Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
10/06/2002 първо гласуване

  Проект
  Закон за изменение и допълнение
  общ законопроект от приетите на първо гласуване законопроекти
  № 254-01-26/28.03.202, внесен от н.п. Иван Искров и Валери Димитров
  и № 254-01-23/14.03.2002 г., внесен от н.п. Мирослав Севлиевски
  (на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС)
  §1. В чл. 9, ал. 1, т. 1 думите “икономическо или юридическо” да
  отпаднат.
  § 2. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  “7. писмени данни за името (наименованието) и местоживеенето (седалището) на лицата, записали пряко или косвено 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, както и за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години”;
  2. Създава се нова т. 8:
  “8. за юридическите лица по предходната точка, записали 3 и над 3 на сто от капитала на банката - писмени данни относно лицата, притежаващи акции или дялове в капитала или имуществото им”.
  3. Досегашната точка 8 става т. 9.
  § 3. В чл. 16, ал. 1, т. 6 числото “5” се заменя с числото 3.
  § 4. Създава се нов чл. 19в:
  “19в (1). Лице, което придобие пряко или косвено 3 или повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, представя пред централната банка, в едномесечен срок от придобиването, документите по чл. 11, ал. 2, т. 6 - 9.
  (2) При неизпълнение на изискването по предходната алинея, както и когато представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се приложи мярката по чл. 65, ал. 2, т. 12.

  (3) Централната банка има правомощията по предходната алинея и когато въз основа на събраната информация по ал. 1 установи че:
  а) лицето е представило неверни данни, или
  б) с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции.
  § 5. В чл. 20 думите “по чл. 19, ал. 2” се заменя с “по чл. 19, ал. 4”.
  § 6. В чл. 45, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Банките извършват безкасови плащания на територията на Република България и презгранични плащания по ред, установен с наредба на централната банка.”
  § 7. В чл. 62, ал. 1, изречение второ се изменя така:
  “Тя има право да изисква от тях и от акционерите им да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място чрез оправомощени от нея служители и други лица”.
  § 8. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “с над 10 на сто от акциите с право на глас” се заличават.
  2. В ал. 2, т. 12 думите “притежаващ квалифицирано дялово участие в банката,“ се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Ако мярката по ал. 2, т. 12 не бъде изпълнена в определения срок, правото на глас по акциите, посочени в мярката, не може да бъде упражнявано до прехвърлянето им”.
  § 9. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 се създава нова буква “ж”:
  “ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;”.
  2. Досегашните букви “ж”, “з”, “и” и “к” на т. 3 стават съответно “з”, ”и”, “к” и “л”.
  3. Точка За се изменя така:
  “За. “Контрол” е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или


  б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролен орган на друго лице, или
  в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество, по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно, по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството”.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 10. Законът влиза в сила три дни след деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  София, 10 юни 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума