Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/07/2017
  П Р О Т О К О Л

  № 5
  На 13 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г.
  2. Разни.
  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

  * * *
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, откривам заседанието на Комисията по околната среда и водите, със следния дневен ред:
  1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г.
  2. Разни.
  Колеги, имате ли други предложения?
  Няма.
  Моля, да гласуваме за одобрение на дневния ред на заседанието.
  Дневният ред се приема с пълно единодушие.
  Пристъпваме към първа точка: Представяне и обсъждане на законопроекта.
  За Ваша информация на заседанието присъстват от страна на Министерство на околната среда и водите господин Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност“. Очакваме и господин Николай Кънчев – зам.-министър на околната среда и водите.
  Заповядайте.
  От страна на Министерството на правосъдието Ива Крумова, държавен експерт в Съвета по законодателство.
  Позволете да дам думата на един от групата вносители, господин Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси, за да представи законопроекта.
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, благодаря Ви за поканата и възможността да представим този законопроект на Вашето внимание. Основната цел на законопроекта е да се приведат в съответствие всички процедури, които регламентират осъществяването на инфраструктурни проекти с класификацията от национално значение, тоест обявени с акт на Министерския съвет за такива, които са с национално значение. Вие сами знаете, че процедурата за обявяване на един обект за такъв с национално значение е отделна процедура и тя завършва с акт на Министерския съвет, който акт също подлежи на обжалване. Знаете също така, че това не са стотици обекти. Това са вероятно не повече от 10 обекта, които са в процес на текущо изпълнение, и които са преминали всички фази и на стратегическо планиране бих казал, и на планиране с оглед на всички обсъждания, които са в съвети, и с оглед на регионални, и национални планове. В по минало време беше извършена промяна в Закона за устройството на територията в смисъл, че обжалването по процедурата за одобряване на инвестиционни планове на такива обекти с национално значение е едноинстанционна. При това положение какво се случи? Образно казано имаме една „бърза писта“, която е за голямото одобрение. Това на инвестиционния проект и свързаните с него планове, обаче във всички акцесорни производства, където имаме процедури по одобрение си остана класическото правило за двуинстанционно обжалване. Така, че погледнато симетрично имаме едно производство където имаме известно ускоряване и няколко други производства, в които имаме стандартното двуинстанционно обжалване плюс това то не е стандартно, а е достатъчно бавно на практика, защото Вие по-добре от мен знаете какви са процесуалните практики включително и за забавяне на тези производства. Конкретно тук сме предложили следното по отношение на процедурите, свързани с оценката на околната среда, на въздействието върху околната среда, да имаме едноинстанционно производство, съобразно функционалната подсъдност на това производство, което да е бързо, да се развие в рамките на 60 дни. Много обсъждахме вносителите дали да добавим още един ускорителен инструмент, тоест да дадем предварително изпълнение екс леге. За да сме по умерени не сме представили, не сме добавили възможността за предварително изпълнение екс леге. Ако Вие прецените, ако в дебатите се поддържа тази теза би могло да се разшири законопроектът и с този бих казал процесуален инструмент, който на практика се прилага. На практика се прилага от съответните органи, които вземат решения, свързани с оценките на въздействието на околната среда. Вие също така по-добре от мен знаете като специалисти в конкретната материя каква е спецификата и на Закона за опазване на околната среда и на процедурите, свързани с преценката и с изготвянето на Доклад за въздействието върху околната среда. Знаете, че този Закон е изцяло съобразен с изискванията на конвенционния режим и ние там сме дали множество гаранции за това, че всеки заинтересован субект ще има достъп до необходимата му информация данни, че ще има предварителни процедури за обсъждания, че ще има публично обсъждане, че становищата ще бъдат отразени в Доклада за оценката на въздействието върху околната среда, тоест в цялата тази сложна, дълга, продължителна, административна процедура правата на всички заинтересовани участници са гарантирани, даже бих казал, че са двойно гарантирани. Сега в днешния ден много обсъждахме главно конвенционния режим и тук ще помоля, защото дадох моя екземпляр на госпожа Председателя. Извинявам се, коригирам се 6 месеца, не 60 дни. Много бих искал да представя на Вашето внимание чл. 9 от така наречената Орхуска конвенция. Тя е приета на 25 юни 1998 г., и Вие знаете защото е имплантирана в нашия Закон за опазване на околната среда, ратифицирана е от България на 2 октомври 2003 г., но лично за мен като вносител и докато мислехме по тези въпроси беше важен чл. 9 от Орхуската конвенция, чието заглавие е Достъп до правосъдие. Точка 1: „Всяка страна в рамките на своето национално законодателство гарантира, че всяко лице, което счита, че неговото искане за информация по чл. 4 не е разгледано, че е отклонено неправомерно, частично или изцяло, че е удовлетворена не адекватно, или че разпоредбите на този член са нарушени спрямо нея, или по друг начин“. Забележете всички тези обстоятелства, хипотези са разработени в нашия Закон и забележете какво е задължението на всяка страна. „Има право да обжалва пред съда или пред друг независим и безпристрастен орган установен със закон.“
  Следващата хипотеза в случаите, когато се предвижда такава процедура на преразглеждане от страна на съда. Страната осигурява на лицето достъп до бърза, безплатна или евтина законово установена процедура за повторно разглеждане от държавния орган, или за преразглеждане от независим и безпристрастен орган различен от съда. Първо, забележете логиката. Тук съдът и арбитражът, защото това независим и безпристрастен орган установен със закон е главно арбитраж, вероятно може и да има и други форми, но тук съдът е уравнен на един такъв доброволен дори бих казал способ за решаване на спора ад хок, стига да е уреден в някой закон. И за съда се говори за съд, говори се в едно производство, тоест нямаме според мен... няма да чета целия текст, защото е цяла страница, но във всички тези хипотези финалът е този, или за обжалване по административен ред преди отнасянето към съда, когато съществува такова законово изискване в националното право, тоест тук е заложен принципа да има съдебен контрол по принцип в едно производство, на една инстанция. Тук Конвенцията не се интересува от това ние как разпростираме в националното си законодателство, или конкретно в административното си правосъдие другите общи производства. При това тук искам да кажа, че ЗООС е много особен спрямо общите принципи да кажем на АПК. АПК урежда една подсъдност по принцип, докато ЗООС си е специалния закон, който би могъл да предвиди една такава регламентация. Ето защо без да развивам всеки един от тези аргументи в правната обосновка на нашия Законопроект, аз смятам, че той е обоснован, че той би могъл да намери подкрепа. Може би, госпожа Председателят ще Ви каже и за решение на Конституционния съд, което макар и по друг случай потвърждава, да той е по случай, който касае ЗУТ и обжалването на плановете, потвърждава възможността да има административно производство в една инстанция.
  От друга страна приложното поле на този правен режим би бил изключително тясно, тоест отнася се пак казвам за не голям брой случаи, които действително са с национален, а някои са и с международен, с трансграничен интерес. И смятаме, че съдебният контрол на една инстанция би бил достатъчен да провери всички елементи, които вече са били обсъдени в едно производство по приемане на Доклад за оценка за въздействието върху околната среда. Няма да говоря повече, но ако има въпроси запазвам възможността да отговоря. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Кирилов. Както стана ясно и от изказването на господин Кирилов промените, които предлагаме целят ускоряване на процедурите по реда на екологичното законодателство на обекти с национално значение предвид големия обществен интерес от реализацията на тези обекти. Той е безспорен, тези проекти са приоритетни, важни за обществото, важни за държавата, за развитието на инфраструктурата в държавата. Принципите, касаещи достъп на обществеността до информация, достъп и участие във взимането на решения и достъп до правосъдие са запазени и са валидни при предложението, което представяме. Както и господин Кирилов упомена, целта на това предложение е да се ускори процеса.
  Уважаеми колеги, ще помоля накратко колегите от Министерство на околната среда и водите и Министерството на правосъдието да изразят становищата си по законопроекта, след което ще дам думата за изказвания.
  Заповядайте.
  ВАСИЛ ЦВЕТКОВ: Госпожо Председател, тъй като предстои друга комисия, в която трябва да участваме ще гласуваме „за“ заедно с колегите, които сме четирима от ГЕРБ.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Четирима от ГЕРБ.
  ВАСИЛ ЦВЕТКОВ: Да, съжалявам, ще трябва по рано да излезем.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Четири гласа „за“ и 1 против-колегата от БСП.
  ВАСИЛ ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви за разбирането.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател! Ще бъда кратък. Министерство на околната среда и водите подкрепя по принцип предложенията в Закона за опазване на околната среда и водите, с които се цели да се съобрази и синхронизира националното законодателство с изискванията на чл. 9 §4 от Орхуската конвенция за справедливи и безпристрастни и своевременни процедури ние също констатираме, че процедурите към настоящия момент са евтини и безпристрастни, но не и бързи. Също така тези предложения ги оценяваме като такива, които целят да избегнат продължителните съдебни процедури по обжалване на административните актове издавани от министъра на околната среда и водите за инвестиционни предложения, техните изменения и разширения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет. Съкращаването на срокове за обжалване и респективно влизане в сила на административните актове ще ускори времето за реализация на такива обекти.
  В подкрепа на гореизложеното представяме следните данни: през периода 2013-2017 г. министърът на околната среда и водите се е произнесъл с решение за преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС, или с решение по ОВОС за 55 инвестиционни предложения за изграждане на национални обекти. От тях са обжалвани 34%, а забавянето е с повече средно от една година и нещо до две. Поради продължителността на съдебните производства и възможността за обжалване и пред по-висши съдебни инстанции влизането в сила на процесните решения се е забавило в някои от тях минимум 11 до 30 месеца. Все още не са влезли в сила някои от обжалваните решения на министъра на околната среда и водите поставени през 2015 г., и в началото на 2016 г., пак по същата причина. Предложенията за промени в ЗООС за въвеждане на ускорено съдебно производство ще допринесат за по-бързото им реализиране без да бъдат накърнени интересите на обществеността за достъп до правосъдие. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря на зам.-министър Кънчев.
  Заповядайте, г-жо Ива Крумова.
  ИВА КРУМОВА: Аз съм Ива Крумова от Министерство на правосъдието. По принцип Министерство на правосъдието подкрепя предложените промени в Закона за опазване на околната среда като считаме, че тези промени ще гарантират повече публичност. Аз в момента се запознавам със Законопроекта и ще ускорят влизането в сила на всички инвестиционни предложения, така че принципно Министерство на правосъдието подкрепя направените предложения в закона.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Уважаеми колеги имате думата за изказвания.
  Заповядайте, господин Пенев.
  НИКОЛАЙ ПЕНЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Кирилов, Вие в своето експозе посочихте, че направените предложения целят уеднаквяване на правния режим за обжалване на ОВОС, съгласно процедурата по ЗУТ и посочихте, също така, че към настоящия момент в ход на реализация са 10 обекта с национално значение ако правилно съм Ви разбрал. Моят въпрос към Вас е: в каква степен по този закон, в този му вид, към настоящия момент забавя реализацията на инвестиционни проекти, които са с такова значение? Има ли такава оценка? Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Кънчев, Вие можете да представите актуална информация.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: Като обобщени данни ги казах в проценти, а като списък доста е дълъг. Може би, не виждам смисъл да го чета, ако желаете ще Ви го изчета, ако искате мога да Ви го предоставя след края на заседанието, но това са 19 проекта. Като започнем от, практически всички големи, няма смисъл да ги цитирам, не виждам смисъл, мисля, че всички ние ги знаем. Абсолютно всички големи инвестиционни проекти са обжалвани, фактически по този списък.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Да, аз ще помоля господин зам.-министъра да представи списъка с обжалваните процедури на колегите.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: Ще ги представя за размножаване.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: В техническия секретариат за да могат да ги предоставят на народните представители. Може би накратко.
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Може ли една дума, едно изречение?
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Кирилов.
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз също не разполагах с този списък и не случайно, защото нашата цел не беше да конкретизираме отделни проекти и отделни обекти. Идеята беше да намерим общо и принципно решение, а не да коментираме разрешението и процедурата по конкретен проект. Мисля, че по този начин и обективно се абстрахирахме от казуистиката в случая. Важно от тук нататък ако можем да оптимизираме ето тези периоди, за които говори зам.-министърът и тази статистика, която той съобщи на нашето внимание. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА. Благодаря.
  Заповядайте, господин Чакъров.
  ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ: Аз споделям съображенията, които са принципни на господин Кирилов и оттеглям моето предложение. Наистина за нас трябва да бъде водещ принципа в случая членовете на тази Комисия, а не конкретиката, защото такива обекти има и занапред ще има, така че не бива да се фокусираме само върху отделните обекти, а принципно трябва да подходим и с оглед на това, аз лично нямам претенции да имаме този списък, който специално проявява интерес може да го получи. Благодаря.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: Само да допълня ако ми позволите, уважаемо госпожо Председател.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Съществен обществен интерес има.
  НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ: В моя въпрос не исках да се запозная с конкретиката по темата, а просто с количественото измерение.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Господин Генов, заповядайте.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Ние по принцип не сме против философията, това да има шортрак, по който бързо да се реализират държавните, инвестиционни проекти, но все пак и в правосъдието и при изпълнителната власт може да се натъкнем на грешки, на процедурни грешки, при самото обявяване на процедурите, при самия механизъм на тяхното обсъждане. И ние сме против едноинстационното производство. Хубаво е да има срокове. Господин Кирилов, тук сгреши - одеве каза един много оптимистичен 60 дни, 6 месеца е записано. И нека да помислим между първо и второ четене запазвайки втората инстанция да не лишаваме хората от достъп до правосъдие, защото и в една съдебна процедура, на едната инстанция може да има някаква грешка, да бъдат допуснати професионални неточности по самата процедура, и бихме подкрепили ако остане на две инстанции, но пак с къси срокове казвам, защото наистина са смущаващи числата, които колега от министерството изброи. То няма практически голям инвестиционен проект, който да не се обжалва. Едва ли не така излиза при този процент 34 ли казахте, колко казахте. Но все пак нека да оставим правото на поправка, защото и в тази Конвенция пише, нали за повторно разглеждане на отделните случки, когато цитирахте, господин Кирилов, така че нашето мнение е такова – на първо четене няма да го подкрепим.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Може би за целите на пояснението трябва да кажем, че обектите с национално значение, когато са предмет на произнасяне по смисъла на екологичното законодателство преминават доста сериозни процедури. Преди всичко самото взимане на решения за обявяване на обекти с национално значение е акт на Министерския съвет, който по своята същност е обжалваем. Преди да бъде взето подобно решение се преминат дълги и продължителни процедури, а що се отнася до екологичното законодателство, безспорно приложимите Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти, инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване защитените зони, както и Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, които предвиждат един изключително дълъг период, в който заинтересованите страни, гражданството, обществеността имат възможност да изразяват своите мнения и становища под формата на участие в обществени обсъждания, консултации, представяне на мнения, становища, които задължително трябва да бъдат разгледани, както от експертните формати, така и от компетентния орган след което се издава акт от министъра на околната среда и водите. В този смисъл отново подчертавам ние считаме, че принципите за достъп до информация, участие във взимане на решенията и достъп до правосъдие по никакъв начин не са накърнени, а нашият фокус е обществената значимост на тези проекти.
  Колеги, има ли други изказвания?
  Господин Чакъров, заповядайте.
  ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще представя принципната позиция на нашата политическа сила на парламентарната ни група. Тя е заложена в нашата платформа и предизборната ни програма. Инвестиционният процес трябва да бъде и ускорен в контекста на националните обекти, това което в момента обсъждаме и по принцип инвестиционният процес трябва да бъде действително и административно улеснен. Споделяйки и внимателно след съответния прочит на предложенията, които са направени е видно, че няма лишаване от правосъдие, напротив самата процедура по ОВОС, която се анализира дава всички възможности на различните етапи на реализацията на тази процедура. Освен това, както и Вие посочихте, аз също исках да изтъкна този момент с колегата тук обсъждахме, че самата процедура на определяне на даден обект с такъв статут преминава през една доста нелека, сложна процедура и тя е акт на Министерския съвет, така че има информираност на обществото и на всички заинтересовани, така че да опазваме околната среда. Считаме с оглед на това, че този дълъг списък от проекти, които трябва да бъдат реализирани с изключително значение, че е редно и с оглед на конкретните ситуации да се ускори този процес и нашата парламентарна група в частност сега на Комисия ние ще подкрепим този законопроект по тези съображения, като естествено никога не бихме проявили компромис с опазването на околната среда и с екологичните норми, които трябва да бъдат спазвани от всички нас. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви. Това е безспорно.
  Колеги, има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Стоянов.
  АТАНАС СТОЯНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Съвсем накратко да изразим позицията на Обединени патриоти. За нас предложенията за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са разумни, целесъобразни, както и господин Чакъров каза наистина тромавите процедури по ОВОС и перманентната кореспонденция между съответните заинтересовани институции в това отношение е един своеобразен предварителен контрол между тези институции, а на по-късен етап, разбира се, това че ще се пристъпи към едноинстанционно производство за нас не е липса на правосъдие, по-скоро наистина съдебният процес ще бъде гарантиран с оглед на това, че ще бъдат ускорени процедурите и по екологичното законодателство и най-вече процедурите по изграждане на тези така важни инфраструктурни проекти. Наистина мисля, че си заслужава да се подкрепят тези изменения и са напълно адекватни към настоящия етап, така че ние ще подкрепим това предложение.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Стоянов.
  Колеги, има ли други изказвания?
  Не.
  Заповядайте, господин Костадинов.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Извинявам, се че закъснях и не знам дали е спазен реда на изказванията. Бих искал да изразя до голяма степен една наша обща позиция, на нашите колеги, членовете на нашата парламентарна група, че за нас двуинстанционното производство на всяка една фаза е значително постижение на юриспруденция и на баланса на властите, той е сериозен акт и към гражданите, и към контрола на съдебната власт, към изпълнителната, както и по отношение вътре на самата съдебна власт. За нас подобно предложение е изключително неприемливо. Неприемливо е по отношение на това, че за важни въпроси, които събират огромен публичен интерес, трябва да дадем възможност да се огледат отвсякъде, да има пълна възможност за тяхната прозрачност и ако щете и обжалване, и стигане до истината. С пълното съзнание, че големите инфраструктурни проекти се нуждаят и от подкрепа ще предложим вариант за „бърза писта“ по отношение на подобно производство, но в никакъв случай не заменяйки двуинстанционното производство. Ще предложим конкретни текстове на второ четене за много кратки срокове, примерно два пъти по три месеца плюс съкратен срок за обжалването, който е от 14 на 7 дни, така че в много свит времеви темпорален момент да не преодоляваме постижението на демокрацията - двуинстанционното производство, но да предложим за национални такива проекти и обекти така наречената „бърза писта“. Пример затова и аналогия затова са, и Закона за средствата, които се усвояват от европейските фондове. То имаше едно сложно име „СИУЕС“, или нещо подобно, да ЗУСЕСИФ, а също и в ЗУТ има подобни процедури, така че категорично „против“ едноинстанционно производство, което го определяме като странно и неразумно и категорично „да“ за вариант на „бърза писта“ за да отговорим на някои очаквания. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз на господин Костадинов.
  Може би е редно да упоменем, че в чл. 131 от АПК се предвижда двуинстанционността да бъде спазена, освен ако в АПК или в друг закон не е предвидено друго. Прецедент има и той е Закон за устройство на територията, където има действащи текстове с едноинстанционно производство в конкретния случай, касаещи реализацията на инвестиционни проекти от национално значение.
  Колеги, благодаря.
  Има ли други изказвания? Не.
  Моля да пристъпим към гласуване.
  Който е „за“ приемането на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, моля да гласува.
  Благодаря.
  Който е „против“, моля да гласува.
  Плюс двама – пет.
  Въздържали се – няма.
  Гласували 20: от тях за -15, против – 5 и въздържали се няма.
  Приемаме на първо четене Закона за опазване на околната среда.
  В точка Разни, аз лично нямам коментари.
  Да напомня на колегите от Асеновград, че имат поет ангажимент от 43-то Народно събрание.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 14,45 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума