Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
07/02/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2017 г.


  Проект


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за здравето
  (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 102 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 1. В Чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 1, придобива вида:
  „(1) За установяване на намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст, на лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и за потвърждаване на професионална болест, се извършва медицинска експертиза."
  2. ал.2, придобива вида:
  „(2) Органите на медицинската експертиза са лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).“
  3. ал. 2 от действащия закон, става ал. 3.
  4. действащото ал. 3, се разписва на систематичното и място, като ал. 5.
  5. ал. 4, придобива следния вид:
  „(4) Медицинската експертиза включва експертиза на вида и степен на намалена работоспособност. Определената намалена работоспособност бива: краткосрочна, продължителна и дълготрайна.“
  6. ал. 5, придобива вида:
  „(5) При явяване на лице с намалена работоспособност пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, органите по ал. 2 правят преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите и съдебни органи през периода на намалената работоспособност.“
  7. ал. 6 придобива вида:
  „(6) Степента намалена работоспособност, се определя в проценти, спрямо трудовите възможности на човек от неговата възрастова група - лица до 16 г., лица в работоспособна възраст и лица в пенсионна възраст.“
  8. ал. 7 придобива вида:
  „(7) Видът и степента на намалената работоспособност на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определя пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.“
  9. създава се нова ал. 8 със следния текст:
  „(8) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на краткосрочно, продължително и дълготрайно намалена работоспособност при лица в работоспособна възраст, вид и степен на увреждане на лица до 16 г., и в пенсионна възраст, потвърждаване на професионален характер на заболяване, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по ал.1, се определят с наредби на Министерския съвет.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 2. В чл. 101а, се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал.1 придобива вида:
  „(1) Срокът на решението за степента на увреждането и дълготрайно намалена работоспособност се определя в наредбите по чл. 101, ал. 8, в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.“
  2. ал. 2 се изменя така:
  „(2) При ясни и точно определени състояния, при които не се очаква обратно развитие, съгласно процедурата по ал. 1, или при прогресивни нелечими състояния, степента на дълготрайно намалена работоспособност се определя пожизнено и само при заявление от пациента се преосвидетелства.“
  3. ал. 3 се изменя така:
  „(3) При множествени увреждания, някои от които не са ясно и точно определени, срокът на решението за вида и степента на уврежданията и нивото на работоспособност се определя по реда на ал. 1.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 3. В чл. 102 ал. 2, текста „ управителя на НЗОК“ се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 4. Чл. 103 се изменя така:
  „Чл. 103 (1) Експертизата по чл. 101, ал. 4, се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).
  (2) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на продължително и дълготрайно намалена работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
  (3) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на лицата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести.
  (4) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на лицата в пенсионна възраст по вид и степен на увреждане се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
  (5) Експертизата по чл. 101, ал. 4, на работещи за установяване на работоспособността при конкретни условия на труд, трудоустрояване и адаптиране на работните места се извършва с участието на специалист по трудова медицина и/или по професионални болести.
  (6) Експертизата по чл. 101, ал. 4, при лица в работоспособна възраст се извършва на основата на методика, която да определя начина и степента на увреждане според възрастовата група и съдържа противопоказани условия на труд за съответното увреждане, и препоръки и критерии за трудоустрояване.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 4. В чл. 104, се създават нови ал. 1, ал. 2 и ал. 4, със следния текст:
  „(1) Лекарските консултативни комисии, ТЕЛК и НЕЛК се разкриват и закриват със заповед на Министъра на здравеопазването.
  (2) Лекарите участващи в ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, са по основен и/или по допълнителен трудов договор, съгласно изискванията на Кодекса на труда.
  (4) Финансирането дейността на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК се извършва от бюджета на Министерство на здравеопазването.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 5. Чл. 105 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Параграф единствен. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) При извършване на медицинска експертиза не може да вземе участие лекар:
  1. който е участвал в изготвянето на обжалваното експертно
  решение;
  2. който е съпруг или роднина по права линия без ограничение и по
  съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  3. който живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелствания;
  4. който е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице.
  (3) В случаите по ал. 2 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен сам писмено да поиска да бъде отстранен от участие в заседанието.“
  2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(4) Отстраняване на лекаря в случаите по ал. 2 може мотивирано да поискат и освидетелстваните лица.
  (5) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 3 и 4 ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му.
  (6) В случай, че искането за отстраняване е основателно, в освидетелстването на лицето се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.
  (7) Искане по ал. 3 и 4 може да се направи и по електронен път при условията и реда на Закона за електронните документи и електронния подпис и Закона за електронното управление.“

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 6. В чл. 106, ал. 2 придобива следното съдържание:
  „(2) В съставите на ТЕЛК и специализираните състави на НЕЛК, задължително се включва лекар - представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Параграф единствен да стане § 1 и да се измени така:
  „§ 1. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При извършване на медицинска експертиза не може да участва лекар, който:
  1. е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение;
  2. е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице;
  3. е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.“
  3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(4) В случаите по ал. 3 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен писмено да заяви, че иска да бъде отстранен от участие в заседанието на съответната комисия.
  (5) Отстраняване на лекар от заседание в случаите по ал. 3 може мотивирано да поиска и освидетелстваното лице.
  (6) Редът за подаване и образецът на искането по ал. 4 и 5 се определят с правилника по чл. 109.
  (7) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 4 и 5, ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му.
  (8) В случай, че искането за отстраняване е основателно, в извършването на медицинска експертиза се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.
  (9) Искане по ал. 4 и 5 може да се направи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:

  § 1. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При извършване на медицинска експертиза не може да участва лекар, който:
  1. е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение;
  2. е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице;
  3. е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.“
  3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(4) В случаите по ал. 3 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен писмено да заяви, че иска да бъде отстранен от участие в заседанието на съответната комисия.
  (5) Отстраняване на лекар от заседание в случаите по ал. 3 може мотивирано да поиска и освидетелстваното лице.
  (6) Редът за подаване и образецът на искането по ал. 4 и 5 се определят с правилника по чл. 109.
  (7) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 4 и 5, ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му.
  (8) В случай, че искането за отстраняване е основателно, в извършването на медицинска експертиза се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.
  (9) Искане по ал. 4 и 5 може да се направи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 7. Чл. 107 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 8. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).“, се добавя следното изречение: „Информацията в РКМЕ се съхранява и в електронен вид.“
  2. Текста в ал. 3 придобива следния вид:
  „(3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, на които е определена дълготрайна намалена работоспособност се съхраняват 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК, а на всички останали лица - 5 години.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 9. В чл. 109, текста „по чл. 103“, се заменя с думите „по чл. 101, ал. 2“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 10. В чл. 110, текста „НЗОК“- отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 11. Член 111 придобива вида:
  „Чл. 111. (1) За контрол върху актовете, издадени от органите за медицинската експертиза на намалена работоспособност, със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се създава регионален съвет, който включва представители на регионалната здравна инспекция и териториалното поделение на НОИ.
  (2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по медицинската експертиза на намалената работоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК.
  (3) Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за намалена работоспособност, избрани по случаен признак, до един месец по всяко конкретно решение.
  (4) Регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за намалена работоспособност от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, по предложение и на заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения на НОИ).
  (5) Регионалният съвет е длъжен да се произнесе по извършените проверки в едномесечен срок от решението на ТЕЛК. След този срок, не може да се търси отговорност и да се налага административна санкция на служителите от ТЕЛК.
  (6) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за намалена работоспособност, регионалният съвет уведомява писмено заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения на НОИ) в срок от един месец.
  (7) За нанесени вреди, иска от ищеца следва да бъде насочен към регионалния съвет, като контролиращ орган.
  (8) Организацията на дейността на Регионалния съвет се определя с правилник, издаден от министъра на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 10. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 т. 2 текста „и центровете за спешна медицинска помощ“, се заличава.
  2. ал. 2 придобива следния вид:
  „(2) Заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения но НОИ), могат да обжалват в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни за краткосрочно намалена работоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.“
  3. в ал. 3. текста „временна неработоспособност“ се заменя с думата „краткосрочно намалена работоспособност“.
  4. в ал. 5 текста „както и на РЗОК“ отпада.
  5. текста в ал. 9 придобива вида:
  „(9) Обжалването по реда на ал.1-8 на експертните решения за дълготрайна намалена работоспособност на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, водеща до намаляване до намаляване на първоначно определеното обезщетение, освидетелстваното лице и членовете на ТЕЛК, не възстановяват изплатената в повече сума“.
  6. В ал. 10 текста „ал. 3“ отпада.
  7. Създава се нова ал. 12, със следния текст:
  „(12) В случай, че решението на органите на медицинската експертиза, бъде подписано с мотивирано особено мнение от негов член, решението задължително подлежи на повторна експертиза;“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 11. В чл. 112а, думата „НЗОК" отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 12. В Допълнителните разпоредби се създават нови т. 43, 44, 45, със следното съдържание:
  „43. Краткосрочно намалена работоспособност е намалена работоспособност до 180 дни;
  44. Продължително намалена работоспособност е намалена работоспособност от 180 дни до 540 дни;
  45. Дълготрайно намалена работоспособност е намалена работоспособност за повече от 540 дни;“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде подразделение с наименование „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“

  Предложение на н. п. Валентина Найденова и група народни представители:
  § 13:
  1. Думите „дефинитивни състояния“ се заменят с думите „ясно и точно определени състояния при които не се очаква обратно развитие“;
  2. Навсякъде в Закона за здравето, думите:
  2.1. „временна неработоспособност“ се заменя с „краткосрочно намалена работоспособност“;
  2.2. „временно намалена работоспособност“ се заменя с „продължително намалена работоспособност“.
  2.3. „инвалидност“ се заменя с „дълготрайно намалена работоспособност“;
  3. В Кодекса за социално осигуряване, се правят следните изменения и допълнения:
  3.1. променят се текстовете в чл. 2, ал. 1, както следва:
  а. В т. 1 текста „временна неработоспособност“ се заменя със следния текст: „краткосрочно намалена работоспособност“;
  б. В т. 2 текста „временно намалена работоспособност“ се заменя с думите „продължително намалена работоспособност“;
  в. В т. 3 думата „инвалидност“ се заменя с думата „дълготрайно намалена работоспособност“;
  3.2. Навсякъде в Кодекса за социално осигуряване променените текстове в чл. 2, ал. 1 се заменят с новите текстове.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 2:
  „§ 2. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Започналите и неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по извършване на медицинска експертиза от специализираните състави на НЕЛК се довършват по реда на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 2:

  § 2. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.
  (2) Започналите и неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по извършване на медицинска експертиза от специализираните състави на НЕЛК се довършват по реда на този закон.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 3:
  „§ 3. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 26г:
  „Чл. 26г. Структурни звена на центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  2. В глава осма, раздел I се създава чл. 61а:
  „Чл. 61a. Структурни звена на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  3. В чл. 81, ал. 4 числото „10“ се заменя с „5“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 3:

  § 3. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 26г:
  „Чл. 26г. Структурни звена на центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  2. В глава осма, раздел I се създава чл. 61а:
  „Чл. 61a. Структурни звена на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“
  3. В чл. 81, ал. 4 числото „10“ се заменя с „5“.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 4:
  „§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 4:

  § 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 5:
  „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 5:

  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума