Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
01/06/2017
  П Р О Т О К О Л
  № 2
  На 1 юни 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Първо гласуване на Законопроект за концесиите, № 754 01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по околната среда и водите, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,32 ч. и ръководено от госпожа Ивелина Василева – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, уважаеми дами и господа.
  Имаме кворум и можем да започнем заседанието на Комисията по околната среда и водите.
  Предложеният дневен ред на днешното заседание е:
  1. Първо гласуване на Законопроект за концесиите, № 754 01 13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.
  2. Разни.
  Има ли други предложения за дневния ред на заседанието на Комисията? Няма.
  Ако сте съгласни с този дневен ред, моля, гласувайте.
  За – 13, против – 5, въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Госпожо Председател, може ли?
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Предлагам прегласуване на дневния ред отново, защото, както видях, колегата нещо се обърка.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добре, нека да дадем шанс на новите народни представители.
  Предлагам прегласуване на дневния ред на заседанието на Комисията.
  Моля, гласувайте.
  За – 13, против – 6, въздържали се – няма.

  Пристъпваме към точка първа от дневния ред:
  ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОНЦЕСИИТЕ, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.
  Давам думата на госпожа Анна Александрова за представяне на Законопроекта за концесиите.
  Заповядайте.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя мотивите на Законопроекта в резюме, като един от съвносителите. С предложения Законопроект се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, която е част от законодателния пакет на Европейския съюз за реформиране на правото в областта на обществените поръчки и концесиите, заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/24 относно възлагането на поръчки от секторни възложители. С него се цели усъвършенстване на действащите разпоредби за концесиите и се предлага отмяната на Закона за концесиите и на Закона за публично-частното партньорство, тъй като съществена част от материята, която е уредена с него, е предмет на уредбата на Директивата за концесиите.
  Законопроектът предлага две основни форми на концесии: публично-частното партньорство, с което публичен партньор възлага строителство или услуги на икономически оператор, и концесията за ползване, която е традиционната концесия в съответствие с действащия Закон за концесиите.
  По отношение на публично-частните дружества промяната е, че публичният съдружник – държава или община, вече задължително ще участва в управлението. Въвежда се изрична забрана да се извършват разпоредителни сделки с недвижими имоти, които са апортирани от публичния съдружник в публично-частните дружества. Задължително става и заплащането на концесионни възнаграждения за строителство и услуги. Директивата за концесиите въвежда праг от 5 млн. 225 хил. евро, като концесиите, които са над този праг, са с трансграничен интерес, а съответно всички останали концесии за строителство и услуги, които са под този праг, както и концесиите за ползване, са дефинирани като концесии без трансграничен интерес.
  Законопроектът предвижда концесиите да се възлагат от министрите и кметовете на общини, като Министерският съвет и общинските съвети запазват правомощията си да одобряват предварително определените решения. Предвижда се всяка концесия да е за определен срок, като конкретната му продължителност се определя в процедурата за определяне на концесионер и не може да бъде по-дълъг от максималния срок, който се определя при откриването на процедурата с решението на концедента.
  Законопроектът предвижда и допълнителни гаранции, като разрешение от Народното събрание, когато определеният от концедента максимален срок надвишава 35 години. По отношение на общинските концесии, когато максималният срок е над 20 години, се предлага одобряването да стане с мнозинство две трети от общия брой от общинските съветници, а когато срокът е 35 години, освен разрешение от общинския съвет, е необходимо и разрешение от Народното събрание.
  Със Законопроекта са предложени три вида процедури, които са съобразени с практическата сложност на концесиите: открита процедура, състезателна процедура и процедура с договаряне и състезателен диалог. С предложения нов Закон за концесиите се цели привличане на частния капитал за изпълнение на строителство и услуги, като определените бюджетни средства за финансиране от държавата ще се изразходват значително по-ефективно чрез управлението им от икономически оператор и при най-добро съотношение качество – цена.
  От прилагането на Закона се очакват следните резултати. Разширяване на възможностите за използване на концесията като форма на публично-частното партньорство за създаване на публични ресурси; развитие на инфраструктурата и на услугите, без или със минимално финансово участие на държавата, общините; създаване на възможност за използване на опита на частния сектор за постигането на ефективност и ефикасност при предоставянето на услуги от обществен интерес и внедряването на иновации, свързани с повишаване на качеството и намаляването на цената на предоставените услуги; повишаване на конкуренцията на вътрешния пазар чрез създадените допълнителни възможности за насърчаване на частните инвестиции в строителството; поддържането и управлението на обекти на техническата и на социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес; постигане на дългосрочни ползи от концесията – както в икономически, така и в обществен аспект.
  С предложения Законопроект се разширява публичността, като Националният концесионен регистър се надгражда с цел да се превърне в Централизирана административна информационна система. В него ще се публикува както информация относно изпълнението на договорите, така и информация относно провеждането на процедурите за възлагане на концесии. Също така се предвижда офертите и заявленията да се подават като електронни документи с цел по-плавно преминаване към електронните услуги.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря на госпожа Александрова.
  Колеги, имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Мотивите ги чухме. Те не са по-различни от тези, които бяха в Закона от миналия парламент, от миналото Народно събрание. Аз поне не разполагам с документ и виждате, че така някак си много скоростно и не вярвам някой от колегите даже и да го е прочел. Искам от името на вносителите да чуем оценката за въздействието, финансов анализ, как ще се отрази това на бюджета – нагоре-надолу, има ли някаква прогноза? Защото тук става въпрос за едни периоди, които са в годините и в бъдещето доста напред. Правен ли е такъв опит от вносителите? Има ли някаква експертиза в това отношение? Понеже пак ми прилича на нещо дайте да дадем, да го внесем, да го гласуваме, пък накрая какво ще излезе и какво ще се роди от това не е ясно.
  Моля, госпожо Председател, от името на вносителите да ни разтълкуват оценката за въздействие, ако има такава.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Бих искала все пак да уточня, че вероятно Вие не сте имали достатъчно време, но това не означава, че и останалите колеги не са имали достатъчно време да се запознаят с материалите, които са публикувани и на страницата на Народното събрание, както и изпратени на членовете на Комисията.
  Заповядайте, госпожо Александрова.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Има оценка на въздействието по Законопроекта. Смятам, че тук по-конкретно, ако има представител на Министерския съвет, може да Ви запознае.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Но Вие сте вносители.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Да, вносители сме, но това е Законопроектът, който беше представен от Министерския съвет и ние го припознахме – подписахме го като народни представители, за да се работи по-бързо, затова. Но иначе към самия Законопроект има оценка на въздействието. Вчера в Правната комисия дискутирахме много обстойно Законопроекта, прие се. Знаете, че тя е водеща комисия по Закона за концесиите.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Ще дадем дума и на представителите на Министерския съвет, както и на представителите на Министерството на околната среда и водите, за да изразят своите становища.
  Преди това, дали има други изказвания от страна на колегите?
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми колеги! В интерес на истината аз също не съм успял да прегледам много по-обстойно, да видя има ли, няма ли някакви промени, или е едно към едно – това, което беше и в предходния мандат, но това не е толкова съществено.
  Коректна е позицията на колежката да каже, че е припознат текстът и го предлагат. Това е един от способите за по-бързо придвижване на съответни законопроекти.
  Моят въпрос към представителите на Министерския съвет е: с какво би се подобрила дейността по отношение на прилагане на концесиите? Всички знаем какво значи концесията и концесионната форма. Тя е утвърдена форма, първо, по отношение на публичния интерес, на държавния интерес. Подобрява ли се публичният обществен интерес по отношение на хората, които все пак ще реализират тази дейност? Има ли подобряване също на правилата към тези, които ще упражняват концесията, и като цяло с какво се подобрява дейността, прозрачността и коректността в отношенията с това, което евентуално бихме изгласували като нови текстове в нашето законодателство? Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
  Може би тук е мястото да отбележа, че представителите на Министерския съвет, които присъстват днес на заседанието, са: госпожа Марияна Славкова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“, както и господин Георги Йончев – държавен експерт в същата дирекция.
  Ако може да ги повикате. Няма ги още. Да не би да са на другата Комисия?
  Също така представителите на Министерството на околната среда и водите са: господин Николай Кънчев – заместник-министър, госпожа Красимира Бръмчева – директор на дирекция „Управление на водите“, както и госпожа Румяна Братованова – държавен експерт в същата дирекция.
  Разбирам, че колегите от Министерския съвет все още не са тук. Паралелно се провежда заседание на друга комисия, така че ще помоля колегите да проверят.
  Преди това, има ли други изказвания на колеги народни представители?
  Заповядайте.
  ЯВОР БОЖАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих искал да обърна внимание, че Законът засяга в голяма степен не само интересите на държавата и на цялото общество, но и на местните власти. Една концесия, както новият Закон предвижда, е за над 35 години и е изключително важна за местното общество. Не мога да се съглася, че е в духа на децентрализация – една посока, която новото правителство пое и заложи в програмата си. Законът спазва този принцип, защото концесии за над 35 години се гласуват от Народното събрание, а не виждам защо такова важно решение да не бъде взето на местен референдум от местното население и тези концесии да бъдат в негов интерес. Мисля, че това е сериозен пропуск въобще в духа на целия Закон и един от мотивите, който лично мен би ме накарал да гласувам против този Законопроект.
  Бих искал вносителите да изложат мотиви защо нито едно съображение от ветото от предишното Народно събрание не е взето предвид и дали това няма да бъде основание да бъде наложено ново вето, съответно Законопроектът да бъде забавен отново? Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Госпожо Александрова, заповядайте.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Само по отношение на референдума. Както и вчера в Правната комисия коментирахме, колега, нямате забрана по отношение на местния референдум. Даже мерките за рестриктивност са тройни тук с концесиите над 35 години, които се предлага да бъдат гласувани от Народното събрание, и смятам, че режимът на проверка и на отговорност е още по-голям. Имате абсолютно всякакви правомощия да си провеждате референдума, стига да има желание.
  По отношение на това – взето ли е ветото на президента предвид, смятам, че е съобразено с директивите, които цитирах в началото на мотивите.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Разбирам, че колегите от Министерския съвет идват насам. Преди това, нека да дадем думата и на представителите на Министерството на околната среда и водите, за да изразят своето становище към Законопроекта.
  Заповядайте, господин Кънчев.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: Благодаря Ви.
  Становището на Министерството на околната среда и водите относно Проекта на нов Закон за концесиите е, че с него се изпълнява ангажиментът на България да влязат в националното законодателство изискванията на Директива от 2014 г. на Европейския съюз за възлагане на договори за концесия. В Законопроекта ясно се разграничават отделните форми на партньорство между публичния и частния сектор и в дълбочина са уредени обществените отношения в областта на концесиите, поради което не се налага да бъде приеман правилник за неговото прилагане. Създадени са гаранции за опазване на околната среда и за прилагането на принципа на устойчиво развитие чрез намирането на баланс между мерките за съхраняване на природата и дейностите, свързани с икономическото развитие.
  Законопроектът, който е предмет на обсъждане, има няколко съществени разлики със Законопроекта, внесен в Народното събрание от Министерския съвет през 2016 г. В настоящия Законопроект е предвидено изключение за концесиите за добив на минерални води, които да се представят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите, а не по реда на Закона за концесиите. Поради тази причина в Преходните и заключителните разпоредби на Закона се съдържа изменение и допълнение на Закона за водите.
  Министерството на околната среда и водите подкрепя Законопроекта и представя някои бележки в текстовете на § 9, свързани с изменение и допълнение на Закона за водите. Доколкото Законът за концесиите ще бъде приложим към концесиите за добив на минерални води по отношение на стратегическото развитие и планиране на концесиите, управление и контрол по Глава втора от Законопроекта за концесиите, изменението и прекратяването на концесионните договори за добив на минерални води, в този смисъл ще предложим определени допълнения в Законопроекта. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кънчев.
  Колеги, все още изчакваме представителите на Министерския съвет, към които бяха отправени конкретни запитвания. Ако желаете, можем да изчакаме. Ако желаете, впоследствие може да се изиска допълнителна информация от тях. Аз бих искала да Ви осведомя, че от страна на Министерския съвет, дирекция „Икономическа и социална политика“, е представено становище към Комисията по околната среда и водите, което е изпратено на вниманието на народните представители, както е и публикувано на страницата на Народното събрание, така че можете да се запознаете и с него.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Би трябвало да са се запознали обаче.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Би трябвало да са се запознали. Както разбирам, някои колеги, независимо от призива да работим активно, не са имали възможност за това.
  Има ли други изказвания, колеги?
  Заповядайте.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Имам въпрос към госпожа Александрова. Дали предлаганият Законопроект е изготвен в съответствие с изискванията на европейските регламенти и регулации, и дали България от неприемането на този Закон ще търпи някакви санкции?
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, госпожо Александрова.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря.
  Законопроектът е изготвен в съответствие с европейските регламенти и директиви. Конкретно да Ви кажа, в момента не знам, Министерският съвет точно да отговори. Но на предходното гласуване, доколкото имам спомен и информация, на предишния Закон за концесиите, който президентът върна, вече бяхме в наказателна процедура, в смисъл вече закъснявахме. Смятам, че тук са отразени и Вашите предложения, които бяха много на място в предходния закон, намират място и тук, много разумни предложения. Вчера от коментарите във водещата комисия, между първо и второ четене всеки ще може да направи съответните предложения и те да бъдат обсъдени. Имайте предвид, че този Законопроект беше обсъждан публично доста дълго време.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз правя процедурно предложение. Тъй като в момента тече заседание долу, тъй като и нашата група, разбрах, че и колегите от ДПС не са имали възможност да го обсъдят, няма ги колегите от Министерския съвет, правя процедурно предложение да отложим гледането на тази точка за следващия четвъртък.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заседанието е обявено за 12,00 ч. Не съм убедена, че тече в момента заседание на парламента.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Вие трябва да сте се запознали. Запознали ли сте се, господине, със становището на Министерския съвет, което е качено на сайта? (Реплики.)
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Правим уточнението, че все още не е започнало парламентарното заседание.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Къде са колегите?
  РЕПЛИКА: Те не са вносители.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Те не са вносители. Вносителите присъстват на заседанието, те са поканени като гости. (Шум и реплики.)
  Предлагам да прекратим тази размяна на реплики и да пристъпим към гласуване на предложението, направено от колегата.
  Който е „за“ да се отложи точката, моля да гласува.
  За – 6, против – 12, въздържали се – няма.
  Не се приема предложението.
  Колеги, предлагам да пристъпим към гласуване. Така или иначе становището на Министерския съвет е представено на вниманието Ви. Както стана ясно, отправена беше покана за присъствие. Вероятно колегите са имали някаква трудност при организирането на присъствието.
  Предлагам да пристъпим към гласуване на предложения Законопроект за концесиите, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  За – 12, против – 6, въздържал се – 1.
  Приема се представеният Законопроект.

  Преминаваме към точка втора:
  РАЗНИ.
  Някой има ли коментари? Не.
  Благодаря Ви, колеги.
  Мисля, че вече чуваме сигнала за свикването на заседанието, уважаеми колега, така че ще можете да се включите навреме.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 12,00 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума