Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ прие годишен доклад относно постигнатия напредък през 2018 г. по програмите, съфинансирани с европейски средства
13/03/2019
На редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) бе разгледан и приет Годишен доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за 2018 г. относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г.(по данни към 31 декември 2018 г.).
В заседанието взеха участие представители на Управляващите органи; одитните и сертифициращите органи; Сметната палата и дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет. Участници в заседанието бяха също така и членове на Обществения съвет към КЕВКЕФ.
Народните представители бяха запознати с напредъка по програмите, очакваните предизвикателствата пред Управляващите органи и предвидените дейности за 2019 година. Според представените данни към 31 декември 2018 г. са договорени 65% от средствата по програмите, съфинансирани от Европейския съюз, които възлизат на 15 359 504 981.92 лв., а реално изплатените средства са 27%, чиято стойност е 6 392 642 740.07 лв. В сравнителен аспект за 2017 г. договорените средства са били в рамките на 48%, а реално изплатените средства 17%. Получените траншове от Европейската комисия за 2018 г. са 22%, които се равняват на 4 326 751 481.04 лв.
В рамките на провелата се дискусия от страна на народните представители и членовете на Обществения съвет към Комисията бяха отправени препоръки във връзка с подобряването на доклада. Конкретен въпрос бе зададен от заместник-председателя на Комисията г-жа Ивелина Василева, която се поинтересува от незадоволителния напредък на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. В отговор на въпроса заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева поясни, че ниските стойности се дължат от една страна на късния старт на програмата, а от друга на липсата на достатъчен интерес по голяма част от мерките предвидени в Програмата.