Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/09/2017
  П Р О Т О К О Л
  № 9
  На 13 септември 2017 г., сряда, се проведе извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на проект на Програма на Република България за Председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари 2018 г. – 30 юни 2018 г.)
  2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14.07.2017 г.
  3. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на РБ през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29.08.2017 г.
  4. Разни.
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

  * * *
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Дневният ред Ви е раздаден предварително. Точка втора от него се обезсмисля, тъй като Законопроектът беше приет на първо четене в пленарната зала. Предлагам тя да се отмени.
  РУМЕН ГЕОРГИЕВ: На пленарното заседание предложих Законопроектът да се разглежда утре, за да можем днес да го разгледаме в Комисията. Отчитам го като техническа грешка на ръководството на парламента. Но наистина разглеждането сега на Законопроекта се обезсмисля.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Вашият коментар беше изложен от трибуната на Народното събрание. Благодаря за интервенцията.
  Който е съгласен с дневния ред от три точки (с отпадането на точка втора), моля да гласува.
  Гласували: за – 17, против и въздържали се – няма. Приема се.
  Преминаваме към
  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Давам думата на министъра на околната среда и водите.
  НЕНО ДИМОВ: (Чете Проекта на Програма на РБ за Председателството на Съвета на Европейския съюз в аспекта на опазване на околната среда и водите, който се прилага към стенограмата.)
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Колеги, имате думата за въпроси и предложения.
  МЛАДЕН ШИШКОВ: Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател! Господин Министър, във Вашето изложение споменахте, че един от приоритетите ще бъде подобряването на качеството на атмосферния въздух. Дали е възможно малко по-детайлно да развиете тази теза и да кажете какви точно конкретни мерки сте взели в тази насока?
  НЕНО ДИМОВ: Благодаря.
  Още с встъпването в длъжност казах, че това ще бъде приоритет на Министерството на околната среда и водите и в частност, съвсем естествено, това е един от основните проблеми, които ще поставим като български приоритет в рамките на неформалния съвет. Именно там е мястото, в което страната, която председателства Европейския съюз, може да постави теми, които са от значение за самата нея, безспорно и за други страни. Само ще отбележа, че България е в наказателна процедура, която очаква още 16 страни членки. Тоест почти две трети от страните са в процес на неизпълнение на нормите за фини прахови частици и в частност за качеството на атмосферния въздух.
  Още през миналата година е стартирала Национална програма за качеството на атмосферния въздух, който Вие като народни представители сте ратифицирали в парламента с договор между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, което има за цел да направи необходимите мерки, които трябва да бъдат приети на национално ниво, отчитайки мерките, които могат да бъдат приложени, отчитайки финансовото състояние и считайки сроковете за изпълнение, включително и социалната поносимост. Очаква се първите резултати от този доклад да бъдат готови през есента на тази година и окончателните през зимата на следващата година. Надяваме се да имаме този доклад в навечерието на тази конференция, която вече споменах, че ще се проведе на 5 и 6 февруари и в която екоиновациите в процеса, с цел по-добро качество на въздуха, ще бъдат основна тема.
  Междувременно, Оперативна програма „Околна среда“ финансира общините за актуализацията или изработването на техните общински програми за качество на атмосферния въздух. Трябва да кажем, че те са основната задача на местната власт да реши тези проблеми, като на база на тези актуализирани програми има достъпни 115 млн. лв. в Оперативната програма за финансиране на конкретни мерки. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, господин Министър. В контекста на казаното дотук да информирам колегите народни представители, че заедно с председателя на Комисията по здравеопазване госпожа Дариткова сме стартирали подготовка за съвместно заседание на двете комисии следващата седмица на 20-ти, за да обсъдим въпросите, касаещи качеството на атмосферния въздух, тенденциите и мерките в тази сфера.
  Благодаря на господин министъра, че се отзова на поканата. Поканени са също представители на Изпълнителната агенция по околна среда, на общините, на Министерство на здравеопазването, имайки предвид тясната връзка между качеството на атмосферния въздух и човешкото здраве. Така че ще очакваме в повече детайли да разискваме този въпрос.
  МАНОЛ ГЕНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Вие казахте, че председателството може да бъде използвано за отстояване на някои национални приоритети. Аз мисля, че един от тях е съдбата на топлоелектрическите централи, за които всички знаем докъде сме, как сме, какво ще искаме и къде не са изпълнени условията. Ще използваме ли тази позиция на България с председателството да постигнем целите по отношение отлагане на изискванията и съдбата на топлоелектрическите централи, защото в крайна сметка, независимо че засяга околната среда, все пак енергетиката е елемент на национална сигурност. Вашата позиция точно по този въпрос?
  НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Генов, дори аз бих обърнал реда за енергетиката. Първо бих казал национална сигурност и после бих поставил околната среда, ако трябва да бъда съвсем точен. Но считаме, че по време на председателството това е много конкретен случай, който не е редно да бъде поставен с оглед текущото състояние, в което се намира процедурата. Ние знаем, че в официален журнал беше публикувана Директивата. Денят, в който тя излезе България беше първата страна, която се присъедини към Полша в коалицията, която ще обжалва тази Директива. Считам, че имаме редица възможности, включително и през дерогациите, за да може да постигнем по-дълъг живот на българските топлоцентрали. Но трябва да си даваме сметка, че от тази Директива, която при всички положения ще обжалваме заедно с полското лидерство и предполагам с още доста държави, които вече са заявили присъединяване – Румъния мисля, че беше втората, ние сме в процедура и сме единствената държава, която превишава серните оксиди в Европа и не сме в особено изгодна позиция от тази гледна точка. Затова трябва да намерим чисто тактически кои са добрите варианти, а качеството на въздуха като цяло включва в себе си това като подмножество, така че то е предвидено като определен вид разговор, включително през екоиновациите, но със самостоятелна тема считаме, че не е тактически правилно да подходим. Благодаря.
  ЯВОР БОЖАНКОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър!
  По отношение на пластмасите исках да обърна внимание и то е видно, само като погледнем масата пред нас. Всичко е пластмаса – чаши, бутилки и така нататък. Трябва да бъдат предотвратени отпадъците от пластмаса, в този смисъл отварям една скоба – биоразградимостта не представлява решение на въпроса, макар да е като тренд, доста е модерно да говорим за биоразградимост. Биоразградимият елемент в бутилките всъщност не предотвратява отпадъка, тоест тази бутилка ако я изхвърлим в природата и тя има биоразградим елемент, тя ще се разпадне, този елемент ще я разгради, но пластмасата остава в природата на микроелементи. Тоест пластмасата отново ще замърсява, но е неуловима и трудна за рециклиране. В този смисъл е още по-трудно. И мисля, че трябва да се мисли за стимули не просто за предотвратяване, но и за насърчаване на употребата на опаковки за многократна употреба, каквото например е стъклото. То не представлява риск за човешкото здраве и дори да попадне в природата, не нанася щети на природата. Но е неизгодно за рециклиране, тъй като е евтино за производство. Тук чрез системата на продуктови такси също има пропуски, много е ниска продуктовата такса и прави неизгодно събирането на стъкло и рециклиращият бранш общо-взето не проявява интерес към тази суровина. Може да помислим определено за стимули и за нормативни промени, защото това касае всички нас.
  Пак се връщам на примера – като погледнем пред нас, става ясно колко е голям проблемът. Неправителствените организации вече сигнализират, че в моретата, в океаните и в реките е пълно с микропластмаса, която оказва влияние вече на живите организми, от там нататък всеки потребява месо, риба и то попада обратно в нашите организми. Трябва да обърнем сериозно внимание на това. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз. Мисля, че всички сме съгласни с казаното от колегата.
  НЕНО ДИМОВ: Всъщност може би само да подчертая, че действително до края на тази година се очаква Комисията да внесе такъв стратегически документ, който да бъде обсъждан. Той ще стартира това обсъждане и имайки предвид сложността на проблема, неслучайно казах, че там ще мине през политическо обсъждане в рамките на Съвета по околна среда, защото това е сериозен проблем, а стартирайки ние знаем, че комисията общо-взето като стартира един процес, той отнема няколко години, но в края на краищата намира позитивно решение.
  ХРИСТО ГРУДЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, дами и господа заместник-министри!
  Уважаеми господин Министър, намаляване на административната тежест, опростяване на регулаторните режими са приоритет на нашето правителство в мандата 2017 – 2021 г.
  В тази връзка моят въпрос е: моля да представите конкретни действия, които смятате да предприемете по време на председателството следващата година по време на Съвета на Европейския съюз. Ще бъдем благодарни, ако чуем Вашата позиция по тази тема. Благодаря.
  НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви. Всъщност неслучайно това беше вторият приоритет, който Министерството отправи като приоритет по време на председателството, именно защото българското правителство е сложило като основен приоритет намаляването на административната тежест, в частност по-доброто управление. Формулировката в Европейския съюз е еквивалентна на това, което нашето правителство и Министерството на околната среда и водите в частност е започнало да прави. Един типичен пример за това са противоречия, които съществуват между различни законодателства от различни дирекции – нещо, което между другото го има и в България, и в българското законодателство.
  Поставят се различни цели и те не са достатъчно интегрирани една в друга и понякога дори срещат противоречия. Преглед и начало на преглед на процеса, така нареченото „бета регулейшън“, е нещо, което ние искаме да стартираме като основен проблем и то беше много добре прието от дирекция „Околна среда“, като посока, в която трябва да се развива и европейската политика. Разбира се, това, което ние успяваме да направим в България с нашето законодателство, ще е доста по-бързо, там процесът е по-бавен, но е добре да започне. Така че това за нас е много сериозен проблем.
  Трябва по-добра интегрираност на екологичните политики в секторните политики, така че да не се срещат противоречия, а да се допълват. В частност, ако трябва да кажа, най-сериозният проект, който реализира в момента Министерството на околната среда и водите, не е толкова свързан с председателството, това е опит за интегриране на трите най-тежки процедури – оценка за въздействието върху околната среда, комплексното разрешително и ако е необходимо – доклад, за да бъдат интегрирани в обща процедура, което да спести и документация, и време, и общо-взето по-бързо обслужване на най-големите инвеститори, които попадат в сектора на тези две или три процедури.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря. Предстоят важни дебати във връзка с по-доброто законодателство. Наистина споделям това мнение, че се получават в някои случаи противоречия.
  Господин Петров и след това господин Пенев.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Господин Министър, ако може да ни информирате накратко за подготовката на Министерството да посрещне председателството именно организационно. Как стоят нещата? Готово ли е Министерството съответно комуникациите с европейските институции. Общо да ни обясните на каква степен е Вашата подготовка.
  НЕНО ДИМОВ: Благодаря. Ако мога да се пошегувам, на 5 януари ще бъдем напълно готови. Всъщност може би като информация се очаква да имаме 121 събития по време на председателството, които вече са фиксирани – 84 редовни заседания, които ще се проведат в Люксембург, а 29 събития в рамките на Република България, като две ще бъдат на високо ниво. Едното е февруарската Конференция, за която споменах, за иновации в сферата на опазването чистотата на въздуха – 5 и 6-и, другото ще бъде неформалната среща на министрите – 10 и 11 април 2018 г. Още шест срещи на високо ниво – на ниво директори на дирекции и експертни срещи в България. Ние ще участваме и ще бъдем организатори в осем международни събития, които се подготвят. Може би, ако искате информация, мога да Ви кажа кои са тези събития. На този етап ние имаме експертната готовност. На практика има вече 85 експерта, които ще работят заедно с Министерство на околната среда и водите за посрещане на председателството.
  А от гледна точка на инфраструктурата на практика там Министерството на председателството е това, което трябва да ни осигури, но датите, които споменах за срещите на високо ниво, са фиксирани, те са отразени в Програмата и са потвърдени, в НДК, естествено. Така че това е като цяло към днешна дата.
  Обмисляме един вариант за ефектно представяне на българската природа, което се надяваме, че ще успеем да направим до председателството. Но това все още не е… да кажем, то ще стане на 6 януари. Благодаря.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз.
  Колеги, други коментари, въпроси? Няма. Благодаря, уважаеми господин Министър, на Вас, и на Вашия екип с пожелание за успех. Предстоят интересни предизвикателни месеци, имайки предвид, че голяма част и от законодателните пакети и инициативи трябва да бъдат приключени в рамките на българското председателство.
  Пожелаваме Ви успех и сме насреща. Благодаря за представените приоритети. Само да информирам колегите, че програмата на правителството, тоест предложената от правителството проектна програма се обсъжда във всички ресорни комисии на парламента и предстои след финализирането на широките обществени обсъждания да бъде приета на национално ниво. Може би в края на ноември и началото на декември месец. Така че от гледна точка на околната среда и политиките по климата мисля, че достатъчно ясно бяха формулирани и европейските, и тясно националните приоритети, по които ще работи правителството.
  Аз искам да изразя задоволството си, имайки предвид, че съм народен представител от Бургаски избирателен район, за това, че темата, свързана с Черно море, също е засегната в приоритетите. Предстои да се проведе и важен форум, свързан с политиките по интегрираното развитие на Черноморското крайбрежие и изобщо въпроси, свързани с опазването на морската среда, ще бъдат на дневен ред.
  Мисля, че за България това е важно.Така че още веднъж успех.
  НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз също искам да благодаря на Комисията и изключително много ще разчитаме на Вашата подкрепа, защото това председателство е една колективна дейност, от която доброто сътрудничество, на което се надявам, че ще имаме с Комисията, която вярвам, ще продължи както досега, ще е изключително важно за нас. Така че много благодаря от името на Министерството и за работата и подкрепата на Комисията.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Пристъпваме към
  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Преди да пристъпим към разисквания, ще помоля колегите от Министерство на околната среда и водите да представят доклада или поне в тази му част, която касае опазването на околната среда. Може би е редно да отбележим, че за втори път всъщност опазването на околната среда е разгледано в този доклад. Безспорно това е част от националната сигурност и е важно да бъдат разгледани тези въпроси.
  ПЪРВОЛЕТА ЛУЛЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! Предложението за доклад е изготвено от друго ведомство – Министерство на отбраната. Това, което Министерство на околната среда и водите направи в рамките на срока за консултации по текстовете, предложени в проекта на доклад, е редакция в раздела, който касае природни бедствия, промишлени аварии и пътнотранспортни произшествия, и най-вече формулирането на актуални текстове, свързани с установените състоянието на сигурността, свързано с аварии, възникващи в предприятия с нисък и висок рисков потенциал, законодателните мерки и инициативи в тази посока и най-вече предложенията, свързани с изменение на законодателството със засилване на контрола, координацията между контролните и компетентните органи.
  Промените, които бяха направени през 2015 г. в Закона за опазване на околната среда, са свързани с транспониране на Директивата, новата последната версия, свързана с контрола на предотвратяване на опасностите от големи аварии с опасни вещества в предприятия с нисък и висок рисков потенциал.
  В предложения вариант имаше обвързване с голямата пътнотранспортна авария в Хитрино.
  С промените в Закона за околната среда изрично бяха направени промени в текстовете, свързани с това, че промените, касаещи законодателството, по никакъв начин не са свързани и не са породени от възникналата пътнотранспортна авария, тъй като този тип законодателство не регулира аварии с опасни химикали по време на транспортиране извън територията на тези предприятия.
  Така че нашите предложения бяха приети от авторите на доклада и съответно бяха редактирани по начина, по който беше предложило Министерството. Благодаря, госпожо Василева.
  ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря.
  Други въпроси? Коментари? Няма.
  Подлагам на гласуване приемането на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
  Който е „за“, моля да гласува. За – 11, против няма, въздържали се – 6. Приемаме доклада.
  Благодаря на колегите от Министерството.
  Преминаваме към
  ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  Колеги, имате ли някакви въпроси, коментари? Аз вече осведомих народните представители – за следващата седмица сме планирали съвместно заседание на двете комисии – на 20-ти, което отново е сряда, от 14,30 ч., в сградата на Народното събрание.
  И другото, което исках да отбележа е, че на 16 септември за пореден път предстои инициативата „Да изчистим България за един ден“. Ако някой от Вас има желание, да се включи. Колегите могат да Ви съдействат, можете да се обърнете към Руми Зашева, която може да Ви снабди с брандирани тениски и да Ви информира за сборния пункт, където ще се събират представителите на Министерство на околната среда и водите, за да се включим в тази инициатива. Ако има желание, добре дошъл е.
  Това от мен. Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,15 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Ивелина Василева
  Форма за търсене
  Ключова дума