Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
02/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРИЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ  Проект!
  Първо гласуване


  Д О К Л А Д  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017г.


  На заседание, проведено на 2 ноември 2017г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018г.
  На заседанието присъстваха: бриг.-ген. Светослав Даскалов - директор на Служба „Военна информация”; г-н Драгомир Димитров - председател на Държавна агенция „Разузнаване”; г-н Димитър Георгиев - председател на Държавна агенция „Национална сигурност”; ген.-лейт. д-р Ангел Антонов - Началник на Националната служба за охрана; г-н Борис Димитров - председател на Държавна комисия по сигурност на информацията; г-н Бойко Рашков - председател на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; г-н Цветан Китов- председател на Държавна агенция „Технически операции”, г-н Георги Кръстев - Секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет; представители на Министерство на финансите и Министерство на отбраната.
  Заинтересованите институции представиха Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г., в частта бюджет на дейностите в областта на сигурността.
  Представителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“, Национална служба за охрана и Държавна агенция "Национална сигурност", изразиха в становищата си, че стойностите, предвидени за разходи реално не отговарят на потребностите на институциите. Ръководителите на службите за сигурност подчертаха, че осъществяват дейността си в динамична и постоянно променяща се среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на оперативен и аналитичен капацитет, и респективно изискващо необходимите за това средства за текущи разходи. Подчертаха, че полагат усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост, и поддържане на адекватен оперативно-аналитичен потенциал, и през следващата година ще продължават успешно да изпълняват основните си функции и възложените от правителството цели и задачи.
  По време на дебатите народните представители изразиха мнения в подкрепа по законопроекта и такива, във връзка с необходимостта от увеличаване на средствата, предвидени за разходи. Обсъди се и възможността от целево финансиране на службите за сигурност.
  След проведената дискусия, Комисията с 4 гласа „за”, 3 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума