Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
03/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 01 ноември 2017 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Мария Веселинова – началник отдел в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ и г-жа Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.
  При представянето на законопроекта от представителите на Министерството на финансите изтъкнаха, че направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
  Със законопроекта се прецизира разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на доставката на „универсална пощенска услуга“, с цел да не се допуска по-широко тълкуване на освобождаването, предвиденото в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данъка върху добавената стойност. Новата редакция е съобразена със становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Одитния доклад на Сметната палата за извършената оценка на ефективността на „Български пощи“ ЕАД за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2014 г. по отношение на прецизиране на субекта, освободен от облагане с ДДС при извършване на „универсална пощенска услуга“, както е определена в член 3 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена и допълнена с Директива 2002/39/ЕО и с Директива 2008/6/ЕО.
  В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за пощенските услуги, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и Закона за ограничаване на плащанията в брой.
  В Закона за пощенските услуги се създава разпоредба, според която се забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
  С предложените изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси се разрешават установените проблеми при облагането на ремаркета. Предвижда се „специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ да отпаднат като термин в разпоредбите на чл. 55 от закона. Предлага се всички видове ремаркета да се облагат само в състав с моторното превозно средство категория N. Промяната цели преодоляване на установени при обмена на данните от регистъра на МВР проблеми при облагането на специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и тяхното коректно категоризиране съгласно разпоредбите на чл. 55 от Закона за местните данъци и такси.
  Направено е и предложение електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, да бъдат освободени от данък върху превозните средства. Промяната цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни средства.
  От вносителите бе заявено, че се прецизират и разпоредбите в закона, свързани със заплащане на данък върху таксиметров превоз на пътници, като с промяната се постига пълно съгласуване между Закона за автомобилните превози и Закона за местните данъци и такси.
  Предложени са и редакционни промени, свързани с обектите на облагане с данък върху превозните средства.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа “ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 702-01-41, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума