Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
29/10/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  облагане доходите на физическите лица, № 202-01-69/17.10.2002
  г., внесен от Министерския съвет, № 254-01-92/16.10.2002 г.,
  внесен от н.п. Муравей Радев и група народни представители и
  № 254-01-95/21.10.2002 г., внесен от н.п. Георги Пирински.
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  облагане доходите на физическите лица, № 202-01-69/17.10.2002
  г., внесен от Министерския съвет, № 254-01-92/16.10.2002 г.,
  внесен от н.п. Муравей Радев и група народни представители и
  № 254-01-95/21.10.2002 г., внесен от н.п. Георги Пирински.
  На заседание, проведено на 22 октомври 2002 г., Комисията
  по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и
  допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица,
  внесени от Министерския съвет, н.п. Муравей Радев и група
  народни представители и н.п. Георги Пирински.
  На заседанието присъстваха министърът на финансите Милен
  Велчев, зам.министърът на финансите - Гати ал Джебури, Симеон
  Милев - председател на Института на дипломираните експерт-
  счетоводители и др.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от
  министъра на финансите, а законопроектите на народните
  представители от вносителите - н.п. Муравей Радев и н.п. Георги
  Пирински.
  Основните промени които предвиждат законопроектите са
  следните:
  I. По законопроекта на Министерския съвет.
  1. Предлага се намаляване на данъчната тежест чрез промяна
  в данъчната скала за различните подоходни групи.
  2. Предлага се физически лица, които получават доходи само
  от трудови правоотношения и извършват дарения, да могат да
  намаляват с до 10% облагаемия си доход.
  3. Променя се размера на патентния данък за някои дейности,
  като платени паркинги, козметични услуги, авторемонтни услуги.
  4. Отменя се разпоредбата на чл.33, ал.5 относно критерия
  ’’брутна площ” при определяне на патентния данък.
  5. Отпадат от облагане с патент строителните и строително-
  ремонтните услуги, хотели с над 20 стаи, заведения за развлечения с

  над 100 места, обекти с над 100 кв.м.нетна търговска площ за
  търговия на дребно, като преминават на регистрация по ЗКПО.
  6. От критериите за облагане с патентен данък се изключва
  регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност.
  7. Отменя се чл. 21, ал. 2, даваща право на избор при
  облагането на нотариусите и лицата, осъществяващи частна
  медицинска практика.
  II. По законопроекта на н.п. Муравей Радев и група
  народни представители.
  Предлага се:
  1. Да се въведат необлагаеми суми за непълнолетните деца, с
  които да се намалява облагаемия доход месечно и годишно.
  2. Да се даде право на избор при облагането на лицата,
  упражняващи дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7 - различните видове
  услуги.
  3. Да се намалят размерите на патентния данък за г. София за
  дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 7, а в случаите на поправка и ремонт
  да се заплаща 50% от размера на данъка.
  4. Да се намалят размерите на данъчните ставки в таблиците
  по чл. 35 и чл. 38 за облагане с данък общ доход.
  III. По законопроекта на н.п. Георги Пирински.
  Предлага се:
  1. Да се въведат необлагаеми суми за закупуване на
  учебници и пособия за непълнолетни деца до 18 - годишна възраст.
  2. Да се въведат нови размери на данъчни ставки по
  таблиците към чл. 35 и чл. 38 за облагане с данък общ доход.
  3. Патентният данък да се заплаща от датата на ефективно
  упражняване на дейността, а при преустановяването й надвнесените
  суми да се възстановяват.
  При обсъждане на законопроектите членовете на комисията
  поставиха следните въпроси, относно:
  1. Целесъобразността на отмяната на чл. 21, ал. 2, даваща
  право на избор при данъчното облагане на нотариусите и лицата
  осъществяващи частна медицинска практика;
  2. Ще се осигурят ли приходи от корпоративен данък, които
  да компенсират намаленията в постъпленията от патентен данък за
  дейностите, които се изключват от патентно облагане;  3. Доколко е целесъобразно коригирането на размера на
  патентния данък съобразно инфлацията или най- много с 25%
  спрямо този от 2001 г;
  4. Намаляване размера на авансовия данък от 20% на 15%;
  5. Намаляване в по-голям размер на данъчните ставки в
  таблиците по чл. 35 и чл. 38 от законопроекта на Министерския
  съвет.
  На поставените въпроси по законопроектите отговори
  дадоха представителите на Министерство на финансите, н.п.
  Муравей Радев и н.п. Георги Пирински.
  При проведената дискусия законопроектите на н.п.
  Муравей Радев и група народни представители и на н.п. Георги
  Пирински не получиха подкрепа.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи
  със следните резултати:
  1. по законопроекта на Министерския съвет: “За”- 9 народни представители, “Въздържали се”- 2 народни представители, без “Против”;
  2. по законопроекта на н.п. Муравей Радев и група народни
  представители: “За”- 1 народен представител, “Въздържали се”- 10
  народни представители, без “Против”;
  3. по законопроекта на н.п. Георги Пирински: “За”- 3
  народни представители, “Въздържали се”- 7 народни представители
  и “Против” - 1 народен представител.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане
  доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет и да
  отхвърли законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  облагане доходите на физическите лица, внесени съответно от н.п.
  Муравей Радев и група народни представители и н.п. Георги
  Пирински.
  София, 28 октомври 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума