Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
26/07/2017
  П Р О Т О К О Л
  № 6
  На 26 юли 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г.
  2. Разни.
  Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,32 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

  * * *

  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, имаме кворум и може да започнем заседанието на Комисията по околната среда и водите, което ще се проведе със следния дневен ред:
  1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г.
  2. Разни.
  Колеги, имате ли други предложения?
  Заповядайте.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, аз имам следното питане към вносителите: какво налага да правим днес извънредно заседание, тъй като по такъв важен Законопроект, и най-малкото утре имаме редовно заседание? Този Законопроект не е включен в дневния ред за тази седмица, а пък с нашата парламентарна група се свързаха доста асоциации и ни се струва, че по такъв важен проблем трябва да има много по-широко обществено обсъждане. Затова правя формално предложение да бъде отложена точката за първото редовно заседание след ваканцията. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Съгласно Правилника за работа на Комисията, извънредно заседание може да бъде свиквано от председателя на парламентарната комисия, а Вие предложихте да бъде отложено заседанието, аз го подлагам на гласуване.
  Моля, който подкрепя предложението на колегата заседанието да бъде отложено за първото редовно заседание след ваканцията, моля да гласува.
  За – 5, против – 8, въздържали се – няма.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме приемането на дневния ред на днешното заседание.
  За – 9, против – 2, въздържали се – 2.
  Приема се дневния ред.
  Пристъпваме към първа точка:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА.
  Да Ви информирам, че на заседанието присъстват от страна на Министерство на околната среда и водите господин Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност“, господин Мирослав Калугеров – директор на дирекция „Национална служба защита на природата“ и госпожа Катя Цветкова – главен юрист в Правен на Министерството. Освен това на заседанието присъстват и Тома Белев – председател на Асоциация на парковете в България, Екатерина Раковска – представител на WWF.
  Пристъпваме към разглеждането на Законопроекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Моля, който е „за“ да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
  Параграф1
  От залата: Станислав Иванов иска нещо.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Иванов.
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Поради, извинявам се, госпожо Председател, уважаеми колеги, поради това, че ми се налага да изляза оставям гласа си на госпожа Василева. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Продължаваме с разглеждането на Законопроекта. Параграф 1 по вносител – работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 1.
  Моля, който е „за“ да гласува.
  За – 10, против – 1, въздържали се – 3.
  Следва предложение на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители, което гласи: „Създава се нов параграф. В чл. 88 се създават нови ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание: „ал. 4 Окончателни са решенията на първоинстационния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по планове, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет или са определени като общински обекти от първостепенно значение с акт на съответния общински съвет или са сертифицирани като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“.
  „ал. 5 Съдът разглежда жалбите по алинея 4 и се произнася с решение, като производството приключва в срок до шест месеца от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото“.
  Давам думата на вносителите.
  Заповядайте, господин Стоянов.
  АТАНАС СТОЯНОВ: Благодаря Ви госпожо Председател!
  Уважаеми колеги, уважаеми гости. Внесените от нас предложения между първо и второ четене на Закона за опазване на околната среда са продиктувани преди всичко от търсене на възможности за по-бързо, по-ефективно съдопроизводство, по-ефективен съдебен контрол, касаещи съответните екологични процедури. Считаме, че с внесените наши предложения предлагаме да се разшири института на едноинстационнен съдебен контрол на едноинстационно съдебно производство спрямо екологични процедури най-вече, разбира се оценката за въздействие на околната среда като включваме и обектите, които са от първостепенно значение за общините, както и сертифицираните като приоритетни такива обекти свързани със Закона за насърчаване на инвестициите и по този начин наистина търсим законосъобразно ускоряване на процедурите по нашето екологично законодателство. По този начин то ще бъде свързано не само с националната инфраструктура, с националните стратегически обекти, но наистина ще се включат и такива, които имат особена важност и значение за съответните региони в страната. Мислим, че според нас един еднакъв ред, една съразмерност на разглеждането на съответните жалби срещу решенията на компетентния орган по инвестиционните предложения е напълно логично, независимо от това дали става въпрос за национални обекти, независимо от това дали става въпрос за обекти от общинско значение, или пък обекти и планове, свързани със Закона за насърчаването и инвестициите. Според мен нашите предложения ще доведат от една страна за много по-добро икономическо развитие, както в национален мащаб, така най-вече в развитието на съответните региони, не е от без значение, разбира се, и насърчаване и закрила на инвестициите – чуждестранни или национални в страната. Без това, разбира се, да е така своеобразен отказ от правосъдие или липса на съответния съдебен контрол. Това е накратко. В процеса на дебата може да продължим.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Стоянов.
  Колеги, давам думата за изказвания:
  Заповядайте.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Аз имам една реплика към колегата вносител. След като правят тези предложения нека да ни направят един анализ, да ни дадат една справка най-малкото за кои обекти от национално значение става въпрос, като брой, региони от общинско и свързани със Закона за насърчаване на инвестиции. Все пак едно такова предложение би трябвало да бъде добре обосновано, да знаем за какъв брой става въпрос, кои райони за да вземем и ние мотивирано решение. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Заповядайте.
  АТАНАС СТОЯНОВ: Колеги, всички знаем при предишното заседание при приемането на първо четене на предложенията на колегите от ГЕРБ, зам.-министър Кънчев изнесе информация относно кои обекти от национално значение обхващат тези изменения. Те бяха между 10 и 20, ако не се лъжа 19 мисля, в абсолютна стойност. Това, което ние предлагаме трудно можем да Ви дадем конкретна информация. Вероятно тези обекти са стотици, но именно това е доказателство, че това наше предложение е изключително важно, сигурен съм и ефективно ако бъде прието, разбира се, защото наистина то касае стотици проекти.
  От залата: - дайте пример.
  Ако тръгнем да даваме пример може би трябва да направим едноседмично заседание на нашата Комисия. Говорим принципно. Наистина множество от общините да не кажа всички от общините 264 общини имат такива проекти и една не малка част от тях са в съдебни процедури, без да омаловажавам, разбира се, заинтересовани страни, които обжалват тези процедури, но в крайна сметка за всички е ясно, че тези процедури са толкова дълги, толкова тромави и мудни, че наистина стандартното, традиционното двуинстанционно производство наистина се явява някаква пречка без да омаловажавам, разбира се, правото на всеки да обжалва. Затова ние търсим някакви законодателни инструменти и начини за да може наистина по този начин да избегнем това мудно, бавно решаване на тези проекти. Убеден съм, че то ще срещне подкрепа на местните власти. За всички нас е ясно вероятно някои от Вас ще кажат, че противоречи на съответни международни конвенции и тук виждаме представители на екологични, на природозащитни организации, те вероятно също имат своите резервни възражения по отношение на това предложение, но в крайна сметка наистина ние сме затова парламентаристи, за да търсим начини чрез законодателни инициативи да направим, така че нещата да бъдат много по-опростени и да дадем една глътка въздух и на местните власти, глътка въздух и на съответните инвеститори.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Стоянов.
  Други изказвания?
  Господин Генов.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Аз имам един такъв въпрос. Може би е идентичен с колегата. Потърсено ли е мнението по това предложение на Сдружението на общините и на Министерския съвет, разбира се, защото мисля, че си говорихме миналия път няма на Министерския съвет и законодателната инициатива, която е повод на всички други предложения? Уважавам аргументите на колегата, но не съм съгласен с двуинстанционното правосъдие, че е пречка. Пречка е бавното решаване на делата. Така че ние си поддържаме нашето предложение и няма да подкрепим това предложение за разширяване обхвата на тези обекти с общинските. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
  Господин Костадинов, заповядайте.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви. Аз изрично искам да подчертая, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, че не разполагаме със становище на Министерския съвет и със становище на Националното сдружение на общините или поне на нас не ни е известно такова. Това което ме притеснява в току що направеното предложение са две общи и две по-конкретни неща. Общите са следните: за пръв път чувам довод, че се борим за правна сигурност и законосъобразни решения, премахвайки възможност от правна санкция, За пръв път чувам такава теза, тоест доводът да бъдем в съответствие със Закона, чрез елиминиране на възможността за законово обжалване за мен е изключително странна. И втората теза, по-обща, е че Вашето предложение разширява обхвата не само върху хоризонтално, тоест върху общински проекти, които са с решение на Общинския съвет, а и хоризонтално, тоест и по отношение на екологичната оценка и преценката за съвместимост. Така че в заключение искам да кажа следното, че подобно разширяване вероятно сте запознати със становищата, които са изпратили от Национална коалиция природа за хората и регионите и комуникацията, която са ни предоставили от Сдружение за дивата природа „Балкани“, икономическият и социален съвет на ООН е на път на трето четене да изключи България от Орхуската конвенция и това е една преписка от 2015 г., която сега през 2017 г., ще бъде финализирана. Аз твърдя, освен че смятам, че ние ще обжалваме в Конституционния съд подобен ЗИД на Закона, аз твърдя че това е най-сигурната пътечка да отпаднем от Орхуската конвенция.
  Така че когато дойдат доводите, които трябва да изложим за нашето по-балансирано предложение в което само Ви казвам, че ние ще подкрепим „бърза писта“ и ще помолим да се запази двуинстанционното ще изложа своите доводи, но колеги запознайте се с документа от Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации, България, включително с комуникация чрез външно министерство е давала в продължение на две години отговори, които не са удовлетворяващи за икономическия и социален съвет. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря господин Костадинов.
  От името на парламентарната група на ГЕРБ бих искала да взема думата относно предложението. Що се отнася до предложението на вносители, касаещи националните обекти ние продължаваме да поддържаме тезата, че това са обекти, които наистина имат приоритетно значение за цялото общество, за развитието на държавата ни и в този смисъл предложените промени относно разглеждането на жалби по процедури, касаещи екологичното законодателство смятаме, че трябва да бъдат обезпечени с така една по-бърза процедура чрез едноинстанционно произнасяне. В този смисъл принципно ние приемаме предложението на колегите относно включването и на екологичните оценки, съгласно чл. 88 от Закона за околната среда в пакета документи, които предлагаме да бъдат разглеждани на една инстанция, но не приемаме разширяването на обхвата и включването на общински проекти и проекти, които са сертифицирани по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите. В този смисъл предлагам от текста на вносителя да се изключи втората част на ал. 4 и да се направи редакционна поправка в съответствие с чл. 88 от Закона за опазване на околната среда, а именно предложението ми е текстът да придобие следния вид: „в чл. 88 се създават нови алинеи 4 и ал. 5 със следното съдържание: Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу становища и решения по ал. 1, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет. Като ал. 5 запазва същото си съдържание“
  Това е моето предложение.
  Господин Стоянов, заповядайте.
  АТАНАС СТОЯНОВ: Госпожо Председател, аз Ви предлагам първо да подложите на гласуване нашето предложение и евентуално ако не бъде прието ние ще подкрепим корекцията, редакционна редакция, така както Вие я предложихте.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Вие всъщност предложение нямате, така че подлагам на гласуване предложението на народните представители Атанас Стоянов и група народни представители, който е „за“ моля да гласува.
  За – 2, против – 2, въздържали се – 15.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението, което изложих.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Ако позволите?
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Заповядайте, господин Костадинов.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Извинявайте, че е процедурно гласуване, но аз се нуждая от разяснение от Ваша страна. Вие допълнихте и становища към решения. Становищата не представляват административен акт, който подлежи на обжалване, становищата на министъра, защо е това разширение което добавяте като становища. Питам Ви не за друго, защото разбирам за разработвано в Министерството на околната среда и водите, тук има представители ноу хао, което иска да замени решенията със становища, така че още повече както господин Стоянов каза да се облекчат процедурите и то напълно облекчаване да има, та защо е това разширение – становище, за да знам как да гласувам? Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Съгласно чл. 88 от Закона за опазване на околната среда от компетентния орган се издават становища по екологични оценки или решения за отказ от издаване на екологични оценки. Съгласно ал. 3 ако не се лъжа от чл. 88 на ЗООС становищата и решенията са обжалваеми актове. В този смисъл е и предложението което ние предлагаме. Ето мога конкретно да цитирам текста: „Становището по екологична оценка или решението с което е преценено да не се извършва екологична оценка“, това са двата вида акта, които се издават в съответствие с чл. 88, съгласно ал. 3 от чл. 88 заинтересованите лица може да обжалват становището или решението по ал. 1 от члена. Затова е предложението. Колеги, който го подкрепя моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 7.
  Приема се предложението.
  Продължаваме нататък.
  Параграф 2, съгласно текста на вносител, с предложения от народните представители Атанас Стоянов и група народни представители, както и предложение от народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков.
  Предложението на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители гласи следното: „В параграф 2, т .1 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се нова ал. 10 със следното съдържание:
  „ал. 10 Решенията по ал. 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет или са определени като общински обекти от първостепенно значение с акт на съответния общински съвет или са сертифицирани като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.“
  Желаете ли да се изкажете?
  АТАНАС СТОЯНОВ: Мотивите са аналогични. Търсим ускоряване съобразно нашето предложение и влизане в сила максимално бързо на съответните инвестиционни предложения и проекти като на по-късен етап въвеждаме, както и във вашето предложение шестмесечния прокуративен срок, тоест и тук допълваме приоритетните общински обекти, съобразно решение на Общинския съвет и сертифицираните такива съобразно Закона за насърчаване на инвестициите.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Колеги, имате думата за изказвания?
  Няма.
  Прощавайте, господин Божанков, заповядайте.
  ЯВОР БОЖАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега. Ясно е, че при ускоряването решаваме между ускоряване на процедурите и защитата правата на гражданите. Всеки юрист знае, че това е компромис с правото на защита, едноинстанционното производство. И аз като юрист съм поставен в такава дилема дали да предпочета да ограничим правото на хората да се защитават в съда като юрист не мога да го приема и съм против, но като народен представител избран от Велико Търново, който осъзнава и спешността и важността на обектите от национално значение говорим за големите инфраструктурни проекти, аз няма как да съм против, естествено трябва да съм „за“. Когато говорим за срокове дали са три, шест или девет месеца на нас ни е ясно каква е натовареността на Административния съд и, че той няма да реши делото дори да му поставим срок 3 дни, просто няма да го реши това дело, а това е проблем на съдебната система в момента текат и промени и в Административно процесуалния кодекс, които целят ускоряване на процеса, такова ще бъде постигнато най-вероятно и пак въпросът е между защита правата на гражданите и ускоряването на процеса. Такъв дебат имахме с колегите и аз защитих позицията, че ние трябва на вносителя предложенията да ги подкрепим в името на тези национални обекти като аргументът против беше естествено защитата правата, но и че ако допуснем такъв прецедент ще отидем много скоро твърде далеч с втори, трети, пети обекти и тъй нататък своеволия по темата като аз смятах, че всички осъзнаваме колко деликатна е темата, че правим наистина компромис с правата на гражданите и няма да си позволим да го разширим това нещо и да отидем твърде далеч. За съжаление още Законът не е приет, второ четене не е минало и такива предложения се появиха което и мен ме постави така в... Аз дори пред медиите с госпожа Василева защитих тази позиция, че аз също съм на мнение, че трябва да бъде ускорен процеса. За съжаление още преди второто четене влязоха такива предложения, което показва, че не сме достатъчно отговорни преди Закона да е станал факт вече има предложения да бъде разширен този обхват и това вече ме притеснява и като юрист и като народен представител, въобще целият правен ред според мен търпи негатив и това ме кара по-скоро да се въздържа, а иначе бях дошъл с намерение да подкрепя предложението на вносителя. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков.
  Други изказвания?
  От залата: Гости имат ли право да се изказват?
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По принцип не сме определили това, ако желаете в рамките на две минути ще Ви помоля за да се съобразяваме и с времето, което доста напредна.
  ФИЛИП ЦАНОВ: се казвам - Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“. Ние твърдо сме „за“ предложението на Комисията, но същевременно искаме категорично да подкрепим предложението на това е допълнително така наречено становище, предложението на господин Стоянов за разширение обхвата на общините. И ще се обоснова защо. В ръцете ми са и ще си позволя да Ви го предоставя. (Предоставя ги на народните представители), да видят тези три писма. Те са свързани с обжалването на процедурите от изграждането на завода за отпадъци в София. Жалбата е подадена на 14 септември 2014 г., от партия Зелените и Институт по зелени политики, разбира се, без внасяне на символичната такса от 10 лева. Това е стар приом на всички НПО, които тук ще направя отклонение винаги, почти винаги злоупотребяват с правата си. Впоследствие на 8 октомври съдът им изпраща първото напомнително писмо с молба да внесат 10 лева, следващото писмо е на 17 октомври да внесат 10 лева, последващото писмо на 4 декември. Не е ясно дали са внесли 10-те лева, тоест четири месеца не стигат на тези жалбопадатели, които злоупотребяват с правата си за да подадат документи. И тук искам да отбележа, че какъв обект е Заводът за отпадъци в София – от национално значение или от общинско значение? Той е обект от общинско значение, но по своята същност, по обем, по влияние върху екологията на страната, за София-град и София област се явява на практика от национално значение този обект. Същевременно проведохме едно изследване или разследване практиката на Върховния административен съд аз ще Ви ги прочета какви дела се водят.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Аз ще Ви се помоля да се придържате към двете минути и да приключите изказването.
  ФИЛИП ЦАНОВ: Да. Зелени Балкани намерени 250 документа срещу инвестиционни проекти, Асоциация на парковете – 164, Българско дружество за защита на птиците – 215, има някакво Сдружение „Жива природа“, Пловдивско на пловдивски адвокати, това са го превърнали в бизнес, 186 преписки имат, жалат от разрешителни за строеж до автомагистрала „Тракия“. Искам да сведа до вниманието Ви, че обжалването се е превърнало в пандемия. Да не говорим, че има една друга коалиция за устойчиво развитие, която обжалват затова се забави строителството на метрото в София с почти три години. Всеки акт, Вие госпожа Василева, много добре познавате тази тематика, всеки акт, който излиза от Министерство на околната среда и водите винаги се е намира от тези няколко хиляди неправителствени организации, които да обжалват. Това е станало бизнес и Вашата задача е да го прекратите. Тук потърпевши са освен националните обекти и общините са потърпевши с десетките и стотици техни проекти. И накрая искам да добавя, че никъде в Орхуската конвенция няма текст, който да казва, че трябва да е двуинстанционно обжалването на екологични оценки и оценки за съвместимост и така нататък.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Аз Ви благодаря, наистина разполагаме с ограничено време и ще Ви помоля да приключите.
  ФИЛИП ЦАНОВ: Това е абсолютно категорично. Има текст, който говори за по-бързо в обозрими срокове съдебно производство.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Вие сте представили и становище на организацията която представлявате. Ако имате допълнителни материали можете да ги представите на Комисията.
  Господин Белев отново с апела да се придържате в рамките на две минути. Благодаря Ви.
  ТОМА БЕЛЕВ: Господин Филип Цанов лъже. Направихме си труда да поискаме по Закона за достъп до обществена информация всички решения на всички органи в България по ЗООС и ЗБР, заедно със справка колко от тях се обжалват по административен и колко по съдебен път. На 1000 решения средно в рамките на три години по административен път се обжалват две и по съдебен път две, тоест по два промила е проблемът, който се визира. На второ място, от всичките 184 действащи обекта от национално значение има само две съдебни процедури стигнали до обжалване на втора инстанция. Това са НАБУКО и Южен поток. Нито един от другите обекти не е обжалван на втора инстанция. На трето място, когато говорим за обекти с национално значение трябва да знаем на какво основание те се обявяват на основание на точка 62 от параграф 6 на ЗУТ, има трайна съдебна практика. Цитирали сме в решенията си, че тези обявявани от Министерския съвет не могат да създават правно основание за издаване на административни актове и където е влязло в съда подобно обявяване то е падало и на четвърто място като обекти с национално значение мога да Ви кажа има такива странни неща като гробището на Рилския манастир, не знам какъв му е обект от национално значение, всички екарисажи в България собственост на Министерство на земеделието и храните, всички екарисажи, водната учебна база на Национална спортна академия и така нататък, частни проекти всякакви, но от тях обжалвани на втора инстанция са само два. И последно когато коментираме двуинстанционното производство, аз съм лесовъд, но си направих труда да погледна учебниците по право и историята на България двуинстанционното производство се появява на нашите земи през 1856 г. с Хатихумаюна. Дали ще ни върнете при султан Абдул Меджит 1 е ваше решение, но двуинстанционното производство гарантира качество на съда. Ако имаме забавяне в съда Вие гласувате членовете на Висшия съдебен съвет, натискайте там да се правят промените във Върховния административен съд, в административните съдилища, не пипайте достъпът на гражданите до правосъдие, не пипайте това което съществува на българските земи от 150 години. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви господин Белев.
  ФИЛИП ЦАНОВ: Може ли дублика? Срещу голите приказки...
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Съжалявам не съм Ви дала думата. Не желая заседанието да стане поле на прехвърляне на обвинения и ... Съжалявам не съм Ви дала думата господин Цанов. Моля Ви, Вие се изказахте.
  Уважаеми колеги, имате ли други изказвания по предложението на колегите от Обединени патриоти. Не.
  Следващото предложение по този параграф?
  Господин Костадинов.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Един уточняващ, бърз въпрос към господин Цанов, защото за мен не стана ясно, пред мен е писмото му от 27 в качеството на председател на Природата за хората и регионите, където очертава това което каза за бързото производство и за порочните практики, според него, които са допуснати на момента, но категорично потвърждава запазването на двуинстанционността, но сега от неговото изказване не стана много ясно. Директният ми въпрос е: потвърждавате ли становището си от 27 да запазим двуинстанционното производство? Не защото това беше публично изразено.
  ФИЛИП ЦАНОВ: Да, след като изслушах дебатите в Комисията се убедих, че далеч по-добре е да бъдат включени и общинските проекти от първостепенно значение, така че ако въобще има нужда ние подкрепяме да се включат и обектите от общинско значение и по-бързата процедура защото анализирайки се оказа, че шестмесечните срокове са по-скоро препоръчителни към съда, тъй като само за завеждане на дело в момента в АПК срокът е два месеца, за постановяване на решение още един – три, така че не остава време затова и още повече, че в Орхуската конвенция отново ще повторя няма текстове изрично, които да говорят за едноинстанционно или двуинастанционно, там е важно да има съдебен контрол, а в предложението на ГЕРБ и на Патриотите такъв е налице. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
  Следващото предложение е от народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков.
  В параграф 2 се правят следните изменения: „в т. 1 в създаваната ал. 10. По точка „а“ в изречение първо думата „обжалване“ се заменя с „оспорване“ по под точка „б“ изречение второ – отпада. Точка 2 в т.2 създаваната ал. 11 се изменя така: ал. 11 При оспорване на решения на министъра на околната среда и водите по инвестиционни предложения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерски съвет, техни разширения или изменения, срокът за разглеждане и постановяване на решение по делото, на всяка една от двете инстанции на съдебното производство е три месеца от образуване на делото пред съответната инстанция“.
  Желаете ли да вземете думата вносителите?
  МАНОЛ ГЕНОВ: От името на групата, нашата в Комисията, предлагаме едно универсално решение, запазвайки достъпа до право на обжалване и предлагайки срокове за бързо решаване на тези производства от двете инстанции, това запазва и правото на заинтересованите страни да могат да обжалват съответно решение, обезпечава допускане на грешки в първата инстанция защото всички са хора, случват се такива неща, също така и грешки в самата изпълнителна власт, тук даже ни беше посочен и много хубав пример национален обект гробището в Рилския манастир, просто фейлетон от всякъде за национален обект, но сигурно пък на Рилския манастир е важно, той е обект на ЮНЕСКО. Не мога да кажа, но именно до запазването на двете инстанции съхранява хем правото както казах за обжалване на заинтересованите страни и вече съдът ако спазва тези срокове, които ние предлагаме се получава идентичност с вашето предложение по отношение на шорт река за „бързата писта“ за решаване на такива важни за държавата обекти. Така че аз Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, колегата Костадинов ще направи изказване и ще даде допълнителни аргументи по това наше предложение.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин Генов.
  Господин Костадинов.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Няма да правя изказване, благодаря Ви, защото и времето ни е кратко. Колеги, това което си говорихме на последното ни заседание Ви го предлагаме в работен вариант. Не можем да отстъпим от двуинстанционното производство, тоест касационното обжалване на актове и на решения на министъра не можем да ги оставим безконтролни и само от една инстанция. Смятаме, че това е нож с две остриета, включително ако падне такава процедура това ще върне като цяло инвестиционното намерение години назад, тоест това е биполярно. Така че Ви предлагаме много елегантни промени, в които обещахме да подкрепим искането Ви за така наречената „бърза писта“ и затова предлагаме на два по три месеца да бъдат сроковете с пълното съзнание, че това са инструктивни срокове за съда, но Законът трябва да дава някакъв дух, смисъл и рамки затова го подкрепяме „бързата писта“, но много неща се казаха тук. Смятаме за изключително неудачно премахването на двуинстанционното производство, камо ли разширяването му върху общински проекти, със санкция на общинския съвет. Благодаря Ви.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господи Костадинов.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители, който
  го подкрепя моля да гласува.
  За - 2, против – 3, въздържали се 15.
  Предложението не се приема.
  Който подкрепя предложението на народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков, моля да гласува.
  За – 8, против – 8, въздържали се – 4.
  Предложението не се приема.
  Моля да гласуваме предложението на вносител, който е за моля да гласува.
  За – 10, против – 2, въздържали се – 6.
  Предложението се приема.
  Благодаря Ви.
  Колеги, преминаваме към разглеждане на предложенията по параграф 3 към Законопроекта на вносител има предложения от народния представител Атанас Стоянов и група народни представители, както и предложения от народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков .
  Предложението на Атанас Стоянов и група народни представители гласи следното: „В параграф 3 т.1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание: ал. 7 Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет или са определени като общински обекти от първостепенно значение с акт на съответния общински съвет или са сертифицирани като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите“.
  Желаете ли думата?
  АТАНАС СТОЯНОВ: В духа на нашето предложение относно едноинстанционния съдебен контрол на екологичните процедури, както и преди предлагаме да се допълнят и приоритетните общински обекти и такива, които са сертифицирани съобразно Закона за насърчаване на инвестициите. Така е всъщност и в параграф 4 за да спестим време.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Колеги, имате ли желания за изказвания? Не.
  Предложение на народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков.
  В параграф 3 се правят следните изменения:
  „ 1. в т. 1 създаваната нова ал. 7 се изменя така: „ ал. 7 При обжалване на решения по ОВОС за инвестиционни предложения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерски съвет, техни разширения или изменения, срокът за разглеждане и постановяване на решение по делото, на всяка една от двете инстанции на съдебното производство, е три месеца от образуване на делото пред съответната инстанция“.
  2. т. 2 – отпада.
  3. т. 3 става т. 2 и в нея думите „десет и единадесет ,,“ се заменят с „осем и девет“.
  Желаете ли думата за изказвания?
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Подкрепяме предишните си доводи, госпожо Председател. Балансиран вариант, запазване на двуинстанционно и два пъти по три месеца за двете инстанции. Сляхме двете алинеи и двата параграфа, така че направихме го още по-оперативно. Нямам други доводи, това е. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Колеги, изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители, който е „за“ моля да гласува.
  За - 2, против - 1, въздържали се -17.
  Предложението не се приема.
  Предложение на народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков, който е „за“ моля да гласува.
  За – 8, против – 6, въздържали се – 5.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на вносител за параграф 3, който е „за“ моля да гласува.
  За – 11, против – 1, въздържали се – 7.
  Предложението се приема.
  Пристъпваме към Преходните и Заключителни разпоредби.
  Подлагам на гласуване текстът Преходни и заключителни разпоредби - наименованието на подразделението.
  За – 16, против – 1, въздържали се – 1.
  Предложението се приема.
  Пристъпваме към разглеждане на параграф 4, към който има предложение отново от народния представител Атанас Стоянов и група народни представители в духа, който беше представен от колегите по-рано, както и предложение от народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков.
  Желаете ли думата за изказвания?
  Господин Костадинов, заповядайте.
  АТАНАС КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви. За две минути да откроя нещо, което до момента не бях казал като довод и колегата Божанков го открои. Промените на АПК, които са в ход, имайте предвид, че ако приемем в този формат, както Комисията предлага текста ще се разминат с логиката и духа на промените в Административно процесуалния кодекс, защото там вече за облекчаването работата на съдилищата и запазването на двуинстанционалността за важни дела се говори за териториалната подсъдност на първа инстанция на такива казуси, тоест имаме начин, механизъм при който запазвайки двуинстанционното производство пак да ускорим процедурата. Затова сме предложили два по три месеца, защото смятаме, че сега като минат промените и дай Боже да ги гласуваме така консолидирано в парламента на АПК ще има вече възможност да облекчим и да ускорим като цяло пътечката. Това забравих до момента да Ви кажа и според мен е важно да се вземе предвид, то е косвено свързано с това което сме предложили тук. Благодаря.
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
  Колеги, имате думата за изказвания?
  Няма изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители, който е „за“ моля да гласува.
  За – 2, против – 2, въздържали се – 15.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Костадинов и народния представител Крум Зарков, който е „за“ моля да гласува.
  За – 8, против – 9, въздържали се – 3.
  Предложението не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на вносител, като преди това позволете да направя една редакционна поправка предвид вече гласуваното от всички нас предложение в началото, относно чл. 88 и включването на екологичните оценки към пакета процедури, които предлагаме да преминат на едноинстанционно производство, предлагам следната редакционна поправка в текста на вносител: т. 1 ал. 19 на чл. 31 се създава второ изречение: „ Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по планове и програми и инвестиционни предложения, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет“. Като тук допълвам планове и програми в съответствие с чл. 88 от Закона за опазване на околната среда , а останалият текст остава непроменен. Това е параграф 4 т.1 чл. 31 ал. 19.
  Моля, който е съгласен с така направената поправка, моля да гласува.
  За – 11, против – 1, въздържали се – 8.
  Предложението се приема с така направената редакционна поправка.
  Пристъпваме към последния параграф 5 от предложението на вносител, където работната група подкрепя по принцип текста на вносител и предлага следната редакция: „Параграф 5 - Образуваните до влизането в сила на този Закон административни дела по чл. 27, 93 и 99 от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие се довършават по досегашния ред“. Тук може би трябва да включим и чл. 88 от ЗООС, в съответствие с вече приетите предложения, така че предлагам на гласуване следния текст на параграф 5: „Образуваните до влизането в силата на този Закон административни дела по чл. 27, 88, 93 и 99 от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие се довършват по досегашния ред“, който подкрепя това предложение моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 7.
  Предложението се приема.
  Подлагам на гласуване текста на предложението, който е „за“ моля да гласува.
  За - 12, против -1, въздържали се - 6.
  Предложението се приема.
  С това приключваме по точка първа.
  По точка втора, колеги имате ли желание да обсъдим нещо?
  Не. Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 12.30 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума