Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49 внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  От името на вносителя Законопроектът бе представен от г-жа Евгения Орлова - главен експерт в Дирекция „ Държавни разходи“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2019-2021 г. В представения проект на държавен бюджет за 2019 година в частта му за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ):
  Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел:
  Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридически лица с нестопанска цел възлизат на 197,6 млн. лв., или с 9,9 млн. лв. по -малко спрямо 2018 г. в т.ч.:
  • По държавен бюджет – 70 326, 3 млн. лв., от които:
  - по централен бюджет – 12 373,3 млн. лв.;
  - включени по бюджетите на министерствата и ведомствата – 57 953,3 млн. лв.;
  • Общините - 73, 4 млн. лв. основно субсидии за читалища, като увеличението е с 9,4 млн. лв. спрямо 2018 г. ;
  • По Национален фонд -26,7 млн. лв. за финансиране на проекти с бенефициенти ЮЛНЦ по линия на Европейските фондове;
  • Държавен фонд „Земеделие“ – 0,8 млн. лв. или намаление с 1,8 млн. лв. спрямо 2018 г.
  По централния бюджет за 2019 г., средствата (субсидиите и капиталовия трансфер) за ЮЛНЦ са предвидени и посочени чл.49 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и възлизат на 12 642 млн. лв. (по чл.49, ал.1 от ЗДБ. и ал.2 – 1,0 млн. лв. за Капиталови трансфери на Българския червен кръст).
  Като общо, размерът на субсидиите на ЮЛНЦ по централен бюджет за 2019 г. се запазва спрямо 2018 г., с изключение завишената субсидията на Българския червен кръст с 200,0 хил. лв. и Български институт за стандартизация с 110, 0 хил. лв.
  Основната група от юридически лица - 20 на брой от чл.49, ал. 1 са национално представителните организации на и за хората с увреждания (на основание чл.52 от ЗИХУ). Освен това включва и субсидиите на Българския червен кръст – Национален съвет, Съюза на народните читалища, Рилската Света обител – Рилски манастир, Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“, Бачковски манастир „Успение Богородично“, Национален дарителски фонд „13 века България”, Българския институт по стандартизация, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство и други.
  Предвидените средства са предназначени за подпомагане и дофинасиране на изпълнението на съответните дейности и политики.
  Като цяло, размерът на субсидиите на ЮЛНЦ по ЦБ за 2019 г. се запазва спрямо 2018 г., като следва да се акцентира на следните промени:
  - В чл. 49, ал. 1 е включена нова национално представителна организация за хората с увреждания - Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“, която е призната за представителна с РМС № 309 от 10 май 2018 г. Предложената субсидия за 2019 г. е в размер на 0,045 млн. лв.;
  - Поради отпаднала национална представителност, Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ не е предложено за финансиране (0,052 млн. лв. – субсидия за 2018 г.);
  Извън поименно посочените в чл. 49 от проектозакона ЮЛНЦ, през 2019 г. по централния бюджет на основание чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са разчетени средства в размер на 1 млн. лв. След приемането от Министерския съвет на правилника за дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и на утвърждаването от страна на съвета на критерии, условия, правила и процедури за оценката на проектите и разпределението на средствата, тези средства в размер на 1 млн. лв. ще бъдат предоставени с акт на Министерския съвет по реда на Закона за публичните финанси.
  Отношение по законопроекта за държавен бюджет за 2019 г. взе народният представител г-н Крум Зарков. Той изрази мнение, че след основни промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, отново липсва стратегия за развитие на гражданското общество, както и през 2018 г. Гражданското общество в България трябва да се развива и му е необходима свобода при финансирането, подчерта г-н Крум Зарков. Народният представител г-н Антон Кутев изрази мнение, че следва да се промени съотношението при финансирането на национално представените организации и средствата които ще бъдат изразходвани след приемането на правилник на Съвета за развитие на гражданското общество.

  След проведената дискусия Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 7 гласа „За”, 8 гласа „Против“ и 0 глас „Въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49 внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.

  АНТОН КУТЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума