Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
15/03/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните
  вземания
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за събиране на държавните
  вземания
  Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски за нов § 1:
  “§1- В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) При осъществяване на своите функции изпълнителният директор се подпомага от заместник-изпълнителен директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите. Със заповед изпълнителният директор делегира правомощия на своя заместник и определя неговите функции. ”
  2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно 5, би 7.

  Комисията подкрепя предложението като § 1.
  § 1. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4 думите “издава информационен бюлетин” се заличават;
  б) в т. 5 след думата “съхранява” се поставя запетая и се добавя “управлява”;
  в) точка 6 се изменя така:
  “6. Приема, съхранява, управлява и продава всички конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества.”
  2. В ал. 3 накрая се добавя “от длъжностни лица от агенцията, определени от изпълнителния директор или от упълномощени от него лица” и се създава изречение трето:
  “При продажба чрез търг възлагателното постановление се издава от изпълнителния директор или от упълномощени от него длъжностни лица.”
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Имуществата по ал. 1, т. 5 и 6 могат да се предоставят на бюджетни организации за изпълнение на техните функции от министерски съвет за недвижимите имоти и от министъра на финансите - за движимите вещи.
  (5) Негодните движими вещи по aл. 1, т. 5 и 6 могат да се бракуват и унищожават със съгласието на министъра на финансите въз основа на писмено заключение от специализираните държавни органи.”
  Предложение на н.п. Валери Цеков и Нина Радева:
  В § 1, т. I се създава нова буква “а”:
  “а) в т. 3 се създава изречение второ:
  “Когато публичното вземане е за задължителни осигурителни вноски, в производствата по несъстоятелност може да участва и представител на Националния осигурителен институт. ”
  Досегашните букви “а ”, “б ” и “в ” стават съответно букви “б ”, “в” и “г”.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за 8 1 като S 2.
  § 2. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Агенцията събира следните частни държавни вземания:
  1. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;
  2. по § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (ДВ, бр. 54 от 1999 г)
  3. по гаранционни споразумения и временни финансови помощи;
  4. от задължения към закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд “Енергийни ресурси”;
  5. на Държавен фонд “Земеделие”, за които има издаден изпълнителен лист по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
  6. други частни държавни вземания, чието събиране със закон е определено да се извършва от Агенцията за държавни вземания.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Вземанията по ал. 1, с изключение на вземанията по т. 5, се установяват с акт за установяване на частно държавно вземане, който се издава от изпълнителния директор на агенцията. Въз основа на акта, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок,
  агенцията може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква “и” от Гражданския процесуален кодекс.”
  3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6, като ал. 6 се изменя така:
  “(6) Със съгласието на министъра на финансите вземанията по ал. 1, с изключение на тези по т. 2, могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника.”
  4. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност за вземанията по ал. 1.
  (8) Оздравителният план или извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията по ал. 1 без предварително съгласие на министъра на финансите.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Светослав Лучников:
  В чл. 87:
  1. В ал. 1, т. 6 да отпадне.
  2. В новата ал. 6 думите “със съгласието на министъра на финансите ” да се заменят с “С разрешение на Министерския съвет ”, а в края се добавя “но не за повече от три години ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложението пот. 1.
  Окончателен текст на § 2. който става § 3;
  § 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  I. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Агенцията събира следните частни държавни вземания:
  7. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;
  8. по § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (ДВ, бр. 54 от 1999 г.)
  9. по гаранционни споразумения и временни финансови
  помощи;
  10. от задължения към закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен фонд “Енергийни ресурси”;
  II. на Държавен фонд “Земеделие”, за които има издаден изпълнителен лист по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;


  12. други частни държавни вземания, чието събиране със закон е определено да се извършва от Агенцията за държавни вземания.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Вземанията по ал. 1, с изключение на вземанията по т. 5, се установяват с акт за установяване на частно държавно вземане, който се издава от изпълнителния директор на агенцията. Въз основа на акта, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7- дневен срок, агенцията може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237, буква “и” от Гражданския процесуален кодекс.”
  3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6, като ал. 6 се изменя така:
  “(6) С разрешение на Министерския съвет вземанията по ал.1, с изключение на тези по т.2, могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника, но за не повече от петнадесет години.”
  4. Създават се ал. 7 и 8:
  “(7) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност за вземанията по ал. 1.
  (8) Оздравителният план или извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване или разсрочване на вземанията по ал. 1 без предварително съгласие на министъра на финансите.”
  § 3. В чл. 90 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Издръжката на агенцията се осигурява от:
  1. пет на сто от събраните частни държавни и общински вземания, от събраните вземания на Държавен фонд “Земеделие”, от продажната цена на имуществата по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 6 след заплащане на дължимите публични държавни вземания и разходите по издирване, превозване, съхраняване, оценяване и извършване на продажбата им, както и от приходите от управлението им;
  2. държавния бюджет.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 думите “ал. 1, т. 3” се заменят с “ал. 1, т. 1”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става §
  4.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 4. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (Обн., ДВ, бр. 110 от 1993.; изм. и доп., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г. и бр. 1 и 92 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 12 6:
  “Чл. 126. Задълженията по този закон могат да бъдат предоговаряни между министъра на финансите и търговското дружество при условията на чл. 12, съобразно финансовото състояние на длъжника. Когато държавата притежава повече от 50 на сто от капитала на търговското дружество, предоговарянето се извършва съгласувано с оправомощения от Министерския съвет орган.”
  2. Досегашният чл. 126 става чл. 12в и се изменя така:
  “Чл. 12в. (1) Събирането и установяването на държавните вземания по този закон се осъществяват от Агенцията за държавни вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност. ”
  4. В чл. 13, ал. 2 се отменя.
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Светослав Лучников:
  В новосъздадения чл. 126 се създава ново изречение второ: “Редукцията и пълното опрощаване на задълженията може да стане само след решение на Народното събрание. ”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Окончателен текста на § 4, който става § 5;
  § 5. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (Обн., ДВ, бр. 110 от 1993.; изм. и доп., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г. и бр. 1 и 92 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 12 б:

  “Чл.12б. С разрешение на Министерския съвет задълженията по този закон на търговските дружества към държавата могат да бъдат предоговаряни чрез удължаване на срока на изплащане на главницата и/или лихвите, съобразно финансовото състояние на длъжника, но не за повече от петнадесет години.”
  2. Досегашният чл. 126 става чл. 12в и се изменя така:


  “Чл. 12в. (1) Събирането и установяването на държавните вземания по този закон се осъществяват от Агенцията за държавни вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания може да отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.”
  5. В чл. 13, ал. 2 се отменя.
  § 5. В чл. 27, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (Обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г. и бр. 24 от 2000 г. и бр. 34 и 41 от 2001 г.) изречение второ се изменя така:
  “Вземанията се събират от Агенцията за държавни вземания.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. който става §
  6
  София, 15 март 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума