Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
29/10/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-72/17.10.2002 г., внесен от Министерския съвет и № 254-01-87/10.10.2002 г., внесен от н.п.
  Муравей Радев и група народни представители
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-72/17.10.2002 г., внесен от Министерския съвет и № 254-01-87/10.10.2002 г., внесен от н.п.
  Муравей Радев и група народни представители.
  На заседание, проведено на 22 октомври 2002 г.. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет и н.п. Муравей Радев и група народни представители.
  На заседанието присъстваха министърът на финансите Милен Велчев, зам. министърът на финансите Гати ал Джебури, Симеон Милев - председател на Института на дипломираните експерт- счетоводители и др.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от министъра на финансите, а законопроектът на народните представители от н.п. Муравей Радев.
  Основните промени които предвиждат законопроектите са следните:
  I. По законопроекта на Министерския съвет.
  1. Предлага се да се приравни режима на облагане на хотелиерите без лиценз за туроператорска дейност и хотелиерите с лиценз, като се въведе ефективна ставка от 7 % ДДС при продажбата на туристически услуги, които са част от организирано пътуване в чужбина.
  2. Освобождават се от ДДС доставките на стоки и услуги в изпълнение на международни договори, спогодби, конвенции и др. и за частта, финансирана със средства от бюджета на Република България.
  3. Предложена е специална схема за начисляване на ДДС при внос на стоки, свързани с инвестиционни проекти с размер на инвестицията над 10 млн. лв.

  4. Прецизира се кръга на финансовите услуги с цел по-точно определяне на видовете услуги, които са освободени.
  5. Намалява се прага на задължителната и доброволна регистрация по ДДС - от 75 хил. лв. и 50 хил. лв. съответно на 50 хил. лв. и 25 хил. лв.
  6. ДДС сметката да стане задължителна за ползуване, когато сумата на начисления за доставката данък нахвърли 1000 лв.
  II.По законопроекта на н.п. Муравей Радев и група народни представители.
  1. Предлага се да се даде възможност на чуждестранни лица да се регистрират доброволно по ДДС въз основа на ефективно внесен капитал от 500 хил. лв.
  2. Предлага се намаление на задължителния регистрационен праг по ДДС на 50 хил. лв., като не се предвижда доброволна регистрация с по-нисък праг.
  При обсъждане на законопроектите членовете на комисията поставиха следните въпроси:
  1. Да се обмисли доколко е целесъобразно въвеждането на задължителна ДДС сметка, тъй като това ще е свързано с блокиране на оборотни средства на фирмите през определени периоди от време.
  2. Да се обмисли възможността след данъчна ревизия да се прехвърлят средства от ДДС сметките по разплащателните сметки на фирмите, когато има големи наличности от средства по ДДС сметките.
  3. Да се прецизират критериите за одобряване на инвестиционните проекти по чл. 586, ал. 2, т. 4 и 5, относно финансовото състояние на лицето и възможностите му за финансиране на проекта.
  4. Ще се справят ли с администрирането данъчните органи при намаляване прага за задължителна и доброволна регистрация на фирмите по ДДС.
  5. Кое налага създаването на чл. 75а за облагане с ДДС продажбата на заложена, ипотекирана, запорирана или възбранена вещ.
  На поставените въпроси отговори дадоха представителите на Министерство на финансите и н.п. Муравей Радев.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати:
  1. по законопроекта, внесен от Министерския съвет; “За”- 9 народни представители, “Въздържал се”- 1 народен представител, без “Против”;
  2. по законопроекта, внесен от н.п. Муравей Радев и група народни представители; “За”- 9 народни представители, “Въздържал се”- 1 народен представител, без “Против”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет и н.п. Муравей Радев и група народни представители.
  София, 28 октомври 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума