Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
17/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 17.07.2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г. На него присъстваха: г-жа Таня Каракаш, директор на дирекция в ДАНС; г-н Георги Попиванов, директор на дирекция в ДАНС, г-жа Райна Янева, началник на отдел в ДАНС; г-жа Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите; г-жа Росица Петкова, експерт и г-н Калоян Симеонов, държавен експерт.
  Законопроектът бе представен от г-жа Цветанка Михайлова, която подчерта, че с предложените промени се цели да се въведат изискванията на т. нар. Пета директива, а именно Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС. Г-жа Михайлова представи основните моменти в законопроекта: разширяване на категориите задължени лица; въвеждане на забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име; създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности и други. Беше подчертано, че с приемането на предложените законови изменения и допълнения се цели да се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да подпомогне държавата ни в изпълнение на поети ангажименти във връзка с намеренията ни за присъединяване към Валутния механизъм на Европейския съюз и приетото в тази връзка Решение № 611 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз. Наред с това ще се постигне по-голяма яснота по отношение на задължените субекти.
  От името на ДАНС становище взе г-н Георги Попиванов, който изрази подкрепа за направените предложения за законодателни промени и заяви готовност за обсъждане на възникналите въпроси в рамките на междуведомствената работна група.
  Председателят на Комисията г-н Димитър Лазаров информира присъстващите за постъпило писмо от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и поставените в него въпроси. Становище по тях взеха г-жа Райна Янева и г-н Георги Попиванов, които уточниха, че следва да се извърши задълбочено обсъждане с участието и на представителите на другите институции.
  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 6 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 902-01-35, внесен от Министерски съвет на 03.07.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума