Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
05/11/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене ЗАКОН за независимия финансов одит
  Проект
  Второ четене ЗАКОН за независимия финансов одит
  Глава първа
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 1. Този закон урежда;
  1.целта и принципите на независимия финансов одит;
  2.организацията, документирането и заключението на независимия финансов одит;
  3.придобиването на правоспособност и упражняването на професията на дипломираните експерт-счетоводители;
  4.правата, задълженията и отговорностите на дипломираните експерт-счетоводители извършващи независим финансов одит;
  5.статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители и неговите членове.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 1 се изменя така:
  “Чл. 1. Този закон урежда;
  1.целта и принципите на независимия финансов одит;
  2.професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;
  3.придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от дипломираните експерт-счетоводители;
  4.правата и задълженията на дипломираните експерт- счетоводители и на специализираните одиторски предприятия, извършващи независим финансов одит;
  5.статута на Института на дипломираните експерт - счетоводители. “
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 1: 
  “Чл. 1. Този закон урежда;
  1.целта и принципите на независимия финансов одит;
  2.професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;
  3.придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от дипломираните експерт- счетоводители;
  4.правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;
  5.статута на Института на дипломираните експерт - счетоводители.“
  Чл. 2. Независим финансов одит на годишен финансов отчет е първоначално проучване, планиране, извършване на аналитични процедури, събиране на доказателства, обобщаване и оценка на представената информация във финансов отчет, извършени от несвързано със съставителя на отчета правоспособно лице, с цел изразяване на независимо одиторско мнение.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 2 се изменя така:
  “Чл. 2. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимно свързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността на финансовите отчети във всички аспекти на същественост. ”
  Комисията подкрепя предложението на народните представители за окончателен текст на чл. 2.
  Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от дипломирани експерт-счетоводители, чрез членството им в Института на дипломираните - експерт счетоводители.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3 Независимият финансов одит се извършва от дипломирани експерт-счетоводители, правоспособни членове на Института на дипломираните експерт-счетоводител. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип. 
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от одитори - регистрирани дипломирани експерт-счетеводители и специализирани одиторски предприятия, членове на Института на дипломираните - експерт счетоводители. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 3;
  “Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните - експерт счетоводители.”
  Чл. 4. Професията на дипломираните експерт-счетоводители е саморегулираща се и независима, която се упражнява в определените от Закона рамки.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Професията на регистрираните дипломирани експерт- счетоводители е саморегулираща се и независима, която се упражнява в определените от Закона рамки. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 4;
  “Чл. 4. Професията на регистрираните одитори е саморегулираща се и независима, в определените от закона рамки.”
  Глава втора
  ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
  Чл. 5. (1) Целта на независимия финансов одит е да изрази независимо мнение относно:
  1.достоверното представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието;
  2.представения финансов резултат;
  3.паричните потоци и промените в тях;
  4.собствения капитал на предприятието и промените в него.
  (2)Независимото мнение по ал. 1 се изразява в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга база за изготвяне на финансови отчети в зависимост от потребностите на възложителя.
  (3)Формирането на независимото мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 5 се изменя така:
  “Чл. 5. (1) Целта на независимия финансов одит е одиторът да изрази мнение относно достоверното представяне във финансовите отчети, във всички аспекти на същественост, на:
  1.финансовото състояние на предприятието;
  2.отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;
  3.паричните потоци на предприятието и промените в тях;
  4.собствения капитал на предприятието и промените в него.
  (2)Независимото одиторско мнение по ал. 1 се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите Международни счетоводни стандарти, както и с всяка друга национално приета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.
  (3)Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  Окончателен текст на чл. 5:
  “Чл. 5. (1) Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във финансовите отчети, във всички аспекти на същественост, на :
  1.финансовото състояние на предприятието;
  2.отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;
  3.паричните потоци на предприятието и промените в тях;
  4.собствения капитал на предприятието и промените в него.
  (2)Независимото одиторско мнение по ал. 1 се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга национално приета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.
  (3)Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.”
  Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща:
  1.спазване принципите на счетоводството;
  2.последователно прилагане на оповестената счетоводна политика;
  3.методологическа обоснованост на текущото отчитане;
  4.ефективност на вътрешния контрол;
  5.правилност на счетоводното приключване;
  6.достоверност на финансовия отчет;
  7.съответствие между финансовия отчет и отчета за управлението.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 6 се изменя така:
  “Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща процедури за достигане на разумна сигурност, че финансовите отчети като цяло не съдържат съществени грешки, неточности и неправилни представяния. Това изисква проверка на:
  1.спазването принципите на счетоводството;
  2.последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;
  3.методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите,пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;
  4.ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
  5.процеса на счетоводното приключване;
  6.достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;
  7.съответствие между информацията във финансовия отчет в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението има намерение да предоставя заедно с одитирания отчет. ”
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна сигурност, чрез проверка на:
  1.спазването принципите на счетоводството;
  2.последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;
  3.методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;
  4.ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
  5.процеса на счетоводното приключване;
  6.достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;
  7.съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.”
  Чл. 7 Независимият финансов одит се осъществява при спазване на следните принципи:
  1.независимост - необвързаност на дипломирания експерт - счетоводител от проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект.
  2.компетентност - притежаването на достатъчно професионални познания за действащото национално, търговско и счетоводно законодателство, както и знания в областта на Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
  3.професионализъм - умението да се извършва ефективен независим финансов одит въз основа на наличните познания;
  4.конфиденциалност - запазване в тайна на информация за дейността на предприятието клиент, получена в резултат на извършения одит.
  5.лична отговорност - дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение относно достоверността на финансовия отчет, представен му за независим финансов одит.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 7 се изменя така:
  “Чл. 7. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия при осъществяване на независим финансов одит спазват Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са:
  1.независимост - необвързаност на дипломирания експерт- счетоводител или специализираното одиторско предприятие,
  включително чрез своите съдружници и персонал с проверяваното предприятие, неговите ръководители ши свързани с тях лица в материален, личностен ши друг аспект.
  2.обективност, безпристрастност и недопускане на
  субективност и предубеждение, конфликт на интереси ши друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;
  3.професионална компетентност и грижа - притежаването на
  достатъчно необходими професионални познания в областта на действащото национално търговско, счетоводно и данъчно законодателство, както и знания в областта на Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти. Одиторът извършва независимия одит добросъвестно и компетентно, като има задължение непрекъснато да развива професионалните си знания и умения, така че да е в състояние да предоставя услуги, които са в съответствие с последните промени и новости в националното законодателство, в счетоводните и одиторски стандарти и практика;
  4.конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието-клиент, получена в резултат на извършения независим одит. Тази информация одиторът не трябва да я използва ши оповестява без да е изрично упълномощен, ши без да има законовото ши професионално право ши задължение да го направи;
  5.професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от всякакви действия, които биха довели до уронване престижа на професията;
  6.почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита;
  7.познаване и прилагане на професионалните стандарти - одиторът извършва независим одит в съответствие с приетите професионални стандарти и национално законодателство .
  8.отговорност - дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение, когато одиторският доклад е издаден лично от него относно финансов отчет, представен му за независим финансов одит. Специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение. ”
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “Чл. 7. Регистрираните одитори, при осъществяване на независим финансов одит, спазват Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са :
  1.независимост - необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници и персонал с проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;
  2.обективност, безпристрастност и недопускане на субективност и предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора;
  3.професионална компетентност - притежаването на достатъчно необходими професионални познания в областта на действащото търговско, счетоводно и данъчно законодателство, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
  4.конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието-клиент, получена в резултат на извършения независим одит;
  5.професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от всякакви действия, които биха довели до уронване престижа на професията;
  6.почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита;
  7.познаване и прилагане на професионалните стандарти - одиторът извършва независим одит в съответствие с приетите професионални стандарти и национално законодателство;
  8.отговорност - дипломираният експерт-счетоводител е лично отговорен за изразеното от него мнение. Специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение.”
  Чл. 8. Независим финансов одит се извършва на годишни, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация.
  Комисията подкрепя предложението за чл. 8.
  Глава трета
  ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА
  НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
  Чл. 9. (1) Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието доверител и:
  - дипломирания експерт-счетоводител като физическо лице 
  - специализираното одиторско предприятие с конкретизирано вписване на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансовия одит.
  (2) Изпълнението на одиторския ангажимент е възмездно, като възнаграждението и условията за заплащане на одиторската услуга се договарят между лицата по ал. 1.
  (3) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители определя минимална цена за възнаграждението на одиторските услуги.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 9 се изменя така:
  “Чл. 9. Институтът на дипломираните експерт - счетоводители определя минимална цена за възнаграждението на услугите по независим одит. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 9 като предлага следната редакция:
  “Чл. 9. (1) Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието-доверител и:
  1.дипломирания експерт-счетоводител като физическо лице,или
  2.специализираното одиторско предприятие, с посочване на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансовия одит.
  (2)Изпълнението на одиторския ангажимент е възмездно, като възнаграждението и условията за заплащане на одиторската услуга се договарят между лицата по ал. 1.”
  Чл. 10. Приемането на ангажимент за извършване на независимия финансов одит се документира с писмо за приемане на одиторски ангажимент. Съдържанието на писмото се определя в Международните одиторски стандарти.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10 със следната редакция:
  “Чл. 10. Приемането на ангажимент за извършване на независимия финансов одит се документира с писмо за приемане на одиторски ангажимент. Съдържанието на писмото се определя в Международните одиторски стандарти.” 
  Чл. 11. Документирането на независимия финансов одит се извършва в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 11 се изменя така:
  “Чл. 11. Документирането на и процедурите по изпълнението на независимия финансов одит се извършва в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти. ”
  Комисията подкрепя предложението като чл. 11 със следната редакция:
  “Чл. 11. Документирането на независимия финансов одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти.”
  Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на дипломирания експерт - счетоводител годишния финансов отчет за одит. Представянето на финансовия отчет за одит, заедно с отчета за управлението, се извършва с подписано "Представително писмо от ръководството", по образец, определен в Международните одиторски стандарти.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните дипломиран експерт - счетоводител или специализирано одиторско предприятие изготвения от него готов за издаване на одиторски доклад годишен финансов отчет.. Представянето на финансовия отчет за се извършва заедно с отчета на управлението и всяка друга информация, за която управлението има намерение да се предоставя към одитирания отчет, както и подписано "Потвърдително/Представително писмо от ръководството" съгласно Международните одиторски стандарти. ”
  Комисията подкрепя предложението като чл. 12 със следната редакция: 
  “Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните одитори изготвения от него финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад. Представянето на финансовия отчет се извършва заедно с отчета на управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя към одитирания отчет, както и подписано потвърдително/представително писмо от ръководството, съгласно Международните одиторски стандарти.”
  Чл. 13. (1) Заключенията на дипломирания експерт-счетоводител или на специализираното одиторско предприятие, произтичащи от независимия финансов одит се отразява в:
  1.доклад за безусловна заверка;
  2.доклад за заверка с резерви и
  3.доклад за отказ от заверка.
  (2)Докладите по ал. 1 са определени в Международните одиторски стандарти и съдържат мнението на дипломирания експерт-счетоводител за целта на независимия одит определена в чл.5, ал.1.
  (3)Заверката на финансовия отчет се удостоверява от:
  1.дипломирания експерт-счетоводител - с личния му подпис и
  печат;
  2.специализирано одиторско предприятие - с подписа на управляващия , с печата на специализираното одиторско предприятието и с личния подпис и печат на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за одита.
  (4)Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху всички съставни части на одитираните финансови отчети без приложението.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 13 се изменя така:
  “Чл. 13. (1) Заключенията на регистрираните дипломиран
  експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, от извършения независим финансов одит, се отразяват в одиторски доклад.
  (2)Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансово-счетоводни отчети,взети като цяло.
  (3)Одиторските доклади биват:
  1.Доклад без резерви (неквалифициран доклад);
  2.доклад без резерви с параграф за обръщане на внимание (модифициран неквалифициран доклад);
  3.доклад с резерви поради наличие на ограничения на одита (модифициран квалифициран доклад); 
  4.доклад с резерви поради несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран квалифициран доклад);
  5.доклад с отказ от изразяване на мнение поради наличие на изключително съществено ограничение на одита (модифициран доклад с отказ от мнение);
  6.доклад с изразено отрицателно мнение поради изключително съществено несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран доклад с мнение за несъгласие).
  (3)Задължителните елементи на съдържанието на одиторските доклади са определени с Международните одиторски стандарти.
  (4)Изразеното мнение върху финансовия отчет се удостоверява от:
  1.регистрирания дипломиран експерт-счетоводител, ако издава одиторски доклад лично от свое име - с личния му подпис и печат;
  2.регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски доклад от свое име - с подписа на представляващия предприятието, с печата на специализираното одиторско предприятието и с личния подпис на регистрирания дипломиран експерт- счетоводител, отговорен за одита.
  (5)Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху основните елементи (счетоводен баланс,отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на одитираните финансови отчети без приложението. ”
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “Чл. 13.(1)Заключенията на регистрирания одитор, след извършения независим финансов одит, се отразяват в одиторски доклад.
  (2)Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети, като цяло.
  (3)Одиторските доклади биват:
  1.доклад без резерви (неквалифициран доклад);
  2.доклад без резерви с параграф за обръщане на внимание (модифициран неквалифициран доклад);
  3.доклад с резерви, поради наличие на ограничения на одита (модифициран квалифициран доклад);
  4.доклад с резерви, поради несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран квалифициран доклад);
  5.доклад с отказ от изразяване на мнение, поради наличие на изключително съществено ограничение на одита (модифициран доклад с отказ от мнение); 
  6.доклад с изразено отрицателно мнение, поради изключително съществено несъгласие с ръководството на предприятието (модифициран доклад с мнение за несъгласие).
  (4)Задължителните елементи на съдържанието на одиторските доклади се определят в Международните одиторски стандарти.
  (5)Изразеното мнение върху финансовия отчет се удостоверява от:
  1.регистрирания дипломиран експерт-счетоводител, ако издава одиторски доклад лично от свое име - с личния му подпис и печат;
  2.регистрираното специализирано одиторско предприятие, ако издава одиторски доклад от свое име - с подписа на представляващия предприятието, с печата на специализираното одиторско предприятие и с личния подпис на регистрирания дипломиран експерт- счетоводител, отговорен за одита.
  (6)Подписът и печатът се поставят върху одиторския доклад и върху основните елементи (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал) на одитираните финансови отчети без приложението.”
  Чл. 14. (1)Печатът на дипломирания експерт-счетоводител е с елипсовидна форма. Върху него е изписано името, фамилията и номера - на дипломирания експерт-счетоводител в регистъра на Института на дипломираните експерт - счетоводители.
  (2)Специализираното одиторско предприятие за нуждите на одита използва печат с елипсовидна форма. Върху него е изписано “специализирано одиторско предприятие”, неговата фирма и седалище.
  (3)Личният печат на дипломирания експерт-счетоводител и печатът на специализираното одиторско предприятие се използват само за удостоверяване одита на финансовите отчети.
  (4)Печатите по ал.1 и 2 се издават след придобиване на правоспособност за изразяване на одиторско мнение от Института на дипломираните експерт - счетоводители срещу заплащане.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 14 се изменя така:
  “Чл. 14. (1) Печатът на регистриран дипломиран експерт- счетоводител е с елипсовидна форма. Върху него е изписано името, фамилията и номера - на дипломирания експерт-счетоводител в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт - счетоводители. 
  (2)Специализираното одиторско предприятие за целите на одита използва печат с елипсовидна форма. Върху него е изписано “специализирано одиторско предприятие ”, неговата фирма и седалище, и номера в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (3)Личният печат на дипломирания експерт-счетоводител и печатът на специализираното одиторско предприятие се използват само за удостоверяване одита на финансовите отчети.
  (4)Печатите по ал. 1 и 2 се издават след придобиване на правоспособност за подписване на одиторски доклад от Института на дипломираните експерт - счетоводители, срещу заплащане.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “Чл. 14. (1) Печатът на регистриран дипломиран експерт- счетоводител е с елипсовидна форма. Върху него е изписано името, фамилията и номера на дипломирания експерт-счетоводител в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт - счетоводители.
  (2)Специализираното одиторско предприятие за целите на одита използва печат с елипсовидна форма. Върху него е изписано “специализирано одиторско предприятие”, неговата фирма и седалище, и номера в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (3)Личният печат на регистрирания дипломиран експерт- счетоводител и печатът на специализираното одиторско предприятие се използват за удостоверяване одита на финансовите отчети или в други случаи, предвидени със закон.
  (4)Печатите по ал. 1 и 2 се издават след придобиване на правоспособност за подписване на одиторски доклад от Института на дипломираните експерт - счетоводители.
  Глава четвърта
  ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ДИПЛОМИРАН
  ЕКСПЕРТ- СЧЕТОВОДИТЕЛ
  Чл. 15. За дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  Чл. 16. За придобиване на правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания за задължителна минимална степен на завършено виеше образование и професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешен и външен финансов одит, данъчните ревизии или като преподаватели в областта на счетоводството и контрола:
  1.счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 5 години стаж;
  2.счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 7 години стаж;
  3.друго виеше икономическо образование и 10 години стаж;
  4.друго виеше образование и15 години стаж.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 16 се изменя така:
  “Чл. 16. За придобиване правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните изисквания за задължителна степен на завършено виеше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешен и външен финансов одит, данъчни ревизии и/или като преподаватели в областта на счетоводството и контрола:
  1.счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и
  4 години стаж;
  2.счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и
  5 години стаж;
  3.друго висше икономическо образование и 7 години стаж;
  4.друго висше образование и10 години стаж.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 16, т. 1,2,3 и 4 изискванията за професионален стаж да се намалят и да бъдат :
  По т. 1 - 3 години стаж;
  Пот. 2- 5 години стаж;
  Пот. 3 -7 години стаж;
  Пот. 4- 12 години стаж.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текста на чл. 16:
  “Чл. 16. За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено виеше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния и външен финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите:
  1.счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и 4 години стаж;
  2.счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и 5 години стаж;
  3.друго висше икономическо образование и 7 години стаж;
  4.друго висше образование и 10 години стаж.”
  Чл. 17 Кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители по чл.16, т. 3 и 4 трябва да са положили изпити, включващи знания по:
  1. микроикономика;
  2. финанси;
  3. търговско право;
  4. основи на счетоводството;
  5. финансово счетоводство;
  6. управленско счетоводство;
  7. икономически анализ.
  8. финансов контрол.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски , Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 17 да отпадне и/или да се измени както следва:
  “Чл. 17. (1) Институтът на дипломираните експерт-
  счетоводители определя кръга от учебни дисциплини, както и начините на обучение по тях, по които кандидатите трябва да положат изпити,организирани чрез Института, преди да добият право да се явяват на изпитите по чл. 18.
  (2) Кръгът от учебни дисциплини трябва да покрива:
  1.основи на счетоводството/теория на счетоводството/;
  2.финансово счетоводство/счетоводство на предприятието/;
  3.управленско счетоводство;
  4.анализ на финансовите отчети;
  5.финансов контрол и одиторски стандарти;
  6.търговско право;
  7.финанси на предприятието
  8.икономически анализ и статистика;
  9.микроикономика;
  10.Информационни системи и технологии. 
  (3) Институтът на експерт-счетоводителите може да освободи от обучение и изпити по дисциплините по чл. 17 кандидати, които имат положени изпити по тези или аналогични на тях дисциплини, резултатите от които са включени в официална диплома за завършено виеше образование или следдипломна квалификация. ”
  Окончателен текст на чл. 17:
  “Чл. 17. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители определя кръга от учебните дисциплини, по които кандидатите трябва да са положили изпити, преди да добият право да се явяват на изпитите по чл. 18. Той трябва да покрива:
  1.основи на счетоводството (теория на счетоводството);
  2.финансово счетоводство (счетоводство на предприятието);
  3.управленско счетоводство;
  4.анализ на финансовите отчети;
  5.финансов контрол и одиторски стандарти;
  6.търговско право;
  7.трудово и осигурително право;
  8.финанси на предприятието
  9.икономически анализ и статистика;
  10.микроикономика;
  11.информационни системи и технологии.”
  Чл. 18. (1) Правоспособността на дипломиран експерт-
  счетоводител се придобива след успешно полагане на изпити по:
  1.писмен изпит по счетоводство;
  2.устен изпит по счетоводство;
  3.устен изпит по търговско и данъчно право;
  4.писмен изпит по независим финансов одит;
  5.устен изпит по независим финансов одит;
  (2) Преди полагането на изпита по независим финансов одит, кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, трябва да имат и три години стаж по основен трудов договор, като асистент одитори в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на дипломиран експерт-счетоводител.
  Предложение на Георги Пирински:
  В чл. 18, ал. 2 накрая да се добави изразът “където осъществяват независим финансов одит
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 18
  “Чл. 18. (1) Диплома на дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени и/или устни изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:
  1. счетоводство;
  2. търговско право;
  3. независим финансов одит;
  4. данъци и социално осигуряване.
  (2) Преди полагането на изпита по независим финансов одит, кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, трябва да имат три години професионален стаж като помощник-одитори в специализирано одиторско предприятие ши в предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител. Този стаж се доказва пред Института на експерт-счетоводители с удостоверение за стаж, издавано от съответния дипломиран експерт-счетоводител ши специализираното одиторско предприятие.
  (3) Стажът по ал. 2 се включва в изисквания стаж по чл. 16. В случаите, когато кандидатът има повече от три години стаж тези години могат да бъдат приспадани от годините на изискван стаж по чл. 16 както следва:
  1.за кандидати със счетоводно-икономическо образование ,бакалавърска степен- една година;
  2.за кандидати с друго виеше икономическо образование- до три години;
  3.за кандидати с виеше образование- до три години. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 18:
  “Чл. 18. (1) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на писмени и/или устни изпити пред Института на дипломираните експерт-счетоводители по:
  1.счетоводство;
  2.търговско право;
  3.независим финансов одит;
  4.данъци и социално осигуряване.
  (2)Преди полагането на изпита по независим финансов одит, кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители трябва да имат най-малко три години професионален стаж като помощник-одитори в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител. Стажът се доказва пред Института на дипломираните експерт-счетоводители с удостоверение, издадено от съответния дипломиран експерт- счетоводител или специализираното одиторско предприятие.
  (3) Стажът по ал. 2 се включва в изисквания стаж по чл. 16. В случаите, когато кандидатът има повече от три години стаж тези години могат да бъдат приспадани от годините на изискван стаж по чл. 16 както следва:
  1.за кандидати със счетоводно-икономическо образование, бакалавърска степен- една година;
  2.за кандидати с друго виеше образование- до три години.”
  Чл. 19. Лицата, успешно издържали изпитите по чл.18, получават диплома за дипломиран експерт - счетоводител и се вписват в Регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. (1) Лицата, успешно издържали изпитите по чл.18, получават диплома за дипломиран експерт - счетоводител и се вписват в отделен регистър към Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  (2) Лицата, получили диплома за дипломиран експерт- счетоводител, придобиват право да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след три години стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител и се вписват в отделен регистър на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт счетоводители. ”
  Комисията подкрепя предложението като окончателен текст на
  чл. 19.
  Чл. 20. Дипломиран експерт-счетоводител, който не е извършвал одит в продължение на три последователни години, полага устен изпит по независим финансов одит преди да започне одитиране на финансови отчети.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева: 
  Чл. 20 се изменя така:
  “Чл. 20. Дипломиран експерт-счетоводител, който не е извършвал независим финансов одит в продължение на три последователни години, полага устен изпит по независим финансов одит преди да започне отново одитиране на финансови отчети. ”
  Комисията подкрепя предложението като окончателен текст на
  чл. 20.
  Чл. 21. Местно и чуждестранно физическо лице, придобило правоспособност в чужбина да изразява одиторско мнение по финансови отчети, може да одитира финансови отчети след представяне на легализирани по съответния ред документи за правоспособност и успешно положен устен изпит на български език по търговско и данъчно право.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 21 се изменя така:
  “Чл.21 (1) Местно и чуждестранно физическо лице ,получило в чужбина диплома, аналогична на дипломиран експерт-счетоводител по този закон и е член на професионална организация, може да придобие правоспособност на регистриран одитор ,т.е. да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети по този закон , ако успешно е положило писмени изпити по българско търговско право и данъци на България, и при необходимост- по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители, и има най-малко две/три години стаж след полагане на тези изпити в специализирано одиторско предприятие или предприятие на регистриран дипломиран експерт- счетоводител в България.
  (2) Местно и чуждестранно физическо лице, придобило в чужбина правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, може да придобие същата правоспособност на регистриран одитор и по този закон след успешното полагане на изпити по българско търговско право и данъци на България, и при необходимост - по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт- счетоводители. ”

  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция;

  “Чл. 21 (1) Лице, получило в чужбина диплома, аналогична на тази на дипломиран експерт-счетоводител по този закон и е член на професионална организация, може да придобие правоспособност на регистриран одитор, да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети по този закон, ако успешно е положило писмени изпити по българско търговско и данъчно право, а при необходимост по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители, и има най-малко три години стаж след полагане на тези изпити в специализирано одиторско предприятие или предприятие на регистриран дипломиран експерт-счетоводител в България.
  (2) Лице, придобило в чужбина правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, може да придобие същата правоспособност на регистриран одитор и по този закон, след успешното полагане на изпити по българско търговско и данъчно право, а при необходимост по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (3) Лицата по ал.1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 15.”
  Чл. 22. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучението и провеждането на изпитите по чл.чл. 17,18, 20 и 21, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на провеждане и оценка на знанията за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 22 се изменя така:
  “Чл. 22. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучението и провеждането на изпитите по чл. 17, 18, 20 и 21, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на провеждане и система на оценка на знанията за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител. ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция:
  “Чл. 22. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира обучение и провеждане на изпити по чл. 18, 20 и 21, като определя тяхната последователност, периодичност, начина на 
  провеждане и система на оценка на знанията за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител.”
  Глава пета
  УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА ДИПЛОМИРАНИ
  ЕКСПЕРТ- СЧЕТОВОДИТЕЛ
  Чл. 23. (1) Изключителните права за упражняване на професията на дипломираните експерт-счетоводители се извършва пряко или чрез участие в специализирано одиторско предприятие.
  (2) Специализирано одиторско предприятие може да бъде дружество, регистрирано по чл. 64, ал.1, т.1, 2 и 3 от Търговския закон, със седалище в Република България и с предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия , в което повече от половината от гласовете в Общото събрание на съдружниците принадлежат на дипломирани експерт-счетоводители и мнозинството от членовете на неговия управителен орган са дипломирани експерт- счетоводители по този закон. Дипломиран експерт-счетоводител може да участва само в едно специализирано одиторско предприятие.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 23 се изменя така:
  “Чл. 23. (1) Изключителните права за упражняване на одиторската професия на дипломираните експерт-счетоводители се извършва пряко или чрез участие в специализирано одиторско предприятие.
  (2) Специализирано одиторско предприятие е дружество, регистрирано по чл. 64, ал.1, т.1, 2 и 3 от Търговския закон, със седалище в Република България и с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия , в което повече от половината съдружници, респ. от гласовете в Общото събрание на съдружниците са, респ. принадлежат, на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители по този закон и поне един от управителите, респ. мнозинството от членовете на неговия управителен орган са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители по този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП, като предлага ал. 2 са стане т. 9 от § 1.
  Окончателен текст на чл. 23: 
  “Чл. 23. Изключителните права за упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител се упражняват:
  1.пряко;
  2.чрез предприятие на дипломиран експерт-счетоводител;
  3.чрез участие в специализирано одиторско предприятие.”
  Чл. 24. (1) За да упражнява право за изразяване на одиторско мнение, дипломираният експерт - счетоводител, вписан в регистъра по чл. 19, подава молба за членство в Института на дипломираните експерт- счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на условията и не попада под ограниченията на този закон.
  (2)Управителният съвет на Института се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила в двумесечен срок от датата на издаването му.
  (3)При отказ за членство, решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано пред Контролния съвет. Контролният съвет се произнася окончателно по жалбата в двумесечен срок.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 24 се изменя така:
  “Чл. 24. (1) За да упражнява право за подписване на одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, дипломираният експерт - счетоводител, вписан в регистъра по чл. 19 ал. 1, подава молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт- счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на условията и не попада под ограниченията на този закон.
  (2)За да упражнява дейността си на специализирано одиторско предприятие, предприятието представя молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт-счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост на съдружниците и управителите на предприятието, декларация от управителите, че предприятието отговаря на условията и не попада под ограниченията на този закон заедно с документи, потвърждаващи изпълнението на изискванията по чл.23, ал. 2.
  (3)Управителният съвет на Института се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение в едномесечен срок от датата на молбата. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила в от датата на издаването му.
  (4) При отказ за членство и регистрация, решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Контролния съвет. Контролният съвет се произнася окончателно по жалбата в двумесечен срок. ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага сладня тя редакция;
  “Чл. 24. (1) За да упражнява право за подписване на одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, дипломираният експерт - счетоводител, вписан в регистъра по чл. 19, ал. 1 подава молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт- счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост и декларация, че отговаря на условията по този закон.
  (2)За да упражнява дейността си като специализирано одиторско предприятие, дружеството представя молба за членство и регистрация в Института на дипломираните експерт-счетоводители, придружена със свидетелство за съдимост на съдружниците и управителите на предприятието, декларация от управителите, че предприятието отговаря на условията по този закон, заедно с документи, потвърждаващи изпълнението на изискванията по § 1, т. 9.
  (3)Управителният съвет на Института се произнася по молбите на кандидатите с мотивирано решение в едномесечен срок от датата на подаване на молбата. Решението се съобщава писмено на кандидатите и влиза в сила в от датата на приемането му.
  (4)При отказ за членство и регистрация, решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Контролния съвет. Контролният съвет се произнася по жалбата в двумесечен срок от постъпването й.
  (5)Решението на Контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.”
  Чл. 25. (1) Въз основа на решението по чл.24 дипломираният експерт- счетоводител става член на Института на дипломираните експерт- счетоводители и придобива право да изразява одиторско мнение по финансови отчети.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя списък на своите членове.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 25 се изменя така:
  “Чл. 25.(1) Въз основа на решението по чл.24 дипломираният експерт- счетоводител и респ. специализираното одиторско предприятие стават пълноправен член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, регистриран одитор и придобива правото да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя списъци на: своите членове, на дипломираните експерт- счетоводители и на регистрираните одитори . ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция;
  “Чл. 25. (1) Въз основа на решението по чл. 24 дипломираният експерт- счетоводител или специализираното одиторско предприятие стават регистрирани одитори и придобиват правото да подписват одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
  (2)Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съставя и поддържа регистри на регистрирани одитори.”
  Чл. 26. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март обнародва списък на дипломираните експерт- счетоводители и списък на специализираните одиторски предприятия, в Държавен вестник, в специализираното си издание и в страницата си в Интернет.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 26 се изменя така:
  “Чл. 26. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 21 март обнародва списък на дипломираните експерт- счетоводители и списък на специализираните одиторски предприятия, които са регистрирани одитори в Държавен вестник. ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция:
  “Чл. 26. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март обнародва в “Държавен вестник” списък на регистрираните одитори.”
  Чл. 27. (1) Включените в списъците дипломирани експерт- счетоводители получават личен печат по образеца определен в чл. 14 ал.1, с което придобиват право да одитират.
  (2) Включените в списъците специализирани одиторски предприятия, получават печат по образец определен в чл. 14 ал. 2, с което придобиват статут на специализирано одиторско предприятие. 
  (3) Лицата по ал. 1, след придобиване на правото за изразяване на одиторско мнение, полагат клетва и подписват клетвен лист със следното съдържание:
  "Заклевам се във всемогъщата сила на познанието и законността, че ще изпълнявам съзнателно, независимо, отговорно и безпристрастно задълженията си като дипломиран експерт - счетоводител.
  Ще се ръководя от Конституцията на Република България, законите, професионалните норми и етика на поведение, утвърдени от института и ще бъда конфиденциален по отношение на своите доверители.
  Ако наруша тази клетва, да бъда санкциониран с нормите на закона и на Института на дипломираните експерт- счетоводители."
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Включените в списъците на регистрираните
  дипломирани експерт-счетоводители получават личен печат по образеца определен в чл. 14 ал. 1, с което придобиват право да подписват одиторски доклади.
  (2)Включените в списъците на регистрираните специализирани одиторски предприятия, получават печат по образец определен в чл. 14 ал.2, с което придобиват статут на специализирано одиторско предприятие.
  (3)Лицата по ал. 1, след придобиване на правото за подписване на одиторски доклади, полагат клетва и подписват клетвен лист със следното съдържание:
  ”Заклевам се във всемогъщата сила на Познанието и Законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като регистриран дипломиран експерт - счетоводител.
  Ще се ръководя от, законите на Република България, приетите професионални одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института като ще пазя тайната на стопанските дела на своите доверители.
  Ако наруша тази клетва, да бъда санкциониран с нормите на закона и на Института на дипломираните експерт- счетоводители."
  Комисията подкрепя предложението като предлага следната редакция:
  “Чл. 27. (1) Дипломираните експерт-счетоводители, включени в списъците на регистрираните одитори получават личен печат по 
  образеца, определен в чл. 14 ал. 1, с което придобиват право да подписват одиторски доклади.
  (2)Предприятията, включени в списъците на регистрираните одитори, получават печат по образец определен в чл. 14, ал. 2, с което придобиват статут на специализирано одиторско предприятие.
  (3)Лицата по ал. 1, след придобиване на правото за подписване на одиторски доклади, полагат клетва и подписват клетвен лист със следното съдържание:
  ”3аклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като регистриран дипломиран експерт - счетоводител.
  Ще се ръководя от, законите на Република България, приетите професионални одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, утвърдени от Института.
  При нарушаване на тази клетва, да бъда санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните норми на Института на дипломираните експерт- счетоводители."
  Чл. 28. (1) Дипломираният експерт-счетоводител не може да извършва независим одит на финансов отчет на предприятие, когато:
  1.работи по трудов договор, освен в Института на дипломираните експерт-счетоводители, Националния съвет по счетоводство, специализирано одиторско предприятие или осъществява научна и преподавателска дейност;
  2.е свързано лице с предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит;
  3.пряко или косвено е финансово обвързан с или в сделки на предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит, различни от сделката по независимия финансов одит.
  4.оказва счетоводни, консултантски, експертни и други услуги, на предприятието, чийто финансов отчет е обект на одитиране.
  (2) Ограниченията по т.т. 2, 3 и 4 от ал. 1 се отнасят и за всички съдружници в специализираното одиторско предприятие.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Регистрираните дипломиран експерт-счетоводител и не могат да извършват независим одит на финансов отчет на предприятие, когато: 
  1.работи по трудов договор, освен в Института на дипломираните експерт-счетоводители, специализирано одиторско предприятие или осъществява научна и преподавателска дейност;
  2.е свързано лице с предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит;
  3.пряко или косвено е обвързан с или участва в сделки на предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит, различни от сделката по независимия финансов одит, и които сделки нарушават неговата независимост като одитор или водят до конфликт на интереси.
  4.оказва счетоводни услуги по текущото счетоводно отчитане на дейността и по изготвянето на финансови отчети на одитираното предприятие, когато участва във вземането на управленски решения по тях, както и услуги свързани с оценки на активи за целите на финансовия отчет на предприятие, чийто финансов отчет е обект на одитиране.
  (2) Ограниченията по т.т. 2, 3 и 4 от ал. 1 се отнасят и за всички съдружници и служители в специализираното одиторско предприятие. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 28:
  “Чл. 28. (1) Регистрираните дипломирани експерт-
  счетоводители не могат да извършват независим одит на финансов отчет на предприятие, когато:
  1.работят по трудов договор, освен в Института на дипломираните експерт-счетоводители, в специализирано одиторско предприятие или осъществява научна и преподавателска дейност;
  2.са свързани лица с предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит;
  3.пряко или косвено са обвързани с или участват в сделки на предприятието, чийто финансов отчет е обект на независим финансов одит, различни от сделката по независимия финансов одит, и които сделки нарушават неговата независимост като одитор или водят до конфликт на интереси;
  4.оказват счетоводни услуги по текущото счетоводно отчитане на дейността и по изготвянето на финансови отчети на одитираното предприятие, когато участва във вземането на управленски решения по тях, както и услуги свързани с оценки на активи за целите на финансовия отчет на предприятие, чийто финансов отчет е обект на одитиране.
  (2)Ограниченията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се прилагат и за всички съдружници и служители в специализираното одиторско предприятие.”

  Чл.29.Дипломираните експерт-счетоводители и
  специализираните одиторски предприятия се контролират от Контролния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 29 се изменя така:
  “Чл.29. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия се контролират чрез Комисия по контрола върху качеството на професионалните одиторски услуги на Института на дипломираните експерт- счетоводители за спазването на професионалните одиторски стандарти, и от Съвета по професионална етика -за спазването на професионално-етичните норми ,определени с този закон и от Института на дипломираните експерт-счетоводители. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Георги Пирински:
  Чл. 29 се изменя така:
  “Чл. 29. Одиторската практика на дипломираните експерт- счетоводители и на специализираните одиторски предприятия подлежи на вътрешен контрол по качеството. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 29:
  “Чл. 29. Одиторската практика на регистрираните одитори подлежи на вътрешен контрол по качеството, съгласно правила за работа, приети от Общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители.”
  Чл. 30. Членовете на Института на дипломираните експерт- счетоводители и специализираните одиторски предприятия плащат встъпителна такса при приемането им и годишни такси, определени от Управителния съвет на Института.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.
  Чл. 31. Членове на Института на дипломираните експерт счетоводители могат да бъдат и дипломираните експерт счетоводители,които са преустановили извършването на независим финансов одит. Те могат да бъдат почетни членове и могат да не плащат годишни такси.
  Предложение на Комисията;
  Предлага чл. 31 да отпадне.
  Глава шеста
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-
  СЧЕТОВОДИТЕЛИ
  Предложение на Комисията:
  Заглавието на глава шеста се изменя така:
  “ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ”
  Чл. 32. (1) Дипломираните експерт - счетоводители имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията /без бюджетните/;
  (2) Освен правото по ал.1, дипломираните експерт- счетоводители срещу заплащане мога да извършват експертни, консултантски и други услуги, свързани с финансовите отчети на предприятията.
  (3) Министерският съвет може да определя и други функции, които са изключително право на дипломираните експерт- счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 32 се изменя така:
  “Чл. 32. (1) Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията.
  (2)Освен независим финансов одит по ал. 1, дипломираните експерт- счетоводители срещу заплащане имат право да извършват и други експертни консултантски услуги.
  (3)Министерският съвет може да определя и други функции, които са изключително право на дипломираните експерт- счетоводители. ”
  Комисията подкрепя предложението по ал. 1 по принцип. Не подкрепя предложенията по ал. 2 и 3.
  Окончателен текст на чл. 32, който става чл. 31:
  “Чл. 31. Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията.”
  Чл. 33. Дипломираният експерт - счетоводител при изпълнение на одиторския си ангажимент има право да изисква пълно съдействие и всякаква информация от органите на управление и от персонала на предприятието, както и да участва в провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието. Ако това е невъзможно, дипломираният експерт-счетоводител има право да откаже ангажимента си.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 33 се изменя така:
  “Чл. 33. Регистрираните дипломиран експерт - счетоводител и специализирано одиторско предприятие при изпълнение на одиторския си ангажимент имат право да изискват пълно съдействие и всякаква информация от ръководството и от персонала на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието. Ако те са ограничени в това им право , дипломираният експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие имат право да откажат ангажимента си. ”
  Комисията подкрепя предложението като чл. 32 със следната редакция:
  “Чл. 32. При изпълнение на одиторския си ангажимент регистрираните одитори имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.”
  Чл. 34. Дипломираният експерт-счетоводител има професионални задължения да:
  1.спазва принципите - независимост, компетентност, професионализъм, конфиденциалност, лична отговорност;
  2.изпълни поетия одиторски ангажимент;
  3.информира доверителя си за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на техните учредителни актове, както и за всяка друга информация, способна да повлияе на управленските решения;
  4.предупреждава доверителя в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят;
  5.разяснява на доверителя значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторския ангажимент;
  6.насърчава доверителя за вземане на необходимите мерки за защита интересите на предприятието му;
  7.докаже и представи доказателства, при необходимост, за изпълнение на одиторския ангажимент;
  8.спазва Международните одиторски стандарти и Етичен кодекс на 1РАК за професионални счетоводители.
  9.отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт - счетоводители по утвърден от него ред;
  10. участва в дейността на Института и неговите органи, както и да спазват Устава на института;
  11.се застрахова за рискове на своята професионална дейност;
  12.съдейства на контролните органи на Института на дипломираните експерт - счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 34 се изменя така:
  “Чл. 34. Дипломираният експерт-счетоводител има
  професионални задължения да:
  1.спазва принципите - независимост, професионална
  компетентност и грижа, конфиденциалност, почтеност, обективност и лична отговорност;
  2.изпълни поетия одиторски ангажимент, освен ако не са налице обективни обстоятелства,които го възпрепятстват;
  3.информира ръководството на предприятието- клиент за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;
  4.предупреждава предприятието-клиент в областта на своите компетенции и доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит за действия или пропуски, които може да му навредят;
  5.разяснява на предприятието-клиент значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторския ангажимент;
  6.докаже и представи доказателства, при необходимост, за изпълнение на одиторския ангажимент и изразеното мнение;
  7.спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
  8.отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт - счетоводители,по утвърден от него ред;
  9.участва в дейността на Института и неговите органи, както и да спазват устава на Института;
  10.се застрахова за рискове на своята професионална дейност;
  11.съдейства на контролните органи на Института на дипломираните експерт - счетоводители.

  Комисията подкрепя предложението като чл. 33 със следната редакция:
  “Чл. 33. Регистрираният одитор е длъжен:
  1.да спазва принципите: независимост, професионална
  компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;
  2.да изпълни поетия одиторски ангажимент, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;
  3.да информира ръководството на предприятието-клиент за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит;
  4.да предупреждава предприятието-клиент в областта на своите компетенции и доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит за действия или пропуски, които може да му навредят;
  5.да разяснява на предприятието-клиент значението на дадена информация, получена при изпълнението на одиторския ангажимент;
  6.да представи документи, доказващи изпълнението на одиторския ангажимент и изразеното мнение;
  7.да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители;
  8.да отчита дейността си пред Института на дипломираните експерт - счетоводители, по утвърден от него ред;
  9.да участва в дейността на Института и неговите органи, както и да спазват устава на Института;
  10. да се застрахова за рискове на своята професионална дейност;
  11.да съдейства на органите на Института на дипломираните експерт - счетоводители.”
  Глава седма
  ОТГОВОРНОСТИ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ -
  СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ
  ОДИТ
  Предложение на Комисията:
  Заглавието на глава седма се изменя така:
  “ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ”
  Чл. 35. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техни умишлени действия или бездействия. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не подлежат на съдебни искове по дела за нанесени вреди, произтичащи от изпълнение на законовите задължения на одитора.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 35 се изменя така:
  “Чл.35.(1) Дипломираните експерт-счетоводители и
  специализираните одиторски предприятия носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техни умишлени действия или бездействия.
  (2) Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не носят отговорност и срещу тях не могат да бъдат предявявани претенции за обезщетяване за нанесени вреди,произтичащи от изпълнение на законовите им задължения.
  Комисията подкрепя предложението като чл. 34 със ГЛРДНЯТЯ редакция:
  “Чл. 34. (1) Регистрираните одитори носят имуществена отговорност за вредите, които са причинили на своите доверители, ако същите са пряка и непосредствена последица от техни виновни действия или бездействия.
  (2)Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите и правилата на общото исково производство.”
  Чл. 36. Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия не носят отговорност за нарушения допуснати от ръководителите на предприятията.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 36 се изменя така:
  “Чл. 36. (1) Дипломираните експерт-счетоводители и
  специализираните одиторски предприятия не носят отговорност за допуснати грешки,пропуски,нарушения и противоправно поведение от страна на управителните органи и служителите на одитираните предприятия.
  (2) Заверката на финансовите отчети не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за
  законосъобразността и целесъобразността на действията им през одитирания период.
  Комисията подкрепя предложението като чл. 35 със следната редакция:
  “Чл. 35. (1) Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати грешки, пропуски, нарушения и противоправно поведение от страна на управителните органи и служителите на одитираните предприятия.
  (2) Заверката на финансовите отчети не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за
  законосъобразността и целесъобразността на действията им през одитирания период.”
  Чл. 37. Поставянето под отговорност на дипломирания експерт - счетоводител изисква установяване и доказване на допусната грешка при изпълнение на ангажимента, доказана парична или морална щета, както и доказана причинно следствена връзка между грешката и щетата.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 37 се изменя така:
  “Чл. 37. Дипломираните експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия носят отговорност при условие,че бъдат доказани умишлено действие ши бездействие при изпълнението на ангажимента,наличието на материални вреди, както и на пряка причинно-следствена връзка между тях. Отговорността на дипломираните експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия може да бъде ограничавана по взаимно споразумение с предприятието. ”
  Предложение на Комисията:
  Не подкрепя предложението.
  Комисията предлага чл. 37 да отпадне.
  Чл. 38. Доверителят може да търси отговорност от дипломирания експерт - счетоводител при неизпълнение на професионалните и правни норми.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиев, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 38 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението чл. 38 да отпадне.

  Глава осма
  ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ -
  СЧЕТОВОДИТЕЛИ
  Чл. 39. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице с нестопанска цел на самостоятелна издръжка, със седалище в гр. София.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като чл. 36 със следната редакция;
  “Чл. 36. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице на самостоятелна издръжка, със седалище в гр. София.”
  Чл. 40. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители осигурява упражняването на професията на дипломираните експерт- счетоводители в интерес на обществото.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и ръководи методически и методологически дейността на своите членове, като:
  1.организира и провежда изпити за получаване на правоспособност;
  2.организира и провежда различни форми за повишаване на квалификацията им ;
  3.провежда обучението на кандидатите за дипломирани - експерт счетоводители;
  4.издава свое списание и учебни помагала, свързани с професията;
  5.утвърждава вътрешни наредби за контрол на дейността на своите членове;
  6.разработва при необходимост професионални одиторски стандарти;
  7.контролира дейността и професионалното поведение на членовете;
  8.извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церов ски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 40 се изменя така:
  “Чл. 40. (1)Институтът на дипломираните експерт-
  счетоводители осигурява и регулира упражняването на независимата одиторска професия на дипломираните експерт-счетоводители в интерес на обществото.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и ръководи професионалната дейност и поведение на своите членове, като:
  1.организира и провежда изпитите на кандидатите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител;
  2.регистрира одиторите, които получават правоспособността си при настъпване на условията и изискванията на този закон, както и специализираните одиторски придприятия;
  3.организира и провежда различни форми за повишаване на професионалната им Квалификация;
  4.организира обучението на кандидатите за дипломирани - експерт счетоводители, вкл. избира учебните заведения чрез които се провежда обучението;
  5.издава свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с развитието и популяризинето на одиторската професия;
  6.утвърждава вътрешна система за контрол на дейността на своите членове;
  7.разработва при необходимост професионални одиторски правила и техники за допълнително подпомагане и регулиране на дейността на неговите членове;
  8.контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на своите членове;
  9.организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ и други съпътстващи области. ”
  Комисията подкрепя предложението като чл. 37 със следната редакция:
  “Чл. 37. (1) Институтът на дипломираните експерт-
  счетоводители осигурява и регулира упражняването на независимата одиторска професия на дипломираните експерт-счетоводители в интерес на обществото.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и ръководи професионалната дейност на своите членове, като:
  1.организира и провежда изпитите на кандидатите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител;
  2.регистрира одиторите, които получават правоспособността си, съобразно изискванията на този закон;
  3.организира и провежда различни форми за повишаване на професионалната им квалификация;
  4.организира обучение на кандидатите за дипломирани - експерт счетоводители, чрез взаимодействие с избрани от него висши училища;
  5.издава свое списание, учебни помагала и научни трудове, свързани с развитието и популяризирането на одиторската професия;
  6.утвърждава вътрешна система за контрол на дейността на своите членове;
  7.разработва при необходимост професионални одиторски правила и техники за допълнително подпомагане и регулиране на дейността на неговите членове;
  8.контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на своите членове;
  9.организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, на счетоводството и финансовия анализ и други съпътстващи области.”
  Чл. 41. Институтът на дипломираните експерт - счетоводители представлява своите членове пред обществеността, държавните органи и международните организации.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като чл. 38.
  Чл. 42. (1) Органи на Института на дипломираните експерт- счетоводители са:
  1.общо събрание;
  2.управителен съвет;
  3.контролен съвет;
  4.съвет по професионалната етика
  5.дисциплинарен съвет.
  (2)Общото събрание приема Устав на Института и избира неговите органи.
  (3)Управителния съвет организира и ръководи текущо дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се отчита пред Общото събрание.
  (4)Контролния съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, изпълнението на бюджета на Института и изпълнението на професионалните задължения на членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (5)Съветът по професионална етика контролира изпълнението на етичния кодекс на 1РАК за професионални счетоводители.
  (6)Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на Контролния съвет и Съвета по професионална етика и издава актове за констатирани нарушения на членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (7)Към Института могат да се създават комисии.
  (8)Правомощията на органите по ал. 1 и комисиите по ал. 7 се уреждат в Устава на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Чл. 42 се изменя така:
  “Чл. 42. (1) Органи на Института на дипломираните експерт- счетоводители са:
  1.общо събрание;
  2.управителен съвет;
  3.контролен съвет;
  4.съвет по професионалната етика
  5.дисциплинарен съвет.
  (2)Общото събрание приема Устав на Института и избира неговите органи.
  (3)Управителният съвет организира и ръководи текущо дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се отчита пред Общото събрание.
  (4)Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, изпълнението на бюджета на Института и и дейността на Управителния съвет.
  (5)Съветът по професионална етика контролира изпълнението на Професионално-етичния кодекс на на Института на експерт- счетоводителите.
  (6)Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на Специалната комисия за контрол по качеството на одиторските услуги и на Съвета по професионална етика и издава актове за констатирани нарушения на членовете на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  (7)Специалната комисия за контрол по качеството на одиторските услуги се формира на ротационен принцип от независими, висококвалифицирани и опитни членове на Института.Основната функция на тази комисия е да контролира качеството на одиторската дейност на регистрираните дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия като извършва проверки на техните вътрешни правила и процедури на контрол върху качеството. За целта Институтът разработва задължителни за всички негови членове изисквания,стандарти и правила за контрол върху качеството на одиторската работа.
  (8)Към Института могат да се създават и други комисии.
  (9)Правомощията и организацията на функциониране на органите по ал. 1 и комисиите по ал. 7 и 8 се уреждат в Устава на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Окончателен текст на чл. 42. който става чл. 39:
  “Чл. 39. (1) Органи на Института на дипломираните експерт- счетоводители са:
  1.общо събрание;
  2.управителен съвет;
  3.контролен съвет;
  4.съвет по професионалната етика;
  5.съвет за контрол по качеството на одиторските услуги;
  6.дисциплинарен съвет
  (2) Общото събрание приема Устав, Професионалнно-етичен кодекс и избира органи на Института. Професионално-етичният кодекс се разработва въз основа на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите.
  (3)Управителният съвет организира и ръководи текущо дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители и се отчита пред Общото събрание.
  (4)Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, изпълнението на бюджета на Института и дейността на Управителния съвет.
  (5)Съветът по професионална етика контролира изпълнението на Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (6)Съветът за контрол върху качеството на одиторските услуги контролира качеството на одиторската дейност на регистрираните одитори, по приети от Общото събрание на Института на дипломираните експерт счетоводители правила и процедури. Членове на Съвета са висококвалифицирани членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, на ротационен принцип.
  (7)Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на Съвета за контрол върху качеството на одиторските услуги и на Съвета по професионална етика. Въз основа на констатациите на Съвета за контрол върху качеството на одиторските услуги и на Съвета по професионална етика, членовете на Дисциплинарния съвет могат да издават актове за установяване на нарушения.
  (8)Организацията и дейността на органите по ал. 1, се уреждат в Устава на Института на дипломираните експерт-счетоводители.”


  Чл. 43. (1) Финансирането на дейността на Института на дипломираните - експерт счетоводители се осигурява от;
  1.встъпителни и годишни вноски на членовете на института;
  2.приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;
  3.приходи от абонамент и от издателска дейност;
  4.приходи от оказване на консултантски услуги;
  5.приходи от изпълнение на държавни поръчки;
  6.приходи от глоби и санкции налагани от института;
  7.приходи от дарения;
  8.други приходи.
  (2) Приходите по т.т. 1, 2, 5, 6 и 7 са приходи от нестопанска дейност и са освободени от данъци.
  Предложение на Георги Пирински:
  В чл. 43, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  “2. Приходи от такси за провеждане на обучение и изпити с кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители и обучение по поддържане на професионално ниво на дипломираните експерт- счетоводители. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 43, който става чл. 40:
  “Чл. 40. Финансирането на дейността на Института на дипломираните - експерт счетоводители се осигурява от;
  1.встъпителни и годишни вноски на членовете на института;
  2.приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;
  3.приходи от абонамент и от издателска дейност;
  4.приходи от извършване на консултантски услуги;
  5.приходи от изпълнение на държавни поръчки;
  6.приходи от санкции, налагани от института;
  7.приходи от дарения;
  8.други приходи.”
  Чл. 44 Началото на бюджетната година на института започва след датата на утвърждаване на бюджета.
  Предложение на Георги Пирински:
  Член 44 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Глава девета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на Комисията:
  Заглавието на глава девета се изменя така:
  “НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ”.
  Чл. 45. (1)Дипломираните експерт-счетоводители и специализираните одиторски предприятия се наказват с глоба до 3000 лв. или с лишаване от правото да одитират финансови отчети за срок до 2 години, а при съществени и повторни нарушения завинаги, когато:
  1. изготвят доклад по чл.13, несъответствуващ на отчетната информация, предоставена от предприятието;
  2.нарушат изискванията на Международните одиторски стандарти;
  3.нарушат изискванията на Етичния кодекс на ГРАК на професионалните счетоводители.
  (2) Наказанията по ал.1 се налагат и когато се извърши нарушение на чл .чл. 23.ал. 2; 28; 30 и 34 т.т. 8,10,11 и 12.
  (3)Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от председателя на Дисциплинарния съвет, след разглеждане на констатации от проверки на контролния съвет и на съвета по професионална етика.
  (4)Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  (5)Сумите от глобите по ал.1 постъпват в Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  Член 45 се изменя така:
  “Чл. 45. (1) Дипломираните експерт-счетоводители и
  специализираните одиторски предприятия се наказват с глоба до 3000 лв. или с лишаване от правото да извършват независим финансов одит на финансови отчети за срок до 3 години, а при съществени и повторни нарушения - завинаги, когато
  1.издадат одиторски доклад по чл.13 с мнение, върху финансов отчет, несъответствуващо на отчетната информация, съдържаща се в отчета и на предоставената от предприятието,особено когато финансовият отчет е в съществени аспекти недостоверен ;
  2.нарушат изискванията на Международните одиторски стандарти;
  3.нарушат изискванията на Професионално-етичния кодекс на Института на експерт-счетоводителите.
  (2)Наказанията по ал.1 се налагат и когато се извърши нарушение на чл .чл.19, ал.2; 23.ал. 2; 28; 30 и 34 т.т. 8, 10, 11 и 12.?
  (3)Актовете за установяване на нарушенията по ал.1 и 2 се съставят от председателя на Дисциплинарния съвет, след разглеждане на констатации от проверки на т на Комисията по контрол върху качеството на одиторските услуги и на Съвета по професионална етика.
  (4)Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  (5)Сумите от глобите по ал. 1 постъпват в Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  (6)Дисциплинарното преследване по предходните алинеи се погасява с 6-месечна давност от узнаването на дисциплинарното провинение, но не по-късно от 1 година от неговото извършване.
  (7)Наказателните постановления за наложени глоби и лишаване от права за определен срок по този член се обжалват пред районен съда за лишаване от права завинаги- пред Върховния административен съд на Република България. Аналогичен е редът на обжалване и при чл. 24. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Георги Пирински:
  В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато специализирано одиторско предприятие или предприятие на дипломиран експерт-счетоводител издаде документ с невярно съдържание за проведен одиторски стаж по чл. 18, ал. 2, те загубват правата си на членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители и отговарят по Наказателния кодекс. ”
  2.Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно 3, 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 45. който става чл. 41:
  “Чл. 41. (1) Дипломиран експерт-счетоводител се наказва с глоба от 300 до 3 000 лв. или с лишаване от право да извършва независим финансов одит на финансови отчети за срок до 2 години, а при повторност – до 3 години, когато:
  1.издаде одиторски доклад по чл. 13 с мнение, върху финансов отчет, който не съответства на представената от предприятието отчетна информация;
  2.наруши изискванията на Международните одиторски стандарти;
  3.наруши изискванията на Професионално-етичния кодекс, приет от Института на експерт-счетоводителите.
  (2)За извършено нарушение по ал. 1, на специализирано одиторско предприятие се налага имуществена санкции от 500 до 5 000 лв., или се отнема правото да извършва независим финансов одит на финансови отчети до 2 години, а при повторност - до 3 години.
  (3)Наказанията по ал. 1 се налагат и когато е извършено нарушение по чл. 19, ал.2,23, ал. 2,28 и 34 т. 8 и 10.
  (4)Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от членове на Дисциплинарния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители.
  (5)Наказателните постановления се издават от председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт- счетоводители.
  (б)Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.”
  Предложение на Георги Пирински за нов чл. 45а:
  “Чл.45 а.Когато дипломиран експерт-счетоводител,
  специализирано одиторско предприятие или предприятие на дипломиран експерт-счетоводител откажат проверка, от Контролния съвет се налага глоба по реда на чл. 45 от 5 000 лв. до 15 000 лв., а при повторност от 15 000 лв. до 30 000 лв. ”
  Комисията подкрепя предложението като чл. 42 със следната редакция:
  “Чл. 42. (1) Регистриран одитор, който откаже извършването на проверка, се наказва с глоба, а на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 15 000 лева.
  (2) Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лева.”
  Чл. 46. На предприятията, възложили независим одит на лица, които нямат правоспособност или след като са я изгубили, се налага глоба от 2 000 лева до 10000 лева, а при повторност - от 5000 лева до 25000 лева. Глобите се налагат от органите на данъчната администрация.
  Комисията предлага чл. 46 да отпадне.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:

  Да се създадат ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
  “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  “§ 1. По смисъла на този закон:
  1. “Дипломиран експерт-счетоводител ” е всяко физическо лице, получило диплома на дипломиран експерт-счетоводител по реда на този закон.
  2. “Регистриран одитор” е правоспособен дипломиран експерт- счетоводител или специализирано одиторско предприятие,вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт- счетоводители след доказване наличието на изискванията по чл. 24; Той носи отговорността за изразеното мнение в одиторския доклад върху финансов отчет.
  3. “Одиторска професия” е професията на регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по извършване на услуги по независим финансов одит или аналогични на тях,пряко или чрез
  специализирани одиторски предприятия,регулирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители на база Международните одиторски стандарти на Международната федерация на счетоводителите (1РАС).
  4.“Конфликт на интереси” е определен съгласно правилата и нормите на Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  5.“Нарушение на независимостта на одитора” е определено съгласно правилата и нормите на Професионално-етичния кодекс на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  6.“Свързани лица” са определените с Националното счетоводно законодателство.
  7.“Същественост ” по смисъла на този стандарт се приема определението в Международните одиторски стандарти.
  8.“Разумна сигурност- сигурност в разумни граници по смисъла на този закон изразява обстоятелството, че в един одиторски ангажимент одиторът дава висока, но не и абсолютна сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като разумно уверение,че информацията, обект на одита не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци
  Окончателен текст;
  “ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  “§ 1. По смисъла на този закон:
  1. “Регистриран одитор” е правоспособен дипломиран експерт- счетоводител или специализирано одиторско предприятие,вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт- счетоводители след доказване наличието на изискванията по чл. 24; Той носи отговорността за изразеното мнение в одиторския доклад върху финансов отчет.
  2.“Одиторска професия” е професията на регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по извършване на услуги по независим финансов одит или аналогични на тях,пряко или чрез специализирани одиторски предприятия.
  3.“Нарушение на независимостта на одитора и конфликт на интереси” е налице, когато регистрираният одитор:
  а)има финансов интерес от дейността на одитираното предприятие, изразяващ се в придобиване на дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от предприятието, и/или участие в основната му дейност;
  б)участва в управлението на одиторското предприятие;
  в)е в съпружески отношения или в отношения на родство с ръководството на одитираното предприятие по права линия без ограничения и по съребрена линия до втора степен включително;
  г)когато е налице съдебен спор между регистрирания одитор и одитираното предприятие.
  4.“Свързани лица” са лицата, по смисъла на § 1, т. 6 от Закона за счетоводството.
  5.“Същественост” е праг на такава сумарна или индивидуална грешка, отклонение и/или пропуск, установени в показателите на финансов отчет, която може да повлияе или да промени решение на потребителите на отчета.
  6.“Разумна сигурност” е висока, но не и абсолютна сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията, обект на одита не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.
  7.“Предприятие” е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.
  8.“Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  9.“Специализирано одиторско предприятие” е дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон, със седалище в Република България и с основен предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, което е:
  а) събирателно дружество, в което повече от половината съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители;
  б) командитно дружество, в което повече от половината неограничено отговорни съдружници са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители
  в)дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в Общото събрание на съдружниците принадлежат на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители, и управителят (мнозинството от управителите), са регистрирани дипломирани експерт-счетоводители.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Този закон отменя глава осма от Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г., в сила от 1.04.1991 г., изм. и доп., бр. 26 от 31.03.1992 г., в сила от 31.03.1992 г., бр. 55 от 26.06.1993 г., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.1996 г., изм., бр. 33 от 19.04.1996 г., бр. 59 от 12.07.1996 г., в сила от 1.07.1996 г., изм. и доп., бр. 52 от 1.07.1997 г., в сила от 1.07.1997 г., бр. 21 от 20.02.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., бр. 57 от 25.06.1999 г., бр.
  81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 1 от 4.01.2000 г.).
  Предложение на Комисията:
  § 1 да отпадне.
  § 2. Изискванията:
  1.за практически одиторски стаж по реда на чл. 18 ал.2 се прилагат от 1 януари 2003 г.
  2.на чл. 20 се прилагат от 1 януари 2003 г.
  3.на чл. 23, ал. 2 за участие на дипломираният експерт- счетоводител само в едно специализирано одиторско предприятие се прилага за одит и заверка на годишни финансови отчети за 2002 и следващите години.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  В § 2, т. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за 8 2:
  “§ 2. Разпоредбите на чл. 18, ал. 2 и чл. 20 от този закон се прилагат от 1 януари 2003 г.”
  § 3. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството запазва статута си.
  Предложение на Комисията:
  § 3 се изменя така:
  “§ 3. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители,
  създаден с чл. 53 от отменения Закон за счетоводството (Отм., ДВ., )
  продължава дейността си по реда на глава осма от този закон.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители избира органите по чл. 39, ал. 1 от този закон до 30 септември 2002 г. До тази дата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители осъществява дейността си по досегашния ред.”
  § 4. Лицата, придобили правоспособност на дипломирани експерт- счетоводители по отменения Закон за счетоводството, запазват правата си на дипломирани експерт-счетоводители и по този закон, като полагат клетва и подписват клетвен лист.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева:
  § 4 се изменя така:
  “§ 4. Лицата, придобили правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството, придобиват права на регистрирани дипломирани експерт-счетоводители и по този закон, освен ако не са на лице обстоятелствата по чл.20, като полагат клетва и подписват клетвен лист. ”
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “§ 4. Лицата, придобили правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители по отменения Закон за счетоводството, придобиват права на регистрирани дипломирани експерт- счетоводители по този закон, като полагат клетва и подписват клетвен лист.”
  §5. Дипломираните експерт-счетоводители, придобили
  правоспособност до 31 декември 2001 г., могат да извършват независими финансов одит от 1 януари 2003 г. след получаване на сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители за успешно положен изпит по Международните счетоводни стандарти.
  Комисията подкрепя ппедложението със следната редакция;
  “§ 5.Дипломираните експерт-счетоводители, придобили правоспособност до 31 декември 2001 г., могат да извършват независим финансов одит от 1 януари 2003 г. след получаване на сертификат от Института на дипломираните експерт-счетоводители за участие в курсове за повишаване на професионалната си квалификация по Международните одиторски и счетоводни стандарти.”
  § 6. Лицата, които имат успешно положени изпити за дипломирани експерт-счетоводители по реда на отменения Закон за счетоводството, но не са получили правоспособност към датата на влизане в сила на този закон,полагат следващите се изпити по реда на отменения закон.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “§ 6. Лицата, които имат успешно положени изпити по реда на отменения Закон за счетоводството, но не са придобили правоспособност към датата на влизане в сила на този закон, придобиват правоспособност по досегашния ред.”
  § 7. Обхватът на професионалния стаж по чл. 16 се определя от Управителния съвет на института на дипломираните експерт- счетоводители.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 7 да отпадне.
  Предложение на народните представители Иван Искров, Румяна Георгиева, Димитър Стефанов, Валентин Церовски, Мариана Костадинова и Нина Радева за нови параграфи 7а, 76
  “§7а. До въвеждането на Международните одиторски
  стандарти са валидни националните одиторски стандарти.
  § 76. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители разработва и приема свой Професионално-етичен кодекс на базата на Етичния кодекс на професионалните счетоводители,приет от 1РАС.
  §7в.Печатите на дипломираните експерт-
  счетоводители,придобили правоспособност по реда на отменения Закон за счетоводството, стават невалидни с влизането на този закон. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по § 4 получават нови печати по реда на този закон.
  § 7г. До подписването на спогодби за взаимно признаване на дипломите със сродни професионални организации от чужбина, признаването на правоспособността на местните лица по чл. 21, ал. 1 се извършва по реда на чл. 16- чл. 18 от този закон.

  Комисията подкрепя предложението за § 7а. 7в и 7г като 8 8. 9 и 10 със следната редакция:
  “§ 8. Международните одиторски стандарти, утвърдени от Министерският съвет, се въвеждат от 1 юли 2003 г., докогато се прилагат националните одиторски стандарти.”
  §9. Печатите на дипломираните експерт-счетоводители, придобили правоспособност по реда на отменения Закон за счетоводството, са валидни до 1 юли 2002 г. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители по § 4 заменят старите печати по реда на този закон до 1 юли 2002.
  § 10. До подписването на спогодби за взаимно признаване на дипломите със сродни професионални организации от чужбина, признаването на правоспособността на лицата по чл. 21, се извършва по реда на чл. 16 - чл. 18 от този закон.”
  §8. Изпълнението на този закон се възлага на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
  Комисията предлага § 8 да отпадне.
  §9. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г
  Комисията подкрепя предложението като § 11.
  София, 5 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума