  9. създава се нова ал. 8 със следния текст:
  „(8) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на краткосрочно, продължително и дълготрайно намалена работоспособност при лица в работоспособна възраст, вид и степен на увреждане на лица до 16 г., и в пенсионна възраст, потвърждаване на професионален характер на заболяване, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по ал.1, се определят с наредби на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) За установяване на временна неработоспособност, за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва медицинска експертиза.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Медицинската експертиза се организира и ръководи от министъра на здравеопазването и от регионалната здравна инспекция.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) При извършване на експертиза на временната неработоспособност се прави преценка и дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, когато се налага явяване пред тези органи през периода на временната неработоспособност.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Видът и степента на увреждане и степента на трайно намалена работоспособност се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) На лицата по ал. 4, които упражняват трудова дейност, се определя степен на трайно намалена работоспособност, ако не са определени вид и степен на увреждане.
  (7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3 се определят с наредба на Министерския съвет.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 2. В чл. 101а, се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал.1 придобива вида:
  „(1) Срокът на решението за степента на увреждането и дълготрайно намалена работоспособност се определя в наредбите по чл. 101, ал. 8, в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.“
  2. ал. 2 се изменя така:
  „(2) При ясни и точно определени състояния, при които не се очаква обратно развитие, съгласно процедурата по ал. 1, или при прогресивни нелечими състояния, степента на дълготрайно намалена работоспособност се определя пожизнено и само при заявление от пациента се преосвидетелства.“
  3. ал. 3 се изменя така:
  „(3) При множествени увреждания, някои от които не са ясно и точно определени, срокът на решението за вида и степента на уврежданията и нивото на работоспособност се определя по реда на ал. 1.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) Срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.
  (2) При дефинитивни състояния, посочени в наредбата по ал. 1, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено.
  (3) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя по реда на ал. 1.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 3. В чл. 102 ал. 2, текста „ управителя на НЗОК“ се заличава.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 102. (1) Към Министерския съвет се създава Национален съвет по медицинска експертиза със следните правомощия:
  1. разработва и представя на Министерския съвет становища по националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза;
  2. осъществява координация на дейностите между държавните органи във връзка с медицинската експертиза;
  3. анализира информация за дейността, развитието и състоянието на медицинската експертиза в страната;
  4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза;
  5. разработва методика за финансиране и контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Съставът на Националния съвет по медицинска експертиза включва: заместник министър-председател, който е председател на съвета, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), управителя на НЗОК, директора на НЕЛК и изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
  (3) Устройството и дейността на съвета по ал. 1 се уреждат с правилник на Министерския съвет.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 4. Чл. 103 се изменя така:
  „Чл. 103 (1) Експертизата по чл. 101, ал. 4, се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).
  (2) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на продължително и дълготрайно намалена работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
  (3) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на лицата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести.
  (4) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на лицата в пенсионна възраст по вид и степен на увреждане се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
  (5) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на работещи за установяване на работоспособността при конкретни условия на труд, трудоустрояване и адаптиране на работните места се извършва с участието на специалист по трудова медицина и/или по професионални болести.
  (6) Експертизата по чл. 101, ал. 4, при лица в работоспособна възраст се извършва на основата на методика, която да определя начина и степента на увреждане според възрастовата група и съдържа противопоказани условия на труд за съответното увреждане, и препоръки и критерии за трудоустрояване.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност.
  (2) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, от центровете за спешна медицинска помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно решение - "Медицинско удостоверение", по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.
  (4) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., предишна ал. 3, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., предишна ал. 4, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм., бр. 40 от 2012 г.) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 4. В чл. 104, се създават нови ал. 1, ал. 2 и ал. 4, със следния текст:
  „(1) Лекарските консултативни комисии, ТЕЛК и НЕЛК се разкриват и закриват със заповед на Министъра на здравеопазването.
  (2) Лекарите участващи в ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, са по основен и/или по допълнителен трудов договор, съгласно изискванията на Кодекса на труда.
  (4) Финансирането дейността на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК се извършва от бюджета на Министерство на здравеопазването.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Лекарските консултативни комисии се разкриват и закриват със заповед на директорите на регионалните здравни инспекции в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ по предложение на ръководителя на съответно лечебно заведение.
  (2) В лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и в университетските болници съставите на ЛКК се определят със заповед на съответния ръководител на лечебното заведение.
  (3) Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани. В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, включително един председател.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 5. Чл. 105 се отменя.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и закриват от директорите на регионалните здравни инспекции съгласувано с министъра на здравеопазването към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове.
  (2) Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена на лечебните заведения, към които са открити.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., отм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2012 г.).

  Параграф единствен. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) При извършване на медицинска експертиза не може да вземе участие лекар:
  1. който е участвал в изготвянето на обжалваното експертно
  решение;
  2. който е съпруг или роднина по права линия без ограничение и по
  съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  3. който живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелствания;
  4. който е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице.
  (3) В случаите по ал. 2 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен сам писмено да поиска да бъде отстранен от участие в заседанието.“
  2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(4) Отстраняване на лекаря в случаите по ал. 2 може мотивирано да поискат и освидетелстваните лица.
  (5) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 3 и 4 ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му.
  (6) В случай, че искането за отстраняване е основателно, в освидетелстването на лицето се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.
  (7) Искане по ал. 3 и 4 може да се направи и по електронен път при условията и реда на Закона за електронните документи и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф единствен.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 6. В чл. 106, ал. 2 придобива следното съдържание:
  „(2) В съставите на ТЕЛК и специализираните състави на НЕЛК, задължително се включва лекар - представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Параграф единствен да стане § 1 и да се измени така:
  „§ 1. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При извършване на медицинска експертиза не може да участва лекар, който:
  1. е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение;
  2. е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице;
  3. е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.
  3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(4) В случаите по ал. 3 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен писмено да заяви, че иска да бъде отстранен от участие в заседанието на съответната комисия.
  (5) Отстраняване на лекар от заседание в случаите по ал. 3 може мотивирано да поиска и освидетелстваното лице.
  (6) Редът за подаване и образецът на искането по ал. 4 и 5 се определят с правилника по чл. 109.
  (7) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 4 и 5, ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му.
  (8) В случай, че искането за отстраняване е основателно, в извършването на медицинска експертиза се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.
  (9) Искане по ал. 4 и 5 може да се направи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) В съставите на ТЕЛК и НЕЛК работят лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
  (2) В специализираните състави на НЕЛК задължително се включва лекар - представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 40 от 2012 г.) Членовете на ТЕЛК и НЕЛК не могат да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 7. Чл. 107 се отменя.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 107. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 40 от 2012 г.) За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 40 от 2012 г.) Високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 8. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).“, се добавя следното изречение: „Информацията в РКМЕ се съхранява и в електронен вид.“
  2. Текста в ал. 3 придобива следния вид:
  „(3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, на които е определена дълготрайна намалена работоспособност се съхраняват 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК, а на всички останали лица - 5 години.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 108. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 40 от 2012 г.) Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на регионалната здравна инспекция.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 40 от 2012 г.) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, на които са определени вид и степен на увреждане и процент трайно намалена работоспособност, се съхранява 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК, а на всички останали лица - 5 години.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 85 от 2017 г.) Решенията на ТЕЛК и НЕЛК се изпращат по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление в Националния център за здравна информация и в Агенцията за хората с увреждания.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 9. В чл. 109, текста „по чл. 103“, се заменя с думите „по чл. 101, ал. 2“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 109. Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза по чл. 103 и на РКМЕ се определят с правилник на Министерския съвет.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 10. В чл. 110, текста „НЗОК“- отпада.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Контрол върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, НЗОК, НОИ, регионалните съвети по чл. 111 и от регионалните здравни инспекции.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  §11. Член 111 придобива вида:
  „Чл. 111. (1) За контрол върху актовете, издадени от органите за медицинската експертиза на намалена работоспособност, със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се създава регионален съвет, който включва представители на регионалната здравна инспекция и териториалното поделение на НОИ.
  (2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по медицинската експертиза на намалената работоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК.
  (3) Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за намалена работоспособност, избрани по случаен признак, до един месец по всяко конкретно решение.
  (4) Регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за намалена работоспособност от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, по предложение и на заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения на НОИ).
  (5) Регионалният съвет е длъжен да се произнесе по извършените проверки в едномесечен срок от решението на ТЕЛК. След този срок, не може да се търси отговорност и да се налага административна санкция на служителите от ТЕЛК.
  (6) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за намалена работоспособност, регионалният съвет уведомява писмено заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения на НОИ) в срок от един месец.
  (7) За нанесени вреди, иска от ищеца следва да бъде насочен към регионалния съвет, като контролиращ орган.
  (8) Организацията на дейността на Регионалния съвет се определя с правилник, издаден от министъра на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) За контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се създава регионален съвет, който включва представители на регионалната здравна инспекция, териториалното поделение на НОИ и РЗОК. Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за временна неработоспособност и експертни решения по чл. 103, ал. 3, избрани по случаен признак.
  (2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по експертиза на временната неработоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК. Организацията на дейността на съвета се определя с правилник, издаден от министъра на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.
  (3) По предложение на заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК.
  (4) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за временна неработоспособност регионалният съвет уведомява писмено висшестоящия орган по експертиза на работоспособността и заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК).

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 10. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 т. 2 текста „и центровете за спешна медицинска помощ“, се заличава.
  2. ал. 2 придобива следния вид:
  „(2) Заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения но НОИ), могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни за краткосрочно намалена работоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.“
  3. в ал. 3. текста „временна неработоспособност“ се заменя с думата „краткосрочно намалена работоспособност“.
  4. в ал. 5 текста „както и на РЗОК“ отпада.
  5. текста в ал. 9 придобива вида:
  „(9) Обжалването по реда на ал.1-8 на експертните решения за дълготрайна намалена работоспособност на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, водеща до намаляване до намаляване на първоначно определеното обезщетение, освидетелстваното лице и членовете на ТЕЛК, не възстановяват изплатената в повече сума“.
  6. В ал. 10 текста „ал. 3“ отпада.
  7. Създава се нова ал. 12, със следния текст:
  „(12) В случай, че решението на органите на медицинската експертиза, бъде подписано с мотивирано особено мнение от негов член, решението задължително подлежи на повторна експертиза;“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:
  1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия;
  2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
  3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 40 от 2012 г.) срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
  4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 1.03.2007 г., относно замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", бр. 104 от 2013 г., в сила от 4.01.2014 г.) срещу решенията на НЕЛК - пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, териториалните поделения на НОИ и НЗОК) могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за временна неработоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.
  (3) Регионалният съвет се произнася по жалбите в 10-дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособност, извършена от определена от него специализирана ЛКК съобразно вида на заболяването.
  (4) В случаите на установено нарушение при издаването му регионалният съвет отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза.
  (5) Решението на регионалния съвет за отменяне на експертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтересованите от експертизата лица (освидетелстваните, осигурителите и НОИ), както и на РЗОК.
  (6) Обжалването на решението на ЛКК по реда на ал. 2 е пречка за обжалването му по реда на ал. 1, т. 2.
  (7) Решението на регионалния съвет за отхвърляне на жалбата не е пречка за обжалване решението на ЛКК пред ТЕЛК по реда на ал. 1, т. 2. В този случай срокът започва да тече от получаването на решението на регионалния съвет.
  (8) Решението на повторната експертиза може да се обжалва по реда на ал. 1, т. 2.
  (9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Обжалването по реда на ал. 1 - 8 на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, вид и степен на увреждане, водещи до намаляване на първоначално определеното обезщетение, освидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума.
  (10) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 - 8 се обжалват и експертните решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.
  (11) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) За Националния осигурителен институт срокът по ал. 1, т. 1 и 2 започва да тече от постъпването на данните от издадените болнични листове по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), но не по-рано от представянето на удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 11. В чл. 112а, думата „НЗОК" отпада.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм., бр. 40 от 2012 г., бр. 85 от 2017 г.) Съобщаването на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации - НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, се извършва по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 12. В Допълнителните разпоредби се създават нови т. 43, 44, 45, със следното съдържание:
  „43. Краткосрочно намалена работоспособност е намалена работоспособност до 180 дни;
  44. Продължително намалена работоспособност е намалена работоспособност от 180 дни до 540 дни;
  45. Дълготрайно намалена работоспособност е намалена работоспособност за повече от 540 дни;“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  34. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) "Временна неработоспособност" е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.
  35. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) "Трайно намалена работоспособност" е състояние, при което поради хронично травматично или нетравматично увреждане (болест) лицето е с ограничена работоспособност във връзка с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.
  36. (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) "Вид и степен на увреждане" е състояние на хронично травматично или нетравматично увреждане (болест), при които лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален дефицит на съответен увреден орган или система.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 13:
  1. Думите „дефинитивни състояния“ се заменят с думите „ясно и точно определени състояния при които не се очаква обратно развитие“;
  2. Навсякъде в Закона за здравето, думите:
  2.1. „временна неработоспособност“ се заменя с „краткосрочно намалена работоспособност“;
  2.2. „временно намалена работоспособност“ се заменя с „продължително намалена работоспособност“.
  2.3. „инвалидност“ се заменя с „дълготрайно намалена работоспособност“;
  3. В Кодекса за социално осигуряване, се правят следните изменения и допълнения:
  3.1. променят се текстовете в чл. 2, ал. 1, както следва:
  а. В т. 1 текста „временна неработоспособност“ се заменя със следния текст: „краткосрочно намалена работоспособност“;
  б. В т. 2 текста „временно намалена работоспособност“ се заменя с думите „продължително намалена работоспособност“;
  в. В т. 3 думата „инвалидност“ се заменя с думата „дълготрайно намалена работоспособност“;
  3.2. Навсякъде в Кодекса за социално осигуряване променените текстове в чл. 2, ал. 1 се заменят с новите текстове.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст Кодекс за социалното осигуряване:
  Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:
  1. временна неработоспособност;
  2. временна намалена работоспособност;
  3. инвалидност;
  4. майчинство;
  5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) безработица;
  6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) старост;
  7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) смърт.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:
  1. фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
  2. фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
  3. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
  4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
  5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) фонд "Безработица" за безработица.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) За осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете "Общо заболяване и майчинство", "Пенсии", "Пенсии за лицата по чл. 69", "Трудова злополука и професионална болест", "Безработица" и Учителски пенсионен фонд".
  (4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) За осигурените лица за трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд "Трудова злополука и професионална болест".
  (5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) За осигурените лица за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните вноски в размерите, определени за фонд "Пенсии".
  (6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд с отделна осигурителна вноска.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 2:
  „§ 2. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Започналите и неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по извършване на медицинска експертиза от специализираните състави на НЕЛК се довършват по реда на този закон.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 3:
  „§ 3. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 26г:
  „Чл. 26г. Структурни звена на центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  2. В глава осма, раздел I се създава чл. 61а:
  „Чл. 61a. Структурни звена на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  3. В чл. 81, ал. 4 числото „10“ се заменя с „5“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 4:
  „§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 5:
  „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума