Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
01/03/2018 първо гласуване

  Предложение за провеждане на национален референдум с въпрос:"Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", № 854-02-9 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 31.01.2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Предложение за провеждане на национален референдум, № 854-02-9 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 31.01.2018 г.

  Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 1 март 2018 г., разгледа и обсъди Предложение за провеждане на национален референдум, № 854- 02-9, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 31.01.2018 г.

  На заседанието на Комисията мотивите към предложението бяха представени от народния представител Пенчо Милков. В мотивите към предложението бе изложено, че през 2016 година министърът на външните работи на Република България е подписал Истанбулската конвенция. С решение от 3 януари 2018 година Министерски съвет внася за Ратифициране от Народното събрание на Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Референдумът е форма на пряка демокрация, която дава възможност суверенът да се изяви като гарант на основните демократични и конституционни принципи. Конкретни текстове на Конвенцията засягат бита, традицията и ценностите, установени през хилядолетното ни съществуване. Много съществено място е липсата на обяснителен доклад към внесения законопроект за ратификация, което не дава възможност за изясняване на действителната същност на текстовете. Под съмнение бе поставен и преводът на текстовете на български език. С Конвенцията се въвежда терминът „социален пол“ (джендър) – понятие, което е ново, чуждо и не познато за българската правна система и за българската психология. Дори и само това обстоятелство е достатъчно за остри спорове и възражения против Конвенцията. В становището си Светия Синод основателно заявява, че е против въвеждането чрез Конвенцията на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система. Същевременно вярно е разбирането на Светия Синод, че полът може да бъде само биологично определен. Въз основа на изложеното и с оглед съхраняването на българската нация, нейните духовни и етнично – нравствени ценности и традиции, вносителите считат, че Народното събрание следва да приеме решение за провеждането на национален референдум.

  В хода на дискусията се изказа народният представител г-жа Милена Дамянова която изрази становище, че на първо място не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост Кодекси и Закони, които уреждат изцяло материята в дадена област. По този начин зададен въпросът противоречи на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Мнението изразено от г-жа Дамянова е, че следва да се изчака произнасянето на Конституционния съд по искане на седемдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й. Ясна е заявена позицията на ПП на ГЕРБ, че на този етап не предлагаме на разглеждане документа, докато не бъдат проведени достатъчно дискусии.

  Въз основа на представените мотиви и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 6 гласа „ЗА“, 7 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да не приеме Предложение за провеждане на национален референдум, № 854-02-9 внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 31.01.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума