Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/12/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Чл. 1. (1) Този закон урежда правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата на Република България.
  (2) Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности съгласно този закон.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 2. (1) Сметната палата е независима при осъществяване на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
  (2) Дейността на Сметната палата се основава на принципите на публичност и прозрачност.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 3. Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 4. Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за законосъобразност, ефективност,ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети.
  Комисията подкрепя предложението.
  Глава втора ПРАВОМОЩИЯ
  Чл. 5. (1) Сметната палата осъществява одит на:
  1. държавния бюджет;
  2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
  3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  4. бюджетите на общините;
  5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
  (2) Сметната палата осъществява одит и на:
  1. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
  2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети;
  3. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
  4. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
  5. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
  6. бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;
  7. възникването и управлението на държавния дълг и използването на дълговите инструменти;
  8. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;
  9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
  10. други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
  (3) Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите на финансово управление и контрол в бюджетните организации.
  (4) Сметната палата одитира и заверява годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и годишните счетоводни отчети на бюджетните организации съгласно чл. 44.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 5, ал. 2, т. 6 да стане т. 3, а т. 3, 4 и 5 да станат съответно т. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 6. Сметната палата при поискване от Народното събрание или от Министерския съвет дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с бюджетни и извънбюджетни средства или със средства, гарантирани от държавата, както и по законопроекти, свързани с отчетността и контрола на бюджетните и другите публични средства.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи с:
  1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
  2. данъчната и митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
  (2) Конкретните форми на сътрудничество по ал. 1 се регламентират със съвместни споразумения.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 7, ал. 1, т. 2 след думата “подобряване" да се добави съюза “на".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 7:
  Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи с:
  1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
  2. данъчната и митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
  (2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
  Чл. 8. (1) Сметната палата сътрудничи с Европейската сметна палата и с върховни одитни институции на други страни в областта на външния одит и представлява Република България в международните организации на върховните одитни институции.
  (2) Сметната палата може да извършва съвместни одити с Европейската сметна палата на средства по чл. 5, ал. 2, т. 3 и с върховни одитни институции на други страни на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в подписани двустранни или многостранни споразумения.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 8, ал. 2 изразът “чл. 5, ал. 2, т. 3 ” да се замени с израза “чл. 5, ал. 2, т. 4”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 9. Сметната палата сама определя обектите за включване в годишната програма за одитната дейност, одитния подход и времето за извършване на одитите. В програмата се включват и обекти, предложени от Народното събрание или от Министерския съвет.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 9, изречение второ след думата “програмата” да се добави думата “могат”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Глава трета
  УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
  Чл. 10. (1) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (2) Сметната палата се състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание.
  (3) Сметната палата осъществява одитната дейност по този закон чрез своите органи и служители.
  (4) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори и одиторите.
  (5) Служителите на Сметната палата са главният секретар, стажант- одиторите и служителите от администрацията.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 10, ал. 5 думата “служителите” да се замени с думата “служители
  Комисията подкрепя предложението.

  Чл. 11. (1) Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години. Председателят не може да бъде преизбиран.
  (2) За председател и членове на Сметната палата се избират лица, които:
  1. имат виеше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен “магистър” и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете;
  2. не са били членове на правителството или ръководители на централни органи на изпълнителната власт през последните 3 години, предхождащи избора;
  3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
  (3) Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, които помежду си или с председателя са съпрузи или роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително.
  (4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва:
  “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 11, ал. 2, т. 3 съюзът “и” да се замени със съюза “или”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя и на членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
  1. по тяхна писмена молба;
  2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
  4. поради несъвместимост по чл. 11, ал. 3, настъпила след избора;
  5. при смърт.
  (2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2-4 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на членовете на Сметната палата.
  (4) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов член.
  (5) Новоизбраният председател или член на Сметната палата довършва мандата на председателя или на члена на Сметната палата, на чието място е избран.

  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 13. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
  (2) В едномесечен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за избиране на членове на Сметната палата.
  (3) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани. Те освобождават заеманите длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение, до деня на встъпването им в длъжност.
  (4) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Иван Искров:
  В чл. 13, ал. I числото “2 ” да се замени с думата “два
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 14. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната и друга дейност по този закон.
  (2) За изпълнението на дейностите по ал. 1 Сметната палата разработва и приема стратегии и политики за одитната дейност, одитни стандарти в съответствие с международните стандарти за външен одит и вътрешни нормативни актове във връзка с организацията и управлението на одитната и друга дейност.
  (3) Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от две трети от състава й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на Сметната палата.
  (4) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата. При отсъствие на председателя заседанията се ръководят от члена на Сметната палата, който го замества.
  (5) Председателят и членовете на Сметната палата са независими при изпълнението на своите задължения и при вземането на решения по обсъжданите въпроси, като се ръководят от принципите на колегиалност, публичност и прозрачност.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 15. Председателят на Сметната палата:
  1. ръководи и представлява Сметната палата и определя кой от членовете го замества при негово отсъствие;
  2. определя ръководителите на отделения;
  3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с органите и служителите на Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 16. (1) Дейността на Сметната палата се организира в отделения и териториални поделения със сектори към тях.
  (2) Отделенията се изграждат на функционален, а поделенията - на териториален признак.
  (3) Броят, наименованията и обхватът на дейността на отделенията и териториалните поделения се определят с решение на Сметната палата.

  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 17. (1) Отделенията се ръководят от членове на Сметната палата.
  (2) При отсъствие на член на Сметната палата неговите правомощия като ръководител на отделение се упражняват от друг член на Сметната палата, определен със заповед на председателя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 18. (1) Териториалните поделения се ръководят от директори.
  (2) За директор на териториално поделение се назначава лице с виеше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен “магистър” и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години.
  (3) При отсъствие на директор на териториално поделение неговите правомощия се упражняват от друг директор на териториално поделение, определен със заповед на председателя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 19. (1) Секторите се ръководят от одитори.
  (2) За ръководител на сектор се назначава одитор с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 20. (1) За одитор се назначава лице с виеше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен “магистър” и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години. При необходимост с решение на Сметната палата за одитор може да се назначи и лице с друго виеше образование.
  (2) Одиторът осъществява одит съгласно този закон и отговаря за обективното и достоверно представяне на резултатите от одита.
  (3) Одиторът е независим при извършване на одит и свободно докладва за резултатите от одита.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 21. (1) За стажант-одитор се назначава лице с виеше икономическо или юридическо образование с минимална образователно- квалификационна степен “магистър”.
  (2) Стажант-одиторът подпомага одитната и друга дейност на Сметната палата. Той може да бъде назначен за одитор след навършване на изискващия се стаж по чл. 20, ал. 1 при условия и по ред, определени с правилата за подбор и назначаване на персонала на Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 22. (1) За главен секретар се назначава лице с виеше икономическо или юридическо образование с минимална образователно- квалификационна степен “магистър” и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 10 години.
  (2) Главният секретар координира разработването, изпълнението и отчитането на програмата за одитната дейност и отговаря за функционирането на информационната система на Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 23. (1) Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закона за държавния бюджет за съответната година.
  (2) Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджета на Сметната палата, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  (3) Народното събрание приема бюджета на Сметната палата като самостоятелна част от републиканския бюджет.
  (4) Разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Сметната палата е председателят или определен от него член на Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 24. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишният счетоводен отчет на Сметната палата се одитират от независима комисия, определена от Народното събрание.
  (2) Докладите на комисията по отчетите по ал. 1 се представят в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
  (3) Разходите за извършване на одитите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  Чл. 24. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишният счетоводен отчет на Сметната палата се одитират от независима комисия.
  (2) Броят и съставът на комисията по ал. 1 се определя от Народното събрание до 31 март на текущата година.
  (3) Докладите на комисията по отчетите по ал. 1 се представят в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
  (4) Разходите за извършване на одитите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
  Глава четвърта
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  Чл. 25. Председателят и членовете на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 26. (1) Трудовите правоотношения на органите и служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (2) За органи и служители на Сметната палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
  (3) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 2 лицата са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя на Сметната палата, който е задължен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 27. (1) Органите и служителите на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, които не противоречат на правата им по този закон.
  (2) Изискванията за преквалификация, обучение и професионално развитие се определят в стандарти, приети от Сметната палата.
  (3) Стажът на лицата, придобит на длъжности в Сметната палата, за които се изисква виеше юридическо образование, се зачита за стаж по чл. 127, ал. 1-4 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 27 да се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “преквалификация” да се замени с израза “повишаване на квалификацията ”.
  2 Да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Стажът на главния секретар, одиторите, стажант- одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж".
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 27:
  Чл. 27. (1) Органите и служителите на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, които не противоречат на правата им по този закон.
  (2) Изискванията за квалификация, обучение и професионално развитие се определят в стандарти, приети от Сметната палата.
  (3) Стажът на главния секретар, одиторите, стажант-одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.
  (4) Стажът на лицата, придобит на длъжности в Сметната палата, за които се изисква виеше юридическо образование, се зачита за стаж по чл. 127, ал. 1-4 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
  Чл. 28. (1) Органите на Сметната палата имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата.
  (2) Лицата по ал. 1 имат право на платен служебен отпуск за времето, през което са изпратени с решение на Сметната палата на курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
  (3) Разходите за повишаване на квалификацията в случаите по ал. 2 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
  (4) Лицата по ад. 1 имат право на представително и униформено облекло на стойност до 200 лв. за календарна година. Видът на облеклото и конкретният размер на средствата се определят с решение на Сметната палата за всяка календарна година, като средствата се осигуряват с нейния бюджет.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  9. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думата “квалификация” се добавя и
  преквалификация ”. „
  2. В ал. 4 думите “до 200 лв. за календарна година се заменят с
  “до три минимални месечни работни заплати за страната .
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1.
  Окончателен текст на чл. 28:
  Чл. 28. (1) Директорите на териториалните поделения,
  ръководителите на сектори и одиторите имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата.
  (2) Лицата по ал. 1 имат право на платен служебен отпуск за времето, през което са изпратени с решение на Сметната палата на курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
  (3) Разходите за повишаване на квалификацията в случаите по ал. 2 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
  (4) Лицата по ал. 1 имат право на представително и униформено облекло на стойност до три минимални месечни работни заплати за страната. Видът на облеклото и конкретният размер на средствата се определят с решение на Сметната палата за всяка календарна година, като средствата се осигуряват с нейния бюджет.
  Чл. 29. Председателят, членовете и органите на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 30. (1) Председателят, членовете, органите и служителите на Сметната палата са длъжни да опазват държавната, служебната, търговската, банковата или друга защитена от закона тайна и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
  (2) Органите и служителите на Сметната палата при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 31. (1) Органите на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:
  1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на одитираните обекти;
  2. да изискват в определени от тях срокове справки, копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
  3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
  4. да изискват справки, копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;
  5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата.
  (2) Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Сметната палата при осъществяване на правата по ал. 1, т. 1-3 и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително телекомуникационно оборудване.
  (3) Лицата по ал. 2 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
  (4) При отказ за предоставяне на информация по ал. 1, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
  (5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
  (6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитирания обект.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В cm. 1, т. 2 и 4 след думата “справки ” се добавя “заверени ”.
  2. В ал. 2 думите “телекомуникационно оборудване ” се заменят с “ползване на телекомуникационни средства ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 32. (1) В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество по чл. 5, или са техни съпрузи, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните 3 години, или имат личен интерес от одитираната дейност.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение.
  (3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.
  (4) Декларациите по ал. 2 и отводите по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 33. (1) В отделни случаи за проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване изискванията на чл. 32.
  (2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 30, ал. 1.

  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 34. (1) Председателят на Сметната палата получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
  (2) Членовете на Сметната палата получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Сметната палата.
  (3) Основните месечни възнаграждения на органите и служителите на Сметната палата се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 35. Председателят, членовете и органите на Сметната палата се застраховат задължително със застраховките “Живот” и “Злополука” за сметка на нейния бюджет.
  Комисията подкрепя предложението.

  Глава пета
  ОДИТНА ДЕЙНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ
  Чл. 36. (1) Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез извършване на:
  1. финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети;
  2. одит на изпълнението;
  3. други специфични одити.
  (2) Одитите по ал. 1 се извършват на основата на приети и обнародвани от Сметната палата в “Държавен вестник” одитни стандарти.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  Чл. 36. (1) Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез извършване на:
  1. финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети;
  2. одит на изпълнението;
  3. други специфични одити.
  (2) Одитите по ал. 1 се извършват на основата на приети от Сметната палата и обнародвани в “Държавен вестник” одитни стандарти.
  Чл. 37. (1) Сметната палата извършва одити съгласно приета от нея годишна програма за одитната дейност.
  (2) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
  (3) Одитите се възлагат със заповед на председателя на Сметната палата.
  (4) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата, или в сектора към съответното териториално поделение по програма, утвърдена от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В cm. 1 в края се добавя “както и до пет одита годишно със специални решения на Народното събрание ”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание ”.
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 37:
  Чл. 37. (1) Сметната палата извършва одити съгласно приета от нея годишна програма за одитната дейност, както и до пет одита годишно със специални решения на Народното събрание.
  (2) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание.
  (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
  (4) Одитите се възлагат със заповед на председателя на Сметната палата.
  (5) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата, или в сектора към съответното териториално поделение по програма, утвърдена от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение.

  Чл. 38. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитирани обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одита уведомява министъра на финансите или друг компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  Чл. 38. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитирани обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одита уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
  Чл. 39. (1) Ръководителят на одита организира изготвянето на одитен доклад, който включва направените констатации и оценки, подкрепени с одитни доказателства, съгласно приетите от Сметната палата стандарти.
  (2) Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му.
  (3) Ръководителят на одитирания обект и лицето или лицата по ал. 2 могат да дадат писмени становища по одитния доклад пред ръководителя на одита в 14-дневен срок от връчването му.
  (4) При писмено искане на ръководителя на одитирания обект ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение може да удължи със 7 дни срока по ал. 3.
  (5) Ръководителят на одита изготвя писмено заключение по становищата по ал. 3, съгласувано с ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение, в 14-дневен срок от получаването им.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. B cm. 3 думите “ръководителя на одита” се заменят с “ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 39:
  Чл. 39. (1) Ръководителят на одита организира изготвянето на одитен доклад, който включва направените констатации и оценки, подкрепени с одитни доказателства, съгласно приетите от Сметната палата стандарти.
  (2) Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му.
  (3) Ръководителят на одитирания обект и лицето или лицата по ал. 2 могат да дадат писмени становища по одитния доклад пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение в 14-дневен срок от връчването му.
  (4) При писмено искане на ръководителя на одитирания обект ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение може да удължи със 7 дни срока по ал. 3.
  (5) Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им.
  Чл. 40. (1) Одитният доклад и заключението по чл. 39, ал. 1 и 5 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39, ал. 1 и 5.
  (2) Когато не са дадени становища по одитния доклад по чл. 39, ал. 1, той може да се внесе в Сметната палата и от ръководителя на одита.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 40, cm. 1 се изменя така:
  “Чл. 40. (1) Одитният доклад, становищата и заключението по чл. 39 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението ши от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят ши отменят изцяло ши частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 41. (1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитирания обект доклад за резултатите от одита с препоръки за подобряване управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5 в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1. Заедно с доклада се изпращат решението по чл. 40, ал. 1 и заключението по чл. 39, ал. 5.
  (2) Докладът по ал. 1 може да се изпрати с решение на Сметната палата и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
  (3) Сметната палата осъществява текущ и последващ контрол на изпълнението на препоръките по ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 42. (1) Ръководителят на одитирания обект е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата в определен в доклада по чл. 41, ал. 1 срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
  (2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на съответни действия, както следва:
  1. на Народното събрание или на Министерския съвет - за одитиран обект от централната администрация на изпълнителната власт;
  2. на общинския съвет или на областния управител - за одитиран обект от териториалната администрация на изпълнителната власт;
  3. на Народното събрание или на висшестоящия ръководен орган - за одитиран обект извън централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.
  (3) Органите по ал. 2 уведомяват Сметната палата за предприетите действия по докладите в едномесечен срок от получаването им.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 42, ал. 2 думите “задълженията по ал. 1 ” се заменят с “препоръките по чл. 41, ал. 1 ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Окончателен текст на чл. 42:
  Чл. 42. (1) Ръководителят на одитирания обект е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата в определен в доклада по чл. 41, ал. 1 срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
  (2) При неизпълнение на препоръките по чл. 41, ал. 1 Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на съответни действия, както следва:
  1. на Народното събрание и/или на Министерския съвет - за одитиран обект на централен орган на изпълнителната власт;
  2. на общинския съвет и/или на областния управител - за одитиран обект на регионален или местен орган на изпълнителната власт;
  3. на Народното събрание и/или на по-горестоящия ръководен орган - за одитиран обект извън централната регионалната и местната изпълнителна власт.
  (3) Органите по ал. 2 уведомяват Сметната палата за предприетите действия по докладите в едномесечен срок от получаването им.
  Чл. 43. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
  (2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 44. (1) Сметната палата осъществява одит и заверка на:
  1. годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
  2. годишните счетоводни отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони.
  (2) Сметната палата осъществява ограничени одиторски процедури върху периодичните отчети. Обхватът на тези процедури се определя от Сметната палата след съгласуване с министъра на финансите.
  (3) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
  (4) Отчетите по ал. 1 и 2 се представят и завеждат на отчет в Сметната палата.
  (5) При непредставяне или отказ за заверка на отчети по ал. 1 и 2 или при представяне след срока по ал. 3 Сметната палата уведомява министъра на финансите и/или председателя на Националния статистически институт за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите им правомощия.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложете на н.п. Иван Искров:
  В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 след думата “отчети” да се добавя“за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити ”.
  2. Ал. 4 да отпадне.
  2. Ал. 5 да стане ал. 4, като в нея думите “и/или председателя на Националния статистически институт ” да отпаднат, а думите “законовите им правомощия ” се заменят със “законовите му правомощия ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Окончателен текст на чл. 44:
  Чл. 44. (1) Сметната палата осъществява одит и заверка на:
  1. годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
  2. годишните счетоводни отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони.
  3. други отчети, когато това е предвидено в закон.
  (2) Сметната палата осъществява ограничен одит на периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпределители с бюджетни кредити. Обхватът на този одит се определя от Сметната палата, съгласувано с министъра на финансите.
  (3) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
  (4) При непредставяне или отказ за заверка на отчети по ал. 1 и 2 или при представяне след срока по ал. 3 Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
  Чл. 45. (1) Ръководителят на одита по чл. 44, ал. 1 изготвя одитен доклад или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на сектора, със заключение за заверка или отказ за заверка на съответния отчет.
  (2) Докладът или становището по ал. 1 се връчва от ръководителя на отделението или от ръководителя на сектора на териториалното поделение на ръководителя на съответната бюджетна организация, чийто отчет е представен за одит и заверка от Сметната палата, и е неразделна част от одитирания и заверен или с отказана заверка отчет.

  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 46. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
  1. отчет за дейността през предходната година;
  2. доклади по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българската народна банка за предходната година;
  3. доклади за резултатите от извършените одити по чл. 44, ал. 1;
  4. доклади за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности по чл. 5;
  5. доклади за резултатите от извършените одити по решение на Народното събрание.
  (2) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от неговите постоянни комисии предоставя конкретни одитни доклади по чл. 39, ал. 1 или доклади по чл. 41, ал. 1.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 46 се създава ал. 3:
  “(3) Сметната палата предоставя на Народното събрание в 7- дневен срок от изтичане на съответното тримесечие информация за приетите одитни доклади през тримесечието
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 46:
  Чл. 46. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
  1. отчет за дейността през предходната година;
  2. доклади по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българската народна банка за предходната година;
  3. доклади за резултатите от извършените одити по чл. 44, ал. 1;
  4. доклади за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности по чл. 5;
  5. доклади за резултатите от извършените одити по решение на Народното събрание.
  (2) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от негова комисия предоставя конкретни одитни доклади по чл. 39, ал. 1 или доклади по чл. 41, ал. 1.
  (3) Сметната палата предоставя на Народното събрание в 7- дневен срок от изтичане на съответното тримесечие информация за приетите одитни доклади през тримесечието.
  Чл. 47. (1) Отчетът за дейността на Сметната палата през предходната година се внася в Народното събрание до 30 юни на текущата година.
  (2) Постоянната комисия на Народното събрание, която отговаря за бюджета, разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се представя пред Народното събрание.
  (3) Народното събрание приема отчета по ал. 1 до края на текущата година.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 48. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Българската народна банка представят съответните отчети по чл. 46, ал. 1, т. 2 на Сметната палата в 7-дневен срок от приемането им.
  (2) Сметната палата извършва одит на отчетите по ал. 1 и изготвя доклади по тях не по-късно от 3 месеца от получаването им.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  Чл. 48. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Българската народна банка представят съответните отчети по чл. 46, ал. 1, т. 2 на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им.
  (2) Сметната палата извършва одит на отчетите по ал. 1 и изготвя доклади по тях не по-късно от 3 месеца от получаването им.
  Чл. 49. (1) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 2 се представят пред Народното събрание при приемането на съответните отчети.
  (2) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 3-5 могат да се разглеждат от постоянната комисия по чл. 47, ал. 2 или от други постоянни комисии на Народното събрание и да се предлагат конкретни решения по тях.
  (3) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 5 могат да се представят и пред Народното събрание, което може да приеме съответни решения на основата на констатациите и оценките в докладите.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 50. (1) Отчетът и докладите по чл. 46, ал. 1 се огласяват след внасянето им в Народното събрание и се публикуват в служебния бюлетин на Сметната палата.
  (2) Сметната палата информира обществеността за резултатите от извършени одити, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средства от фондове и програми на Европейския съюз.
  (3) Редът и начинът за огласяване на резултатите от извършените одити се определят от Сметната палата.
  (4) Доклади за резултатите от извършените одити, включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 50 се създава ал. 5:
  “(5) Резултати от извършени одити не се огласяват до приемането на одитните доклади от Сметната палата
  Комисията подкрепя предложението.

  Глава шеста
  ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Заглавието на глава шеста се изменя така:
  “Сезиране на компетентни органи за констатирани вреди и нарушения ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 51. (1) При наличие на данни за вреди и за нарушения, които не съставляват престъпление, при изпълнението на бюджети и извънбюджетни сметки и фондове или при управлението на имущество с решение на Сметната палата одитният доклад се изпраща на министъра на финансите за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност по реда на Закона за държавния вътрешен финансов контрол.
  (2) С решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответните компетентни органи и лица за търсене на имуществена отговорност по реда на Кодекса на труда или на Закона за държавния служител, както и за търсене на административнонаказателна отговорност по Закона за счетоводството.
  (3) Министърът на финансите уведомява текущо Сметната палата за резултатите от предприетите действия по изпратените доклади по ал. 1 и по чл. 43, ал. 1.
  (4) Органите и лицата по ал. 1 и 2 уведомяват Сметната палата в срок един месец от получаването на материалите от одита и одитния доклад за предприетите мерки по тях.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция:
  Чл. 51. (1) При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и извънбюджетните сметки и фондове или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.
  (2) Органът по ал. 1 уведомява Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.
  Чл. 52. (1) При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата.
  (2) Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.
  (3) Сметната палата не може да огласява данни в случаите по an. 1 до приключване на наказателното производство.
  (4) При наличие на данни за престъпление при управлението на средства от фондове и програми на Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.
  Комисията подкрепя предложението.
  Глава седма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 53. (1) За нарушение по чл. 31, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския или на съответния общински бюджет.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция:
  Чл. 53. (1) За нарушение по чл. 31, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
  (3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
  Чл. 54. (1) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от одиторите, а наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от упълномощено от него длъжностно лице.
  (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Комисията подкрепя предложението.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
  2. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
  а) “ефективност” е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
  б) “ефикасност” е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
  в) “икономичност” е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
  3. "Финансов одит" е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
  4. “Одит на финансовото управление” е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
  5. “Одит на финансовите отчети” е проверката на финансовата отчетност на одитирания обект с цел изразяване на независимо становище относно достоверността, законосъобразността и редовността на изготвения от него счетоводен отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчетите.
  6. “Одитиран обект” е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
  7. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото нарушение.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция на т. 7:
  “7. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. Председателят и членовете на Сметната палата, избрани при условията на отменения Закон за Сметната палата, изпълняват задълженията си до изтичането на срока, за който са избрани.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 3. Проверките, за които са връчени актове за констатации преди влизането в сила на този закон, се приключват по реда на отменения Закон за Сметната палата.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 4. (1) В 6 -месечен срок от влизането в сила на закона Сметната палата приема и публикува одитните стандарти по чл. 36, ал. 2.
  (2) До приемането и публикуването на одитните стандарти одитите се извършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 5. Този закон отменя Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 71 от 1995 г.; изм., бр. 16 от 1996 г., бр. 83 от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.).
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Параграф 5 става § 2, а параграфите 2, 3 и 4 стават съответно § 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението
  § 6. Изпълнението на закона се възлага на Сметната палата. Комисията подкрепя предложението
  София, 3 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума