Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
17/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ и група народни представители на 13.12.2017
  Д О К Л А Д
  Вх. № 853-18-3/24.01.2018 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ и група народни представители на 13.12.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ и група народни представители на 13.12.2017 г. Законопроектът беше представен от г-н Тома Биков, народен представител и вносител на законопроекта и г-н Румен Димитров, заместник-министър на културата. На заседанието също така присъстваха: г-н Мехти Меликов, директор дирекция „Авторско право и сродните му права“, г-жа Катерина Пашова, държавен експерт дирекция „Авторско право и сродните му права“, както и г-жа Весела Щерева, парламентарен секретар към Министерство на културата.

  I. Проектът на закон има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Важно е да бъде отбелязано, че крайният срок за въвеждане на изискванията в националното законодателство е бил 10 април 2016 г. Поради неизпълнение на това задължение Европейската комисия е образувала процедура за нарушение срещу Република България с № 2016/0260, по която на 7 декември 2017 г. е взето решение за сезиране на Съда на Европейския съюз, като ще бъде поискана финансова санкция в размер на 19 121.60 евро на ден.
  II. Директива 2014/26/ЕС съдържа изцяло нова и подробна регламентация на изискванията за функциониране на организациите за колективно управление на права, както и въвежда нов субект на колективното управление – независимите управляващи дружества. Тя предлага и нова регламентация по отношение на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Нейните изисквания са обособени в нов дял от Закона за авторското право и сродните му права – Дял втори „а“ Колективно управление на авторските и сродни на тях права.
  III. Според мотивите на вносителите, Директива 2014/26/ЕС има 3 основни акцента: по-подробно и детайлно регламентиране на дейността на организациите за колективно управление на права, най-вече по отношение на прозрачността на действията им пред членовете и пред обществото; създаване на специален механизъм, уреждащ спазването на авторското право при многотериториално използване на музикални произведения по интернет; въвеждане в системата на колективното управление на авторските и сродните им права на нови субекти.
  IV. В преходните и заключителните разпоредби е предвидено запазването на статута на действащите организации за колективно управление на права и техните тарифи. Това ще запази тяхното нормално функциониране и ще предотврати сътресения, от една страна, а от друга страна е отчетено, че тарифите вече са преминали през утвърждаване. Предвиден е шестмесечен преходен период, в който регистрираните организации трябва да приведат в съответствие със закона уставите си, а търговските дружества, които развиват дейност като независими дружества за управление на права – да подадат заявление за актуализиране на съществуващия регистър в тримесечен срок.
  V. Според предварителна оценка на въздействието на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права не се предвиждат разходи от държавния бюджет. По отношение на упражняването на авторските права се очакват ползи за носителите на права и развитие на пазара, включително и подобряване на конкурентната среда и защита на авторите.
  VI. Следва да се има предвид, че на 23 декември 2017 г. в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е постъпило становище от Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права. Според Агенцията, предлаганият законопроект за изменение и допълнение не отстранява основните и най-тежки проблеми в Закона за авторското право и сродните му права, които са в противоречие с Директива 2014/26/ЕС, както и с редица други предходни актове на международното и европейско право.

  В последвалата дискусия по законопроекта г-н Кристиан Вигенин, председател на Комисията, обърна внимание, че Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда такъв тип законопроекти от гледна точка на това дали коректно транспонират съответното европейско законодателство. Той подчерта, че не насърчава внасяне на такива законопроекти от народни представители, защото към тях липсва таблица за съответствие с директивите, които въвеждат, а това затруднява подготовката на становищата на КЕВКЕФ. Заместник-министърът на културата г-н Румен Димитров уточни, че проектът е разработен от Министерството на културата, но е внесен чрез народни представители, за да се съкрати времето за приемането му, с цел избягване на налагането на финансови санкции от Европейската комисия.
  Според представителите на Музикаутор, Профон и Асоциацията на българските радио-телевизионни оператори, не само липсва таблица за съответствие, но и не е било проведено обществено обсъждане по законопроекта. Трите организации, въпреки резервите си, подкрепиха по принцип предложените промени. Г-н Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор, подкрепи решението за създаването на работна група от водещата Комисия по правни въпроси, която да разгледа в детайли всички аргументи между първо и второ четене. Заместник-министърът на културата увери членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, че в рамките на следващите 20 дни ще бъдат положени нужните усилия да бъдат взети предвид всички гледни точки.
  Председателят на Комисията се обърна към Министерството на културата с молба да изпратят таблицата за съответствие на законопроекта и съответната директива и апелира представителите на Музикаутор, Профон и Асоциацията на българските радио-телевизионни оператори да представят своите становища за промените, които ще предложи работната група на Комисията по правни въпроси.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 4 гласа „за” и 2 гласа „въздържам се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ и група народни представители на 13.12.2017 г.
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума