Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/07/2017
  П Р О Т О К О Л
  № 4
  На 06 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. и напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
  2. Разни.
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

  * * *

  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, откривам заседанието на Комисията по околната среда и водите.
  Присъстващи на днешното заседание от страна на Министерството на околната среда и водите са господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, госпожа Цонка Дрянкова – главен директор на Дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ и господин Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  На Вашето внимание е дневният ред на заседанието. (Изчита го.) Представянето ще бъде направено от министъра и от ръководителя на Управляващия орган.
  Имате ли други предложения по точките от дневния ред? Няма.
  Моля да гласуваме приемането на дневния ред на днешното заседание.
  За – 13, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.

  Пристъпваме към т. 1.
  Давам думата на господин Димов – министър на околната среда и водите.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Подготвили сме съвсем кратка справка за изпълнението на оперативната програма „Околна среда“ 2007-2013 г., която вече окончателно е приключила, но е добре Комисията да има информация какви са постиженията на тази програма. Успехът на Министерството в този период е, че е постигнало 100,19% усвояване. Откъде са тези 0,19% отгоре ще стане ясно след като Ви представя текущата Оперативна програма 2014-2020 г. Става дума за резерв, който е допустим и може да се надвиши леко.
  Действително, това е забележителен успех на Министерството в онзи период, който на практика изтече през 2016 г., така че днешният председател на Комисията има сериозни заслуги в този забележителен резултат, който трябва да бъде отчетен.
  В този период са реализирани общо 428 проекта, като в сектор „Води“ 221 проекта. Изградени са 50 пречиствателни станции.
  Няма да изброявам всички 50 града, където са изградени, те са публикувани. Ще кажа, че 889 594 жители са попаднали в сферата на тези 50 пречиствателни станции и са получили по-добро качество на околната среда. Изградени са 2600 км. ВиК мрежа, респективно са реконструирани.
  Купени са 126 екологични автобуса за София, които значително са намалили замърсяването на въздуха – проблем, с който тепърва трябва да се борим.
  Купени са 10-метров влак, 100 нови тролейбуса за градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен.
  Може би последното нещо, което ще цитирам, са 18 депа за твърди битови отпадъци, които са изградени и влезли в експлоатация.
  Мисля, че мащабът показва полезността от програмата, първо, и второ, усилието, което е положил екипът на Министерството в този период да усвои средствата, преведен към реализирани проекти, и най-важното – към граждани, които ползват по-добри услуги и имат по-добро качество на живот вследствие на реализираните проекти. Това е целта на тази програма.
  Това е накратко по тази точка. Ако имате конкретни въпроси, съм готов, както и новият главен директор на дирекцията също може да се включи.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Министър. Поздравления за успеха! Безспорно финансовите параметри са изключително важни, имайки предвид всички драми, които преживя ОП „Околна среда“ (ОПОС), усвояемост над 100% наистина е забележителен успех! Искам да поздравя екипа на ОПОС, защото наистина тези прекрасни експерти положиха огромни усилия.
  Има обновяване на екипа. Госпожа Цонка Дрянкова е новият ръководител на Управляващият орган. Искам да я поздравя и да й пожелая успех! Тя е част от екипа, досегашен заместник-ръководител. Тази приемственост е добър знак за продължаващите усилия и в новия програмен период.
  Уважаеми колеги, имате ли въпроси и коментари относно изпълнението на ОП „Околна среда“ в програмния период 2017 – 2013 г. – отчитането на старата Програма? Няма.
  Заповядайте да ни осведомите какъв е напредъкът по новата ОПОС 2014 – 2020 г.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Към днешна дата, говорейки за общия ресурс на ОПОС, който е 3,5 млрд. лв., има обявени 25 процедури, които покриват около 40% от този ресурс, или закръглено 1,5 млрд. лв. Очакването е в края на 2017 г. да бъде отворен и достъпен за проекти целият ресурс от 3,5 млрд. лв.
  До момента има 43 сключени договора, които покриват около 22% от общия ресурс. Дотук това е общата схема.
  Пет са основните оси, по които ще кажа какво е състоянието.
  Ос 1 е сектор „Води“. Обявени са 11 процедури за 38% от оста. Процентите, които давам, не са от целия ресурс, а предвидените за конкретната ос. Сключени са договори за 26% от тази ос. Договорите тук са безвъзмездна помощ, тоест грантова схема.
  По ос 2 „Отпадъци“ към момента са обявени 4 процедури, които покриват 73% от оста. Сключените договори са за 9%, но тук не говорим за грантови схеми, а за финансови инструменти, тоест заеми и гаранции.
  По ос 3 „Натури и биоразнообразие“ има обявени 4 процедури, които са за 18% от оста. Сключените договори са за 10%.
  Ос 4 е свързана със свлачища и наводнения. При нея са обявени 3 процедури, които покриват 73% от оста и са сключени договори за 30% от нея.
  По ос 5 „Въздух“ са обявени 2 процедури за едва 3% от стойността на оста и са сключени договори за 2%.
  Последната ос 6 я споменавам само за пълнота, това е техническата помощ, която де факто осигурява дейността на ОП. Тя включва три направления: обучение на бенефициентите и всички консултации, които се свързват с тях, медиите и популяризирането на самата ОП и заплатите на служителите от ОП.
  Общият финансов напредък, към момента сертифицирани средства, тоест които ОП е платила и са минали одобрението, включително на Европейската комисия, са едва 1,8%. Това е към днешна дата – от 58 млн. лв.
  Плащанията, които ние сме извършили към бенефициенти, но още не са сертифицирани от Европейската комисия, са 3,4%.
  Тук има и още нещо, което трябва да кажа. Има предварителни условия, които трябва да изпълняваме, за да може ОП да функционира спокойно. Има общо условие – условие 7 за сектор „Въздух“ и три индивидуални секторни условия – 5.1 за превенция и управление на риска, 6.1 за водния сектор и 6.2 за сектор „Отпадъци“. На този етап нашата оценка е, че сме отговорили и на четирите изисквания, на четирите предварителни условия. За две от тях това е потвърдено от Европейската комисия. Имам предвид сектора „Превенция и управление на риска“, където нашата оценка е потвърдена от Европейската комисия, по 6.2 също е потвърдена. Предполагам, че и другите две ще бъдат потвърдени. Имаше допълнителни въпроси, на които сме отговорили, особено в сектора „Води“. Като цяло, предполагаме, че няма да имаме съществени проблеми с тези предварителни условия.
  Усвояемостта към този момент е доста ниска. Тук имаме два основни проблема.
  Първо, продължаваме да получаваме проекти, които не отговарят на изискванията на насоките за кандидатстване или за които няма приключили процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ), което удължава срока. Като казвам, че не отговарят на насоките, преведено това означава, че просто качеството на тези проекти не е добро.
  Непрекъснато се срещаме с бенефициентите. Това всъщност е една от мерките, с които ще се опитаме да подобрим този показател. Срещаме се и консултираме бенефициентите, за да повишат качеството на проектите, защото проект, който не отговаря на насоките, а ние си позволим да го финансираме, търпи риска да не бъде сертифициран в бъдеще време, тоест парите да не бъдат признати. Качеството на проектите е изключително важно и понеже Вие сте хора, които също контактуват с потенциални бенефициенти, които Ви питат, имайте предвид и им казвайте, че ако проектът не отговаря на условията, независимо колко е важен, той няма как да бъде финансиран. Трябва качеството да бъде на необходимото ниво.
  Що се отнася до неуредените мерки по ЗУТ, ясно е, че това е сериозен проблем. Бенефициентите, основно общините, трябва да решат този проблем. Няма как ние да го решим. Не може да се стартира проект, без да е минал по реда на процедурите по ЗУТ и те да са приключили.
  Вторият основен проблем е свързан с процедурите по обжалване. Няма да навлизам в подробности. Знаете, че при избор много често, да не кажа почти винаги се стига до съд. Предвидили сме в сроковете тези процедури, но понякога съдът ни изненадва с по-дълги срокове от тези, които сме предвидили. От тази гледна точка мярката, която сме предприели и която съветваме, е бенефициентът още на най-ранен етап да започне обявяване на процедури и сключване на договори под условие, от гледна точка на това, че ако има процедури по обжалване, те да минат докато дойде същинският момент, в който могат да сключат договори след като проектите им са одобрени. Това до голяма степен може да ускори процеса – нещо, към което ние, естествено, се стремим.
  От тези два проблема има една естествена последица, това е рискът от неусвояване на определени средства. Той е в две основни посоки. Едната е правилото за автоматична отмяна на бюджетните ангажименти N+3. Това означава, че в конкретната отбелязана година се дава отсрочка за края на проекта и има най-много три години, в които той трябва да бъде разплатен окончателно. Ако това не се случи, до голяма степен е възможно неусвоените средства да бъдат загубени.
  Второто е да не бъдат постигнати междинните цели по отделните оси. Те са индикатори, по които сме следени. Към днешна дата вследствие на направената от нас ревизия по ОП можем да кажем, че в момента има риск от неусвояване на 168 млн. евро към края на 2018 г. Мерките, за които говоря, са насочени към недопускане на подобен тип неусвояване, но това е рискът към днешна дата, с който трябва да сте запознати.
  Това е относително кратка информация. Предполагам, че сега ще задавате въпроси.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, имате ли въпроси, коментари?
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Господин Министър, въпросът ми ще бъде отправен към госпожа Дрянкова. Той е свързан с взаимодействието на ОП „Околна среда“ и ВОМР (Водено от общностите местно развитие). За колегите – това е Програмата за селските райони. Там имате задача да направите така, че средствата да отидат за запазване на биоразнообразието и съответно „Натура 2000“. Там са насочени тези пари.
  Въпросът ми е следният. Първо, дали сте провели вече среща с ръководството на ЛИДЕР – така се нарича дирекцията в Министерството на земеделието и храните, за начина, по който ще работите. Знаете за съществуващите трудности там. От една страна, тази програма има точно обратния начин на управление от оперативните програми. Дали са отстранени тези несъответствия със съответните наредби? Иначе това ще спре хората да работят.
  Второ, тук съществува голяма опасност – като външен наблюдател, хората да започнат да си правят инфраструктури, защото знаем колко тежко е състоянието в тези райони, които може да не са в съответствие с тесните изисквания – инфраструктурата трябва да е свързана с животните, а не с хората. Как смятате да контролирате това, защото това може да компрометира програмата, а журналистите само това чакат.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, госпожо Дрянкова.
  ЦОНКА ДРЯНКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! По отношение на поставения въпрос, ние сме в непрекъсната връзка с колегите от Министерството на земеделието, които администрират подхода ЛИДЕР и Програмата за развитие на селските райони. Смятаме, че добра стъпка, за да се улеснят местните инициативни групи и съответно бенефициентите, е да се уеднаквят правилата, да няма разлика в правилата, да се използва електронната система ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България). Вече са предприети стъпки в тази посока. Ние изцяло подкрепяме уеднаквяването на подхода, за да се облекчат съответно бенефициентите, водени от общностите местно развитие.
  Действително ОП „Околна среда“ заделя 38 милиона за този подход. До момента има сключени две стратегии за изпълнение на консервационни мерки на стойност 3 млн. В момента тече вторият прием на стратегии. В края на годината ще стане ясно дали има допълнителен интерес от страна на местните инициативни групи за изпълнение на консервационни мерки по този подход.
  По отношение на въпроса за инфраструктурата, бих искала да отбележа, че в рамките на този подход финансираме само и единствено консервационни мерки, насочени към видове в неблагоприятно и незадоволително състояние. Вече са дадени указания към съответните местни инициативни групи какви биха били допустимите дейности, така че, както казахте и Вие, ресурсът да е изцяло насочен към запазване на биоразнообразието.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Това е въпрос, който може би трябва да се сложи в по-широкия контекст на изпълнението на приоритетната ос „Биоразнообразие“, защото цитираните от министъра резултати към този момент дават основания за притеснение относно тази приоритетна ос. Може би по-натам да развиете и въпроса с конкретните мерки и действия, които сте предприели, за минимизиране на риска, свързан с края на финансовата година и евентуално автоматичното освобождаване на средства.
  Заповядайте, господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Моят въпрос към господин министъра е насочен към важната ос „Води“. Вие оптимистично се изразихте, че 6.1 като предварително условие по усвояване на средствата за ос „Води“ нещата ще се случат.
  Не Ви ли притеснява, първо, изоставането с големите проекти за Добрич и Пловдив – това са около 200 милиона?
  Не Ви ли притеснява липсата на консолидация във ВиК сектора? Доколкото знам, това е едно от предварителните условия за усвояването на средствата и за изпълнение на самата Програма във връзка с подмяната и развитие на ВиК инфраструктурата.
  Другият ми въпрос е за финансовите корекции. Всички знаем какво се случи в предишния програмен период. Дали ще работим за нашите общини или преимуществено за европейския бюджет? Знам за процедури, минали през съд, през КЗК и накрая – финансова корекция. Ако отиде пак в съда, разбира се, че ще падне. Това по някакъв начин затруднява финансовия график на общините за плащане на определени дейности, които се извършват по тези проекти. Не казвам, че ако има нарушения, те не трябва да бъдат санкционирани – не ме разбирайте грешно.
  Последно, направили сте предварителна оценка, че до 2018 г. 168 милиона ще има дефицит по графика за усвояване. Дано прогнозата да е точна. Да Ви кажа, аз съм сериозно притеснен. Виждаме, дадохте техническа помощ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Те възложиха изпълнението на прединвестиционните проучвания. Предполагам, че Вие нямате обратна информация за някакви междинни доклади –какви условия има, дали всички ВиК дружества – бенефициенти в този програмен период, имат административния и финансов капацитет да ги усвоят. Стана въпрос и за качеството на проектите, което също е изключително важно. Моля да кажете нещо повече по всички тези въпроси.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Генов. Това беше поредица от въпроси. Ще помоля колегите да са малко по-синтезирани.
  Заповядайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Да, прав сте за Пловдив. Там има проблем точно от първата група – по ЗУТ. Община Пловдив още не може да реши този проблем, така че това е едно от закъсненията.
  За разлика от това през месец юли предстои първа копка в Добрич, така че там проблемът се отпушва.
  Едното остава като проблем, другото е решено. Надявам се и за проблемът в Пловдив да се намери решение. Това е краткият отговор на първия въпрос.
  Не запомних обаче втория Ви въпрос. Третият – за финансовите корекции, го запомних.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Като политика ще бъде ли органът по-прецизен, или ще бъдат по-масово налагани?
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Не мисля, че целта на органа е да прави финансови корекции. Той ги прави, когато счита, че са необходими. При всички положения е ясно, че искаме да усвоим максимален брой средства, както е станало и в първия програмен период, и тези средства да останат за българските общини. Това са средства, които идват от Европейския съюз и няма никакъв смисъл да ги връщаме – това е естествено.
  Не мога да допусна, че ОП е правила произволни съчинения. Самият факт, че има решение на съда, означава, че вероятно не сме успели достатъчно добре да се аргументираме, или е имало някои недоглеждания.
  Финансовите корекции не са цел. Целта е тези пари да бъдат усвоени и максимален брой хора да получат резултат от подобренията в резултат от оползотворяването на средствата през проектите, които се правят. Краткият отговор е: не, не е цел, не е самоцел да има финансови корекции. Ако се налага, надявам се да не се налага, защото това е по-малко работа за самия орган, така че дай, Боже, да има по-малко такива случаи. Не мога да гарантирам, че няма да има такива случаи.
  По другия въпрос – за МРРБ, по-специално за сектор „Води“, подусловие 1.6, то не е от двете потвърдени. Аз оптимистично казах, че според нас четирите условия са изпълнени, но потвърдените от Европейската комисия са две. То не попада в потвърдените.
  Не мога да знам дали отделните ВиК дружества имат капацитет, защото там бенефициент е самото МРРБ. То ще отговаря пред МОСВ, и по-специално пред ОПОС. Въпрос на МРРБ е как вътрешно ще реализира проектите в отделните ВиК дружества и по какъв начин ще направи организацията си. Бенефициентът към ОПОС е МРРБ. Не мога да дам информация за вътрешната организация, която те са решили да имат.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Желаете ли да допълните нещо, госпожо Дрянкова?
  ЦОНКА ДРЯНКОВА: Ако позволите, госпожо Председател, да допълня по отношение на финансовите корекции. Както каза господин министърът, те не са самоцел. По отношение на финансовите корекции за миналия програмен период, вече сме предприели мерки за подписване на тристранни споразумения с общините. По чл. 84 от Закона за държавния бюджет вече има възможност да се опростят до 80% от финансовите корекции. Вече сме предприели стъпки за сключване на тристранни споразумения и амбицията ни е до есента да сме сключили тристранни споразумения с всички общини, които са поискали това. (Реплика на изключен микрофон от народния представител Манол Генов.)
  По отношение на регионалните прединвестиционни проучвания бих искала да отбележа, че работата на консултантските екипи, които работят по проекта на МРРБ, е да подготвят готова проектна документация, така че максимално да облекчат ВиК операторите, които само да изпълняват проектите. Пак казвам: на тях трябва да им се предоставят попълнените апликационни форми с готови там, където има, съответни идейни проекти, разработвани по старата програма.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Едно уточнение. Аз за първи път чувам, господин Министър, че МРРБ ще бъде бенефициент. Навсякъде съм чел и чувал, че ВиК операторите ще бъдат бенефициенти. Може би бъркате техническата помощ, където Управляващият орган (УО) направи и финансова корекция на МРРБ за усвояването на тези средства? Затова сте останали с впечатление, че техническата помощ наистина отиде в МРРБ, но конкретният бенефициент ще бъдат ВиК дружествата.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да, те са по инвестиционните мерки. Що се отнася до подготовката и техническата помощ, конкретен бенефициент е МРРБ.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Може би не съм се изразил достатъчно добре. Понеже МРРБ трябва да направи тази унифицирана форма, тоест да свърши работата на ВиК дружествата, те са бенефициент на тази помощ и трябва Министерството да направи така, че, грубо казано, дружествата да не могат да сбъркат – да се използва тази единна форма.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги и гости! Аз ще бъда малко по-конкретен по въпроса, който касае регионалните прединвестиционни проучвания.
  Както всички знаем, този договор от страна на МРРБ е подписан на 10 февруари 2016 г. – тогава стартира. Срокът за изпълнение на този договор е 52 месеца, което прави 4 години и 4 месеца. Ако изчислим от 2016 г. 4 години и 4 месеца, отиваме по средата на 2020 г. Нас обаче това не ни удовлетворява с оглед изпълнението, усвояването или както да наречем оста за водния сектор в ОПОС.
  Моят въпрос е: какви са очакванията по отношение изпълнението на този проект от страна на МРРБ, защото ОПОС е изключително зависима от тези прединвестиционни проучвания?
  Като продължение на този въпрос, господин Министър, бих искал да кажете за следното. В индикативната годишна работна програма за настоящата година е предвидено за третото и четвъртото тримесечие, тоест втората половина на годината, да бъдат открити процедури за изграждане на ВиК инфраструктура. Както вече се посочи, при нея бенефициенти ще бъдат ВиК операторите. Това вече е изяснено, но изяснен ли е казусът по отношение на държавната помощ? Знаем, че нашите партньори от Европейската комисия следят изключително изкъсо този казус. Надявам се, че вече имаме изчистена позиция за това.
  Важно е да стартираме по-своевременно. Бихме искали да знаем как се движи организацията на прединвестиционните проучвания от страна на МРРБ и как ще стартират процедурите втората година? Пожелаваме Ви успех на Вас, а това означава и успех за България в изграждане на инфраструктурата.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Започвам отзад напред, за държавните помощи. Информиран съм, че до края на този месец МРРБ трябва да внесе в МС този казус и той ще получи своето решение.
  На втория въпрос, ще поканим до края на тази година ВиК дружествата да започнат да подават своите апликационни форми, тоест да кандидатстват. Те ще имат 9-месечен срок, в който ще могат да направят това нещо.
  През есента на тази година очаквам Световна банка да реализира онази част от проекта, която е необходима, за да може ВиК дружествата да са снабдени с необходимата документация, че до края на годината да започнат да кандидатстват.
  Вие действително сте прав, че има 52 месеца срок, но там има и други дейности. Конкретно за тези, очакваме есента на тази година да бъдат свършени, така че да може до края на годината да ги поканим. Затова обявих в началото, че целият ресурс трябва да бъде достъпен до края на 2017 г. От тази гледна точка в рамките на следващите 9 месеца, тоест началото на 2018 г. да започнат реалните действия.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаема госпожо Председател, колеги, гости! Уважаеми господин Министър, когато представихте екипа на първата среща, споменахте, че темата с отпадъците е приоритет за Вас. Сега във Вашето изложение говорихте за подобряване качеството на проектите още при тяхното входиране, за да може след това да няма проблем със сертифицирането.
  Моят въпрос в тази връзка е: какви мерки ще предприеме УО във връзка с 18-те общини, които са били отхвърлени по първата процедура за отпадъците? Моля да ни запознаете.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: До два месеца тези общини ще бъдат поканени отново да кандидатстват. Наистина е жалко, че при първия преглед нито една не е успяла да подаде достатъчно добри проекти, за да продължи в следващ етап. В рамките на следващите два месеца ще бъде отправена отново покана, за да могат да кандидатстват.
  Безспорно, не бих могъл да откроя една от осите като приоритетна. Всичките са приоритетни, защото постигането на 100,19% изпълнение е по всички оси. Ние трябва да реализираме успех във всичките оси. Много разчитам, че този път на база на всички срещи, които е имал УО с общините, ще имаме добри проекти, които ще можем да финансираме. В крайна сметка нашата цел е да финансираме максимален брой проекти, които да са добри, да бъдат после одобрени и верифицирани от Европейската комисия с окончателни плащания.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Господин Мартинов искаше да зададе въпрос.
  Заповядайте.
  ЖИВКО МАРТИНОВ: Господин Министър, 2015 г. в област Добрич 9 общини се бяха обединили, беше изградено сметище на село Стожер. Мисля, че 2016 г. имаше корекция от ОСЕС (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“) в размер на 4 млн. 180 хил. лв., които са пагубни за общината, защото тя е с малки финансови възможности – около 50 млн. е бюджетът на град Добрич.
  Сега предстои воден цикъл от около 115 млн. лв.
  При положение че пак има такава санкция, имам предвид някакво неизпълнение точно на предвидените СМР-та, понеже Добрич има и съфинансиране - трябва да участва с ресурс около 10 млн. лв., при положение че има такава санкция, влизаме пак в някаква подобна дилема, която ще е пагубна за града.
  Какво може Министерството, като цяло, да съдейства, за да може тези средства по някакъв начин да бъдат възстановени, дори част от тях?
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Понеже по първата част няма да мога да дам добър отговор, ще помоля да отговори Цонка Дрянкова.
  ЦОНКА ДРЯНКОВА: По отношение на финансовата корекция за стария програмен период, ако получим съответно запитване от община Добрич, че има желание да сключи тристранно споразумение по този член, който споменах, от Закона за държавния бюджет, ние ще процедираме съответно стъпките.
  По отношение на бъдещи финансови корекции, никой не може да даде гаранции, ако е нарушено законодателството по обществените поръчки.
  Това, което правим, за да улесним бенефициентите и да минимизираме риска от финансови корекции, специално за сектор „ВиК“, е, че вече са изготвени стандартизирани документи, които в момента са качени за обществено обсъждане на страницата на Агенцията за обществени поръчки.
  ЖИВКО МАРТИНОВ: В предишния период правихме няколко работни срещи, след като разбрахме за тази санкция, с директора на Ваши дирекции. Те ни упътиха какви са възможностите и какви мерки трябва да предприемем. Имахме срещи и в Министерство на финансите. Затова исках по-голям диалог да имаме с Вас, ако може, да ни бъдете в помощ при такива големи проекти, защото за по-малък, 100-хиляден град, са наистина пагубни.
  МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: При всички положения това, което споменах и в мерките, ние сме отворени за непрекъснати срещи. Екипът на УО, екипът на ОПОС, като цяло, е за това, защото на нас също не ни се иска да бъдат допускани подобен вид проблеми. Една от причините бяха именно обществените поръчки, които споменах – обжалванията по тях. Ако има проблем и проектът не отговаря на Закона за обществените поръчки, и ние не вземем съответни мерки, ще има по-тежки мерки.
  Ние сме отворени към непрекъснат диалог.
  Нека общината се възползва и да се обърне с писмо към УО, за да видим какво може да се направи по предишния проект. Когато получи определени инструкции, нека да ги спазва. В момента имаме диагонален случай по друга програма, несвързан с ОПОС, където категорично се отказва да се приемат съветите. Това е право на общината, но ние пък не можем да нарушим това, което трябва да правим като действия.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, имате ли други въпроси, коментари? Няма.
  Тогава позволете аз да задам няколко въпроса.
  Ще помоля госпожа |Дрянкова малко по-детайлно да коментира въпроса, касаещ минимизиране на риска. Явно е идентифициран риск от загуба на средства. Какво предприема УО? По кой от двата фонда е рискът, или и по двата? Предвиждат ли се някакви релокации на средства от една приоритетна ос в друга? Има ли някакви мерки, които биха могли да бъдат предприети в рамките на оставащите шест месеца до края на годината, за да се минимизира или по-скоро да се елиминира този риск и да не се стигне до загуба на средства?
  За финансовите корекции – поздравления за стандартизираните документи. ОПОС е пионер в това отношение. Надявам се те да бъдат утвърдени в най-скоро време, защото това е практика, която е насърчавана и от Европейската комисия и безспорно води до минимизиране на грешките.
  Ако може, да ни осведомите за напредъка по така наречените „малки проекти“, „малки ранни проекти“. За големите стана ясно, че Пловдив остана да бъде финализиран с подписване на договора, тоест да бъде одобрен проектът и осигурено финансирането с подписване на договора, но бяха предвидени още пет малки проекта от така наречената категория „ранни“. Какъв е напредъкът по тях, имайки предвид, че това е основният финансов ресурс, който може да бъде усвояван до момента, в който регионалните прединвестиционни проучвания ще станат основата за финансирането на регионалните проекти?
  ЦОНКА ДРЯНКОВА: Госпожо Председател, по отношение на мерките, които ще предприемем за минимизиране на риска, освен интензивната комуникация с бенефициентите, включително обмисляме и гаранции за предприемане на спешни действия, в това число водим и разговори с Комисията евентуално за възможности за прехвърляне на ресурс от една към друга ос, в зависимост от напредъка по дадените оси.
  По отношение на сумата, която министър Димов спомена, за неусвояемост, тези 168 млн. са по линия на двата фонда, като 106 млн. са по линия на Кохезионния фонд, а 62 млн. са по линия на Европейския фонд за регионално развитие.
  По отношение на малките ранни проекти, общо те са пет броя. За три от тях вече имаме сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, това са Айтос, Елхово и Приморско. Все още в процес на оценка са Чирпан и Тутракан. Очакваме оценката на Чирпан да приключи в близките три месеца.
  Що се отнася до Тутракан, там отново проблемът е неприключили процедури по ЗУТ и идентифицирани свлачищни процеси, което може да наложи търсене на ново техническо решение.
  По отношение на напредъка за тези ранни проекти, специално за Айтос се очаква до средата на юли да бъде избран изпълнител за изграждане на пречиствателната станция. Вече имат избран изпълнител за строителния надзор. Това означава, че реално те могат да започнат работа, естествено в хипотеза, ако не бъде обжалван изборът на изпълнител.
  По отношение на Приморско, вече са обявили поръчката, но там тя се обжалва.
  По отношение на Елхово, в момента готвят документацията за обявяване на обществените поръчки.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Надявам се тези проекти да приключат в срок и успешно!
  Колеги, имате ли други въпроси или коментари? Няма.
  Благодаря Ви много за представянето на напредъка на ОП днес, за присъствието Ви.
  Още веднъж: успех! Безспорно Програмата е изключително важна, предвид ефекта и ползата, които носи на хората. Успех и на новия ръководител на Управляващия орган! Благодаря Ви.

  По точка „Разни“ мисля, че няма коментари.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,15 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума