Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
E-mail: kvnojg@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 188
Телефон: 02 939 36 40; 02 939 21 43;
ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Общественият съвет се създава на основание чл. 20, ал.1 от Вътрешните правила за работа на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Негови членове са представители на неправителствени организации, избрани съгласно Правилата за определяне на представители на неправителствените организации за членове на Обществения съвет.
Чл.2(1) Общественият съвет организира своята работа въз основа на настоящите правила, изработени съгласно чл. 22, ал.4 от вътрешните правила за работа на Комисията.
(2) Искания за промени в настоящите правила се отправят към Комисията по решение на 2/3 от членовете на Обществения съвет.
Чл.3 Общественият съвет осъществява своята дейност на основата на принципите на независимост, равнопоставеност, прозрачност, публичност и сътрудничество и взаимодействие с Комисията.

II.ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.4 Общественият съвет има за цел да консултира и подпомага дейността на Комисията, като:
а) осигурява експертиза и участие на широк кръг неправителствени организации и представители на гражданското общество при изразяване на мнения, становища и предложения по отношение на актове на законодателната власт;
б) изготвя и предоставя становища и доклади по разглежданите от Комисията законопроекти;
в) изготвя и предоставя становища и доклади по законопроекти, които се разглеждат от други водещи комисии;
г) обсъжда постъпили в Комисията, писмени становища и предложения от неправителствени организации и граждани;
д) поставя важни въпроси и предложения пред Комисията, свързани с развитието на гражданското общество в България или такива със значим обществен интерес;
е) подпомага Комисията при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по законопроекти и въпроси от значим обществен интерес и допринася за прозрачността на работата на Комисията.
Чл.5 Становища и доклади по въпроси и законопроекти от компетентността на Обществения съвет могат да се разработват от Обществения съвет и по искане на Председателя на Народното събрание и Комисията, както и на 1/3 от членовете на Комисията.
Чл.6 Становищата, докладите и протоколите от заседанията на Обществения съвет се публикуват в срок от 5 дни след провеждане на заседанието в отделна секция на интернет страницата на Комисията.
Чл.7 Всеки член на Обществения съвет доброволно участва в заседанията и работата му, като има право да иска и да получава информация от администрацията на комисията за заседанията и дейността на ОС, както и да се запознае със становищата на останалите членове.
Чл.8 Членовете на Обществения съвет са длъжни добросъвестно да осъществяват дейността си в рамките на своята компетентност и да не накърняват доброто име на Обществения съвет. Те споделят информация, становища и обратна връзка с останалите организации в рамките на своята група по област на компетентност.
Чл.9 Всеки член на Обществения съвет има право да участва във всички публични заседания на Комисията.

III. СТРУКТУРА И СЪСТАВ

Чл.10 Общественият съвет се утвърждава с решение на Комисията и се състои от 21 члена, представители на следните области на компетентност:
- Развитие на гражданското общество;
- Физическо възпитание и спорт;
- Развитие на местните общности;
- Образование и наука;
- Законодателство и публични политики;
- Правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;
- Здравеопазване;
- Дарителство и донорство;
- Култура и културно – историческо наследство;
- По политиките за българите в чужбина;
- Правата на децата;
- Правата на жените и равнопоставеност на половете;
- Етническите въпроси и миграцията;
- Европейски въпроси и политики;
- Икономически въпроси;
- Младежки въпроси и политики;
- Защита правата на човека;
- Социални въпроси и пазар на труда;
- Правата на хората с увреждания;
- Екология и околна среда;
- Транспорт и информационни технологии
Чл.11(1) Работата на Обществения съвет се подпомага от постоянни работни групи по области на компетентност по чл. 11
(2) В процеса на работа към постоянните работни групи могат да се присъединят представители на неправителствени организации и експерти с опит и експертиза в съответната област на компетентност.
(3) Общественият съвет може да формира временни работни групи по определени въпроси в които се включват както членовете на съвета от различните области на компетентност, така и външни експерти и неправителствени организации с опит и познания в съответната тема.
Чл.12(1) Заседанията на Обществения съвет се ръководят от Председателя, избран с решение на Комисията.
(2) Общественият съвет избира двама заместник – председатели, които подпомагат Председателя в организиране на дейността на Обществения съвет или ръководят дейността му в негово отсъствие.
Чл.13 На заседанията на Обществения съвет може да вземе участие всеки представител на неправителствена организация със съвещателен глас. Право на глас имат само титулярите -членове на Обществения съвет, а при тяхно отсъствие – един от техните заместници.
Чл.14 (1) Член на Обществения съвет може да бъде сменян в случай на:
1. Взето с протокол решение за ротационен принцип на представителство на съответната област по компетентност;
2. Подадена оставка;
3. Трайна невъзможност да изпълнява функциите си;
4. Неприсъствие без причина на повече от 3 поредни заседания;
(2) В случаите по ал. 1 членовете на Обществения съвет се сменят по реда, по който са определени.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.15 (1) Редовните заседания на Обществения съвет се провеждат най- малко веднъж месечно.
(2) Общественият съвет се свиква от неговия Председател, или от Председателя на Комисията или по предложение на 1/3 от неговите членове, като дневния ред и мястото на неговото провеждане се определя с предложението.
(3) Заседанията на Обществения съвет са публични, освен ако не е решено друго.
(4) Общественият съвет се събира на своите заседания в сградата на Народното събрание или на друго място, определено от Съвета, с оглед целта на заседанието..
Чл.16(1) Дневният ред на заседанията на Обществения съвет се определят от неговия председател или по решение на председателя на Комисията или от 1/3 от членовете на ОС. Дневният ред се съгласува с дневния ред на заседанията на Комисията.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват най-малко 7 дни преди провеждане, освен ако Общественият съвет не се свика на извънредно заседание. В последния случай дневният ред се обявява едновременно с насрочването му.
(3) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на Обществения съвет и членовете на работните групи най- малко 3 дни преди провеждането му по електронен път, освен в случаите на извънредно заседание.
Чл.17(1) Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват най- малко половината от членовете на Обществения съвет или техните заместници.
(2) При невъзможност за физическо присъствие на титуляр или заместник се допуска участие в заседанието чрез онлайн връзка.

(3)Решенията на Обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) При липсата на кворум по ал. 1, Общественият съвет може да провежда заседания, ако присъстват 8 от неговите членове. В този случай, за да бъдат легитимни взетите решения, те трябва да бъдат подкрепени в 3-дневен срок по електронен път най-малко от още 4 члена на Обществения съвет.
Чл.18(1) Работните групи към Обществения съвет организират дейността си в съответствие с тези правила.
(2) Работните групи подготвят становища и проекти за доклади, като спазват сроковете, определени от Обществения съвет.
Чл.19(1) За взетите решения и проведените заседания на Обществения съвет се съставя протокол, подписан от председателстващия заседанието и протоколчик, придружен със списък на присъстващите.
(2) Протоколите, входящата и изходяща кореспонденция на Обществения съвет се води и съхранява от администрацията на Комисията.
(3) Администрацията на Комисията подпомага работата и комуникацията между членовете на ОС и работните групи, като им изпраща информация за постъпилите законопроекти, предложения, становища и други материали не по-късно от 3 дни след постъпването им в Комисията.
Чл.20 Решенията, докладите и становищата на Обществения съвет се представят на заседанията на Комисията от Председателя или определен от Обществения съвет негов представител.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 За всички неуредени с тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на Вътрешните правила за работа на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 44- то Народно събрание