Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
02/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 2 ноември 2017 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Съвета за електронни медии, Българското национално радио, Българската национална телевизия.
  Министърът на културата г-н Боил Банов представи бюджета на Министерството на културата.
  Отношение по държавният бюджет за 2018 г. взе г-жа Росица Спасова, началник отдел в дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите.
  Проектобюджетът на Министерството на културата за 2018 г. предвижда собствени приходи – 24 900,00 хил. лв.; рамка на разходи в размер на 175 028,4 хил. лв., като от тях за текущи разходи са 168 344,7 хил. лв. и за капиталови разходи 6 683, 7 хил. лв.
  Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:
  - политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство;
  - политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование;
  - бюджетна програма „Администрация”.
  Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 4 852,6 хил. лв. и е предназначена за финансиране на дейности, които Агенцията осъществява като национален независим информационен институт на Република България.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2018г. са предвидени приходи в размер от 1 200,0 хил. лв., разходи в размер на 1 542,6 хил. лв.
  Законопроектът за държавния бюджет за 2018 г. предвижда сума за Българското национално радио в размер на 42 336,8 хил. лв. Разходите на БНР са за осъществяване на основните цели на обществения оператор по подготовката, създаването и разпространението на националните и регионалните радиопрограми. Капиталовите разходи по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 3 900,0 хил. лв.
  За Българската национална телевизия в законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. сумата е 65 397,4 хил. лв. Капиталовите разходи в т.ч. по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията са в размер на 8 100,0 хил. лв. Средствата за БНТ основно са за създаване и разпространение на националните програми БНТ 1, БНТ 2, БНТ HD, БНТ „Свят” и за регионални програми.
  В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2018 и 2019 г.
  По време на дискусията взеха отношение и зададоха въпроси народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Красимир Богданов, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Александър Симов. Министърът на културата отговори обстойно на поставените въпроси.
  От страна на БНР и БНТ беше поставен въпросът за необходимостта от увеличаване на средствата за финансиране на обществените медии.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За” – 0, „Против” – 2, „Въздържал се” –15.
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и 2: „За” – 10, „Против” – 5, „Въздържал се” – 2.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума