Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
05/09/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, № 202-01-50, внесен от Министерския съвет на 20.08.2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, № 202-01-50, внесен от Министерския съвет на 20.08.2002 г.
  На заседание, проведено на 4 септември 2002 г.. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от г-н Нахид Зия - заместник-министър на финансите и г-жа Гинка Драганинска - директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
  Основните промени които предвижда законопроектът са следните:
  1. Въвежда се фигурата на финансовия контрольор, който ще осъществява предварителния контрол при първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския и общинските бюджети, разпоредителите със средства по програми на Европейския съюз, в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. С въвеждането на финансов контрольор се преодолява съществуващото до момента съчетаване на функциите по контрол и осчетоводяване при главния счетоводител.
  2. Засилва се функционалната независимост на Агенцията за държавния вътрешен финансов контрол и на директора на агенцията, за който се предвижда да се назначава за срок 4 години с възможност за продължаването му.
  3. Отменя се чл. 14 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол за отчисляване на средства в размер на 10 на сто от разкритите и възстановени суми за причинени вреди на държавния и общински бюджети и от укритите и възстановени публични държавни и общински вземания. С това изменение се преодолява зависимостта между издръжката на агенцията и резултатите от контролната дейност.

  4. Разширява се обхвата на държавния вътрешен финансов контрол, като се включва и дейността на разпоредителите със средства по международни договори, спогодби, конвенции и други международни актове. Проверката по разходването на тези средства ще се осъществява само когато е предвидено в международния акт или е възложено от оправомощен орган.
  5. Разширява се кръга от субекти, които са задължени да изградят системи за финансово управление и контрол. Задължение за това се възлага на ръководителите на Държавно обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.
  6. Изменят се разпоредбите, които предвиждат издаване на наредби за сертификация и определяне на критерии и методи за оценка на риска. Предлага се тези въпроси да се уреждат с акт на директора на агенцията, тъй като въпросната материя не изисква формата на нормативен акт.
  7. Предлагат се изменения в Закона за административните нарушения и наказания, с цел да се удължи срока за установяване на нарушенията на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност. Така ще могат да бъдат санкционирани повече от извършените нарушения, а не само тези, в резултат на които са причинени вреди.
  8. Предвидени са изменения на действащият закон, които целят подобряване на контролните процедури.
  При обсъждане на законопроекта членовете на комисията поставиха следните въпроси:
  1. Да се прецизират критериите за освобождаване от длъжност на директора на агенцията преди изтичане на мандата в случай, че не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, както и при нарушаване на този закон и нормативните актове за неговото прилагане. Да се уточни с какъв нормативен акт ще се определят критериите за заемане длъжността “директор”.
  2. Кое налага и доколко е целесъобразно наредбите за сертификация и определяне критерии и методи за оценка на риска да се уреждат с акт на директора на агенцията , а не на министъра на финансите.
  3. Формалното изискване за образование за заемане на длъжността “финансов контрольор” да бъде либерализирано за сметка на професионалния стаж, а не да се стеснява кръга от специалности както е предвидено в чл. 196, ал. 2.
  4 . Кое налага намаляването на глобата по § 19 т. 2.
  На поставените въпроси отговори дадоха представителите на Министерство на финансите.


  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “За” - 14 народни представители, без “Против” и “Въздържали се“.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол.
  София, 5 септември 2002 г
  Форма за търсене
  Ключова дума